Konton i bokföringen och kontoplan

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK/1290/00.00.00.01/2019
DokumenttypFöreskrift, Kontoplan
Ikraftträdelsedag01.01.2020
Datum29.11.2019
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning

Konton i bokföringen

Enligt 42 b § 4 mom. i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) (ändrad genom 600/1997) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter om kontosystemet och kontoförteckningarna. Statskontoret har i dag beslutat meddela en föreskrift om

  • affärsbokföringens kontoplan,
  • tilläggsindelningar som används i Kieku-systemet
  • uppgörande av konton för reserverade anslag,
  • konton för transaktioner som väntar på att bokföras på budgetkonton eller konton för reserverade anslag,
  • kontot för finansiering utanför budgeten och
  • budgetbokföringens felkonton.

Bokföringsenhetens bokföring ska skötas så att bokföringsuppgifterna i centralbokföringen kan behandlas på de femsiffriga konton som avses i denna föreskrift. Detta krav uppfylls genom användning av affärsbokföringens åttasiffriga underindelningar som används i datasystemet Kieku. Underindelningarna är kopplade till de konton som avses i denna föreskrift. I bokföringsenheternas dag- och huvudböcker för affärsbokföringen ska kontona vara i enlighet med de femsiffriga kontona i denna föreskrift eller de motsvarande åttasiffriga underindelningarna. Bokföringsenhetens huvudbok ska innehålla summanivåer för femsiffriga konton enligt dessa anvisningar.

Det som i denna föreskrift sägs om affärsbokföringens konton gäller förutom för bokföringsenheterna också för statliga fonder som står utanför budgeten, om inget annat nämns.

Affärsbokföringens konton

Affärsbokföringens kontoplan har indelats i grupper enligt avkastnings- och kostnadskalkylen och balansräkningen. Kontoplanen är en detaljerad förteckning, inklusive innehållsbeskrivningar, över de konton som under redovisningsperioden används i bokföringen. Affärsbokföringens kontoplan publiceras på Statskontorets webbplats. Ändringarna i kontoplanen beskrivs i bilagan till denna föreskrift.

Affärsbokföringens konton är femsiffriga och tilläggsindelningarna av affärsbokföringens konton som används i Kieku-systemet är åttasiffriga. Bokföringsenheterna inkluderar endast de konton och tilläggsindelningar som de behöver i sin bokföring. De tresiffriga nivåerna är kontoslag, de tvåsiffriga kontogrupper och de ensiffriga kontoklasser.

Tillämpningsområde för affärsbokföringens kontoplan

Varje registrering i statens bokföring görs alltid på två konton i affärsbokföringen, så att debetinföringarna för registreringen är lika stora som kreditinföringarna.

Samtliga utgifter, intäkter och finansieringstransaktioner registreras på kontona för avkastnings- och kostnadskalkylen samt på balansräkningskontona.

I affärsbokföringen behandlas samtliga poster enligt bruttoprincipen. Detta är förfarandet också då motsvarande anslag har budgeterats enligt nettogrunder. Detta innebär att intäkterna inte dras av från kostnaderna och att kostnaderna inte dras av från intäkterna.

I gruppen för tekniska konton (kontoslagen 990–994) i affärsbokföringen registreras bokföringstransaktioner som inte är affärstransaktioner, men dock budgettransaktioner. Kontogruppen med tekniska konton kan man, om Statskontoret så beslutar, använda för systemtekniska eller andra motsvarande behov. Registreringar på de tekniska kontona görs alltid i form av en lika stor kontoföring på debet- och på kreditsidan.

Kontona i kontoslag 995 är tekniska konton som används för eliminering av interna poster i centralbokföringssystemet.

Partnerkoder och affärsbokföringens konto för interna poster

Effekterna av bokföringstransaktioner (inom budgeten) mellan ämbetsverk och inrättningar på intäkts- och utgiftskalkylerna samt balansräkningen i statens bokslut elimineras genom nya bokföringskonton avsedda endast för registrering av interna poster samt kombinationer av partnerkoder som används i samband med registrering av interna poster.

Partnerkoder används som identifierare för avkastnings-, kostnads-, fordrings- och skuldtransaktioner mellan ämbetsverk och inrättningar. Partnerkoder används för registreringar vars poster elimineras endast i bokslutet. De poster som elimineras har tilläggsindelningar för interna poster för affärsbokföringens konton eller blandade konton, som listas i en bilaga till denna föreskrift. Partnerkoder anges för alla transaktioner som registreras på interna konton samt alla interna transaktioner som registreras på blandade konton. För andra än interna transaktioner på blandade konton får partnerkoder inte användas.

Som partnerkod används ett nummer med den tresiffriga koden för bokföringsenheten eller den statliga fonden utanför budgeten, följd av ’0’ (noll). Partnerkoderna finns i det meddelande om statens bokföringsenheter, ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten som publicerats av Statskontoret.

Budgetbokföringens konton

Budgetbokföringens konton består av budgetkonton, konton för överförda anslag, konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller kontot för överförda anslag, budgetkontot för extern finansiering och budgetbokföringens felkonton.

Budgetkonton

Utifrån den kontofördelningen som ministerierna bekräftat sammanställer Statskontoret en kontofördelning i Statens budget med de budgetkonton som används under innevarande budgetår. Kontofördelningen publiceras på Statskontorets webbplats.

Konton för överförda anslag

Kontot för överförda anslag är 9–15-siffrigt. Efter det år då anslaget har beviljats bildas kontot från budgetkontot på följande sätt: Koden 4 och de två sista siffrorna i årtalet för beviljandet av anslaget förs in framför budgetkontot.

Kontot för överförda anslag bildas på följande sätt:

Kontot för överförda anslag bildas på följande sätt

Överförda anslag ska följas upp minst enligt precisionen i budgetens kontoindelning. I anslutning till bokslutet överförs ett reservationsanslag genom att registrera det belopp av reservationsanslaget som ska överföras på debetsidan i utgiftsstatkontot och på kreditsidan i kontot för överförda anslag. Saldona på kontona för överförda anslag överförs som ingående saldon till följande år.

Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller kontot för överförda anslag används när intäkter och kostnader som hör till budgeten inte genast kan registreras på det slutliga kontot för budgetens kontoindelning eller på kontot för överförda anslag. Kontot för extern finansiering i budgeten används i anslutning till intäkter och kostnader som inte ingår eller som inte heller ska ingå i budgeten. Ovan nämnda konton och budgetbokföringens felkonton publiceras på Statskontorets webbplats. Grunderna för kontona beskrivs i bilagan till denna föreskrift.

Kontona för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller på kontot för överförda anslag, kontot för extern finansiering i budgeten och felkontona i budgetbokföringen är tresiffriga konton. I sin bokföring inkluderar bokföringsenheterna enbart de konton som de behöver.

Om de konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller kontot för överförda anslag samt kontot för extern finansiering i budgeten sammanställs i anslutning till bokslutet specifikationer som svarar mot balansräkningsspecifikationerna.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft 1.1.2020, förutom följande undantag:

– kontona 25970085, 26090330, 26090340, 19300600, 19390034, 19390035 och 41120001 trädde i kraft 1.11.2019.

– kontona 17391, 17398, 26198, 173910000, 17398000, 26198000 har kunnat användas redan från och med 1.11.2019.

Senast i bokslutet för 2019 ska interna fordringar och skulder vara på egna konton i enlighet med denna föreskrift.

Genom denna föreskrift upphävs från och med 1.1.2020 kontoföreskriften och -beslutet av 4.2.2019 (VK/81/00.00.00.01/2019 och VK/122/00.00.00.01/2019) samt kontoföreskriften och -beslutet av 10.5.2019 (VK/230/00.00.00.01/2019 och VK/231/00.00.00.01/2019).

Ytterligare information

Statskontoret lämnar närmare information om frågor i anslutning till denna föreskrift, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen

ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsspecialist Anna-Kaisa Kylämaa

Bilaga:
En beskrivning av de ändringar som gjorts i affärsbokföringens kontoplan, till äggsindelningar som används i Kieku-systemet och förteckningen över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

För kännedom:
Statens revisionsverk
Palkeet/upprätthållande av kontouppgifter för bokföringen

En beskrivning av de ändringar som gjorts i affärsbokföringens kontoplan, tilläggsindelningarna som används i datasystemet Kieku och förteckningen över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Affärsbokföringens kontoplan och tilläggsindelningarna som används i datasystemet Kieku

Kontoplanen för affärsbokföringen samt de tilläggsindelningar som används i affärsbokföringens konton i datasystemet Kieku publiceras på Statskontorets webbplats. Statskontoret har i dag beslutat att följande förändringar görs i kontoplanerna enligt de kontoföreskrifter och -beslut som getts 4.2.2019 (VK/81/00.00.00.01/2019 och VK/122/00.00.00.01/2019) samt 10.5.2019 (VK/230/00.00.00.01/2019 och VK/231/00.00.00.01/2019)

Ändringar som har trätt i kraft 1.11.2019

följande konton läggs till

Kontoändringar till följd av ändringar i elimineringen av interna poster

17391 Resultatregleringar för olycksfallsavgifter, interna (T)
17398 Resultatregleringar, interna (T)
26198 Resultatregleringar, interna (T)

följande kontons beskrivningar ändras

Förklaringarna för följande konton har ändrats i fråga om huruvida interna eller externa transaktioner bokförs.

17310 Räntefordringar
17330 Räntefordringar (T)
17380 Kortfristiga projektfordringar
17390 Övriga resultatregleringar (T)
26120 Ränteskulder
26150 Ränteskulder (T)
26190 Övriga resultatregleringar (T)

Ändringar i tilläggsindelningarna

tilläggsindelningar adderas

Ändringar av tilläggsindelningarna till följd av ändringar i elimineringen av interna poster

17391000 Resultatregleringar för olycksfallsavgifter, interna (T)
17398000 Resultatregleringar, interna (T)
26198000 Resultatregleringar, interna (T)

Tilläggsindelningar som skapats för Skatteförvaltningens egen uppföljning

25970085 Punktskattens mellankonto (T)
26090330 Mellankonto för medel som redovisas till utlandet (T)
26090340 Specialindrivningens mellankonto (T)

Tilläggsindelning som skapats för Statskontorets egen uppföljning

19300600 Statens PM-konto 2 Finlands Bank, insättningar (T)

Dessutom skapas följande tilläggsindelningar

19390034 Övriga bankkonton (T) 34
19390035 Övriga bankkonton (T) 35
41120001 Rättelser av pensionsavgifter

tilläggsindelningens namn/beskrivning ändras

Förklaringarna för följande tillaggsindelningarna har ändrats i fråga om huruvida interna eller externa transaktioner bokförs

17310000 Räntefordringar
17330000 Räntefordringar (T)
17380000 Kortfristiga projektfordringar
17390000 Övriga resultatregleringar (T)
26120000 Ränteskulder
26150000 Ränteskulder (T)
26190000 Övriga resultatregleringar (T)

Ändringar i namnen och beskrivningarna av de tilläggsindelningar som används av Skatteförvaltningen

25970050 Skattekontoskatt, SK-konto (T)
25970050 Fastighetsskattens mellankonto (T)
Detta konto används som mellankonto för registrering av fastighetsskatt.

25970070 Skattekontoskatter som ska returneras (T)
25970070 Överlåtelseskattens mellankonto (T)
Detta konto används som mellankonto för registrering av överlåtelseskatt.

Kontoändringar som träder i kraft 1.1.2020

följande konton läggs till

Kontoändringar till följd av ändringar i elimineringen av interna poster

30381 Vårdkostnadsintäkter från olycksfallsavgifter, interna
30382 Vårdkostnadsintäkter från andra försäkringsavgifter, interna
30481 Intäkter från olycksfallsavgifter, interna
40098 Material, förnödenheter och varor, interna
42098 Hyror, interna
43018 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader, interna
43098 Reparations- och underhållstjänster, intern
43198 Byggnadstjänster, interna
43298 Kontorstjänster, interna
43408 Städservice, interna
43418 Tvätteritjänster, interna
43428 Tjänster för miljövård och -underhåll, interna
43928 Sakkunnig- och utredningstjänster, interna
43968 Kostnadsersättningar för samarbete, interna
43978 Finansieringsandelar för samfinansierad verksamhet, interna
43998 Övriga tjänster, interna
45208 Patent-, licens- och användarrättsavgifter, interna
45898 Övriga obligatoriska avgifter, interna
45998 Övriga kostnader, interna
51998 Finansiella kostnader, interna
61998 Extraordinära kostnader, interna
99505 Elimineringsdifferens, kortfristiga fordringar och skulder
99513 Elimineringsdifferens, Överföringsekonomins fordringar och skulder
99517 Elimineringsdifferens, olycksfallsavgifter, balans
99521 Elimineringsdifferens för verksamhetens intäkter och utgifter
99522 Elimineringsdifferens för olycksfallsavgifter, intäkt- och kostnadskalkyl
99525 Elimineringsdifferens för hyror och bruksavgifter
99529 Elimineringsdifferens för försäkringsavgifter
99533 Elimineringsdifferens för serviceverksamhet
99537 Elimineringsdifferens för samarbete
99541 Elimineringsdifferens för samfinansierad verksamhet
99545 Elimineringsdifferens för finansieringsintäkter och -kostnader
99551 Elimineringsdifferens för extraordinära intäkter och utgifter
99555 Elimineringsdifferens, lån, budget- och fondekonomi
99563 Elimineringsdifferens räntor, budget- och fondekonomi
99567 Elimineringsdifferens budgetöverföringar, budget- och fondekonomi
99571 Elimineringsdifferens, överföringsekonomin, budget- och fondekonomi

Konton som skapats för Skatteförvaltningens egen uppföljning

90171 Rättelser av övriga skatter och avgifter av skattenatur
91001 Rättelser av övriga obligatoriska avgifter

kontoslag som tas bort

391 Försäljningsvinster för egendom från statens ämbetsverk och inrättningar (samt kontona 39100, 39110, 39120, 39130, 39140, 39150, 39160, 39170, 39180 och 39190 som hör till denna kontogrupp)

490 Interna utgifter (samt kontona 49070, 49080 och 49090 som hör till denna kontogrupp)

Kontoslags namn ändras

310 Hyror utanför staten
310 Hyror
311 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar
311 Hyror, interna
312 Bruksersättningar utanför staten
312 Bruksersättningar
313 Bruksersättningar från statens ämbetsverk och inrättningar
313 Bruksersättningar, interna
390 Försäljningsvinster från försäljning av egendom utanför staten
390 Försäljningsvinster från försäljning av egendom

kontogruppernas beskrivningar ändras (tillägg med kursiv stil)

50. Finansiella intäkter

I denna grupp ingår finansiella intäkter till vilka räknas alla räntor på fordringar, deras korrigeringsposter, valutakursdifferenser i fråga om fordringar samt dividender och övriga finansiella intäkter. Till kontoslag 50 bokförs finansiella intäkter från andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten, icke medräknat poster som bokförs på kontona 50080000 Ränteintäkter på fordringar i euro i budgetekonomin eller 50920000 Finansiella intäkter, interna.

51. Finansiella kostnader

I denna grupp ingår finansiella kostnader till vilka räknas alla räntor på skulder, deras korrigeringsposter, kursdifferenser för skulder samt övriga finansiella kostnader. På kontoslag 51 bokförs finansiella kostnader för andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten, icke medräknat poster för finansiella kostnader som registreras på kontot 51080000 Räntekostnader för skulder i euro till fondekonomin eller kontot 51998000 Finansiella kostnader, interna.

följande kontons namn ändras

Följande kontons namn har ändrats

30000 Intäkter från kommuner och samkommuner
30000 Affärsekonomiska inkomster från kommuner och samkommuner enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30010 Intäkter från hushållen
30010 Affärsekonomiska inkomster från hushåll enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30020 Intäkter från näringslivet
30020 Affärsekonomiska inkomster från näringslivet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30030 Intäkter från EU
30030 Affärsekonomiska inkomster från EU enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30080 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
30080 Affärsekonomiska inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, interna
30090 Övriga intäkter från företagsekonomiskt prissatta prestationer
30090 Övriga affärsekonomiska inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30100 Intäkter från kommuner och samkommuner
30100 Offentligrättsliga inkomster från kommuner och samkommuner enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30110 Intäkter från hushållen
30110 Offentligrättsliga inkomster från hushåll enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30120 Intäkter från näringslivet
30120 Offentligrättsliga inkomster från näringslivet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30180 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
30180 Offentligrättsliga inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, interna
30190 Övriga intäkter från offentligrättsliga prestationer
30190 Övriga offentligrättsliga inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30200 Intäkter från kommuner och samkommuner
30200 Affärsekonomiska inkomster från kommuner och samkommuner som grundar sig på separat lag
30210 Intäkter från hushållen
30210 Affärsekonomiska inkomster från hushåll som grundar sig på separat lag
30220 Intäkter från näringslivet
30220 Affärsekonomiska inkomster från näringslivet som grundar sig på separat lag
30280 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
30280 Affärsekonomiska inkomster som grundar sig på separat lag, interna
30290 Övriga intäkter från företagsekonomiskt prissatta prestationer enligt speciallagar
30290 Övriga affärsekonomiska inkomster som grundar sig på separat lag
30300 Intäkter från kommuner och samkommuner
30300 Offentligrättsliga inkomster från kommuner och samkommuner som grundar sig på separat lag
30310 Intäkter från hushållen
30310 Offentligrättsliga inkomster från hushåll som grundar sig på separat lag
30320 Intäkter från näringslivet
30320 Offentligrättsliga inkomster från näringslivet som grundar sig på separat lag
30380 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
30380 Offentligrättsliga inkomster som grundar sig på separat lag, interna
30390 Övriga intäkter från offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar
30390 Övriga offentligrättsliga inkomster som grundar sig på separat lag
30480 Försäkringspremieintäkter
30480 Försäkringspremieintäkter, interna
31100 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för jord
31100 Hyror för jord, interna
31110 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för bostäder
31110 Hyror för bostäder, interna
31120 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för andra byggnader
31120 Hyror för andra byggnader, interna
31130 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för transportmedel
31130 Hyror för transportmedel, interna
31140 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för övriga maskiner och anordningar
31140 Hyror för övriga maskiner och anordningar, interna
31190 Övriga hyror från statens ämbetsverk och inrättningar
31190 Övriga hyror, interna
31300 Vattenavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar
31300 Vattenavgifter
31310 Elavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar
31310 Elavgifter
31390 Övriga bruksersättningar från statens ämbetsverk och inrättningar
31390 Övriga bruksersättningar
39670 Kostnadsersättningar för samarbete från statens ämbetsverk och inrättningar
39670 Kostnadsersättningar för samarbete, erhållna, interna
39680 Kostnadsersättningar för serviceverksamhet från statens ämbetsverk och inrättningar
39680 Kostnadsersättningar för serviceverksamhet, interna
39780 Intäkter från samfinansierad verksamhet från statens ämbetsverk och inrättningar
39780 Intäkter från samfinansierad verksamhet, interna
39880 Övriga intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
39880 Övriga intäkter, interna
43250 Inköp av ICT-tjänster från statliga verk och inrättningar
43250 Inköp av ICT-tjänster, interna
43280 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster från statliga ämbetsverk och inrättningar
43280 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna
43990 Övriga tjänster från utomstående
43990 Övriga tjänster
50920 Finansiella intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
50920 Finansiella intäkter, interna
60980 Övriga extraordinära intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
60980 Extraordinära intäkter, interna

Förklaringarna för följande konton har ändrats i fråga om huruvida interna eller externa transaktioner bokförs

30400 Försäkringspremieintäkter
31000 Hyror för jord
31010 Hyror för bostäder
31020 Hyror för andra byggnader
31030 Hyror för transportmedel
31040 Hyror för övriga maskiner och anordningar
31090 Övriga hyror
39690 Övriga kostnadsersättningar för samarbete
39890 Övriga intäkter
40000 Maskiner, anordningar och transportmedel av ringa värde
40010 Kontorstillbehör
40020 Böcker, tidningar och övriga trycksaker
40030 Livsmedel, drycker och tobak
40040 Beklädnad
40050 Rengöringsmedel och -tillbehör
40060 Bränslen och smörjmedel
40070 Värme, elektricitet och vatten
40080 Byggnadsmaterial
40090 Övriga material, tillbehör och varor
42000 Arrenden
42010 Hyror för bostäder
42020 Hyror för övriga byggnader
42030 Hyror för transportmedel
42040 Hyror för ICT-utrustning
42050 Hyror för övriga maskiner och apparater
42090 Övriga hyror
43000 Reparations- och underhållstjänster för bostadsbyggnader
43010 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader
43020 Reparations- och underhållstjänster för mark- och vattenkonstruktioner
43030 Reparations- och underhållstjänster för transportmedel
43050 Reparations- och underhållstjänster för övriga maskiner och apparater
43090 Övriga reparations- och underhållstjänster
43100 Byggnadstjänster för bostadsbyggnader
43110 Byggnadstjänster för övriga byggnader
43120 Byggnadstjänster för mark- och vattenkonstruktioner
43190 Övriga byggnadstjänster
43200 Tryckningstjänster
43210 Annonserings-, reklam- och marknadsföringstjänster
43220 Telekommunikationstjänster
43230 ICT-användningstjänster
43240 Banktjänster
43270 Programtjänster
43290 Övriga kontorstjänster
43400 Städtjänster
43410 Tvättinrättningstjänster
43420 Tjänster för miljövård och -underhåll
43900 Förplägningstjänster
43910 Bevaknings- och säkerhetstjänster
43920 Sakkunnig- och utredningstjänster
43930 Övriga utbildningstjänster
43940 Övriga hälsovårdstjänste
45200 Patent-, licens- och användarrättsavgifter
45890 Övriga obligatoriska avgifter
45990 Övriga kostnader
51990 Övriga finansiella kostnader
60000 Skadeförsäkringsersättningar
60990 Övriga extraordinära intäkter
61000 Skadeersättningar
61090 Övriga betalda ersättningar
61990 Övriga extraordinära kostnader

Ändringar av kontons namn och beskrivningar på grund av preciseringar i uppföljningen av aktieägande och andra finansieringsinstrument

13000 Fastighetsaktier
På detta konto ingår aktier i fastighetsaktiebolag.

På detta konto ingår anskaffningsutgifter för aktier i fastighetsaktiebolag.

13010 Övriga aktier
På detta konto ingår exempelvis aktier i lägenheter. Tillgångar som har överförts till aktiebolag som apportegendom bokförs också på kontot.

Tillgångar som har överförts till affärsverken bokförs på kontoslag 131 Placeringar i statens affärsverk.

13010 Aktiebolagsaktier, bostadsaktier och övriga aktier
På detta konto ingår anskaffningsutgifter för övriga aktier än aktier i fastighetsaktiebolag. Anskaffningsutgiften kan erläggas som pengar eller i stället för pengar delvis eller helt som annan egendom (apport).

Egendom som överlåts till affärsverk bokförs på konton i kontoslaget 131 Placeringar i affärsverk.

13620 Kapitallånefodringar och övriga motsvarande placeringar i form av eget kapital
På detta konto registreras givna aktiebolagsenliga kapitallån och övriga motsvarande placeringar i form av eget kapital till aktiebolag samt till andra samfälligheter och stiftelser.

På detta konto ingår placeringar och kapitallån enligt aktiebolagslagen och övriga placeringar och kapitallån som givits till aktiebolag samt andra organisationer och stiftelser, bl.a. sådana som redovisas i fonden för inbetalt fritt kapital.

50900 Dividender
Detta konto omfattar dividendintäkter och erhållna indexdebiteringar. På kontot registreras också andelar som redovisats till staten ur Finlands Banks överskott samt andelslagens överskottsåterbäringar, andelsräntor och övriga motsvarande vinstutdelningsposter.

50900 Dividender och övrig vinstutdelning
Detta konto omfattar dividendavkastningar och erhållen indexdebitering. På detta konto redovisas även andel från Finlands Banks överskott som intäktsförts till staten samt överskottsåterbäringar från andelslag, andelsräntor och övriga motsvarande vinstfördelningsposter till de delar som det inte är fråga om återbetalning av kapitallånefordringar eller placeringar av eget kapital.

Ändringar i tilläggsindelningarna

tilläggsindelningar adderas

Ändringar av tilläggsindelningarna till följd av ändringar i elimineringen av interna poster

30381000 Vårdkostnadsintäkter från olycksfallsavgifter, interna
30382000 Vårdkostnadsintäkter från andra försäkringsavgifter, interna
30481000 Intäkter från olycksfallsavgifter, interna
40098000 Material, förnödenheter och varor, interna
42098000 Hyror, interna
43018000 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader, interna
43098000 Reparations- och underhållstjänster, interna
43198000 Byggnadstjänster, interna
43298000 Kontorstjänster, interna
43408000 Städservice, interna
43418000 Tvätteritjänster, interna
43428000 Tjänster för miljövård och -underhåll, interna
43928000 Sakkunnig- och utredningstjänster, interna
43928001 Expert- och underhållstjänster inom datateknik, interna
43968000 Kostnadsersättningar för samarbete, interna
43978000 Finansieringsandelar för samfinansierad verksamhet, interna
43998000 Övriga tjänster, interna
45208000 Patent-, licens- och användarrättsavgifter, interna
45898000 Övriga obligatoriska avgifter, interna
45998000 Övriga kostnader, interna
51998000 Finansiella kostnader, interna
61998000 Extraordinära kostnader, intern

Ändringar av tilläggsindelningars namn och beskrivningar på grund av preciseringar i uppföljningen av aktieägande och andra finansieringsinstrument

13010200 Bostadsaktier
13010900 Övriga aktier
13620009 Andra placeringar som har eget kapital som kriterier
50900001 Dividender
50900002 Övrig vinsutdelning

Tilläggsindelningar som skapats för Skatteförvaltningens egen uppföljning

90171000 Rättelser av övriga skatter och avgifter av skattenatur
91001000 Rättelser av övriga obligatoriska avgifter

tilläggsindelningens namn ändras

Följande tilläggsindelningens namn har ändrats

30000000 Intäkter från kommuner och samkommuner
30000000 Affärsekonomiska inkomster från kommuner och samkommuner enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30010000 Intäkter från hushållen
30010000 Affärsekonomiska inkomster från hushåll enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30020000 Intäkter från näringslivet
30020000 Affärsekonomiska inkomster från näringslivet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30030000 Intäkter från EU
30030000 Affärsekonomiska inkomster från EU enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30080000 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
30080000 Affärsekonomiska inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, interna
30090000 Övriga intäkter från företagsekonomiskt prissatta prestationer
30090000 Övriga affärsekonomiska inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30100000 Intäkter från kommuner och samkommuner
30100000 Offentligrättsliga inkomster från kommuner och samkommuner enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30110000 Intäkter från hushållen
30110000 Offentligrättsliga inkomster från hushåll enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30120000 Intäkter från näringslivet
30120000 Offentligrättsliga inkomster från näringslivet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30180000 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
30180000 Offentligrättsliga inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, interna
30190000 Övriga intäkter från offentligrättsliga prestationer
30190000 Övriga offentligrättsliga inkomster enligt lagen om grunderna för avgifter till staten
30200000 Intäkter från kommuner och samkommuner
30200000 Affärsekonomiska inkomster från kommuner och samkommuner som grundar sig på separat lag
30210000 Intäkter från hushållen
30210000 Affärsekonomiska inkomster från hushåll som grundar sig på separat lag
30220000 Intäkter från näringslivet
30220000 Affärsekonomiska inkomster från näringslivet som grundar sig på separat lag
30280000 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
30280000 Affärsekonomiska inkomster som grundar sig på separat lag, interna
30290000 Övriga intäkter från företagsekonomiskt prissatta prestationer enligt speciallagar
30290000 Övriga affärsekonomiska inkomster som grundar sig på separat lag
30300000 Intäkter från kommuner och samkommuner
30300000 Offentligrättsliga inkomster från kommuner och samkommuner som grundar sig på separat lag
30310000 Intäkter från hushållen
30310000 Offentligrättsliga inkomster från hushåll som grundar sig på separat lag
30320000 Intäkter från näringslivet
30320000 Offentligrättsliga inkomster från näringslivet som grundar sig på separat lag
30380000 Intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
30380000 Offentligrättsliga inkomster som grundar sig på separat lag, interna
30390000 Övriga intäkter från offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar
30390000 Övriga offentligrättsliga inkomster som grundar sig på separat lag
30480000 Försäkringspremieintäkter
30480000 Försäkringspremieintäkter, interna
31100000 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för jord
31100000 Hyror för jord, interna
31110000 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för bostäder
31110000 Hyror för bostäder, interna
31120000 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för andra byggnader
31120000 Hyror för andra byggnader, interna
31130000 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för transportmedel
31130000 Hyror för transportmedel, interna
31140000 Hyror från statens ämbetsverk och inrättningar för övriga ma-skiner och anordningar
31140000 Hyror för övriga maskiner och anordningar, interna
31190000 Övriga hyror från statens ämbetsverk och inrättningar
31190000 Övriga hyror, interna
31300000 Vattenavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar
31300000 Vattenavgifter
31310000 Elavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar
31310000 Elavgifter
31390000 Övriga bruksersättningar från statens ämbetsverk och inrättningar
31390000 Övriga bruksersättningar
39670000 Kostnadsersättningar för samarbete från statens ämbetsverk och inrättningar
39670000 Kostnadsersättningar för samarbete, erhållna, interna
39680000 Kostnadsersättningar för serviceverksamhet från statens ämbetsverk och inrättningar
39680000 Kostnadsersättningar för serviceverksamhet, interna
39680010 Uppskattningsfakturering för tjänsteverksamhet
39680010 Uppskattningsfakturering för tjänsteverksamhet, interna
39680011 Rättelsefakturering för tjänsteverksamhet
39680011 Rättelsefakturering för tjänsteverksamhet, interna
39680012 Fristående fakturering, timmar
39680012 Fristående fakturering, timmar, interna
39680013 Fristående fakturering, datasystem
39680013 Fristående fakturering, datasystem, interna
39680014 Fristående fakturering, övriga
39680014 Fristående fakturering, övriga, interna
39780000 Intäkter från samfinansierad verksamhet från statens ämbets-verk och inrättningar
39780000 Intäkter från samfinansierad verksamhet, interna
39880000 Övriga intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
39880000 Övriga intäkter, interna
43250000 Inköp av ICT-tjänster från statliga verk och inrättningar
43250000 Inköp av ICT-tjänster, interna
43280000 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster från stat-liga ämbetsverk och inrättningar
43280000 Inköp av ekonomi- och personalförvaltningstjänster, interna
43990000 Övriga tjänster från utomstående
43990000 Övriga tjänster
50920000 Finansiella intäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
50920000 Finansiella intäkter, interna
60980000 Övriga extraordinära intäkter från statens ämbetsverk och in-rättningar
60980000 Extraordinära intäkter, interna

Förklaringarna för följande tilläggsindelningarna har ändrats i fråga om huruvida interna eller externa transaktioner bokförs

30400000 Försäkringspremieintäkter
39690000 Övriga kostnadsersättningar för samarbete
39890000 Övriga intäkter
40000000 Maskiner, anordningar och transportmedel av ringa värde
40000010 Maskiner, anordningar och transportmedel, inventarier av ringa värde
40010000 Kontorstillbehör
40020000 Böcker, tidningar och övriga trycksaker
40030000 Livsmedel, drycker och tobak
40040100 Beklädnad, tjänste-, arbets- och skyddskläder
40040200 Beklädnad, arbetssäkerhetsutrustning
40040300 Beklädnad, övrigt
40050000 Rengöringsmedel och -tillbehör
40060000 Bränslen och smörjmedel
40070001 Värme, elektricitet och vatten
40070100 Uppvärmning
40070200 Elektricitet
40070300 Vatten
40070400 Nedkylning
40080000 Byggnadsmaterial
40090000 Övriga material, tillbehör och varor
40090010 Övriga material, tillbehör och varor, inventarier
40090100 Reservdelar
42000000 Arrenden
42010001 Hyror för bostäder
42010100 Hyror för bostäder, kapitalhyra
42010200 Hyror för bostäder, drifts- och underhållshyra
42020001 Hyror för övriga byggnader
42020100 Hyra för övriga byggnader, kapitalhyra
42020200 Hyror för övriga byggnader, drifts- och underhållshyra
42020300 Hyror för övriga byggnader, kortfristiga hyror
42030000 Hyror för transportmedel
42040000 Hyror för ICT-utrustning
42050000 Hyror för övriga maskiner och apparater
42090000 Övriga hyror
43000000 Reparations- och underhållstjänster för bostadsbyggnader
43010000 Reparations- och underhållstjänster för övriga byggnader
43020000 Reparations- och underhållstjänster för mark- och vattenkonstruktioner
43030000 Reparations- och underhållstjänster för transportmedel
43050000 Reparations- och underhållstjänster för övriga maskiner och apparater
43090000 Övriga reparations- och underhållstjänster
43100000 Byggnadstjänster för bostadsbyggnader
43110000 Byggnadstjänster för övriga byggnader
43120000 Byggnadstjänster för mark- och vattenkonstruktioner
43190000 Övriga byggnadstjänster
43200000 Tryckningstjänster
43210000 Annonserings-, reklam- och marknadsföringstjänster
43220100 Posten
43220300 Dataöverföringstjänster
43230000 ICT användningstjänster
43240000 Banktjänster
43270000 Programtjänster
43290000 Övriga kontorstjänster
43400000 Städtjänster
43410000 Tvättinrättningstjänster
43420000 Tjänster för miljövård och -underhåll
43900000 Förplägningstjänster
43910000 Bevaknings- och säkerhetstjänster
43920000 Sakkunnings- och säkerhetstjänster
43920002 Kapitalförvaltningskostnader
43920004 Lagringskostnader
43920010 Översättnings- och tolktjänster
43930000 Övriga utbildningstjänster
43940000 Övriga hälsovårdstjänster
43990000 Övriga tjänster
43990001 Anordningstjänster för möten, seminarier o.s.v.
45200000 Patent-, licens- och användarrättsavgifter
45200010 Patent-, licens- och användarrättsavgifter, inventarier
45890000 Övriga obligatoriska avgifter
45990000 Övriga kostnader
51990000 Övriga finansiella kostnader
60000000 Skadeförsäkringsersättningar
60090000 Övriga skadeersättningar
61000000 Skadeersättningar
61090000 Övriga betalda ersättningar
61990000 Övriga extraordinära kostnader

Ändringar av tilläggsindelningars namn och beskrivningar på grund av preciseringar i uppföljningen av aktieägande och andra finansieringsinstrument

13000000 Fastighetsaktier
På detta konto ingår aktier i fastighetsaktiebolag.

På detta konto ingår anskaffningsutgifter för aktier i fastighetsaktiebolag.

13010000 Övriga aktier
På detta konto ingår exempelvis aktier i lägenheter. Tillgångar som har överförts till aktiebolag som apportegendom bokförs också på kontot.

Tillgångar som har överförts till affärsverken bokförs på kontoslag 131 Place-ringar i statens affärsverk.

13010000 Aktiebolagsaktier
Detta konto omfattar anskaffningskostnader för aktier i aktiebolag som kontrol leras av andra ämbetsverk och inrättningar än Statsrådets kansli. Anskaffnings utgiften kan erläggas som pengar eller i stället för pengar delvis eller helt som annan egendom (apport).

Tillgångar som har överförts till affärsverken bokförs på kontoslag 131 Placeringar i statens affärsverk.

13010001 Övriga aktier, Statsrådets kansli
Detta konto innehåller övriga aktier, för vilkas registreringar ingen enhet för an-läggningstillgångar bildas i Kiekus system för anläggningstillgångar, utan re-gistreringarna görs endast i affärsbokföringen.

13010001 Aktiebolagsaktier, Statsrådets kansli
Detta konto innehåller anskaffningsutgifter för de aktier, för vilkas registreringar ingen enhet för anläggningstillgångar bildas i Kiekus system för anläggningstillgångar, utan registreringarna görs endast i affärsbokföringen.

13620000 Kapitallånefordringar och övriga motsvarande placeringar i form av eget kapital
På detta konto registreras givna aktiebolagsenliga kapitallån och övriga motsvarande placeringar i form av eget kapital till aktiebolag samt till andra samfälligheter och stiftelser.

13620000 Kapitallånefordringar och övriga motsvarande placeringar
Detta konto innehåller placeringar och kapitallån enligt aktiebolagslagen och övriga placeringar och kapitallån som givits till aktiebolag samt andra organisationer och stiftelser.

tilläggsindelningar som tas bort

borttagning av tilläggsindelningar som används av Skatteförvaltningen

19950300 Skatteuppbördens girokonto (T)
25970001 Delbar förskottsbetalning av skatt (T)
25970002 Delbar inkomst- och kapitalskatt (T)
25970004 Delbar skogsvårdsavgift (T)
25970006 Delbara förskottsinnehållningar (T)
25970007 Delbara socialskyddsavgifter (T)
25970009 Delbara förskottsinnehållningar av skatter och andelar (T)
25970011 Delbar källskatt på Åland (T)
25970013 Medel som delas till skattetagarna (T)
25970020 Övriga skatter som ska returneras (T)
25970021 Delbar förskottsinnehållning av vinst vid försäljning av trä (T)
25970022 Delbar bolagsskatt, finländska fastlandet (allmän) (T)
25970023 Delbar bolagsskatt, finländska fastlandet (delvis skattepliktiga) (T)
25970024 Delbar bolagsskatt, finländska fastlandet (religiösa samfund) (T)
25970025 Delbar fastighetsskatt (T)
25970026 Delbar bolagsskatt, Åland (allmän) (T)
25970027 Delbar bolagsskatt, Åland (delvis skattepliktiga) (T)
25970028 Delbar bolagsskatt, Åland (religiösa samfund) (T)
25970060 Samlingskonto för gåvoskatt (T)
25970061 Samlingskonto för arvsskatt (T)
26090301 Tillgångar som redovisas i utlandet (T)
26090352 Uppsamlingskonto för inkomst- och kaptalinkomstskatt (T)
26090355 Uppsamlingskonto för inkomster övriga spontana skatter (T)
26090358 Uppsamlingskonto för indrivning av inkomst (T)
26090380 Uppsamlingskonto för skattekontoskatt (T)
26090399 Uppsamlingskonto för bankernas rättelser (T)
26290300 Skuldkonto för överskott vid prestation (T)

Dessutom följande tilläggsindelningar tas bort

19980002 Räntor och kapitalposter deponerade i Statens kärnavfallshanteringsfond (T)
49070000 Kostnadsersättningar för samarbete till statens ämbetsverk och inrättningar
49080000 Finansieringsandelar för samfinansierade verksamhet till statens ämbetsverk och inrättningar
50900000 Dividender

Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Inga ändringar har gjort i de budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver. En förteckning över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver publiceras på Statskontorets webbplats. Till sitt innehåll motsvarar förteckningen kontona enligt föreskrifterna VK/81/00.00.00.01/2019 och VK/230/00.00.00.01/2019 vilka upphävs.