Hoppa innehåll

Statskontoret är Finlands Peppol-myndighet

Statskontoret är officiell medlem i föreningen OpenPeppol. I och med medlemskapet grundades Peppol-myndighetsfunktionen vid Statskontoret hösten 2022.

 • Peppol-nätverket är avsett för förmedling av elektroniska affärsdokument

  Peppol är ett nätverk som är öppet för alla och via vilket olika aktörer kan förmedla elektroniska affärsdokument till varandra på ett standardiserat, branschoberoende sätt. Elektroniska affärsdokument är till exempel kataloger, beställningar och beställningsbekräftelser. Anslutning till Peppol-nätverket sker via Peppol-tjänsteleverantörerna. Majoriteten av Finlands viktigaste handelspartnerländer främjar användningen av Peppol inom sitt område.

  OpenPeppol AISBL är en i Belgien registrerad icke-vinstdrivande internationell förening som består av medlemmar från både den offentliga och den privata sektorn. Föreningen OpenPeppol ansvarar för att utveckla, upprätthålla och genomföra Peppol-nätverkets definitioner, verksamhetsmodell och tjänster.

  Parter i Peppol är:

  • Nationella Peppol-myndigheter
  • Peppol-tjänsteleverantörer, dvs. nätverkets tjänsteleverantörer och
  • Slutanvändare, såsom företag och offentliga organisationer

  Peppol-myndighetens uppgifter

  Finlands Peppol-myndighet är Statskontoret, som ansvarar

  • för användningen och koordineringen av sammanslutningen i Finland
  • för rekryteringen av och stödet till tjänsteleverantörer som är verksamma i Finland
  • för övervakningen av att Peppol-tjänsteleverantörerna följer OpenPeppol-gemenskapens regler.
  • för stöd och uppmuntran till organisationer i användningen av elektroniska Peppol-affärsdokument och Peppol-nätverket
  • för uppföljningen av den nationella lagstiftningen
  • för koordineringen av utbildning och för att öka kompetensen
  • för Finlands möjlighet delta i och påverka utvecklingen av det internationella Peppol-nätverket och meddelandetrafiken. Utvecklingsarbetet utförs öppet och i nära samarbete med intressentgrupperna.

  Peppol-tjänsteleverantörens uppgifter

  • Det finns två olika typer av tjänsteleverantörer, varav den ena sköter förmedlingen av elektroniska affärsdokument och den andra ansvarar för upprätthållandet av adressregistret.
  • Anslutning till Peppol-nätverket sker via Peppol-tjänsteleverantörer. De förmedlar slutanvändarnas elektroniska affärsdokument, ser till att slutanvändarens Peppol-adress förs in i adressregistret och ansvarar för det stöd som erbjuds slutanvändarna.

  Slutanvändare

  • Med slutanvändare avses en organisation som skickar och tar emot elektroniska affärsdokument, såsom beställningar eller fakturor.
  • För förmedling av slutanvändarnas elektroniska affärsdokument används Peppol tjänsteleverantörer.

  Peppol-nätverkets egenskaper

  I Peppol-nätverket definieras:

  • Förvaltningsmodellen
  • Avtal som är bindande för parterna
  • Verksamhetssätt
  • Affärsprocesser och dokument som stöds av Peppol-nätverket
  • Nätverkets tekniska genomförande
  • Adressregister

  Följande bild illustrerar Peppol-infrastrukturens basstruktur och de centrala aktörerna i den:

  Tjänsteleverantör (Access Point): kopplar samman slutanvändarna med infrastrukturen så att de kan skicka dokument till varandra.
  SML (Service Metadata Locator): ett centraliserat adressregister i infrastrukturen med information om huruvida den efterfrågade adressen är registrerad i Peppol-nätverket och vilket decentraliserade ACL som innehåller närmare uppgifter om den aktuella slutanvändaren.
  ACL (Address and Capability lookup, tidigare SMP (Service Metadata Provider)): ett decentraliserat register med information om slutanvändarens kompetenser, dvs. vilka meddelanden som slutanvändaren kan hantera samt uppgifter om den fysiska IT-anslutningen

  Vill du delta i samarbetet?

  Om du vill delta i Peppol-gemenskapens arbetsgrupper och/eller uppföljningsgruppen som organiserats av den nationella Peppol-myndigheten, kontakta: peppol@valtiokonttori.fi

  Statskontoret deltar i projektet Företagets digitala ekonomi, som bland annat ordnar webbinarier och utbildningar om Peppol. Delta och håll dig uppdaterad. Evenemang inom projektet Företagets digitala ekonomi

  LÄS AKTUELLA NYHETER OM PEPPOL (på engelska)

 • Peppol-nätverket hjälper alla företag att få del av fördelarna med att använda elektroniska affärsdokument

  Företagen har i årtionden använt olika elektroniska dokument i bransch- och företagsspecifika avgöranden. Till exempel har dagligvaruhandelns centralaffärer, industriföretag och importörer utnyttjat upphandlingsmeddelanden med sina varuleverantörer. Utbytet av dessa elektroniska dokument har dock grundat sig på bilaterala förbindelser som är arbetskrävande och inte kostnadseffektiva för alla organisationer.

  Informationsutbytet inom Peppol grundar sig på en nätverksbaserad modell där organisationen med en förbindelse kontaktar alla organisationer som anslutit sig till Peppol-nätet. Modellen gör det möjligt att kostnadseffektivt ta i bruk elektroniska dokument inom hela företagsfältet och den offentliga sektorn. En digitalisering av affärsdokument är en nödvändig förutsättning för finländska företag för att de även i fortsättningen ska vara konkurrenskraftiga i förhållande till nordiska och europeiska aktörer.

  Genom att använda elektroniska affärsdokument uppnår du många fördelar

   • Undvik extra kostnader.
    Genom att använda digitala affärsdokument övergår informationsutbytet till att ske mellan datasystem. När du använder Peppol-affärsdokumenten får du kontakt med alla medlemmar i Peppol-nätverket via din Peppol-tjänsteleverantör. I Peppol-nätverket har utbytet av dokument och processernas genomförande fastställts på förhand, så du behöver inte separat komma överens om tillvägagångssätten med dina samarbetspartner.
   • Undvik mänskliga misstag.
    Dokument som förmedlas via Peppol-nätet kontrolleras för fel innan dokumentet skickas. Du försäkrar dig om att de dokument du skickar och tar emot inte innehåller fel som beror på vårdslöshet till exempel i slutsummorna för fakturor och beställningar, vilket underlättar den automatiska hanteringen av dokumenten.
   • Kompatibla processer.
    I Peppol-nätverket beaktas i stället för enskilda dokument processer, såsom beställning eller fakturering. Genom att använda Peppol-dokumenten säkerställer du att de dokument du använder är sinsemellan kompatibla från upphandling till betalning i varje skede av processen. I bästa fall undviker du att mata in befintlig information på nytt.
   • Säkerhet
    Dataöverföringen mellan Peppols tjänsteleverantörer är krypterad med hjälp av ett datasäkert protokoll (AS4). Tjänsteleverantörerna certifieras och identifieras med PKI-certifikat. Dessutom har tjänsteleverantörerna ställt enhetliga krav på servicenivån, vars syfte är att säkerställa nätverkets användbarhet och att nå affärspartner utan dröjsmål. Peppol-myndigheten övervakar tjänsteleverantörerna inom sitt område. Statskontoret är Finlands Peppol-myndighet.
   • Internationalism
    I Peppol-nätverket finns tjänsteleverantörer och användare i över fyrtio länder och användningen av nätverket utvidgas hela tiden. För närvarande är nätets täckning bäst inom EU, men nya länder har anslutit sig till nätverket bl.a. från den asiatiska och amerikanska kontinenten. Majoriteten av Finlands viktigaste handelspartners främjar användningen av Peppol inom sitt nationella område.
   • Det är enkelt att byta tjänsteleverantör.
    Som slutanvändare kan du byta ut din Peppol-leverantör till en annan och Peppol-adressen förblir densamma. Dessa ändringar på webben sköts av tjänsteleverantörerna.
 • Kostnads- och effektivitetsräknare som stöd för beslutsfattandet

  Statskontoret och Kommunförbundet genomförde en kostnads- och effektivitetsutredning om användningen av upphandlingsmeddelanden och eKvitto. Utredningen ingick i projektet Företagets digitala ekonomi. Utifrån utredningen genomförs en kostnads- och effektivitetsräknare. En länk till räknaren läggs till när den blir klar.

 • Erfarenheter av Peppol-nätverkets fördelar

  Projektet Företagets digitala ekonomi genomför Proof of Concept-försök tillsammans med företag och tjänsteleverantörer om nyttan med Peppol. Resultaten berättas allteftersom projektet framskrider.

  Med byggnadsindustrins PoC Peppol-upphandlingsmeddelanden inleds i januari–februari 2023. Bekanta dig med målen med PoC (på finska).

 • Information om hur man ansluter till Peppol

  Närmare praktiska anvisningar om hur du ansluter dig till nätverket får du av din Peppol-tjänsteleverantör. Bekanta dig med förteckningen över alla Peppol-tjänsteleverantörer.
  Peppol-myndigheten styr och övervakar tjänsteleverantörer som är verksamma i Finland.

 • Peppol-adress

  En Peppol webbadress (Peppol-id) består av två delar:

  • Så kallad registerkod (Scheme-id), som anger från vilket kodsystem den egentliga adressen är
  • Egentlig adress (EndPointID) dvs. värde i det angivna kodsystemet

  Du hittar de koder som används inom Peppol i olika länder här.

  Finländska organisationer bör som Peppol-nätverkets egentliga adress använda en så kallad EDI-kod i formen 003712345678abcde, där:

  • 0037 är ett fast och oföränderligt värde
  • 12345678 är organisationens FO-nummer utan bindestrecket före kontrolltecknet
  • abcde är en frivillig alfanumerisk identifierare på högst fem tecken som användaren kan välja fritt. Identifieraren får inte innehålla specialtecken och den kan också saknas från adressen.

  Exempel

  Erik-Exempel Ab:
  FO-nummer: 1234567-8
  EDI-kod: 003712345678
  Peppol-adress 0216: 003712345678

  Ines-Exempel Ab:
  FO-nummer: 8765432-1
  EDI-kod: 003787654321ines1
  Peppol-adress 0216: 003787654321ines1

  Din Peppol-tjänsteleverantör ser till att din Peppol-adress anmäls till adressregistret.

 • Landsspecifika krav i Finland

  • Företag som är verksamma i Finland ska i sin Peppol-adress använda den EDI-kod som motsvaras av Peppols 0216 kod iICD kodlistan. (Endpoint ID) 
  • Peppol-tjänsteleverantörer som är verksamma i Finland ska kontrollera att FO-numren för deras kunder i Peppol-adressen motsvarar FO-numret i Patent- och registerstyrelsens register. 
  • Tjänsteleverantörerna ska årligen kontrollera att kundernas Peppol-adresser är aktuella. 
  • Det rekommenderas att tjänsteleverantörernas Peppol-processer är ISO27001-kompatibla eller att deras processer är kompatibla med något annat motsvarande certifikat som godkänts av Traficom. 
  • Tjänsteleverantörerna ska årligen rapportera transaktionsmängderna per dokument till Finlands Peppol-myndighet. Denna rapportering ersätts med en gemensam rapporteringsbestämmelse som omfattar Peppol när bestämmelsen blir klar. 
  • Tjänsteleverantörerna ska grunda adresserna till organisationer inom den offentliga sektorn i Finland i det ACL-register som upprätthålls av Finlands Peppol-myndighet. 
  • Tjänsteleverantörerna ska inom tre arbetsdagar genomföra de ändringar som kunderna begär i fråga om byte av ACL-register eller Peppol-kontaktpunkt (Access Point). 

  Alla länders landsspecifika krav finns på Peppols webbplats. 

 • Peppol-tjänsteleverantörer är alla instanser som förmedlar slutanvändarnas elektroniska dokument via Peppol-nätet genom att upprätthålla en Peppol-kontaktpunkt (Access Point) eller en del av adress- och kompetensregistret (ACL).

  Så här kan du bli Peppol-tjänsteleverantör

  I frågor som gäller att bli Peppol-tjänsteleverantör kan du kontakta Finlands Peppol-myndighet per e-post på adressen peppol@valtiokonttori.fi.