Konton i bokföringen och kontoplan (I kraft tills alla bokföringsenheter/fonder använder kontona i enlighet med föreskrift av den 10.5.2019)

Det här är gammal version
DiariumnumretVK/81/00.00.00.01/2019
DokumenttypFöreskrift, Kontoplan
Datum04.02.2019
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning

Enligt 42 b § 4 mom. i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) (ändrad genom 600/1997) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter om kontosystemet och kontoförteckningarna. Statskontoret har i dag beslutat meddela en föreskrift om

  • affärsbokföringens kontoplan,
  • uppgörande av konton för reserverade anslag,
  • konton för transaktioner som väntar på att bokföras på budgetkonton eller konton för reserverade anslag,
  • kontot för finansiering utanför budgeten och
  • budgetbokföringens felkonton.

Bokföringsenhetens bokföring ska skötas så att bokföringsuppgifterna i centralbokföringen kan behandlas på de femsiffriga konton som avses i denna föreskrift. Detta krav uppfylls genom användning av affärsbokföringens åttasiffriga underindelningar som används i datasystemet Kieku. Underindelningarna är kopplade till de konton som avses i denna föreskrift. I bokföringsenheternas dag- och huvudböcker för affärsbokföringen ska kontona vara i enlighet med de femsiffriga kontona i denna föreskrift eller de motsvarande åttasiffriga underindelningarna.

Det som i denna föreskrift sägs om affärsbokföringens konton gäller förutom för bokföringsenheterna också för statliga fonder som står utanför budgeten, om inget annat nämns.

Affärsbokföringens konton

Affärsbokföringens kontoplan har indelats i grupper enligt avkastnings- och kostnadskalkylen och balansräkningen. Kontoplanen är en detaljerad förteckning, inklusive innehållsbeskrivningar, över de konton som under redovisningsperioden används i bokföringen. Affärsbokföringens kontoplan publiceras på Statskontorets webbplats. Ändringarna i kontoplanen beskrivs i bilagan till denna föreskrift.

Affärsbokföringens konton är femsiffriga. I sin bokföring inkluderar bokföringsenheterna enbart de konton som de behöver. De tresiffriga nivåerna är kontoslag, de tvåsiffriga kontogrupper och de ensiffriga kontoklasser.

Tillämpningsområde för affärsbokföringens kontoplan

Varje registrering i statens bokföring görs alltid på två konton i affärsbokföringen, så att debetinföringarna för registreringen är lika stora som kreditinföringarna.

Bokföringsenhetens samtliga utgifter, intäkter och finansieringstransaktioner registreras på kontona för avkastnings- och kostnadskalkylen samt på balansräkningskontona.

I affärsbokföringen behandlas samtliga poster enligt bruttoprincipen. Detta är förfarandet också då motsvarande anslag har budgeterats enligt nettogrunder. Detta innebär att intäkterna inte dras av från kostnaderna och att kostnaderna inte dras av från intäkterna.

Bokföringstransaktioner mellan ämbetsverk och inrättningar elimineras i statsbokslut med hjälp av interna konton. De interna kontona har i kontoplanen försetts med en asterisk (*).

I gruppen för tekniska konton (kontoslagen 990–996) i affärsbokföringen registreras bokföringstransaktioner som inte är affärstransaktioner, men är budgettransaktioner. Kontogruppen med tekniska konton kan man, om Statskontoret så beslutar, använda för systemtekniska eller andra motsvarande behov. Registreringar på de tekniska kontona görs alltid i form av en lika stor kontoföring på debet- och på kreditsidan.

Budgetbokföringens konton

Budgetbokföringens konton består av budgetkonton, konton för överförda anslag, konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller kontot för överförda anslag, budgetkontot för extern finansiering och budgetbokföringens felkonton.

Budgetkonton

Utifrån den kontofördelningen som ministerierna bekräftat sammanställer Statskontoret en kontofördelning i Statens budget med de budgetkonton som används under innevarande budgetår. Kontofördelningen publiceras på Statskontorets webbplats.

Konton för överförda anslag

Kontot för överförda anslag är 9–15-siffrigt. Efter det år då anslaget har beviljats bildas kontot från budgetkontot på följande sätt: Koden 4 och de två sista siffrorna i årtalet för beviljandet av anslaget förs in framför budgetkontot.

Kontot för överförda anslag bildas på följande sätt:

Konton för överförda anslag

Överförda anslag ska följas upp minst enligt precisionen i budgetens kontoindelning. I anslutning till bokslutet överförs ett reservationsanslag genom att registrera det belopp av reservationsanslaget som ska överföras på debetsidan i utgiftsstatkontot och på kreditsidan i kontot för överförda anslag. Saldona på kontona för överförda anslag överförs som ingående saldon till följande år.

Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller kontot för överförda anslag används när intäkter och kostnader som hör till budgeten inte genast kan registreras på det slutliga kontot för budgetens kontoindelning eller på kontot för överförda anslag. Kontot för extern finansiering i budgeten används i anslutning till intäkter och kostnader som inte ingår eller som inte heller ska ingå i budgeten. Ovan nämnda konton och budgetbokföringens felkonton publiceras på
Statskontorets webbplats. Grunderna för kontona beskrivs i bilagan till denna föreskrift.

Kontona för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller på kontot för överförda anslag, kontot för extern finansiering i budgeten och felkontona i budgetbokföringen är tresiffriga konton. I sin bokföring inkluderar bokföringsenheterna enbart de konton som de behöver.

Om de konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller kontot för överförda anslag samt kontot för extern finansiering i budgeten sammanställs i anslutning till bokslutet specifikationer som svarar mot balansräkningsspecifikationerna.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Genom föreskriften upphävs föreskriften av den 14 november 2018 Bokföringens konton (VK/1339.00.00.00.01/2018).

Ytterligare information

Statskontoret lämnar närmare information om frågor i anslutning till denna föreskrift, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen
ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsspecialist Anna-Kaisa Kylämaa

Bilaga: En beskrivning av de ändringar som gjorts i affärsbokföringens kontoplan och förteckningen över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

För kännedom: Statens revisionsverk, Palkeet/upprätthållande av kontouppgifter för bokföringen

En beskrivning av de ändringar som gjorts i affärsbokföringens kontoplan och förteckningen över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Affärsbokföringens kontoplan

Affärsbokföringens kontoplan publiceras på Statskontorets webbplats. Statskontoret har i dag beslutat att följande ändringar görs i kontoplanen enligt föreskriften av den 14 november 2018 (VK/1339/00.00.00.01/2018):


för följande konton ändras kontots namn

82800 Driftsekonomiska statsunderstöd, utlandet (GÅ BORT)

82800 Överföringsekonomins driftsekonomiska kostnader, utlandet (NY NAMN)

82810 Kapitalekonomiska statsunderstöd, utlandet (GÅ BORT)

82810 Överföringsekonomins kapitalekonomiska kostnader, utlandet (NY NAMN)

Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Inga ändringar har gjort i de budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver.

En förteckning över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver publiceras på Statskontorets webbplats. Till sitt innehåll motsvarar förteckningen kontona enligt föreskriften VK/1339/00.00.00.01/2018 som upphävs.