Kirjanpidon tilit ja tilikartta

Tämä on vanha versio
Antopäivä Dokumentin nimi
27.06.2024 Kirjanpidon tilit
05.12.2023 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
02.12.2022 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
12.10.2022 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
29.11.2021 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
21.09.2021 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
30.11.2020 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
02.06.2020 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
29.11.2019 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
04.02.2019 Kirjanpidon tilit ja tilikartta (Voimassa kunnes kaikki kirjanpitoyksiköt/rahastot käyttävät 10.5.2019 annetun määräyksen mukaisia tilejä)
14.11.2018 Kirjanpidon tilit ja tilikartta (14.11.2018)
14.08.2018 Kirjanpidon tilit ja tilikartta (14.8.2018)
04.02.2019 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (Voimassa kunnes kaikki kirjanpitoyksiköt/rahastot käyttävät 10.5.2019 annetun päätöksen mukaisia tilejä)
14.11.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (14.11.2018)
08.11.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta
01.11.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (1.11.2018)
31.08.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (31.08.2018)
14.08.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta
10.05.2019 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
10.05.2019 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (10.5.2019)
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/571/00.00.01.06.00/2020
AsiakirjatyyppiMääräys, Tilikartta
Voimaantulopäivämäärä02.06.2020
Antopäivämäärä02.06.2020
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Kirjanpidon tilit

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b §:n 4 momentin (muutettu 600/1997) mukaan Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset tilijärjestelmästä ja tililuetteloista. Valtiokonttori on tänään päättänyt antaa määräyksen

  • liikekirjanpidon tilikartasta,
  • Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista
  • siirrettyjen määrärahojen tilien muodostamisesta,
  • talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä,
  • talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä ja
  • talousarviokirjanpidon virhetileistä.

Kirjanpitoyksikön kirjanpito on hoidettava siten, että keskuskirjanpidossa tilitiedot voidaan käsitellä tämän määräyksen mukaisilla viisimerkkisillä tileillä. Tämä vaatimus täyttyy käytettäessä Kieku-tietojärjestelmässä käytettäviä liikekirjanpidon tilien kahdeksanmerkkisiä lisäjaotteluita, jotka on kytketty tämän määräyksen mukaisiin tileihin. Kirjanpitoyksikön päivä- ja pääkirjoissa on oltava tämän määräyksen mukaiset viisimerkkiset tilit tai niitä vastaavat kahdeksanmerkkiset lisäjaotellut tilit. Kirjanpitoyksikön pääkirjassa on oltava tämän määräyksen mukaisten viisimerkkisten tilien summatasot.

Mitä tässä määräyksessä sanotaan liikekirjanpidon tileistä, koskee kirjanpitoyksiköiden lisäksi talousarvion ulkopuolella olevia valtion rahastoja, jollei toisin ole mainittu.

Liikekirjanpidon tilit

Liikekirjanpidon tilikartta on järjestetty tuotto- ja kululaskelman ja taseen mukaisiin ryhmiin. Tilikartta on yksityiskohtainen luettelo tilikauden aikana kirjanpidossa käytettävistä tileistä sisältökuvauksineen. Liikekirjanpidon tilikartta julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. Tilikartan muutoksista kerrotaan tämän määräyksen liitteessä.

Liikekirjanpidon tilit ovat viisimerkkisiä ja Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ovat kahdeksanmerkkisiä. Kirjanpitoyksiköt sisällyttävät kirjanpitoonsa vain tarvitsemansa tilit ja lisäjaottelut. Kolmimerkkiset tasot ovat tililajeja, kaksimerkkiset tiliryhmiä ja yksimerkkiset tililuokkia.

Liikekirjanpidon tilikartan soveltamisala

Jokainen kirjaus valtion kirjanpidossa tehdään aina vähintään kahdelle liikekirjanpidon tilille siten, että kirjausten debetviennit ovat yhtä suuret kuin kreditviennit.

Tuotto- ja kululaskelman tileille sekä tasetileille kirjataan kaikki menot, tulot ja rahoitustapahtumat.

Liikekirjanpidossa kaikki erät käsitellään bruttoperiaatteen mukaan. Näin menetellään silloinkin, kun vastaavat määrärahat on budjetoitu nettoperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tuloja ei vähennetä menoista eikä menoja tuloista.

Liikekirjanpidon teknisten tilien ryhmään (tililajit 990-994) kirjataan sellaiset kirjanpitotapahtumat, jotka eivät ole liiketapahtumia, mutta ovat talousarviotapahtumia. Teknisten tilien ryhmää voidaan Valtiokonttorin päätöksellä käyttää myös esim. järjestelmäteknisiin tai muihin vastaaviin tarpeisiin. Tekniselle tilille tehdään kirjaukset aina yhtä suurena debet- ja kreditvientinä.

Tililajin 995 tilit ovat keskuskirjanpitojärjestelmässä sisäisten erien eliminoinnissa käytettäviä teknisiä tilejä.

Kumppanikoodi ja sisäisten erien kirjauksiin tarkoitetut liikekirjanpidon tilit

Virastojen ja laitosten välisten (talousarviotalouden sisäisten) kirjanpitotapahtumien vaikutukset valtion tilinpäätöksen tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen eliminoidaan sisäisten erien kirjaukseen tarkoitettujen liikekirjanpidon tilien sekä sisäisten erien kirjausten yhteydessä käytettävän kumppanikoodin yhdistelmän avulla.

Virastojen ja laitosten välisten tuotto-, kulu-, saatava- ja velkatapahtumien tunnisteena käytetään kumppanikoodia. Kumppanikoodi merkitään kirjauksille, joilla olevat erät eliminoidaan valtion tilinpäätöksessä. Eliminoitavat erät ovat liikekirjanpidon tilien sisäisiksi tai sekatileiksi luokitelluilla lisäjaotteluilla, jotka on lueteltu tämän määräyksen liitteessä. Kumppanikoodi merkitään kaikille sisäisille tileille kirjattaville tapahtumille sekä kaikille sekatileille kirjattaville sisäisille tapahtumille. Sekatileillä olevilla muilla kuin sisäisillä tapahtumilla ei saa käyttää kumppanikoodia.

Kumppanikoodina käytetään numerotunnusta, joka muodostuu kirjanpitoyksikön tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston kolminumeroisesta tunnuksesta, jonka perään merkitään ’0’ (nolla). Kumppanikoodit ovat nähtävissä Valtiokonttorin julkaisemassa tiedotteessa Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot.

Talousarviokirjanpidon tilit

Talousarviokirjanpidon tilit muodostuvat talousarviotileistä, siirrettyjen määrärahojen tileistä, talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä, talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä ja talousarviokirjanpidon virhetileistä.

Talousarviotilit

Valtiokonttori kokoaa ministeriöiden vahvistamista tilijaotteluista Valtion talousarvion tilijaottelun, joka sisältää kyseisenä varainhoitovuonna käytössä olevat talousarviotilit. Tilijaottelu julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla.

Siirrettyjen määrärahojen tilit

Siirretyn määrärahan tili on 9-15 numeron pituinen. Tili muodostetaan määrärahan myöntämisvuoden talousarviotilistä seuraavasti: Talousarviotilin eteen lisätään tunnus 4 ja määrärahan myöntämisvuoden vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.

Siirretyn määrärahan tili muodostetaan seuraavasti:

Siirrettyjä määrärahoja on seurattava vähintään talousarvion tilijaottelun tarkkuudella. Siirtomäärärahan siirto tehdään tilinpäätöksen yhteydessä kirjaamalla siirtomäärärahasta siirrettävä määrä menoarviotilin debetiin ja siirretyn määrärahan tilin kreditiin. Siirrettyjen määrärahojen tilien saldot siirtyvät seuraavalle vuodelle alkusaldoiksi.

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit

Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilejä käytetään silloin, kun talousarvioon kuuluvia tuloja ja menoja ei heti voida kirjata lopulliselle talousarvion tilijaottelun tilille tai siirretyn määrärahan tilille. Talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tiliä käytetään sellaisten tulojen ja menojen yhteydessä, jotka eivät sisälly ja joita ei pidäkään sisällyttää talousarvioon. Edellä mainitut tilit ja talousarviokirjanpidon virhetilit julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. Tilien perusteista kerrotaan tämän määräyksen liitteessä.

Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit, talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tili ja talousarviokirjanpidon virhetilit ovat kolmimerkkisiä tilejä. Kirjanpitoyksiköt sisällyttävät kirjanpitoonsa vain tarvitsemansa tilit.

Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä sekä talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä tase-erittelyjä vastaavat erittelyt.

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan välittömästi. Tällä määräyksellä kumotaan tilimääräys 29.11.2019 (VK/1290/00.00.00.01/2019).

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista antaa Valtiokonttori, puh. 0295 50 2000, sähköpostit ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Anna-Kaisa Kylämaa

Liite:
Liikekirjanpidon tilikarttaan, Kieku-tietojärjestelmässä käytettäviin liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluihin ja Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit -luetteloon tehdyt muutokset

Tiedoksi:
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Palkeet / kirjanpidon tilitietojen ylläpito

Liikekirjanpidon tilikarttaan, Kieku-tietojärjestelmässä käytettäviin liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluihin ja Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit -luetteloon tehdyt muutokset

Liikekirjanpidon tilikartta ja Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät lisäjaottelut

Liikekirjanpidon tilikartta sekä Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. Valtiokonttori on tänään päättänyt, että 29.11.2019 (VK/1290/00.00.00.01/2019) annettuun tilimääräyksen mukaisiin tilikarttoihin tehdään seuraavat muutokset:


lisätään tililaji

902 Korkotuotot ja -kulut veroista ja veronluonteisista maksuista


lisätään tilit

45028 Matkustuspalvelut, sisäiset

26028 Tilitykset talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille (T)

90210 Verosaamisten ja veronluonteisten maksujen korkotulot

90220 Palautettavien verojen ja veronluonteisten maksujen korkokulut


poistetaan tilit

25070 Valtion eläkerahaston yhdystili (T)

43950 Palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksiltalisätään lisäjaottelut

19110114 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 14

19110115 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 15

19110116 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 16

19110117 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 17

19110118 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 18

19110119 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 19

19110120 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 20

19110121 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 21

19110122 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 22

19110123 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 23

19110124 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 24

19110125 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 25

19110126 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 26

19110127 Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea 27

19210106 Muut maksuliikemenotilit (T), Nordea 6

19210107 Muut maksuliikemenotilit (T), Nordea 7

19310963 Valuuttatilit (T) 11, Ulkomaa

19310964 Valuuttatilit (T) 12, Ulkomaa

19310965 Valuuttatilit (T) 13, Ulkomaa

19310966 Valuuttatilit (T) 14, Ulkomaa

19310967 Valuuttatilit (T) 15, Ulkomaa

19310968 Valuuttatilit (T) 16, Ulkomaa

19310969 Valuuttatilit (T) 17, Ulkomaa

19310970 Valuuttatilit (T) 18, Ulkomaa

19310971 Valuuttatilit (T) 19, Ulkomaa

19310972 Valuuttatilit (T) 20, Ulkomaa

19310973 Valuuttatilit (T) 21, Ulkomaa

19310974 Valuuttatilit (T) 22, Ulkomaa

19320110 Konsernitilijärjestelmän emotili, saldolliset (T), Nordea

19320510 Konsernitilijärjestelmän emotili, saldolliset (T), OP

19320810 Konsernitilijärjestelmän emotili, saldolliset (T), Danske Bank

26200090 Epäselvät erät 10 (T), viitesiirrot

26200091 Epäselvät erät 11 (T), viitesiirrot

26200092 Epäselvät erät 12 (T), viitesiirrot

26200093 Epäselvät erät 13 (T), viitesiirrot

26200094 Epäselvät erät 14 (T), viitesiirrot

26200095 Epäselvät erät 15 (T), viitesiirrot

26200096 Epäselvät erät 16 (T), viitesiirrot

26200097 Epäselvät erät 17 (T), viitesiirrot

26200098 Epäselvät erät 18 (T), viitesiirrot

26200114 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 14

26200115 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 15

26200116 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 16

26200117 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 17

26200118 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 18

26200119 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 19

26200120 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 20

26200121 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 21

26200122 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 22

26200123 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 23

26200124 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 24

26200125 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 25

26200126 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 26

26200127 Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili 27

26200814 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 14

26200815 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 15

26200816 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 16

26200817 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 17

26200818 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 18

26200819 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 19

26200820 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 20

26200821 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 21

26200822 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 22

26200823 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 23

26200824 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 24

26200825 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 25

26200826 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 26

26200827 Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili 27

25970020 Autoveron kokoomatili

26028000 Huoltovarmuusmaksun tilitykset talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille (T)

260280001 Öljynsuojamaksun tilitykset talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille (T)

26270008 Siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvät velat, STM (T)

45028000 Matkustuspalvelut, sisäiset

90210000 Verosaamisten ja veronluonteisten maksujen korkotulot

90220000 Palautettavien verojen ja veronluonteisten maksujen korkomenot

99900521 Kiinteistöhallinto 1

99900531 Yhteinen tietohallinto 1

muutetaan lisäjaottelun nimeä

19320100 Konsernitilijärjestelmän emotili (T), Nordea

19320100 Konsernitilijärjestelmän emotili, saldottomat (T), Nordea

19320500 Konsernitilijärjestelmän emotili (T), OP

19320500 Konsernitilijärjestelmän emotili, saldottomat (T), OP

19320800 Konsernitilijärjestelmän emotili (T), Danske Bank

19320800 Konsernitilijärjestelmän emotili, saldottomat (T), Danske Bank


poistetaan lisäjaottelut

19110340 Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank

19210340 Muut maksuliikemenotilit (T), Danske Bank

25070000 Valtion eläkerahaston yhdystili (T)

25700400 Ostovelat (T), maksuaikakortit Nets

25700500 Ostovelat (T), matkatili Nets

43950000 Palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta

26000000 A-tili, tavaroita koskevat tasoitus ja polkumyyntitullit (T)

26010000 B-tili, tavaroita koskevat tasoitus ja polkumyyntitullit (T)

99900000 Vyörytetyt korot (todelliset)

99900010 Vyörytetyt poistot

99900020 Vyörytetyt yleiskustannukset

99900030 Vyörytetyt välilliset henkilöstökustannukset

99900100 Vyörytetyt korot (todelliset) vaihe 1

99900110 Vyörytetyt poistot vaihe 1

99900120 Vyörytetyt yleiskustannukset vaihe 1

99900130 Vyörytetyt välilliset henkilöstökustannukset vaihe 1

99900200 Vyörytetyt korot (todelliset) vaihe 2

99900210 Vyörytetyt poistot vaihe 2

99900220 Vyörytetyt yleiskustannukset vaihe 2

99900230 Vyörytetyt välilliset henkilöstökustannukset vaihe 2

99900300 Vyörytetyt korot (todelliset) vaihe 3

99900310 Vyörytetyt poistot vaihe 3

99900320 Vyörytetyt yleiskustannukset vaihe 3

99900330 Vyörytetyt välilliset henkilöstökustannukset vaihe 3

99900400 Vyörytetyt korot (todelliset) vaihe 4

99900410 Vyörytetyt poistot vaihe 4

99900420 Vyörytetyt yleiskustannukset vaihe 4

99900430 Vyörytetyt välilliset henkilöstökustannukset vaihe 4

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit

Valtiokonttorin määräämiin talousarviokirjanpidon tileihin ei ole tehty muutoksia.

Luettelo Valtiokonttorin määräämistä talousarviokirjanpidon tileistä julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. Luettelo vastaa sisällöltään kumottavan määräyksen 29.11.2019 (VK/1290/00.00.00.01/2019) mukaisia tilejä.