• Servicebeskrivning

  Om du blir skadad eller insjuknar under ett militärt krishanteringsuppdrag ansvarar Björneborgs brigad för vårdkostnaderna under din tjänstgöringstid.

  Om du blir skadad eller insjuknar under ett civilt krishanteringsuppdrag kan du redan under din tjänstgöringstid ha rätt till de sjukvårdsersättningar som Statskontoret utbetalar.

  Efter att uppdraget har avslutats svarar Statskontoret för vårdkostnader, ersättning av inkomstbortfall och andra lagstadgade ersättningar.

  Du har rätt till ersättningar från Statskontoret om ditt fall uppfyller villkoren i lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag.

 • Villkor för att få ersättning

  Tjänsten är endast avsedd för personer som har skadats eller insjuknat under ett militärt eller civilt krishanteringsuppdrag.

 • Gör så här

  För att få ersättning ska du lämna in en ansökan till Statskontoret. Gör så här:

  1. Gör en anmälan om militärt olycksfall med blanketten som finns på Statskontorets webbplats
  2. Börja använda Suomi.fi-meddelanden: med hjälp av tjänsten sköts kontakterna med myndigheter och andra organisationer som är med i tjänsten på ett sådant sätt att datasäkerheten säkerställs. När du använder Suomi.fi-meddelanden går det snabbare att uträtta dina ärenden hos Statskontoret. Du kan kontakta Statskontorets kundtjänst via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.
  3. Skaffa ett sjukintyg om du inte kan arbeta eller studera. Observera att du kan få ersättning av Statskontoret endast för tiden efter att din militärtjänst har avslutats.

  När Statskontoret har tagit emot din ansökan ber vi om en kopia av din tjänstgöringsförbindelse från Björneborgs Brigad och vid behov även din sjukjournal från den tid du arbetade med krishanteringsuppdrag. Efter det handlägger Statskontoret din ansökan och fattar ett ersättningsbeslut.

  Du får även stöd för att klara dig psykiskt: Om du efter att du har blivit hemförlovad upplever att du behöver stöd på grund av psykiska symtom, stress eller anpassningssvårigheter, vänligen kontakta den psykiatriska konsultationspolikliniken vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). HNS Psykiatriska konsultationspoliklinik; tfn 09 4717 3511

 • Ersättningar för olycka och tjänstgöringsrelaterad sjukdom

  Om du blir skadad i samband med krishanteringsuppdrag får du ersättning för nödvändig

  • sjukvård,
  • medicinsk rehabilitering och rehabilitering som främjar funktionsförmågan (till exempel fysioterapi)
  • ersättning för inkomstbortfall
  • ersättning för bestående men samt vid behov
  • yrkesinriktad rehabilitering, om du inte kan återgå till ditt tidigare arbete eller din tidigare studieplats.

  För bestående allmänt men till följd av en skada eller sjukdom som orsakats av ett skadefall betalas från och med den 1 januari 2017 en tilläggsersättning i form av engångsersättning, som i enlighet med invaliditetsklass 20 är högst 210 000 euro och för delvis bestående men en engångsersättning på så många tjugondedelar av detta ersättningsbelopp som invaliditetsklassen anger. Tilläggsersättningen utbetalas för olycksfall som har inträffat den 1 januari 2017 eller därefter. Förutsättningen för betalningen av en extra ersättning är att skadefallet skett under militärtjänstgöringen eller utomlands i samband med en övning eller utbildning inom tjänstgöringsområdet.

  Vårt mål är att hjälpa dig att återhämta dig så att du kan återvända till ditt arbete eller dina studier så snabbt som möjligt. I samband med detta har vi intensifierat samarbetet med Verve (tidigare Försäkringsbranschens Rehabilitering, FBR) och utredningen av yrkesinriktad rehabilitering inleds i ett tidigare skede än tidigare för att rehabiliteringen ska bli effektiv.

  För den som deltagit i tjänstgöringen ersätts även kostnaderna för psykiskt stöd och psykisk vård i form av rehabilitering. Behovet av stöd eller vård ska ha ett sannolikt orsakssamband med tjänstgöringen. Kostnaderna kan ersättas under högst ett år efter att behovet av stöd uppdagats.

  Läs mer om exempelfall >

 • Ersättningar vid dödsfall

  Familjepension

  Familjepension utbetalas till en änka eller änkling och till barn om en värnpliktig omkommer vid tjänstgöring.

  Familjepensionen beräknas utifrån årsarbetsinkomsten för den avlidne. Årsarbetsinkomsten är dock minst tre gånger minimiårsarbetsinkomsten, det vill säga 43 080,00 euro år 2019.

  Exempel 1: Om förmånslåtarens familj endast består av en änka/änkling, är efterlevandepensionen 40 procent av årsarbetsinkomsten. Om förmånslåtaren endast hade en minimiårsarbetsinkomst är ersättningen 17 232,00 euro år 2019. Eurobeloppet kan minska på grund av änkans/änklingens egna inkomster.

  Exempel 2: Om förmånslåtaren efterlämnar en änka/änkling och ett barn, är efterlevandepensionen 35 procent och barnets familjepension 25 procent av årsarbetsinkomsten. Eurobeloppet påverkas av antalet barn och änkans/änklingens egna inkomster efter att barnens rätt till familjepension har upphört.

  Begravningshjälp

  År 2019 uppgår begravningshjälpen till 4 900,00 euro. Begravningshjälp betalas till dödsboet eller någon annan som ordnar begravningen.

  Extra ersättning på grund av dödsfall

  För ett dödsfall under militärtjänstgöring betalas en extra ersättning till den skadades förmånstagare.  Det extra ersättningsbeloppet till förmånstagaren är 200 000 euro. Dessutom betalas för varje minderårigt barn 20 procent av ovannämnda summa, det vill säga 40 000 euro.  En extra ersättning utbetalas för dödsfall som har inträffat den 1 januari 2017 eller senare. Förutsättningen för betalningen av en extra ersättning är att skadefallet skett under militärtjänstgöringen eller utomlands i samband med en övning eller utbildning inom tjänstgöringsområdet.

  Trafikskada

  Om det är frågan om en trafikskada kan den skadade även ha rätt till ersättning enligt trafikförsäkringslagen. I sådana fall kan begravningskostnader och andra tillhörande kostnader som inte täcks av begravningshjälpen ersättas upp till ett skäligt belopp.

  Ersättningar grundar sig på lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (29.12.2016/1522), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (24.4.2015/459) och trafikförsäkringslagen (17.6.2016/460).

 • Ansökningsblanketter

  TILL ANSÖKAN >  Välj språket i tjänstens övre högra hörn.

  Bifogat till din ansökan krävs en utredning av skadan och den vård du fått. Du kan få patientjournaler i tjänsten Mina Kanta – se anvisningar nedre på denna sida. Om du deltar i krishanteringsuppdrag och Mina Kanta inte är tillgänglig, skanna eller ta ett foto av dina journalhandlingar.

  Utöver detta behöver du åtminstone

  • dina personuppgifter och ditt kontonummer
  • start- och slutdatumet för din tjänstgöring (eller datumet för avbrott)
  • intyg över sjukledighet, när du inte på grund av din skada eller sjukdom kunnat arbeta eller studera
  • intyg över studieplats, t.ex. studieprestationsutdrag från Studieinfo, ifall dina studier försenats på grund av skada eller sjukdom
   kvitton över kostnader som uppstått efter tjänstgöringen. Du behöver inte skicka kvittona till Statskontoret, men förvara dem själv i ett års tid. Vi kan eventuellt be om dem i ett senare skede. Kostnadsersättningar ska ansökas om inom ett år från att kostnaden uppstått.

  Andra eventuella bilagor anges i ansökningen.

  För att kunna fylla i ansökan måste du identifiera dig via tjänsten Suomi.fi. Suomi.fi-identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Du kan identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

  Om du vill kan du fylla i bara en del av en ansökan och spara den som utkast. Utkast sparas i tjänsten i sex månader.

  Tjänsten fungerar i följande webbläsare: Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari och Edge (nyaste versionerna).

  TILL ANSÖKAN >  Välj språket i tjänstens övre högra hörn.

  Så här hämtar du dina hälsouppgifter i tjänsten Mina Kanta-sidor med din telefon eller dator >

  Ansökan om läkemedelskostnader >

  Reseräkning >

  Förmånstagarförordnande >

  Tilläggsuppgifter

  Svara på begäran om tilläggsuppgifter eller korrigera felaktig information som redan tillhandahållits i e-tjänsten så fort som möjligt. Att skicka ytterligare information via tjänsten nedan säkerställer att din ansökan behandlas snabbt.

  Skicka begärda tilläggsuppgifter >

 • Lagstiftning

 • Delegationen för olycksfall i militärtjänst

  Delegationen för olycksfall i militärtjänst tillsattes hösten 2011 genom beslut av Statskontorets generaldirektör.

  Delegationen har medlemmar från försvarsministeriet, huvudstaben, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, Statskontoret och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

  Delegationen har i uppgift att

  • behandla principfrågor som gäller olycksfall i militärtjänst
  • dra upp linjer i frågorna
  • föra fram de olika parternas åsikter i aktuella frågor
  • granska frågorna mångsidigt ur olika synvinklar
  • ge uppdrag i frågorna
  • vid behov höra sakkunniga.

  En viktig uppgift är även att informera om försäkringsskyddet och via olika samarbetskanaler säkerställa kännedomen om det. Detta möjliggör en kontinuerligt uppföljning och uppdatering av Statskontorets ersättningslinjer och att man kan svara på ändringar som beror på miljöfaktorer och säkerställa rättsskyddet för parterna.

  Delegationen är ett rådgivande sakkunnigorgan som inte fattar beslut eller avgör enskilda ersättningsärenden.

  Delegationen sammanträder två-fyra gånger om året. Efter varje möte skrivs ett meddelande som publiceras som en .pdf-fil.

  Meddelanden år 2020
  23.10.2020

  Meddelanden år 2019

  4.10.2019
  15.3.2019

  Meddelanden år 2018

  23.11.2018
  25.5.2018
  16.2.2018