Konton i bokföringen och kontoplan

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK/571/00.00.01.06.00/2020
DokumenttypFöreskrift, Kontoplan
Ikraftträdelsedag02.06.2020
Datum02.06.2020
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning

Konton i bokföringen

Enligt 42 b § 4 mom. i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) (ändrad genom 600/1997) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter om kontosystemet och kontoförteckningarna. Statskontoret har i dag beslutat meddela en föreskrift om

– affärsbokföringens kontoplan,

– tilläggsindelningar som används i Kieku-systemet

– uppgörande av konton för reserverade anslag,

– konton för transaktioner som väntar på att bokföras på budgetkonton eller konton för reserverade anslag,

– kontot för finansiering utanför budgeten och

– budgetbokföringens felkonton.

Bokföringsenhetens bokföring ska skötas så att bokföringsuppgifterna i centralbokföringen kan behandlas på de femsiffriga konton som avses i denna föreskrift. Detta krav uppfylls genom användning av affärsbokföringens åttasiffriga underindelningar som används i datasystemet Kieku. Underindelningarna är kopplade till de konton som avses i denna föreskrift. I bokföringsenheternas dag- och huvudböcker för affärsbokföringen ska kontona vara i enlighet med de femsiffriga kontona i denna föreskrift eller de motsvarande åttasiffriga underindelningarna. Bokföringsenhetens huvudbok ska innehålla summanivåer för femsiffriga konton enligt dessa anvisningar.

Det som i denna föreskrift sägs om affärsbokföringens konton gäller förutom för bokföringsenheterna också för statliga fonder som står utanför budgeten, om inget annat nämns.

Affärsbokföringens konton

Affärsbokföringens kontoplan har indelats i grupper enligt avkastnings- och kostnadskalkylen och balansräkningen. Kontoplanen är en detaljerad förteckning, inklusive innehållsbeskrivningar, över de konton som under redovisningsperioden används i bokföringen. Affärsbokföringens kontoplan publiceras på Statskontorets webbplats. Ändringarna i konto-planen beskrivs i bilagan till denna föreskrift.

Affärsbokföringens konton är femsiffriga och tilläggsindelningarna av affärsbokföringens konton som används i Kieku-systemet är åttasiffriga. Bokföringsenheterna inkluderar endast de konton och tilläggsindelning-ar som de behöver i sin bokföring. De tresiffriga nivåerna är kontoslag, de tvåsiffriga kontogrupper och de ensiffriga kontoklasser.

Tillämpningsområde för affärsbokföringens kontoplan

Varje registrering i statens bokföring görs alltid på två konton i affärsbokföringen, så att debetinföringarna för registreringen är lika stora som kreditinföringarna.

Samtliga utgifter, intäkter och finansieringstransaktioner registreras på kontona för avkastnings- och kostnadskalkylen samt på balansräkningskontona.

I affärsbokföringen behandlas samtliga poster enligt bruttoprincipen. Detta är förfarandet också då motsvarande anslag har budgeterats enligt nettogrunder. Detta innebär att intäkterna inte dras av från kostnaderna och att kostnaderna inte dras av från intäkterna.

I gruppen för tekniska konton (kontoslagen 990–994) i affärsbokföringen regi-streras bokföringstransaktioner som inte är affärstransaktioner, men dock bud-gettransaktioner. Kontogruppen med tekniska konton kan man, om Statskon-toret så beslutar, använda för systemtekniska eller andra motsvarande behov. Registreringar på de tekniska kontona görs alltid i form av en lika stor kontofö-ring på debet- och på kreditsidan.

Kontona i kontoslag 995 är tekniska konton som används för eliminering av interna poster i centralbokföringssystemet.

Partnerkoder och affärsbokföringens konto för interna poster

Effekterna av bokföringstransaktioner (inom budgeten) mellan ämbetsverk och inrättningar på intäkts- och utgiftskalkylerna samt balansräkningen i statens bokslut elimineras genom nya bokföringskonton avsedda endast för registrering av interna poster samt kombinationer av partnerkoder som används i sam-band med registrering av interna poster.

Partnerkoder används som identifierare för avkastnings-, kostnads-, fordrings- och skuldtransaktioner mellan ämbetsverk och inrättningar. Partnerkoder an-vänds för registreringar vars poster elimineras endast i bokslutet. De poster som elimineras har tilläggsindelningar för interna poster för affärsbokföringens konton eller blandade konton, som listas i en bilaga till denna föreskrift. Part-nerkoder anges för alla transaktioner som registreras på interna konton samt alla interna transaktioner som registreras på blandade konton. För andra än interna transaktioner på blandade konton får partnerkoder inte användas.

Som partnerkod används ett nummer med den tresiffriga koden för bokförings-enheten eller den statliga fonden utanför budgeten, följd av ’0’ (noll). Partner-koderna finns i det meddelande om statens bokföringsenheter, ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten som publicerats av Statskontoret.

Budgetbokföringens konton

Budgetbokföringens konton består av budgetkonton, konton för överförda an-slag, konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller kontot för överförda anslag, budgetkontot för extern finansiering och budget-bokföringens felkonton.

Budgetkonton

Utifrån den kontofördelningen som ministerierna bekräftat sammanställer Statskontoret en kontofördelning i Statens budget med de budgetkonton som används under innevarande budgetår. Kontofördelningen publiceras på Stats-kontorets webbplats.

Konton för överförda anslag

Kontot för överförda anslag är 9–15-siffrigt. Efter det år då anslaget har bevil-jats bildas kontot från budgetkontot på följande sätt: Koden 4 och de två sista siffrorna i årtalet för beviljandet av anslaget förs in framför budgetkontot.

Kontot för överförda anslag bildas på följande sätt:

Överförda anslag ska följas upp minst enligt precisionen i budgetens kontoin-delning. I anslutning till bokslutet överförs ett reservationsanslag genom att re-gistrera det belopp av reservationsanslaget som ska överföras på debetsidan i utgiftsstatkontot och på kreditsidan i kontot för överförda anslag. Saldona på kontona för överförda anslag överförs som ingående saldon till följande år.

Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller kon-tot för överförda anslag används när intäkter och kostnader som hör till budgeten inte genast kan registreras på det slutliga kontot för budgetens kontoindelning eller på kontot för överförda anslag. Kontot för extern finansiering i budgeten används i anslutning till intäkter och kostnader som inte ingår eller som inte heller ska ingå i budgeten. Ovan nämnda konton och

budgetbokföringens fel-konton publiceras på Statskontorets webbplats. Grunderna för kontona besk-rivs i bilagan till denna föreskrift.

Kontona för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller på kontot för överförda anslag, kontot för extern finansiering i budgeten och fel-kontona i budgetbokföringen är tresiffriga konton. I sin bokföring inkluderar bok-föringsenheterna enbart de konton som de behöver.

Om de konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot el-ler kontot för överförda anslag samt kontot för extern finansiering i budgeten sammanställs i anslutning till bokslutet specifikationer som svarar mot balans-räkningsspecifikationerna.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart. Genom denna föreskrift upphävs föreskriften av 29 november 2019 Bokföringens konton (VK/1290/00.00.00.01/2019).

Ytterligare information
Statskontoret lämnar närmare information om frågor i anslutning till denna föreskrift, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsspecialist Anna-Kaisa Kylämaa

Bilaga:
En beskrivning av de ändringar som gjorts i affärsbokföringens kontoplan, till äggsindelningar som används i Kieku-systemet och förteckningen över bud-getbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

För kännedom:
Statens revisionsverk
Palkeet/upprätthållande av kontouppgifter för bokföringen

En beskrivning av de ändringar som gjorts i affärsbokföringens kontoplan, tilläggsindelningarna som används i datasystemet Kieku och förteckningen över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Affärsbokföringens kontoplan och tilläggsindelningarna som används i datasystemet Kieku

Kontoplanen för affärsbokföringen samt de tilläggsindelningar som används i affärsbokföringens konton i datasystemet Kieku publiceras på Statskontorets webbplats. Statskontoret har i dag beslutat att följande förändringar görs i kontoplanerna enligt de kontoföreskrift som getts 29.11.2019 (VK/1290/00.00.00.01/2019).

kontoslag som läggs till

902 Ränteintäkter och -kostnader från skatter och avgifter av skattenatur

följande konton läggs till

45028 Resetjänster, interna

26028 Avräkningar till statliga fonder utanför budgeten (T)

90210 Ränteintäkter av skattefordringarna och avgifter av skattenatur

90220 Räntekostnader för skatt som ska återbördas och för avgifter av skattenatur

följande konton tas bort

25070 Statens pensionsfonds samlingskonto (T)

43950 Inköp av tjänster från statliga ämbetsverk och verk

tilläggsindelningar adderas

19110114 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 14

19110115 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 15

19110116 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 16

19110117 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 17

19110118 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 18

19110119 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 19

19110120 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 20

19110121 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 21

19110122 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 22

19110123 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 23

19110124 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 24

19110125 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 25

19110126 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 26

19110127 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Nordea 27

19210106 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 6

19210107 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Nordea 7

19310963 Valutakonton (T) 11, Utland

19310964 Valutakonton (T) 12, Utland

19310965 Valutakonton (T) 13, Utland

19310966 Valutakonton (T) 14, Utland

19310967 Valutakonton (T) 15, Utland

19310968 Valutakonton (T) 16, Utland

19310969 Valutakonton (T) 17, Utland

19310970 Valutakonton (T) 18, Utland

19310971 Valutakonton (T) 19, Utland

19310972 Valutakonton (T) 20, Utland

19310973 Valutakonton (T) 21, Utland

19310974 Valutakonton (T) 22, Utland

19320110 Moderkonto för koncernkontosystemet, med saldo (T), Nordea

19320510 Moderkonto för koncernkontosystemet, med saldo (T), OP

19320810 Moderkonto för koncernkontosystemet, med saldo (T), Danske Bank

26200090 Oklara poster 10 (T), referensöverföringar

26200091 Oklara poster 11 (T), referensöverföringar

26200092 Oklara poster 12 (T), referensöverföringar

26200093 Oklara poster 13 (T), referensöverföringar

26200094 Oklara poster 14 (T), referensöverföringar

26200095 Oklara poster 15 (T), referensöverföringar

26200096 Oklara poster 16 (T), referensöverföringar

26200097 Oklara poster 17 (T), referensöverföringar

26200098 Oklara poster 18 (T), referensöverföringar

26200114 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 14

26200115 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 15

26200116 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 16

26200117 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 17

26200118 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 18

26200119 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 19

26200120 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 20

26200121 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 21

26200122 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 22

26200123 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 23

26200124 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 24

26200125 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 25

26200126 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 26

26200127 Oklara poster (T), Nordea utredningskonto 27

26200814 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 14

26200815 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 15

26200816 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 16

26200817 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 17

26200818 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 18

26200819 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 19

26200820 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 20

26200821 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 21

26200822 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 22

26200823 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 23

26200824 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 24

26200825 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 25

26200826 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 26

26200827 Oklara poster (T), Danske Bank utredningskonto 27

25970020 Samlingskonto av bilskatt (T)

26028000 Avräkningar av försörjningsberedskapsavgiften till statliga fonder utanför budgeten (T)

260280001 Avräkningar av oljeskyddsavgiften till statliga fonder utanför budgeten (T)

26270008 Skuder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria konstnader, STM (T)

45028000 Resetjänster, interna

90210000 Ränteintäkter av skattefordringarna och avgifter av skattenatur

90220000 Räntekostnader för skatt som ska återbördas och för avgifter av skattenatur

99900521 Fastighetsförvaltning 1

99900531 Gemensam informationsförvaltning 1

tilläggsindelningens namn ändras

19320100 Moderkonto för koncernkontosystemet, (T), Nordea

19320100 Moderkonto för koncernkontosystemet, utan saldo (T), Nordea

19320500 Moderkonto för koncernkontosystemet (T), OP

19320500 Moderkonto för koncernkontosystemet, utan saldo (T), OP

19320800 Moderkonto för koncernkontosystemet (T), Danske Bank

19320800 Moderkonto för koncernkontosystemet, utan saldo (T), Danske Bank

tilläggsindelningar som tas bort

19110340 Övriga transaktionskonton för inkomster (T), Danske Bank

19210340 Övriga transaktionskonton för utgifter (T), Danske Bank

25070000 Statens pensionsfonds samlingskonto (T)

25700400 Leverantörsskulder (T), betalkort Nets

25700500 Leverantörsskulder (T), resekonto Nets

43950000 Inköp av tjänster från statliga ämbetsverk och verk

26000000 Tullskulder, A-kontot (T)

26010000 Tullskulder, B-kontot (T)

99900000 Övervältrade räntor (verkliga)

99900010 Övervältrade avskrivningar

99900020 Övervältrade allmänna kostnader

99900030 Övervältrade indirekt personalkostnader

99900100 Övervältrade räntor (verkliga) fas 1

99900110 Övervältrade avskrivningar fas 1

99900120 Övervältrade allmänna kostnader fas 1

99900130 Övervältrade indirekta personalkostnader fas 1

99900200 Övervältrade räntor (verkliga) fas 2

99900210 Övervältrade avskrivningar fas 2

99900220 Övervältrade allmänna kostnader fas 2

99900230 Övervältrade indirekta personalkostnader fas 2

99900300 Övervältrade räntor (verkliga) fas 3

99900310 Övervältrade avskrivningar fas 3

99900320 Övervältrade allmänna kostnader fas 3

99900330 Övervältrade indirekta personalkostnader fas 3

99900400 Övervältrade räntor (verkliga) fas 4

99900410 Övervältrade avskrivningar fas 4

99900420 Övervältrade allmänna kostnader fas 4

99900430 Övervältrade indirekta personalkostnader fas 4

Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Inga ändringar har gjort i de budgetbokföringskonton som Statskontoret före-skriver.

En förteckning över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver publiceras på Statskontorets webbplats. Till sitt innehåll motsvarar förteckningen kontona enligt föreskrift VK/1290/00.00.00.01/2019 som upphävs.