• Mitä, miksi ja kenelle?

  Hankintaosaamisen itsearviointityökalu on julkaistu hankintayksiköiden käyttöön kesäkuussa 2022. Itsearviointityökalu on  valmistunut Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman Hankintataitojen kehittäminen -teemaryhmän toimenpiteenä. Työkalun tarkoituksena on tunnistaa tarvittava osaaminen vastaajan antamien vastausten perusteella sekä organisaatiotasolla että yksilötasolla. Yksittäisen vastaajan ei odoteta osaavan kaikkea ja täyttävän kaikkia osaamistasoja erinomaisesti.

  Itsearviointi sisältää yhteensä 30 kysymystä, jotka koskevat muun muassa hankintojen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä valmiuksia sekä esimerkiksi vuorovaikutus- ja johtamistaitoja.

  Itsearviointi on tarkoitettu hankintayksiköissä julkisten hankintojen parissa työskenteleville, kuten hankintojen asiantuntijoille, suunnittelijoille, toimiala- tai substanssiasiantuntijoille sekä hankinnoista päättäville henkilöille. Vastaamalla itsearviointiin hankintayksiköillä on mahdollisuus selvittää omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Työkalu tuottaa tietoa myös kansalliselle tasolle ohjaamaan kansallisen tason toimenpiteitä.

  Hankintaosaamisen arviointityökalu antaa

  • arvokasta tietoa omasta osaamisesta
  • tukea organisaationsa osaamisen kehittämiseen
  • mahdollistaa osallistumisen kansallisen hankintaosaamista koskevan tiedon keräämiseen.
 • Valtakunnallinen osaamiskartoitus hankintatoimesta

  Hankintaosaamisen arviointityökalu otetaan käyttöön valtakunnallisesti ja sen avulla kartoitetaan hankintaosaamisen tilaa Suomessa. Työkalu osoittaa osaamisen kehittämisen kohteet ja edistää hankintatoimen ammattimaisuutta. Näin hankintayksiköillä on mahdollisuus selvittää omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

  Työkalu tuottaa tietoa myös kansalliselle tasolle ohjaamaan kansallisen tason toimenpiteitä. Sähköinen arviointityökalu perustuu EU:n komission kanssa yhteistyössä laadittuun arviointikehikkoon tai mahdollisesti kehitetään jotain muuta jo olemassa olevaa sähköistä työkalua.

  Hankinta-Suomi-ohjelmassa on kehitetty hankintaosaamisen itsearviointityökalu hankintayksikköjen käyttöön. Työkalu perustuu Euroopan komission EU-maiden yhteiseen ProcurComp-arviointikehykseen. Työkalua on kehitetty vuosina 2021–2022 hankintataitojen kehittämisen teemaryhmässä.

  Hankintataitojen kehittäminen

  Hankintataitojen jatkuva kehittäminen on edellytys onnistuneille hankinnoille. Osaamisen kehittämisessä ei tule keskittyä pelkästään kilpailutusprosessin tekniseen läpivientiin. Kehittämisessä tulee huomioida laajemmin koko prosessi organisaation tarpeiden suunnittelusta tehtyjen sopimusten ja toimittajien hallintaan. Hankintaosaamista tarvitaan läpi koko organisaation, eikä hankintoja tule nähdä erillisenä tukitoimintona.

 • Yhteystiedot ja palaute

  Etkö löytänyt sivuilta etsimääsi tietoa? Haluaisitko antaa meille palautetta työkalusta? Hankintaosaamisen itsearvioinnin -työkaluun liittyen voit olla meihin yhteydessä osoitteella: hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

  Lisätietoja:

  kehittämispäällikkö Heidi Jortama, heidi.jortama(at)valtiokonttori.fi, puh. 050 4010171

 • Missä ja milloin itsearviointi tehdään?

  Hankintaosaamisen itsearviointiin vastataan kaikille vastaajille yhteisen linkin kautta. Organisaatio vastaa kyselylinkin jakamisesta organisaatiossaan tarpeelliseksi kokemilleen tahoille ja henkilöille. Linkin voi jakaa itsearviointiin vastaaville henkilöille joko suoraan tai esimerkiksi organisaation intranetissä. Julkisia sivustoja ei tule käyttää linkin jakamiseen. Itsearviointityökalu on maksuton ja se on suunnattu julkisen hankintatoimen tehtävissä työskenteleville. 

  Linkin hankintaosaamisen itsearviointityökaluun saa pyytämällä osoitteesta hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi

  TUTUSTU ITSEARVIOINNIN KYSYMYKSIIN

  Kerran vuodessa tai useammin

  Itsearviointiin on hyvä vastata kerran kalenterivuodessa. Hankintayksikkö voi ohjeistaa tarkemman ajankohdan oman organisaation tarpeiden pohjalta. Itsearviointi on teknisesti mahdollista tehdä milloin tahansa. Sen voi tehdä halutessaan useammankin kerran vuodessa.

  OHJEET TYÖKALUN KÄYTTÖÖNOTTOON

 • Oman organisaation ohjeistaminen

  Valtiokonttorin ohjeiden lisäksi organisaatio voi laatia myös omaa ohjeistusta kyselyn täyttämiseen. Kyselyyn voi vastata myös ilman erillistä organisaatiokohtaista ohjeistusta.

 • Webinaari työkalun käyttöönotosta

  Miten hankintaosaamisen itsearviointityökalu otetaan käyttöön ja mitkä ovat sen hyödyt? Hankinta-Suomi ja Valtiokonttori järjestivät keväällä 2023 kaksi samansisältöistä webinaaria työkalun käyttöönotosta.

  Webinaarin esitysaineistoon voit tutustua alla olevan aineiston kautta.

  Hankintaosaamisen itsearviointi

 • Raportointi organisaatiotasolla

  Raportointia voidaan tehdä yksikkö-, osasto- tai toimialatasolla

  • Jos haluatte hankintaosaamisen tuloksia jaoteltuna yksikkö-/osasto-/toimialatasolla, niin ohjeistakaa organisaatiossanne vastaajaa täyttämään kyselyn taustatiedoissa organisaation tunnistetieto organisaatiorakenteenne mukaisesti.
  • Omassa ohjeistuksessa kannattaa esittää organisaationne vastaajille yhteiset vastausvaihtoehdot organisaation rakennetta koskevaan kysymykseen. Näin varmistetaan, että vastaukset näkyvät raportointijärjestelmässä oikein.

  Rooleihin ja kysymyksiin liittyvä ohjeistus

  • Halutessanne voitte omassa ohjeistuksessa tarkentaa, esimerkiksi minkä roolin organisaatiossanne eri työtehtävissä toimivat henkilöt valitsevat. Työkalun roolit eivät välttämättä vastaa organisaationne nimikkeitä.

  OHJEET ORGANISAATIOKOHTAISEEN RAPORTOINTIIN

 • Vastausten tulkinta ja vertailu

  Jokainen hankintaosaamisen itsearviointiin vastannut saa vastauksistaan välittömän palautteen. Palautteessa annetaan vertailutieto muihin vastaajiin. Työkalun käyttöönoton alkuvaiheessa vastaajamäärä on luonnollisesti pienempi, mikä vaikuttaa vertailuun.