• Servicebeskrivning

  Den som äger eller innehar ett fordon ska teckna trafikförsäkring för fordonet, om avställning av fordonet inte har anmälts till Traficoms register. Trafikförsäkringen ska tecknas senast inom sju dygn från köpet av fordonet. Trafikförsäkringen förutsätter inte att ägarbyten registreras.

  Traficom underrättar Trafikförsäkringscentralen (TFC) om de fordon som saknar trafikförsäkring. Trafikförsäkringsplikten för oregistrerade fordon övervakas av polisen i samband med trafikövervakningen. I fråga om utländska fordon som förs in i landet övervakar Tullen och gränsmyndigheterna att försäkringsplikten har fullgjorts.

  TFC ansöker hos Statskontoret om att få påföra en avgift som motsvarar försäkringspremien och en försummelseavgift.

  Om du har försummat att teckna en lagstadgad trafikförsäkring, påför Statskontoret en avgift som motsvarar försäkringspremien och en försummelseavgift för den tid som ditt fordon har varit oförsäkrat. Statskontoret överför de avgifter som påförts i beslutet till TFC för indrivning. TFC skickar dig en faktura.

 • Varför fick jag en försummelseavgift?

  Enligt Traficoms register har du ägt eller innehaft ett oförsäkrat fordon.

  Statskontoret påför avgifterna i första hand till innehavaren av fordonet. Avgifterna kan påföras för det innevarande kalenderåret och de fem senaste kalenderåren.

 • Gör så här

  1. Du får besked om att du har försummat att teckna trafikförsäkring från Trafikförsäkringscentralen (TFC). Om du anser att detta inte stämmer, kan du skicka en utredning till TFC.
  2. Om TFC inte godkänner din utredning, överförs ärendet till Statskontoret för behandling.
  3. Om du konstateras ha försummat att teckna trafikförsäkring, får du ett beslut om försummelseavgifterna från Statskontoret.
  4. TFC skickar dig en faktura senast en månad efter Statskontorets beslutsdatum.

 • Hur stora är avgifterna?

  Storleken på avgiften som motsvarar försäkringspremien fastställs utifrån Trafikförsäkringscentralen tabell. Avgiften som motsvarar försäkringspremien är inte lika stor som trafikförsäkringspremien skulle ha varit.

  Minsta avgiften är 15 euro för lätt släpvagn och 25 euro för övriga fordon.

  Försummelseavgiften kan vara högst tre gånger så stor som försäkringspremien.

 • Förbud mot att använda fordonet

  Ett fordon vars försäkringsplikt har försummats har användningsförbud tills försäkringen har tecknats på behörigt sätt. Om polisen upptäcker ett oförsäkrat fordon i trafiken kan registreringsskyltarna beslagtas.

  Trafikförsäkringscentralen TFC behandlar de trafikskador som orsakats av oförsäkrade fordon. Med försummelseavgifterna ersätts de trafikskador som orsakats av oförsäkrade fordon.