Hoppa innehåll

Ersättning för olycksfall i krishanteringsuppdrag

 • Servicebeskrivning

  Om du skadas eller insjuknar under en militär krishanteringstjänstgöring står Björneborgs brigad eller den sändande enheten för kostnaderna för din vård under tjänstgöringstiden.

  Om du skadas eller insjuknar under en civil krishanteringstjänstgöring, kommer ersättningen att hanteras av operationens försäkring eller statens reseolycksfallsförsäkring.

  Statens olycksfallsförsäkring täcker behandlingskostnader och inkomstförlust efter tjänstens slut

 • Förutsättningar för att få ersättning

  Tjänsten är avsedd för personer som har skadats eller insjuknat:

  * i militära krishanteringsuppdrag,
  * i civila krishanteringsuppdrag,
  * i uppdrag som rör internationell hjälp, eller
  * i egenskap av innehavare av en militär tjänst inom gränsbevakningsväsendet i EU:s gränsbevakningsmyndighets (Frontex) verksamhet.

 • Gör så här

  Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under tjänstgöringen ska du uppsöka vård. Ta kopior av journalhandlingarna på tjänstgöringsplatsen.

  Om sjukdomen eller skadan orsakar besvär ännu efter tjänstgöringen, fyll i Anmälan om tjänstgöringsrelaterat olycksfall eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom i Statskontorets e-tjänst.

  Skaffa ett sjukintyg om du inte är arbetsförmögen eller inte kan studera.

  Statskontoret betalar ersättning endast för tiden efter avslutad tjänstgöring.

  Kostnadsersättning ska ansökas inom ett år från det att kostnaden uppstod.

 • Psykiskt stöd och psykisk vård

  För den som deltagit i tjänstgöring ersätts kostnaderna för psykiskt stöd och psykisk vård i form av rehabilitering. Behovet av stöd eller vård ska ha ett sannolikt orsakssamband med tjänstgöringen. Kostnaderna kan ersättas under högst ett år efter att behovet av stöd uppdagats.

  Om du efter tjänstgöringen upplever att du behöver stöd på grund av psykiska symtom, stress eller anpassningssvårigheter, ska du kontakta den psykiatriska konsultationspolikliniken vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

  Behovet av stöd bedöms på HUS traumapsykiatriska poliklinik
  • Besöksadress: Stockholmsgatan 8 F, Helsingfors, våning 5
  • Telefon (09) 471 73511 mån–fre kl. 8.00–15.00
  • För bedömningen behövs varken remiss eller betalningsförbindelse!
  • Uppgifterna lämnas inte ut till arbetsgivaren.

  För fortsatt vård behövs en betalningsförbindelse från Statskontoret. Vården ges på hemorten eller i hemtrakten.

 • Om du blir skadad i samband med krishanteringsuppdrag får du ersättning för nödvändig

  • sjukvård,
  • medicinsk rehabilitering och rehabilitering som främjar funktionsförmågan (till exempel fysioterapi)
  • ersättning för inkomstbortfall
  • ersättning för bestående men samt vid behov
  • yrkesinriktad rehabilitering, om du inte kan återgå till ditt tidigare arbete eller din tidigare studieplats.

  För bestående men som orsakats av skadefallet betalas en tilläggsersättning på högst 210 000 euro. För partiellt bestående men betalas en engångsersättning enligt invaliditetsklassen. Förutsättningen för betalning av tilläggsersättning är att skadefallet skett under tjänstgöringen eller utomlands i samband med en övning eller utbildning inom tjänstgöringsområdet.

 • Resekostnader

  Omedelbara resekostnader till följd av vård i samband med ett olycksfall eller en tjänstgöringsrelaterad sjukdom ersätts. Sådana kostnader är bland annat kostnader för nödvändiga resor till läkare, sjukhus och andra vårdinrättningar. Resekostnaderna ersätts i regel enligt det förmånligaste resesättet. För bruk av egen bil betalas hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer.

 • Rehabilitering

  Vårt mål är att hjälpa dig att återhämta dig så att du kan återvända till ditt arbete eller dina studier så snabbt som möjligt. Vid olycksfall eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom kan du ha möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering om du inte kan återgå till ditt tidigare arbete eller din tidigare studieplats.

  Som yrkesinriktad rehabilitering kan man stödja till exempel

  • undersökningar för att utreda rehabiliteringsbehovet
  • arbetsprövning
  • arbetsträning i tidigare eller nytt arbete
  • utbildning för ett lämpligt arbete eller yrke, och grundutbildning för genomförande av sådan utbildning
  • hjälpmedel och utrustning för att klara sig i arbetet

  Utredningen av den yrkesinriktade rehabiliteringen inleds i ett så tidigt skede som möjligt. Om du har skadats under tjänstgöringen och din arbetsoförmåga har varat i två månader utreder vi dina möjligheter att få förenklad yrkesinriktad rehabilitering.

  Den förenklade yrkesinriktade rehabiliteringen genomförs tillsammans med Verve Kuntoutus. Rehabiliteringen omfattar individuell handledning och rådgivning i anslutning till studier och arbetslivet. Rehabiliteringen anpassas alltid efter dina individuella behov.

  Rehabiliteringen pågår i genomsnitt i ett halvt år.

 • Ersättningar vid dödsfall

  Familjepension

  Familjepension betalas om dödsfallet beror på ett olycksfall eller en tjänstgöringsrelaterad sjukdom. Ersättningen är högst 70 procent av den avlidnes årsarbetsinkomst. Familjepensionen består av efterlevandepension och barnpension.

  Efterlevandepension betalas till den avlidnes make, maka eller sambo. En sambo är en person som bor i gemensamt hushåll och som man har ett gemensamt barn med eller som man har ingått ett avtal om ömsesidigt underhåll med som bestyrkts av notarius publicus.

  Barnpension betalas till barn under 18 år eller till heltidsstuderande under 25 år.

  Begravningshjälp

  Begravningshjälp betalas till den som har bekostat begravningen. Dessutom ersätts nödvändiga kostnader för transport av den avlidne från dödsplatsen till bonings- eller hemorten.

  Tilläggsersättning på grund av dödsfall

  Tilläggsersättning för dödsfall till följd av tjänstgöring betalas till den avlidnes förmånstagare eller anhöriga. Beloppet av tilläggsersättningen är 240 000 euro. Dessutom betalas 20 procent av tilläggsersättningsbeloppet till varje minderårigt barn. Arvsskatt ska betalas på tilläggsersättningen.

  Genom att fylla i ett förmånstagarförordnande kan den som deltar i ett krishanteringsuppdrag besluta till vem den tilläggsersättning som beviljas på grund av ett dödsfall ska betalas. Utan förmånstagarförordnande betalas tilläggsersättningen till de anhöriga i den ordning som anges i ärvdabalken.

  Tilläggsersättning betalas efter ett olycksfall eller en tjänstgöringsrelaterad sjukdom som ska ersättas och som inträffat i tjänstgöringen. Tilläggsersättning betalas inte för skada som inträffat vid utbildning i hemlandet.

  Trafikskada

  Om det är frågan om en trafikskada kan den skadade även ha rätt till ersättning enligt trafikförsäkringslagen. I sådana fall kan begravningskostnader och andra tillhörande kostnader som inte täcks av begravningshjälpen ersättas upp till ett skäligt belopp.

  Ersättningarna grundar sig på lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (29.12.2016/1522), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (24.4.2015/459) och trafikförsäkringslagen (17.6.2016/460).

 • TILL ANSÖKAN >
  Välj språket i tjänstens övre högra hörn.

  Begäran om tilläggsutredning

  Svara på begäran om tilläggsutredning eller korrigera felaktiga, redan uppgivna uppgifter i e-tjänsten så snart som möjligt. Genom att skicka tilläggsuppgifter via nedanstående tjänst säkerställer du att din ansökan behandlas snabbt.

 • Förmånstagarförordnande

  Blankettmall för förmånstagarförordnande:

  Förmånstagarförordnande >

 • Lagstiftning

 • Delegationen för olycksfall i militärtjänst

  Delegationen för olycksfall i militärtjänst tillsattes hösten 2011 genom beslut av Statskontorets generaldirektör.

  Delegationen har medlemmar från försvarsministeriet, huvudstaben, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, Statskontoret och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

  Delegationen har i uppgift att
  • behandla principfrågor som gäller olycksfall i militärtjänst
  • dra upp riktlinjer i frågorna
  • föra fram de olika parternas åsikter i aktuella frågor
  • granska frågorna mångsidigt ur olika synvinklar
  • ge uppdrag i frågorna
  • vid behov höra sakkunniga.

  En viktig uppgift är även att informera om försäkringsskyddet och via olika samarbetskanaler säkerställa kännedomen om det. Detta möjliggör en kontinuerligt uppföljning och uppdatering av Statskontorets riktlinjer för ersättning och att man kan svara på ändringar som beror på miljöfaktorer och säkerställa rättsskyddet för parterna.

  Delegationen är ett rådgivande sakkunnigorgan som inte fattar beslut eller avgör enskilda ersättningsärenden.

  Delegationen sammanträder 2–4 gånger per år. Efter varje sammanträde utarbetas ett meddelande som publiceras på vår webbplats.

  Meddelanden år 2020

  23.10.2020

  Meddelanden år 2019

  4.10.2019
  15.3.2019

  Meddelanden år 2018

  23.11.2018
  25.5.2018
  16.2.2018