• Servicebeskrivning

  Ett fordon ska alltid ha en giltig trafikförsäkring om man inte har meddelat Traficom om avställning. Detta gäller även fordon som är obrukbara. Även till exempel mopeder och snöskotrar ska försäkras.

  Fordonets ägare eller innehavare ska försäkra fordonet. Om du har försummat att teckna en lagstadgad trafikförsäkring för fordonet, påförs du en avgift för oförsäkrat fordon (en avgift som motsvarar försäkringspremien + en försummelseavgift) för den tid som ditt fordon har varit oförsäkrat. Avgifterna påförs i första hand fordonets permanenta innehavare.

 • Inom vilken tid ska trafikförsäkringen tecknas?

  Trafikförsäkringen ska tecknas inom sju dygn efter att fordonet har anskaffats. Om du har tecknat trafikförsäkringen först då dygnet bytt den åttonde dagen eller senare, är fordonet oförsäkrat och du påförs en avgift för oförsäkrat fordon. Trafikförsäkringen ska tecknas inom utsatt tid även om ägarbytet ännu inte har registrerats.

  Trafikförsäkringen ska tecknas genast på anskaffningsdagen om du skaffar fordonet av en mellanägare, dvs. av en person som inte har fullgjort sin egen försäkringsskyldighet. Fordonets nya ägare och innehavare ska ta reda på fordonets registeranteckningar och försäkringsskyldighet redan före anskaffningen. I fordonsaffärer mellan privatpersoner lönar det sig att vara särskilt vaksam och följa anvisningarna på Traficoms webbplats.

 • Vad följer av försummelsen?

  Om polisen eller Traficom upptäcker att du inte har en giltig trafikförsäkring meddelar de Trafikförsäkringscentralen (TFC) om att du saknar försäkring och Trafikförsäkringscentralen skickar dig en förfrågan i ärendet. Efter den svarstid som reserverats för dig gör TFC ett förslag till Statskontoret om påförande av avgift för oförsäkrat fordon. Avgifterna kan påföras för det pågående kalenderåret och för de fem senaste kalenderåren.

  Statskontoret fattar beslut om påförande av avgift för oförsäkrat fordon. Med beslutet får du ingen faktura, utan TFC skickar dig en faktura och ser till att avgiften tas ut.

  Med avgifterna för oförsäkrade fordon ersätts trafikskador som orsakats av oförsäkrade fordon. De uppburna avgifterna räcker inte till för att täcka de skador som ersätts.

  Ett oförsäkrat fordon är belagt med användningsförbud tills försäkringen har skötts på behörigt sätt. Polisen kan avlägsna ett oförsäkrat fordons registreringsskyltar.

 • Hur stor är avgiften för ett oförsäkrat fordon?

  Avgiften för ett oförsäkrat fordon består av en avgift som motsvarar försäkringspremien och en försummelseavgift. Beroende på fallet kan den stiga upp till tusentals euro.

  Den avgift som motsvarar försäkringspremien är större än försäkringspremien för en trafikförsäkring som tecknats hos försäkringsbolaget. Avgiften som motsvarar försäkringspremien bestäms enligt Trafikförsäkringscentralens (TFC) premiegrund (Trafikförsäkringslagen 20 § 1-2 mom). Premiegrunden grundar sig på en riskpremieundersökning som TFC gjort.

  Minsta avgift för avgiften som motsvarar försäkringspremien är 20 euro för lätt släpvagn och 35 euro för övriga fordon.

  Försummelseavgiften kan till och med vara tre gånger så stor som avgiften som motsvarar försäkringsavgiften beroende på till exempel försummelsetidens längd och om fordonet har använts i trafiken.

 • Okunnighet befriar inte från försummelseavgift

  Försummelseavgiften kan inte utelämnas till exempel på grund av att

  • du inte kände till försäkringsplikten
  • du har glömt att teckna en försäkring
  • en anteckning om betalningsstörning fördröjde försäkringen
  • den oförsäkrade tiden är kort
  • fordonet är i olag/obrukbart
  • fordonet inte har använts i trafik