Hyppää sisältöön

Kriisinhallintatehtävissä sattuneiden tapaturmien korvaaminen

 • Palvelukuvaus

  Jos loukkaannut tai sairastut kriisinhallintapalveluksen aikana, Porin prikaati tai lähettävä joukko-osasto huolehtii hoitosi kustannuksista palvelusaikana.

  Jos loukkaannut tai sairastut siviilikriisinhallintapalveluksen aikana, korvauksista huolehtii operaation vakuutus tai valtion matkavahinkoturva.

  Valtiokonttorin tapaturmaturva korvaa hoitokustannuksia ja ansionmenetystä palveluksen päättymisen jälkeen.

 • Edellytykset korvauksen saamiselle

  Palvelu on tarkoitettu niille, jotka ovat loukkaantuneet tai sairastuneet:

  * sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä,
  * siviilikriisinhallintatehtävissä,
  * kansainvälisen avun antamiseen liittyvässä tehtävässä, tai
  * rajavartiolaitoksen palveluksessa sotilasviranhaltijana EU:n rajavalvontaviraston (Frontexin) toiminnassa.

 • Toimi näin

  Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma palveluksen aikana, hakeudu hoitoon. Ota kopiot potilasasiakirjoista palveluspaikalla.

  Jos sairaus tai vamma vaivaa vielä palveluksen jälkeen, täytä Ilmoitus palvelustapaturmasta tai palvelussairaudesta Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa.

  Hanki sairauslomatodistus, jos et kykene menemään töihin tai opiskelemaan.

  Valtiokonttori maksaa korvauksia vasta palveluksen päättymisen jälkeiseltä ajalta.

  Kulukorvaukset tulee hakea vuoden kuluessa kulun syntymisestä.

 • Psyykkinen tuki ja hoito

  Palvelukseen osallistuneelle korvataan psyykkisen tuen tai hoidon aiheuttamia kustannuksia kuntoutuksena. Tuen tai hoidon tarpeella tulee olla todennäköinen syy-yhteys palvelukseen tai tehtävään. Kustannuksia voidaan korvata enintään yhden vuoden ajan tuen tarpeen ilmenemisestä.

  Jos palveluksen jälkeen koet tarvitsevasi tukea psyykkisten oireiden, stressin tai sopeutumisvaikeuksien vuoksi, ota yhteyttä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) psykiatriseen konsultaatiopoliklinikkaan.

  Tuen tarve arvioidaan HUS traumapsykiatrian poliklinikalla
  • Käyntiosoite: Tukholmankatu 8 F, Helsinki, 5. kerros
  • Puhelimitse yhteys (09) 471 73511 ma-pe 8.00-15.00
  • Arviointiin ei tarvita lähetettä eikä maksusitoumusta!
  • Tietoja ei luovuteta työnantajalle.

  Jatkohoitoon tarvitaan maksusitoumus Valtiokonttorista. Hoito annetaan kotipaikkakunnalla tai –seudulla.

 • Jos vammaudut kriisinhallintatehtävässä, sinulle korvataan tarpeellinen

  • sairaanhoito,
  • lääkinnällinen ja toimintakykyyn liittyvä kuntoutus (esimerkiksi fysioterapia)
  • korvaus ansionmenetyksestä
  • korvaus pysyvästä haitasta sekä tarvittaessa
  • ammatillinen kuntoutus, mikäli et kykene palaamaan entiseen työhösi tai opiskelupaikkaan.

  Vahinkotapahtuman aiheuttamasta pysyvästä haitasta maksetaan lisäkorvaus, joka on enimmillään 210 000 euroa. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan mukainen kertakorvaus. Lisäkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vahinkotapahtuma on sattunut palveluksessa tai ulkomailla palvelusalueella tapahtuneessa harjoituksessa tai koulutuksessa.

 • Matkakulut

  Palvelustapaturman tai -sairauden hoidosta aiheutuneet välittömät matkakustannukset korvataan. Tällaisia ovat mm. lääkäriin, sairaalaan ja muuhun hoitolaitokseen tehdystä tarpeellisesta matkasta aiheutuneet kustannukset. Matkakustannukset korvataan pääsääntöisesti edullisinta matkustustapaa käyttäen. Oman auton käytöstä maksetaan puolet Verohallinnon vuosittain vahvistaman verovapaan kilometrikorvauksen määrästä.

 • Kuntoutus

  Tavoitteena on auttaa sinua kuntoutumaan ja palaamaan työhösi tai opiskeluusi mahdollisimman pian. Tapaturman tai palvelussairauden sattuessa sinulla voi olla mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen, jos et kykene palaamaan entiseen työhösi tai opiskelupaikkaan.

  Ammatillisena kuntoutuksena voidaan tukea esimerkiksi​

  • kuntoutustarvetta selvittävät tutkimukset​
  • työkokeilu​
  • työhönvalmennus entisessä tai uudessa työssä​
  • koulutus soveltuvaan työhön tai ammattiin, ja peruskoulutus tällaisen koulutuksen suorittamiseksi
  • apuvälineet ja laitteet​ työssä pärjäämiseksi

  Ammatillisen kuntoutuksen selvittely aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos olet loukkaantunut palveluksessa ja työkyvyttömyytesi on kestänyt kaksi kuukautta, selvitämme mahdollisuutesi saada kevennettyä ammatillista kuntoutusta.

  Kevennetty ammatillinen kuntoutus toteutetaan yhdessä Verve Kuntoutuksen kanssa. Kuntoutus sisältää opintoihin ja työelämään liittyvää yksilöohjausta ja neuvontaa. Kuntoutus muokataan aina yksilöllisten tarpeidesi mukaan.

  Kuntoutuksen kesto on keskimäärin puoli vuotta.

 • Korvaukset kuolemantapauksessa

  Perhe-eläke

  Perhe-eläke maksetaan, jos kuolema johtuu tapaturmasta tai palvelussairaudesta. Korvaus on enimmillään 70 prosenttia kuolleen henkilön vuosityöansiosta. Perhe-eläke koostuu leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä.

  Leskeneläke maksetaan kuolleen avio- tai avopuolisolle. Avopuoliso on yhteisessä taloudessa asuva henkilö, jonka kanssa on yhteinen lapsi tai jonka kanssa on tehty julkisen notaarin oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

  Lapseneläke maksetaan alle 18-vuotiaalle, tai alle 25-vuotiaalle päätoimiselle opiskelijalle.

  Hautausapu

  Hautausapu maksetaan sille, joka on kustantanut hautajaiset. Lisäksi korvataan vainajan kuljettamisesta kuolinpaikalta asuin- tai kotipaikkakunnalle aiheutuneet välttämättömät kustannukset.

  Lisäkorvaus kuoleman vuoksi

  Palveluksesta aiheutuvan kuoleman perusteella maksetaan lisäkorvaus vainajan edunsaajalle tai omaisille. Lisäkorvauksen määrä on 240 000 euroa . Lisäksi jokaiselle alaikäiselle lapselle maksetaan 20 % lisäkorvauksen summasta. Lisäkorvauksesta on maksettava perintöveroa.

  Edunsaajamääräyksen täyttämällä kriisinhallintatehtävään osallistuva voi päättää kenelle kuolemantapauksen takia myönnettävä lisäkorvaus maksetaan. Ilman edunsaajamääräystä lisäkorvaus maksetaan omaisille perintökaaren mukaisessa järjestyksessä.

  Lisäkorvaus maksetaan palveluksessa sattuneen korvattavan tapaturman tai palvelussairauden jälkeen. Kotimaassa tapahtuvassa koulutuksessa sattuneen vahingon perusteella lisäkorvausta ei makseta.

  Liikennevahinko

  Jos kyseessä on samalla liikennevahinko, vahingonkärsineellä voi olla oikeus saada korvauksia myös liikennevakuutuslain nojalla. Korvattavaksi voi tulla hautaus- ja muita hautaamiseen liittyviä kuluja kohtuulliseen määrään, siltä osin kuin hautausapu ei sitä kata.

  Korvaukset perustuvat Lakiin tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä (29.12.2016/1522), Työtapaturma- ja ammattitautilakiin (24.4.2015/459) ja Liikennevakuutuslakiin (17.6.2016/460).

 • Korvaushakemukseen >

  Lisäselvityspyynnöt

  Vastaa saamaasi lisäselvityspyyntöön tai korjaa virheelliset, jo annetut tiedot sähköisessä asiointipalvelussa mahdollisimman pian.

 • Edunsaajamääräys

  Lomakepohja edunsaajamääräyksen tekemistä varten:

  Edunsaajamääräys >

 • Lainsäädäntö

 • Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta

  Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta asetettiin Valtiokonttorin pääjohtajan päätöksellä syksyllä 2011.

  Neuvottelukunnassa on jäseniä puolustusministeriöstä, Pääesikunnasta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, ulkoministeriöstä, Valtiokonttorista ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS).

  Neuvottelukunnan tehtävänä on
  • käsitellä sotilastapaturmiin liittyviä periaatteellisia kysymyksiä
  • tehdä linjauksia asioissa
  • tuoda eri osapuolten näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin
  • tarkastella asioita monipuolisesti eri näkökulmista lähtien
  • antaa niihin liittyviä toimeksiantoja
  • kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

  Olennainen asia on myös vakuutusturvasta tiedottaminen ja tietoisuuden varmistaminen eri yhteistyökanavien kautta. Näin mahdollistetaan Valtiokonttorin korvauslinjan jatkuva seuranta ja ajan tasalla pitäminen, ympäristötekijöistä tuleviin muutoksiin vastaaminen ja varmistetaan asianosaisten oikeusturva.

  Neuvottelukunta on neuvoa-antava asiantuntijaelin, joka ei tee päätöksiä eikä ratkaise yksittäistä korvausasiaa.

  Neuvottelukunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Jokaisesta kokouksesta laaditaan tiedote, jotka julkaistaan verkkosivuillamme.

  Vuoden 2021 tiedotteet:

  16.6.2021

  Vuoden 2020 tiedotteet:

  23.10.2020

  Vuoden 2019 tiedotteet:

  4.10.2019
  15.3.2019

  Vuoden 2018 tiedotteet:

  23.11.2018
  25.5.2018
  16.2.2018