Hoppa innehåll

Tjänster för krigsinvalider

Krigsinvalider
370
1.1.2023
 • Allmänt om tjänsten

  Med stöd av militärskadelagen betalar Statskontoret ersättningar till krigsinvalider och personer som har skadats eller insjuknat i värnplikten eller fredsbevarande uppgifter före den 1 januari 1991 samt deras anhöriga. Enligt skadans allvarlighetsgrad, det vill säga invaliditetsgrad, betalas en så kallad livränta som är en grundersättning för skadan. Därtill kan man ansöka om ersättning bland annat för ändringsarbeten i bostaden, hemvård (inklusive måltidsservice, hemservice, stöd för närståendevård, boendeservice i serviceboenden, hemsjukvård och hjälpmedel), rehabilitering, institutionsvård, sjukvård och resekostnader.

  Därtill har krigsfångar möjlighet att få ersättning för sjukdom eller skada om den har ett samband med de särskilda förhållanden som rådde under krigsfångenskapen.

  Efter att en ersättningstagare har avlidit betalar Statskontoret under vissa förutsättningar begravningshjälp till den avlidnes dödsbo samt försörjningspension till änkan/änklingen, en partner med vilken den avlidne levt i ett registrerat parförhållande och barnen.

  Militärskadeersättningarna är skattefria.

 • Livränta

  Livräntan är en ersättning som betalas utifrån en skada eller sjukdom till

  • krigsinvalider, det vill säga personer som har skadats eller drabbats av sjukdom i Finlands krig eller
  • personer som har skadats eller insjuknat under fullgörande av beväringstjänst eller FN-uppdrag före 1991.

  Livräntan är en grundersättning som betalas månatligen. Statskontorets expertläkare fattar ett beslut om den sökandes invaliditetsgrad eller invaliditetsprocent. För beslutet behövs ett läkarutlåtande från den läkare som vårdar invaliden där det ingår en beskrivning av de skador och/eller sjukdomar som används som ansökningsgrund. Statskontoret skaffar övriga nödvändiga uppgifter från Riksarkivet eller arkivet vid Centret för militärmedicin.

  Ett villkor för att erhålla livränta och övriga ersättningar för skador ådragna i militärtjänst är att invaliditetsgraden i Statskontorets beslut är minst tio procent. Storleken på livräntan beror på invaliditetsgraden och den fastställs enligt en tabell där beloppen till exempel är beroende av den sökandes födelseår.

  Om du söker ändring av livräntan, det vill säga höjning av invaliditetsprocenten, ger vi vid behov en betalningsförbindelse för utredning av nuläget för skadan/sjukdomen.

  Livränta och ändring av den söks med Statskontorets blanketter

 • Anhörigförhöjningar

  På livräntan läggs en anhörigförhöjning om mottagaren av ersättningen är

  • maken/makan
  • ett barn under 17 år
  • ett barn som har fyllt 17 år och som före 17 års ålder har konstaterats vara oförmögen att försörja sig själv till följd av ett mentalt eller fysiskt handikapp. Anhörigförhöjningen söks med en fritt formulerad ansökan och till den bifogas ett läkarutlåtande om barnet.
  • ett barn under 24 år som studerar och som inte kan bekosta sina studier med egna inkomster. För barn som har fyllt 17 år och studerar ska anhörigförhöjningen sökas separat med en fritt formulerad ansökan med bifogat studieintyg från läroinrättningen.

  Anhörigförhöjningens storlek

  Anhörigförhöjningen av livräntan är 30 procent för den första och 20 procent för varje följande anhörig. Till särskilt gravt handikappade (en invaliditetsgrad på 80–100 procent) invalider utbetalas dock en anhörigförhöjning på 60 procent till den första anhöriga.

 • Mentillägg och övriga tillägg

  Livränta är en ersättning för allmänt men till följd av skada eller sjukdom.

  Om den skada eller sjukdom som ersätts medför särskilda men eller svårigheter kan du med stöd av dem ansöka om bland annat följande tilläggsdelar till livräntan:

  • tillägg för hjälplöshet och men, om hjälplösheten förutsätter en annan persons hjälp, eller om skadan eller sjukdomen orsakar exceptionella men. Söks med en fritt formulerad ansökan  med bifogat läkarutlåtande där en beskrivning av de men och det hjälpbehov som skadan orsakar ingår.
  • klädtillägg, om en protes, ett hjälpmedel, skadan eller sjukdomen gör att kläderna slits eller nedsmutsas mer än normalt; söks med en fritt formulerad ansökan eller med blanketten Sjukvårdskostnader under fliken Anvisningar, ansökningsblanketter.
  • motorfordonstillägg, om invalidens rörelseförmåga har försämrats avsevärt (ett rörelsehinder på 80 procent) och kräver användning av bil eller motordriven invalidcykel; söks med en fritt formulerad ansökan eller med blanketten Sjukvårdskostnader i fliken Anvisningar, ansökningsblanketter.
  • sjukhjälpstillägg, om invaliden har en invaliditetsgrad på minst 20 procent och om hans eller hennes bruttoinkomster understiger den fastställda gränsen; läs mer i fliken Övriga ersättningsslag.
  • förhöjt sjukhjälpstillägg, om invaliden har en invaliditetsgrad på minst 50 procent; läs mer i fliken Övriga ersättningsslag.
  • tillägg för ledarhund med anledning av en synskada, söks med en fritt formulerad ansökan.
 • Ändringsarbeten i bostaden

  En person med en invaliditetsgrad på minst 10 procent har möjlighet att få ersättning från Statskontoret för ändringsarbeten i bostaden.

  Ett villkor för att få ersättning för ändringsarbeten är att invaliden har en sådan skada eller sjukdom som försämrar funktions- och rörelseförmågan och leder till att ändringsarbetet är nödvändigt och ändamålsenligt. Vid bedömningen av detta behov beaktas även civila skador och sjukdomar.

  De ändringar som ersätts kan vara till exempel:

  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörröppningar
  • montering av ledstänger
  • inrättande av WC och tvättrum, inklusive vattenlednings- och avloppsarbeten
  • flyttning av strömbrytare och vägguttag
  • ändring av ved- eller oljeeldning till en annan form av uppvärmning

  Ersättning ges inte för nybyggen.
  Solpaneler ersätts inte.

  Grundläggande renovering

  Arbeten som anses vara grundläggande renovering kan ersättas om:

  • invaliden har ett behov av ändringsarbeten i bostaden till följd av en skada eller sjukdom
  • ombyggnaden gör det lättare för invaliden att klara sig hemma och flyttar fram tidpunkten för intagning till institutionsvård
  • renoveringen är nödvändig för boendet eller bevarandet av hälsan och ändamålsenlig ur ett helhetsperspektiv.

  För utredningen av den sökandes hälsotillstånd och rörelseförmåga begär Statskontoret vid behov ett läkarutlåtande. Behovet av och ändamålsenligheten hos renoveringen utreds vid behov med hjälp av ett utlåtande från en byggnadsinspektör.

  Ersättning för ändringsarbeten i en bostad kan sökas med Statskontorets blankett Ansökningsblanketten Ändringsarbeten i bostaden > eller genom att skicka en fritt formulerad ansökan.

  Intyg över byggnadsskede >

  Kontakta vid behov renoveringsrådgivarna vid Centralförbundet för de gamlas väl >.

  Maximiersättningarna år 2024 är:

  • 15 950 euro för ändringsarbeten under en treårsperiod
  • totalt högst 29 380 euro för ändringsarbeten i och grundrenovering av en bostad under en treårsperiod.

  Läs mer i guiden Ändringsarbeten i bostaden >

 • Kommunal hemvård och dess olika stödformer

  Hemvårdens tjänster

  Statskontoret beviljar på ansökan välfärdsområdena anslag för ordnande av hemvård och andra tjänster. Välfärdsområdet gör en kartläggning av servicebehovet bland krigsinvalider/personer som har skadats eller insjuknat under fullgörande av beväringstjänst eller FN-uppdrag. Utifrån kartläggningen upprättar välfärdsområdet en vård- och serviceplan över nödvändiga tjänster. Välfärdsområdet ordnar tjänsterna, vars syfte är att på ett mångsidigt sätt stödja invalider att bo och klara sig hemma eller till exempel på ett serviceboende.

  Krigsinvalider och personer som har skadats eller insjuknat under fullgörande av beväringstjänst eller FN-uppdrag kan söka följande hemvårdstjänster av sitt välfärdsområde:

  • hjälpmedel
  • hjälp med att uträtta ärenden
  • måltidsservice
  • hemvård
  • hemsjukvård
  • service som stöder rörligheten
  • klädvårdsservice
  • dagcenterverksamhet
  • städservice
  • vaktmästarservice
  • trygghetstelefontjänster.

  Ett villkor för att få dessa tjänster är

  • en invaliditetsgrad på minst 10 procent för de invalider, det vill säga krigsinvalider, som har skadats eller insjuknat i anslutning till krigen 1939–1945
  • en invaliditetsgrad på minst 20 procent för de personer som har skadats eller insjuknat under fullgörande av beväringstjänst eller FN-uppdrag före år 1991.
  • Om invaliditetsgraden understiger ovanstående kan invaliden ha rätt till tjänsterna med stöd av annan lagstiftning; kontakta då invalidens hemkommun.

  Därtill kan man få förhöjt sjukhjälpstillägg från Statskontoret för fortlöpande kostnader för hemvård.

  Stöd för närståendevård

  Kommunen kan stödja en invalid genom att betala den som sköter hen stöd för närståendevård. Vårdaren ska stå invaliden nära, men behöver inte vara en släkting. Kommunen ingår då ett avtal med den som ansvarar för vården.

  Beviljandet av stödet och dess storlek beror i första hand på omfattningen av vårdbehovet och hur bindande och krävande den är. Beloppet på stödet för närståendevård varierar beroende på kommun.

  Stödet för närståendevård utbetalas till vårdaren månatligen och är en skattepliktig inkomst. Ytterligare information om stöd för närståendevård ges av din hemkommun.

  Statskontoret: Tarja Wheeler, tfn +358 295 50 3261

 • Rehabilitering

  Statskontoret ordnar rehabilitering för krigsinvalider, makor/makar, makar/makor och änkor/änklingar till svårt skadade krigsinvalider samt för krigsänkor/-änklingar. Läs mer om rehabilitering för makor/makar och änkor/änklingar i fliken Makor/makar, änkor/änklingar, barn.

  Rehabiliteringen kan ges antingen på en rehabiliteringsinrättning, på en fysikalisk vårdinrättning eller hemma. Alternativen är

  1. slutenvårdsrehabilitering,
  2. dagrehabilitering och
  3. öppenvårdsrehabilitering samt
  4. stödd rehabilitering i hemmet.

  Slutenvårds- och dagrehabilitering ordnas på rehabiliteringsinrättningar > som har godkänts av Statskontoret, såsom sjuk- och brödrahem, rehabiliteringsinrättningar samt flera badinrättningar. Vid dagrehabilitering övernattar rehabiliteringsklienten hemma, men i övrigt är innehållet så gott som detsamma som vid slutenvårdsrehabilitering.

  Rehabiliteringsanstalter som arrangerar anstaltsrehabilitering för invalider år 2024 >

  Öppenvårdsrehabilitering ges på fysikaliska vårdinrättningar, rehabiliteringsinrättningar, badinrättningar samt på sjuk- och brödrahem. Öppenvårdsrehabilitering kan även ges hemma. Öppenvårdsrehabilitering kan ges av sådana serviceproducenter och självständiga yrkesutövare som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990 >)

  Stödd rehabilitering i hemmet innebär öppen rehabilitering som ges enligt modellen för stödd rehabilitering i hemmet. Stödd rehabilitering i hemmet kan tillhandahållas av serviceproducenter med vilka Statskontoret har ett avtal om serviceproduktion. Stödd rehabilitering i hemmet ordnas även i vissa kommuner.

  Ersättning av resekostnader

  När rehabiliteringsinrättningen ligger under 200 kilometer från hemmet ersätts kostnaderna för resor med allmänna kommunikationsmedel eller med taxi, egen eller en anhörigs bil, om hälsotillståndet hos invaliden eller dåliga förbindelser mellan hemmet och inrättningen kräver det. Resorna ersätts enligt den kilometerersättning som skatteförvaltningen fastställt.

  Om resan är över 200 kilometer från hemmet ersätts resor med egen eller en anhörigs bil. Om invalidens hälsotillstånd ändå kräver användning av taxi kan resan ersättas förutsatt att invaliden inte har möjlighet att välja en med tanke på hälsotillståndet och funktionsförmågan lämplig inrättning på mindre än 200 kilometers avstånd från hemmet.

  Om klienten använder egen eller närståendes bil ersätts resorna alltid så att Skatteförvaltningens årliga beslut om kilometerersättning delas på hälften.

  Rehabilitering för krigsinvalider

  Rehabilitering ska sökas på förhand hos Statskontoret på en blankett för ändamålet eller med en fritt formulerad ansökan. Man behöver inte göra en separat ansökan om betalningsförbindelse från Statskontoret ifall serviceproducenten har fått tillstånd av Statskontoret att kalla långvariga klienter till rehabilitering.

  Rehabiliteringsperiodens längd bestäms på basis av den sökandes invaliditetsgrad.

  Invaliditetsgraden är 10–25 procent

  En invalid med invaliditetsgraden 10–25 procent har rätt att årligen få 14 dagar slutenvårdsrehabilitering.

  Invaliden kan byta ut slutenvårdsrehabiliteringen mot:

  • dagrehabilitering (10 dagar) eller
  • öppenvårdsrehabilitering (20 gånger) eller
  • stödd rehabilitering i hemmet (20 besök).

  Invaliden kan även dela rehabiliteringen med maken/makan.  Ett villkor för delad rehabilitering är att invaliden redan har fyllt 65, eller fyller 65 senast under det kalenderår när rehabiliteringsperioden börjar.

  Vid delad rehabilitering har makarna möjlighet att välja

  • antingen 10 dagar slutenvårdsrehabilitering
  • eller alternativt
   • 5 dagar dagrehabilitering eller
   • 10 gånger öppenvårdsrehabilitering eller
   • 10 gånger stödd rehabilitering i hemmet.

  De kan båda även välja olika former av rehabilitering.

  Invaliditetsgraden är 30–100 procent

  En invalid med invaliditetsgraden 30–100 procent har rätt att årligen få fyra veckor slutenvårdsrehabilitering och 15 gånger öppenvårdsrehabilitering.

  Invaliden kan byta ut slutenvårdsrehabiliteringen mot:

  • dagrehabilitering (20 dagar) eller
  • öppenvårdsrehabilitering (två perioder på 12 gånger) eller
  • stödd rehabilitering i hemmet (24 besök).

  Invaliden kan även byta ut öppenvårdsrehabiliteringen på 15 gånger mot 15 besök med stödd rehabilitering i hemmet.

  Invaliden kan även ge en del av sin egen slutenvårdsrehabilitering till maken/makan. En förutsättning för delad rehabilitering är att invaliden redan har fyllt 65, eller fyller 65 senast under det kalenderår när rehabiliteringsperioden börjar. Delningen av en rehabilitering anmäls till Statskontoret i samband med ansökan om rehabiliteringen.

  Om en krigsinvalid ger sin make/maka en vecka av sin slutenvårdsrehabilitering är maken/makan berättigad till en period av slutenvårdsrehabilitering på sju dagar. Invaliden har då möjlighet att antingen välja 21 dagar slutenvårdsrehabilitering eller 15 dagar dagrehabilitering eller 18 gånger öppenvårdsrehabilitering eller 18 gånger stödd rehabilitering i hemmet.

  Om en krigsinvalid ger sin make/maka en vecka av sin slutenvårdsrehabilitering kan makarna välja den rehabiliteringsperiod som passar dem bäst av följande alternativ:

  • slutenvårdsrehabilitering (14 dagar)
  • dagrehabilitering (10 dagar)
  • stödd rehabilitering i hemmet (12 besök)
  • öppenvårdsrehabilitering (fysikalisk behandling 12 gånger).

  En period av öppenvårdsrehabilitering på 15 gånger kan inte delas med maken/makan.

  Rehabilitering för utomlands bosatta krigsinvalider

  Invalider som bor utomlands kan få rehabilitering antingen i det land där de bor eller i Finland. En invalid kan emellertid få rehabilitering i Finland endast i det fall att hens hälsotillstånd tillåter resa.

  Slutenvårdsrehabilitering kan ges i Pärnu i Estland samt i Sudbury och i närheten av Vancouver i Kanada.

  Dagrehabilitering kan ges i Sudbury i Kanada.

  Öppenvårdsrehabilitering (till exempel fysikalisk behandling) kan ges i invalidens bosättningsland.

 • Anstaltsvård

  Invaliden har möjlighet till anstaltsvård eller anstaltsvård på deltid på Statskontorets bekostnad om hen på grund av försämrat hälsotillstånd inte klarar sig hemma.

  Villkoret för att få dessa tjänster är

  • en invaliditetsgrad på 10 procent för de krigsinvalider som har skadats eller insjuknat i anslutning till krigen 1939–1945
  • en invaliditetsgrad på 20 procent för de personer som har skadats eller insjuknat under fullgörande av beväringstjänst eller FN-uppdrag före år 1991.

  Anstaltsvård och anstaltsvård på deltid (vård på dagsjukhus) för invalider

  En invalid med en invaliditetsgrad på minst 10 procent (20 procent för personer som har skadats eller insjuknat under fullgörande av beväringstjänst eller FN-uppdrag) enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst kan beviljas institutionsvård i 24 veckor per år, vid behov även i perioder. Vården är avsedd för invalider som fortfarande bor hemma och som inte ännu är i behov av anstaltsvård, men vars funktionsförmåga har försämrats så mycket att de behöver omfattande service eller omvårdnad av en anhörig för att klara sig hemma.

  Med anstaltsvård på deltid avses vård av samma karaktär som vård på dagsjukhus, då invaliden tillbringar dagen på anstalt och natten hemma. Målet är att anordna vården i perioder för att på bästa möjliga sätt stödja invaliden att klara sig hemma. Sådan periodisk anstaltsvård och anstaltsvård på deltid kan ordnas vid sjukhem för krigsinvalider och vid andra vårdinrättningar med vilka Statskontoret har ingått ett avtal om ordnande av tjänsterna i fråga. Lagen gäller även krigsinvalider som bor i Sverige.

  Var ges anstaltsvård?

  Mer information om anstaltsvård i Finland >

  Tuulevi Sajankoski, tfn 0295 50 3247

  Anstaltsvård på sjukhem och specialanstalter

  Ansökan om anstaltsvård i sjuk- och brödrahem samt i specialanstalter görs med Statskontorets blankett Ansökan om anstaltsvård >

  Kontaktuppgifter till vårdanstalter >

  Det är även möjligt att få anstaltsvård i Sverige.  > se Anstaltsvård i Sverige

  Kommunal anstaltsvård

  För krigsinvalider med en invaliditetsgrad på minst 10 procent och för personer som har skadats eller insjuknat under fullgörande av beväringstjänst eller FN-uppdrag med en invaliditetsgrad på minst 20 procent är långvarig anstaltsvård avgiftsfri på kommunernas och samkommunernas sjukhus, hälsocentralernas vårdavdelningar samt på ålderdomshem och andra anstalter inom socialvården.

  Myndigheterna i invalidens hemkommun fattar beslut och ger närmare information om den anstaltsvård som ordnas av kommunerna och samkommunerna.

  Mer information om kommunal anstaltsvård:
  Tarja Wheeler, tfn 0295 50 3261

  Anstaltsvård i Sverige

  Invalider med en invaliditetsgrad på minst 10 procent och som bor i Sverige har möjlighet att få avgiftsfri anstaltsvård och vård som motsvarar anstaltsvård på deltid i sitt bosättningsland.

  Ansökan om anstaltsvård i Sverige

  Invaliden ska ansöka om en betalningsförbindelse för anstaltsvård från Statskontoret med den blankett som finns i fliken Anvisningar, ansökningsblanketter (blanketten finns endast på svenska).

  Med ordnande av anstaltsvårdplatsen och ifyllande av ansökningsblanketten hjälper Krigsinvalidernas Brödraförbunds Sverigedistrikt >

  Statskontoret ger en betalningsförbindelse till invalidens hemkommun, som ordnar vården och fakturerar Statskontoret.

  Mer information om anstaltsvård i Sverige:
  Tarja Wheeler, tfn +358 295 50 3261

 • Sjukhjälpstillägg och förhöjt sjukhjälpstillägg

  Krigsinvalider och personer som har skadats eller insjuknat under fullgörande av beväringstjänst eller FN-uppdrag med en invaliditetsgrad på minst 20 procent har möjlighet att ansöka om ersättning för andra kostnader än de som beror på de skador eller sjukdomar som ersätts. I sådana fall betalas ersättningen som sjukhjälpstillägg. Utöver invalidens egna kostnader kan även sjukdomskostnader för en anhörig som berättigar till förhöjning av livräntan beaktas i sjukhjälpstillägget.

  Inkomstgränser för sjukhjälpstillägget

  Sjukhjälpstillägget är inkomstrelaterat. Om inkomsterna överskrider nedanstående gränser fastställs en självrisk för den sökande. Inkomstgränserna är:

  • 18 900 euro för ensamstående
  • totalt under 30 700 euro för äkta makar.

  Ingen självrisk tillämpas om bruttoinkomsterna exklusive militärskadeersättningar underskrider inkomstgränserna. Om den sökandes eller den sökandes och makens/makans sammanlagda årsbruttoinkomster är 67 300 euro eller mer är det inte möjligt att få sjukhjälpstillägg.

  En årlig övre gräns för de kostnader som ersätts som sjukhjälpstillägg har fastställts. För tillfället är gränserna:

  • 4 263,91 euro för personer i arbetsför ålder och
  • 4 020,09 euro för pensionärer.

  De kostnader som berättigar till sjukhjälpstillägg ska i allmänhet utgöras av läkar-, läkemedels-, sjukhusvårds-, tandvårds-, glasögon- eller hörapparatskostnader.

  Det är även möjligt att få ersättning för hushållskostnader, till exempel städning, snöröjning, vedklyvning, tvätt av mattor och hushållslinnen; högst 100 euro per månad.

  Ansökan om sjukhjälpstillägg

  Ansökan om sjukhjälpstillägg kan endast göras för kostnader som redan har betalats ut. Sjukhjälpstillägget är en inkomstrelaterad ersättning.

  Det rekommenderas att invaliden samlar kostnadsverifikat under en längre tid och ansöker om sjukhjälpstillägg till exempel en eller två gånger per år. De kostnader som ersätts av Statskontoret får dock vara högst ett och ett halvt år gamla.

  Ansökningsblanketten för sjukhjälpstillägg finns i fliken Anvisningar, ansökningsblanketter.

  Fortlöpande sjukhjälpstillägg

  De invalider inklusive makar vars sjukdomskostnader är betydande kan få ett fortlöpande sjukhjälpstillägg. Detta tillägg behöver inte sökas, utan Statskontoret beviljar det på basis av tidigare ansökningar.

  Förhöjt sjukhjälpstillägg

  För fortlöpande kostnader för hemvård är det möjligt att få ersättning av Statskontoret som förhöjt sjukhjälpstillägg. Beviljandet av förhöjt sjukhjälpstillägg grundar sig på ekonomisk behovsprövning.

  Villkoret för att få förhöjt sjukhjälpstillägg är

  • en invaliditetsgrad på minst 50 procent och
  • alla inkomster med beaktande av nettoinkomsterna underskrider
   • 1 500 euro/månad för ensamstående eller
   • 2 400 euro/månad för äkta makar.

  Ansökan om förhöjt sjukhjälpstillägg

  Ansökan om förhöjt sjukhjälpstillägg görs för kostnader som redan har uppkommit eller för hemvård som en annan person redan har gett. Verifikat över kostnaderna för hemvården och den sökandes inkomster ska skickas till Statskontoret. Det förhöjda sjukhjälpstillägget betalas till invaliden själv och är i likhet med de övriga ersättningarna skattefri inkomst.

 • Tilläggsränta

  Personer med en invaliditetsgrad på minst 20 procent har möjlighet att få utkomststöd av Statskontoret i form av tilläggsränta.

  För personer med en invaliditetsgrad på minst 30 procent är tilläggsräntan högre än för personer med en invaliditetsgrad på 20–25 procent.

  Tilläggsräntan beviljas i regel för en begränsad tid. För invalider som har fyllt 65 år kan tilläggsränta beviljas tills vidare om deras livränta har beviljats tills vidare. Om levnadsförhållandena eller utkomsten för den som får tilläggsränta förändras avsevärt är det dock möjligt att ompröva beslutet om tilläggsränta.

  Vem får tilläggsränta?

  Tilläggsränta beviljas invalider vars inkomster underskrider de fastställda inkomstgränserna. På beviljandet av och beloppet på den inverkar den sökandes inkomster och invaliditetsgrad.

  Inkomstgränser för tilläggsränta

  Den högsta bruttoårsinkomsten som berättigar till det lägsta tilläggsräntebeloppet är:

  • 14 401 euro för personer med en invaliditetsgrad på 30–100 procent
  • 11 284 euro för personer med en invaliditetsgrad på 20–25 procent

  Vid beviljandet av tilläggsränta beaktas den sökandes alla inkomster som årsinkomst, med undantag för:

  • den sökandes ersättningar enligt militärskadelagen
  • det bostads- och vårdstöd som betalas av Folkpensionsanstalten
  • extra fronttillägg, maketillägg och barnförhöjning som betalas av Folkpensionsanstalten.

  Förändring av tilläggsräntans belopp

  • När invaliden intas för permanent anstaltsvård avbryts betalningen av tilläggsräntan helt och hållet.
  • Tidsbestämd anstaltsvård på över elva veckor sänker tilläggsräntan.
  • Om makens/makans bruttoinkomster överskrider 2 100 euro i månaden kan tilläggsräntan sänkas.
 • Förmåner för personer med en invaliditetsgrad på 10 procent; bland annat sjukvård och hjälpmedel.

  För krigsinvalider betalas nödvändig sjukvård för den skada eller sjukdom som ersätts som militärskada.

  Därtill får personer med en invaliditetsgrad på minst 10 procent ersättning för:

  • vård av de skador eller sjukdomar som ersätts
  • kontroll av det allmänna hälsotillståndet
  • specialundersökningar
  • fotvård
  • små hjälpmedel.

  Vård av de skador eller sjukdomar som ersätts

  Statskontoret betalar för skadorna och sjukdomarna nödvändiga

  • undersökningar
  • behandlingar
  • läkemedel
  • hjälpmedel.

  De hälso- och sjukvårdskostnader som ersätts ska vara skäliga och ändamålsenliga med tanke på målen för vården. I sådana fall betalar Statskontoret även de nödvändiga resekostnader som har uppkommit med anledning av vården.

  Det rekommenderas att personen i förväg begär en betalningsförbindelse av Statskontoret för undersökningar och behandlingar. Detta görs med en fritt formulerad ansökan eller med Statskontorets blankett i fliken Anvisningar, ansökningsblanketter.

  Ersättning av sjukvårdskostnader

  Om invaliden själv har betalat kostnaderna ska Ansökan om betalningsförbindelse – sjukvård  inklusive kvitton i original skickas till Statskontoret senast inom ett år efter utgången av det kalenderår under vilket kostnaderna har betalats.

  En utredning över grunderna och kostnaderna för behandlingen ska ges till Statskontoret.

  Hjälpmedel

  Statskontoret betalar ersättning för hjälpmedel som är nödvändiga med anledning av den skada eller sjukdom som ersätts.

  Det är bra att i förväg fråga Statskontoret per telefon om ett hjälpmedel ersätts eller inte.

  De hjälpmedel som ersätts kan bland annat vara

  • hjälpmedel för förbättrad rörlighet
  • hjälpmedel avsedda för invalider och som är nödvändiga i de dagliga aktiviteterna
  • hjälpmedel för hörsel- och synskadade
  • bil för gravt rörelsehandikappade som är berättigade till motorfordonstillägg (maximigräns för kostnaderna)
  • manöveranordning och automatväxel för gravt hand- eller rörelsehandikappade (maximigräns för kostnaderna).

  Kontroll av det allmänna hälsotillståndet

  Personer med en invaliditetsgrad på minst 10 procent har möjlighet att på Statskontorets bekostnad genomgå en kontroll av det allmänna hälsotillståndet. En sådan kontroll omfattar endast de undersökningar som anges i betalningsförbindelsen.

  Statskontoret ersätter en allmän hälsokontroll per kalenderår.

  Vi rekommenderar att invaliden ansöker om en betalningsförbindelse från Statskontoret i förväg med blanketten Ansökan om betalningsförbindelse specialundersöking >.

  En betalningsförbindelse gäller tills vidare och ansökan behöver inte förnyas varje år.

  Specialundersökning

  Statskontoret kan bevilja en betalningsförbindelse för en specialundersökning, om kontrollen av det allmänna hälsotillståndet eller en annan omständighet ger anledning att misstänka en sjukdom som kräver undersökningar.

  En betalningsförbindelse beviljas inte för undersökning av skador eller sjukdomar som redan har diagnostiserats och som har varit föremål för en ansökan som har förkastats.

  Vi rekommenderar att man alltid ansöker om en betalningsförbindelse i förväg med blanketten Ansökan om betalningsförbindelse specialundersökning >, så att den som utför undersökningen kan debitera kostnaderna direkt av Statskontoret.

  Fotvård

  En person med en invaliditetsgrad på minst 10 procent får ersättning för fotvård tre gånger per kalenderår, även om behovet inte beror på den skada eller sjukdom som ersätts. Statskontoret ersätter skäliga kostnader för fotvård.

  Ersättning för fotvård beviljas inte till makar/makor.

  På begäran kan Statskontoret utfärda en betalningsförbindelse för fotvård som gäller tills vidare. I sådana fall kan fotvårdaren debitera behandlingskostnaderna direkt av Statskontoret.

  Om invaliden själv betalar fotvården kan hen skicka kvittona till Statskontoret. Av kvittona ska framgå:

  • priset för vården
  • att det handlar om fotvård
  • namn på personen som har fått vården
  • när vården har getts.

  Vem kan ge fotvård?

  Fotvården kan utföras av en fotterapeut, en fotvårdare, en person med grundutbildning inom hälso- och sjukvård som specialiserat sig på fotvård eller en kosmetolog.

  Små hjälpmedel

  En person med en invaliditetsgrad på minst 10 procent får ersättning för hjälpmedel som behövs i de dagliga aktiviteterna. Hjälpmedlens värde inklusive moms får uppgå till högst 150 euro.

  Små hjälpmedel är bland annat

  • promenadkäppar, armbågskryckor och isdubbar
  • strumppådragare
  • halkskydd till skor
  • hjälpmedel som behövs vid påklädning
  • griptänger
  • universalöppnare, burköppnare och dörröppnare
  • kuddar för sitshöjning
  • förhöjningsben till säng
  • duschpallar
  • ledstänger
  • hjälpmedel för synskadade (till exempel förstoringsglas och tydliga klockor)
  • hjälpmedel för hörselskadade (till exempel extra ringklocka för dörrklocka och telefon).

  Ersättning kan beviljas för flera hjälpmedel. Ett villkor är att invaliden behöver hjälpmedlet för att klara sig hemma. Vid behov kan Statskontoret begära en bedömning av huruvida hjälpmedlet är nödvändigt av en sakkunnig.

  Vad ersätts INTE?

  Ersättning ges inte för hjälpmedel som kostar mer än 150 euro, inte ens om invaliden själv är villig att betala den överskjutande delen.

  Om behovet av hjälpmedel beror på den skada eller sjukdom som invaliden får ersättning för kan även hjälpmedel som kostar över 150 euro ersättas.

  Som små hjälpmedel ersätts inte:

  • blöjor och blöjbyxor
  • hobby- och träningsutrustning (till exempel stavar för stavgång, gymnastikmattor och pulsmätare)
  • termostrumpor, knävärmare och termounderkläder
  • hälsoskor
  • batterier till hörapparater (om det inte handlar om en skada eller sjukdom som ersätts)
  • glasögonlinser eller -bågar (om det inte handlar om en sjukdom eller skada som ersätts).
 • Tjänster för personer som bor i Sverige och andra länder utomlands

  Anstaltsvård i Sverige

  Invalider med en invaliditetsgrad på minst 10 procent och som bor i Sverige har möjlighet att få avgiftsfri anstaltsvård och vård som motsvarar anstaltsvård på deltid i sitt bosättningsland.

  Ansökan om anstaltsvård i Sverige

  Invaliden ska ansöka om en betalningsförbindelse för anstaltsvård från Statskontoret med blanketten Ansökan till särskilt boende, korttidsboende eller dagvård >

  Med ordnande av anstaltsvårdplatsen och ifyllande av ansökningsblanketten hjälper Krigsinvalidernas Brödraförbunds Sverigedistrikt >

  Statskontoret ger en betalningsförbindelse till invalidens hemkommun, som ordnar vården och fakturerar Statskontoret.

  Mer information om anstaltsvård i Sverige:
  Tarja Wheeler, tfn +358 295 50 3261

  Måltidsservice i Sverige

  Statskontoret kan ersätta kostnaderna för en måltid per dag för skadade eller sjuka invalider som är fast bosatta i Sverige. Från och med 1 januari 2016 är även i Sverige bosatta personer som har skadat sig eller insjuknat i krigen under 1939–1945 och vars invaliditetsgrad är minst 10 procent berättigade till stödet.

  Måltidsersättningen betalas dock inte för den tid då invaliden är i institutionsvård eller i motsvarande hel- eller deltidsvård vars kostnader betalas av Statskontoret.

  Statskontoret fastställer årligen priset på en måltid som ersätts. Priset är bundet till det fastställda värdet på en lunchförmån i den svenska beskattningen. År 2020 är värdet på lunchkortet 98 kronor per dygn.

  Ansökan om måltidsservice i Sverige

  Invalider som bor i Sverige ansöker om måltidsservicen från Statskontoret med en separat blankett Ansökningsblankett för måltidsservice i Sverige >

  Ett villkor för att få servicen är att den sökande ger Statskontoret tillstånd att skicka de nödvändiga uppgifterna till Krigsinvalidernas Brödraförbunds Sverigedistrikt >. Statskontoret ger en betalningsförbindelse till den som har rätt till måltidsservice.

  Genomförande av måltidsservicen till den sökande

  Finlands krigsinvaliders Sverigedistrikt sköter måltidsservicen med Edenreds Rikskort och skickar kort till den som är berättigad till ersättningen enligt de uppgifter som den sökande har gett till Statskontoret.

  Statskontoret ersätter även andra personliga omsorgs-, hem- och stödtjänster mot kvitto.

  Mer information:
  Krigsinvalidernas Brödraförbunds Sverigedistrikt, verksamhetsledare Juha Joki, Box 5133, 121 17 Johanneshov, tfn +46 705 63 03 73. Kontor tfn  +46 86 48 11 31

  Rehabilitering för utomlands bosatta krigsinvalider

  Invalider som bor utomlands kan få rehabilitering antingen i det land där de bor eller i Finland. En invalid kan emellertid få rehabilitering i Finland endast i det fall att hens hälsotillstånd tillåter resa.

  Slutenvårdsrehabilitering kan ges i Pärnu i Estland samt i Sudbury och i närheten av Vancouver i Kanada.

  Dagrehabilitering kan ges i Sudbury i Kanada.

  Öppenvårdsrehabilitering (till exempel fysikalisk behandling) kan ges i invalidens bosättningsland.

 • Ersättningar efter dödsfall

  Statskontoret betalar följande ersättningar efter att en krigsinvalid eller en person som har skadats eller insjuknat under fullgörande av beväringstjänst eller FN-uppdrag har avlidit:

  • begravningshjälp
  • försörjningspension (se fliken Makor/makar, änkor/änklingar, barn)

  Därtill betalar Statskontoret följande ersättningar enligt behovsprövning (se fliken Makor/makar, änkor/änklingar, barn):

  • tilläggsförsörjningspension
  • ersättning som engångsbelopp
  • försörjningspension till en omgift person, vars senare äktenskap är upplöst.

  Begravningshjälp till invalidens dödsbo

  Statskontoret betalar begravningshjälp om den avlidne invalidens invaliditetsgrad var minst 20 procent. Om dödsfallet har orsakats av den skada eller sjukdom som ersattes betalas begravningshjälp även om personens invaliditetsprocent var under 20 procent.

  Beloppet på begravningshjälpen är 3 009,81 euro år 2024.

  Beviljande av begravningshjälp

  Statskontoret betalar utan ansökan den begravningshjälp som tillkommer dödsboet till den avlidnes livräntekonto, det vill säga det konto som militärskadeersättningen har betalats till. I detta fall skickar Statskontoret ett meddelande till dödsboet på den avlidnes senaste gatuadress om betalning av begravningshjälp. Statskontoret betalar begravningshjälpen till dödsboet utan utredning av kostnadernas storlek.

  För att snabbare bli beviljad begravningshjälp är det bra att så snabbt som möjligt meddela vår kundtjänst om invalidens dödsdag: kundtjänsten för militärskade- och veteranärenden, tfn 0295 50 3070.

  Det är bra att inte avsluta invalidens livräntekonto innan begravningshjälp och andra eventuella ersättningar som hör till dödsboet har betalats.

 • Rehabilitering för makar och änkor till krigsinvalider samt krigsänkor

  Makar till svårt skadade krigsinvalider, änkor som har vårdat en krigsinvalid och krigsänkor (änkor till stupade) har möjlighet att med statliga medel få rehabilitering.

  Berättigade till rehabilitering är:

  • makar till svårt skadade krigsinvalider om invaliditetsgraden är minst 30 procent.
  • änkor till svårt skadade krigsinvalider om invaliditetsgraden var minst 30 procent vid krigsinvalidens död.
  • krigsänkor.

  En period av slutenvårdsrehabilitering varar högst två veckor och en dagrehabiliteringsperiod högst 15 dagar. Öppenvårdsrehabilitering kan omfatta en serie på högst 15 behandligstillfällen.

  Rehabilitering ska sökas hos Statskontoret på en blankett för ändamålet eller med en fritt formulerad ansökan. Villkoren för rehabilitering fastställs med en årlig förordning. Man bör i synnerhet försäkra sig om att skadan eller insjuknandet har inträffat under kriget eller med anledning av kriget.

  Statsrådets förordning 1075/2023 >

  Till en ansökan till Statskontoret om slutenvårdsrehabilitering ska ett läkarintyg bifogas, där den sökandes allmänna hälsotillstånd och behov av rehabilitering framgår. Statskontoret ersätter inte kostnader för införskaffande av läkarintyg.

  Ersättning av resekostnader

  Statskontoret ersätter inte resekostnader. Ersättning för resekostnader kan sökas hos FPA >.

 • Försörjningspension

  Försörjningspension är ett ekonomiskt stöd som betalas månatligen och vars belopp beror på förmånslåtarens, det vill säga invalidens, invaliditetsgrad och födelseår.

  Efter en invalids död betalar Statskontoret försörjningspension till änkan/änklingen och barn under 17 år, förutsatt att

  • invalidens invaliditetsgrad var minst 30 procent eller
  • invalidens död var en följd av en skada eller sjukdom som invaliden erhöll livränta för.

  En ytterligare förutsättning för att bevilja försörjningspension till änkan/änklingen är att

  • äktenskapet ingicks minst tre år före invalidens död eller att
  • ett barn har fötts inom äktenskapet.

  Ansökan om försörjningspension

  Ansökan om försörjningspension > skickas till Statskontoret.

  Ersättning enligt utkomstprövning

  För en sökande som efter en invalids död saknar skälig utkomst beviljas

  • utkomstrelaterade ersättningar enligt prövning efter invalidens död
  • tilläggsförsörjningspension
  • ersättning som engångsbelopp eller
  • försörjningspension till en änka/änkling som har ingått ett nytt äktenskap.

  Vid prövningen av rätten till ovanstående ersättningar eller storleken på tilläggsförsörjningspensionen beaktas den sökandes nettoinkomster och förmögenhet, även egendomen i dödsboet efter invaliden.

  Som avdrag beaktas därtill bland annat

  • skäliga boendekostnader,
  • självriskandelar för sjukdomsutgifter,
  • räntor för nödvändiga skulder samt
  • kostnader för nödvändig utomstående hjälp.

  FPA:s vårdbidrag > kompenserar dock ofta kostnaderna för utomstående hjälp. Vårdbidraget eller möjligheten att få vårdbidrag ska ses som primärt.

  Till boendekostnader räknas hyra, bolagsvederlag, separata uppvärmningskostnader och vattenavgifter. Som kostnader för boende i småhus godkänns 259 euro per månad. Boendeutgifterna delas mellan alla som bor i bostaden.

  Tillfälliga sjukdomskostnader beaktas inte när behovsprövade ersättningar beviljas.

  Mer information om utkomstrelaterade ersättningar enligt prövning:
  Jan Forsberg, tfn +358 295 50 2022

  Försörjningspension till en så kallad före detta änka/änkling som har ingått ett nytt äktenskap

  En änka/änkling till en stupad eller en krigsinvalid som efter att ha ingått ett nytt äktenskap mist rätten till försörjningspension kan, efter att det nya äktenskapet har upplösts, på nytt beviljas försörjningspension (försörjningspension till så kallad före detta änka/änkling).

  Villkoret är att det senare äktenskapet har upplösts på grund av dödsfall eller skilsmässa. Det ska även ha förflutit minst tre år sedan äktenskapets upplösande.

  Försörjningspension till en änka/änkling som har ingått ett nytt äktenskap ska alltid sökas från Statskontoret med denna blankett >

  En så kallad före detta änka/änkling kan på nytt få försörjningspension när det har förflutit minst tre år sedan upplösandet av det senare äktenskapet på grund av dödsfall eller skilsmässa. Villkoret är att änkans/änklingens arbets- och försörjningsförmåga samt förmögenhet är så små att hen saknar skälig försörjning.

 • Förlängd försörjningspension

  Förlängd försörjningspension kan beviljas enligt ansökan även till barn som har fyllt 17 år om

  • ett barn som är 17–23 år gammalt är förhindrat att ta förvärvsarbete till följd av studier eller
  • barnet redan före 17 års ålder har ådragit sig en kroppslig eller mental skada och av denna anledning inte förmår försörja sig.
 • Tilläggsförsörjningspension

  En änka/änkling som lyfter försörjningspension har möjlighet att ansöka om tilläggsförsörjningspension om hens utkomst har försämrats. Även ett föräldralöst barn och en förälder till invaliden har, om de lyfter försörjningspension, möjlighet att få tilläggsförsörjningspension för att trygga en skälig utkomst.

  Tilläggsförsörjningspension beviljas vanligen inte till personer som har tagits in permanent på en anstalt.

  Beloppet på tilläggsförsörjningspensionen

  Tilläggsförsörjningspensionen för en änka/änkling är, beroende på den sökandes utkomst samt förmånslåtarens födelsetid, 50,94-666,40 euro i månaden.

  Om änkans/änklingens levnadsförhållanden eller utkomst förändras avsevärt kan en rättelse av tilläggsförsörjningspensionens belopp göras. På samma grunder kan tilläggsförsörjningspension likaså beviljas en sökande som tidigare har fått sin ansökan avslagen.

  Ansökan om tilläggsförsörjningspension

  Ansökan om tilläggsförsörjningspension > skickas tilla Statskontoret.

 • Ersättning som engångsbelopp

  Så kallad engångsersättning kan på ansökan beviljas till en änka/änkling efter en person med en invaliditetsgrad på 10–25 procent och till barn under 17 år som inte har rätt till försörjningspension. Villkoret är att sökanden saknar skälig utkomst.

  Engångsersättning beviljas vanligen inte till personer som har tagits in permanent på en anstalt.

  Beloppet på ersättningen

  Engångsersättningen motsvarar ett års full försörjningspension.

  Engångsersättningen uppgår till 8 607,33 – 9 129,37 euro.

  Ansökan om ersättning

  Ansökan om engångsersättning ska göras hos Statskontoret inom ett år efter invalidens död med denna blankett >

 • Skicka inte originaldokument till Statskontoret. Alla handlingar angående avgiftsbefrielseärenden omvandlas till och sparas i elektroniskt format. Vid digitaliseringen förstörs pappersdokumenten.

 • Elektronisk ansökan om rehabilitering

  E-tjänst >

  Rehabilitering av krigsinvalider kan sökas via Statkontorets e-tjänsten. Statskontoret ordnar rehabilitering för

  • krigsinvalider och militärinvalider
  • makar och änkor till krigsinvalider
  • specialgrupper som tjänstgjorde i vissa uppdrag i anslutning till Finlands krig.

  För ifyllning av ansökan ska du identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten. Suomi.fi-identifikationen är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Du kan identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

  I e-tjänsten kan du ansöka om ersättning för dig själv eller uträtta ärenden åt en person som ansöker om ersättning. På sökandens vägnar kan till exempel en representant för rehabiliteringsinrättningen, en anhörig, en intressebevakare eller ett biträde uträtta ärenden.

  E-tjänsten hjälper dig genom ansökningsprocessen och ser till att du lämnar all information som behövs för att behandla din ansökan. För att fylla i ansökan behöver du åtminstone

  • sökandens uppgifter
  • skadenumret för krigsinvaliden eller militärinvaliden (i formen 123456/66)
  • ett läkarutlåtande om hälsotillståndet har försämrats avsevärt efter föregående rehabiliteringsperiod eller om det har gått mer än två år sedan föregående rehabilitering eller om man för första gången ansöker om anstalts- eller dagrehabilitering.

  I e-tjänsten kan du ansöka om ersättning för dig själv eller uträtta ärenden åt en person som ansöker om ersättning. På sökandens vägnar kan till exempel en representant för rehabiliteringsinrättningen, en anhörig, en intressebevakare eller ett biträde uträtta ärenden.

  Sökande av ersättning kan befullmäktiga en annan person eller en organisation att uträtta ärenden i sitt ställe, och företaget eller sammanslutningen kan befullmäktiga en annan person (t.ex. arbetstagare) att representera det. Fullmakten getts via tjänsten Suomi.fi Fullmakter(Länken öppnas som en ny flik i webbläsaren.). Välj fullmakten “Skötsel av statens ersättnings-, avgiftsbefrielse- eller arvsärenden”.

 • Ansökningsblanketter

 • Anvisningar till anstalter

  Fakturerings- och rapporteringsanvisningar till rehabiliteringsinrättningar för frontveteraner

  Statskontoret har ingått avtal om vård och rehabilitering av krigsinvalider för åren 2018–2022.
  Inrättningarna fakturerar Statskontoret för de använda tjänsterna.

  Vård och rehabilitering

  Faktureringen av krigsinvalidernas vård och rehabilitering till Statskontoret sker månatligen i efterhand.

  I faktureringen av krigsinvalider har vi inte ännu övergått till e-fakturering, utan faktureringen sker via krypterad e-post eller med pappersfakturor som hittills.

  Läs hela anvisningen >

  Resor

  Statskontoret ersätter resekostnader för stödd rehabilitering i hemmet till de delar tur- och returresan hem till kunden överskrider 60 kilometer.

  Läs anvisningarna för ersättning av resekostnader >

  Specialgrupper, makor/makar, änkor/änklingar, kallade, extra kostnader

  Vi har övergått till nätfakturering vid betalning av fakturor för

  • rehabilitering av specialgrupper,
  • rehabilitering av makor/makar och änkor/änklingar,
  • resekostnader för krigsinvalider som har kallats till rehabilitering samt
  • extra kostnader för anstaltsvård.

  Serviceproducenten skickar fakturorna för ovanstående ersättningsslag som nätfakturor via OpusCapita Group Oy som fungerar som statsförvaltningens nätfakturaoperatör. För att säkerställa en snabb hantering av fakturorna är det mycket viktigt att referensuppgifterna (konteringskoderna) används korrekt.

  Läs anvisningarna för nätfaktureringen i sin helhet >

  Rapportering

  Statskontoret samlar med en standardiserad blankett in uppgifter från alla sina avtalskunder om antalet vårddygn och vårdbesök.

  Uppgifterna skickas per e-post till Statskontoret halvårsvis så att uppgifterna för januari–juni skickas i juli och uppgifterna för juli–december i januari.

  När antalet vårddygn och vårdbesök meddelas får endast blanketten i fråga användas.

  Här Mall för anmälan om vårddygn (på finska) >

  Mer information om anmälan om vårddygn fås av:
  Merja Längman,
  tfn 0295 50 3239, fornamn.efternamn [at] statskontoret.fi

  Material för faktureringsutbildningen (25.9.2018) (på finska) >

 • Anvisningar till välfärdsområden och kommuner

  Till kommunerna utbetalar vi ersättning för de kostnader som har uppkommit med anledning av service i hemmet, boendeservice, stöd för närståendevård, öppen rehabilitering samt anstaltsvård.

  Förutsättningen för stödet är

  • invaliditetsgrad på minst 10 % för de invalider som har skadat sig eller insjuknat på grund av krig under 1939-1945
  • invaliditetsgrad på minst 20 % för de invalider som har skadat sig eller insjuknat under värnpliktstid eller i FN-tjänsten före år 1991

  Ersättning till välfärdsområden och kommuner för service anordnad för krigsinvalider 2024 (Uppdaterad 12.4.2024) >

  Ersättning till välfärdsområden och kommuner för service anordnad för krigsinvalider 2023 (Uppdaterad 12.4.2024) >

 • Statskontorets minimikrav på dygnetruntvård av krigsinvalider

  Statskontoret har konkurrensutsatt vårdservicen för krigsinvaliderna från 2018 till 2022. Förutsättningarna att bli vald var bl.a. att serviceproducenten och den erbjudna servicen i sin helhet fyller de minimikrav som Statskontoret ställt.

  Minimikraven för dygnetruntvård hittas i bilagan. Kvalitetskraven är i kraft, då krigsinvaliden

  • är i dygnetruntvård som ersätts av Statskontoret
  • vårdas hos en serviceproducent i enlighet med ramavtalet

  Minimikraven är konstruerade i en mångprofessionell arbetsgrupp på hösten 2016. Kunderna definieras enligt funktionsduglighetsklass efter en kartläggning av servicebehovet. En del av kvalitetsminimikraven gäller alla funktionsduglighetsklasser, medan andra gäller endast vissa funktionsduglighetsklasser. Alla serviceproducenter erbjuder inte dygnetruntvård för dem som är i specialklass och terminalvård.

  Statskontoret har behörighet att övervaka vårdkvaliteten endast av dess egna kunder på de vårdanstalter som hör till ramavtalet.

  Statskontorets krav gäller inte vård som konkurrensutsatts av andra

  Kvalitetskraven utsatta av Statskontoret gäller ej då krigsinvalidens vård inte är konkurrensutsatt av Statskontoret. På grund av detta gäller kvalitetskraven inte vården då krigsinvaliden är

  • i kommunal anstaltsvård som ersätts av Statskontoret
  • I serviceboende på egen bekostnad eller som kommunen ersatt även om Statskontoret ersätter t.ex. kundens måltids- eller städservice.

  Minimikrav > 

  Krav för dygnetruntvård > 

  Krav för dygnetruntvård, specialklass > 

 • Följande vårdinrättningar står till förfogande

 • Sökande av ändring i beslut

  Varje person som har sårats, skadats eller insjuknat ska i regel själv göra ansökan och eventuellt begära omprövning av beslut om dessa.

  Statskontoret ger vid behov ytterligare information och praktiska anvisningar för att göra en ansökan om ersättning, tfn 0295 50 3070.

  Anvisningar ges också av Krigsinvalidernas Brödraförbunds lokalavdelningar, distriktsbyråer och centralbyråer samt de brödra- och sjukhem som tillhandahåller rådgivningsservice.

  Ytterligare information om sökande av ändring

  Rättelse av livränta och tilläggsförsörjningspension

  En rättelseansökan ansökan kan göras i syfte att

  • höja den invaliditetsgrad som ligger till grund för livräntan
  • få ändring i ett gällande beslut om tilläggsdelar till livräntan, tilläggsräntan och tilläggsförsörjningspensionen.

  Rättelse av livränta

  Orsaken till en ansökan om rättelse av ett livräntebeslut kan vara att den skada eller sjukdom som ersätts avsevärt har förvärrats sedan det tidigare livräntebeslutet har getts. I detta sammanhang kan man också beakta eventuella ytterligare skador och -sjukdomar som har orsakats av de skador och sjukdomar som ersätts.

  Att skadan eller sjukdomen har förvärrats ska styrkas med ett läkarutlåtande som ska fogas till ansökan.

  Vid avgörandet av en ansökan om rättelse av livräntan beaktas inte en allmän försämring av hälsotillståndet eller en försämring av civila sjukdomar eller handikapp till följd av ålderdom.

  Rättelse av tilläggsdelar till livräntan, tilläggsränta och tilläggsförsörjningspension

  Även i de gällande besluten om tilläggsdelar till livräntan, tilläggsränta och tilläggsförsörjningspension kan rättelse begäras. Grunden för en ansökan om rättelse är att de omständigheter som ligger till grund för ersättningsbeloppen har ändrats avsevärt.

  Det finns ingen tidsfrist för att söka rättelse.

  Förnyad ansökan om ersättning

  Det är möjligt att förnya en ansökan om ersättning, om skadan eller insjuknandet har inträffat i militärtjänst eller i jämförbara förhållanden innan militärskadelagen trädde i kraft 1.1.1948.

  Omprövning av beslut

  Statskontoret kan ompröva mer än fem år gamla beslut, där ersättning för en skada antingen helt har förkastats eller där en skada eller en sjukdom har ersätts endast delvis.

  En begäran om omprövning kan riktas till Statskontoret vad gäller beslut av Statskontoret och därtill även av försäkringsdomstolen och högsta domstolen.

  När kan man ansöka om ersättning på nytt?

  Det avgörande i samtliga fall är att det har förflutit minst fem år sedan det senaste beslutet har getts i det aktuella ärendet.

  Utifrån en om prövning av ett ärende kan man få ett positivt beslut, om ersättningspraxis har ändrats. Likaså kan det vara till nytta om en ny utredning läggs fram i ärendet. Nya utredningar kan omfatta t.ex. läkarutlåtanden och ögonvittnesrapporter.

  Besvär/begäran om omprövning

  Rättelse i ett beslut av Statskontoret ska sökas hos Statskontoret.

  Begäran om omprövning ska framställas skriftligen och tillställas Statskontoret. I begäran om omprövning ska namnet på den person som begär omprövning och dennes hemkommun uppges. Skrivelsen ska undertecknas egenhändigt av den som begär omprövning eller någon annan person som upprättar den. Om den som begär omprövning inte undertecknar begäran själv, ska en fullmakt bifogas, om inte ombudet är advokat eller allmänt rättsbiträde. Om begäran om omprövning har skrivits av någon annan person än den som begär omprövning, ska ombudets yrke och boningsort anges.

  Till begäran om omprövning bifogas Statskontorets beslut i original eller en kopia av det. Till begäran ska dessutom bifogas original eller kopior av de handlingar som den som begär omprövning åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har sänts till Statskontoret. Av begäran ska framgå vilket slags omprövning man begär i beslutet och på vilka grunder man begär omprövning.

  Begäran om omprövning ska finnas hos Statskontoret inom tjänstetid senast den trettionde (30) dagen efter den dag då den som begär omprövning har delgivits beslutet. Om inte annat visas i samband med begäran om omprövning, anses personen ha delgivits beslutet den sjunde (7) dagen efter det postningsdatum som anges i beslutet.

  Den som begär omprövning eller personens juridiskt befullmäktigade ombud kan lämna in begäran om omprövning till Statskontoret personligen, på eget ansvar genom bud, per post eller per e-post.

  Om begäran om omprövning sänds per post, ska det lämnas in till posten i så god tid att Statskontoret får postförsändelsen som innehåller begäran om omprövning eller avin om ankomsten till postadressorten före utgången av den nämnda utsatta tiden.

  Statskontorets postadress är PB 60, 00054 STATSKONTORET.
  E-post: soveinfo@statskontoret.fi

  Om kunden är missnöjd med beslutet som Statskontoret fattat utifrån begäran om omprövning, kan kunden anföra besvär hos försäkringsdomstolen.

  Undanröjande av beslut

  Försäkringsdomstolen kan undanröja ett laga kraft vunnet beslut, om beslutet grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller om beslutet uppenbart inte är lagenligt.

 • Lagstiftning