Kirjanpidon tilit ja tilikartta

Tämä on vanha versio
Antopäivä Dokumentin nimi
05.12.2023 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
02.12.2022 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
12.10.2022 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
29.11.2021 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
21.09.2021 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
30.11.2020 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
02.06.2020 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
29.11.2019 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
04.02.2019 Kirjanpidon tilit ja tilikartta (Voimassa kunnes kaikki kirjanpitoyksiköt/rahastot käyttävät 10.5.2019 annetun määräyksen mukaisia tilejä)
14.11.2018 Kirjanpidon tilit ja tilikartta (14.11.2018)
14.08.2018 Kirjanpidon tilit ja tilikartta (14.8.2018)
04.02.2019 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (Voimassa kunnes kaikki kirjanpitoyksiköt/rahastot käyttävät 10.5.2019 annetun päätöksen mukaisia tilejä)
14.11.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (14.11.2018)
08.11.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta
01.11.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (1.11.2018)
31.08.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (31.08.2018)
14.08.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta
10.05.2019 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
10.05.2019 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (10.5.2019)
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/1290/00.00.00.01/2019
AsiakirjatyyppiMääräys, Tilikartta
Voimaantulopäivämäärä01.01.2020
Antopäivämäärä29.11.2019
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot
ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Kirjanpidon tilit

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b §:n 4 momentin (muutettu 600/1997) mukaan Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset tilijärjestelmästä ja tililuetteloista. Valtiokonttori on tänään päättänyt antaa määräyksen

  • liikekirjanpidon tilikartasta,
  • Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista
  • siirrettyjen määrärahojen tilien muodostamisesta,
  • talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä,
  • talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä ja
  • talousarviokirjanpidon virhetileistä.

Kirjanpitoyksikön kirjanpito on hoidettava siten, että keskuskirjanpidossa tilitiedot voidaan käsitellä tämän määräyksen mukaisilla viisimerkkisillä tileillä. Tämä vaatimus täyttyy käytettäessä Kieku-tietojärjestelmässä käytettäviä liikekirjanpidon tilien kahdeksanmerkkisiä lisäjaotteluita, jotka on kytketty tämän määräyksen mukaisiin tileihin. Kirjanpitoyksikön päivä- ja pääkirjoissa on oltava tämän määräyksen mukaiset viisimerkkiset tilit tai niitä vastaavat kahdeksanmerkkiset lisäjaotellut tilit. Kirjanpitoyksikön pääkirjassa on oltava tämän määräyksen mukaisten viisimerkkisten tilien summatasot.

Mitä tässä määräyksessä sanotaan liikekirjanpidon tileistä, koskee kirjanpitoyksiköiden lisäksi talousarvion ulkopuolella olevia valtion rahastoja, jollei toisin ole mainittu.

Liikekirjanpidon tilit

Liikekirjanpidon tilikartta on järjestetty tuotto- ja kululaskelman ja taseen mukaisiin ryhmiin. Tilikartta on yksityiskohtainen luettelo tilikauden aikana kirjanpidossa käytettävistä tileistä sisältökuvauksineen. Liikekirjanpidon tilikartta julkaistaan
Valtiokonttorin kotisivuilla. Tilikartan muutoksista kerrotaan tämän määräyksen liitteessä.

Liikekirjanpidon tilit ovat viisimerkkisiä ja Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ovat kahdeksanmerkkisiä. Kirjanpitoyksiköt sisällyttävät kirjanpitoonsa vain tarvitsemansa tilit ja lisäjaottelut. Kolmimerkkiset tasot ovat tililajeja, kaksimerkkiset tiliryhmiä ja yksimerkkiset tililuokkia.

Liikekirjanpidon tilikartan soveltamisala

Jokainen kirjaus valtion kirjanpidossa tehdään aina vähintään kahdelle liikekirjanpidon tilille siten, että kirjausten debetviennit ovat yhtä suuret kuin kreditviennit.

Tuotto- ja kululaskelman tileille sekä tasetileille kirjataan kaikki menot, tulot ja rahoitustapahtumat.

Liikekirjanpidossa kaikki erät käsitellään bruttoperiaatteen mukaan. Näin menetellään silloinkin, kun vastaavat määrärahat on budjetoitu nettoperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tuloja ei vähennetä menoista eikä menoja tuloista.

Liikekirjanpidon teknisten tilien ryhmään (tililajit 990-994) kirjataan sellaiset kirjanpitotapahtumat, jotka eivät ole liiketapahtumia, mutta ovat talousarviotapahtumia. Teknisten tilien ryhmää voidaan Valtiokonttorin päätöksellä käyttää myös esim. järjestelmäteknisiin tai muihin vastaaviin tarpeisiin. Tekniselle tilille tehdään kirjaukset aina yhtä suurena debet- ja kreditvientinä.

Tililajin 995 tilit ovat keskuskirjanpitojärjestelmässä sisäisten erien eliminoinnissa käytettäviä teknisiä tilejä.

Kumppanikoodi ja sisäisten erien kirjauksiin tarkoitetut liikekirjanpidon tilit

Virastojen ja laitosten välisten (talousarviotalouden sisäisten) kirjanpitotapahtumien vaikutukset valtion tilinpäätöksen tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen eliminoidaan sisäisten erien kirjaukseen tarkoitettujen liikekirjanpidon tilien sekä sisäisten erien kirjausten yhteydessä käytettävän kumppanikoodin yhdistelmän avulla.

Virastojen ja laitosten välisten tuotto-, kulu-, saatava- ja velkatapahtumien tunnisteena käytetään kumppanikoodia. Kumppanikoodi merkitään kirjauksille, joilla olevat erät eliminoidaan valtion tilinpäätöksessä. Eliminoitavat erät ovat liikekirjanpidon tilien sisäisiksi tai sekatileiksi luokitelluilla lisäjaotteluilla, jotka on lueteltu tämän määräyksen liitteessä. Kumppanikoodi merkitään kaikille sisäisille tileille kirjattaville tapahtumille sekä kaikille sekatileille kirjattaville sisäisille tapahtumille. Sekatileillä olevilla muilla kuin sisäisillä tapahtumilla ei saa käyttää kumppanikoodia.

Kumppanikoodina käytetään numerotunnusta, joka muodostuu kirjanpitoyksikön tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston kolminumeroisesta tunnuksesta, jonka perään merkitään ’0’ (nolla). Kumppanikoodit ovat nähtävissä Valtiokonttorin julkaisemassa tiedotteessa Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot.

Talousarviokirjanpidon tilit

Talousarviokirjanpidon tilit muodostuvat talousarviotileistä, siirrettyjen määrärahojen tileistä, talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä, talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä ja talousarviokirjanpidon virhetileistä.

Talousarviotilit

Valtiokonttori kokoaa ministeriöiden vahvistamista tilijaotteluista Valtion talousarvion tilijaottelun, joka sisältää kyseisenä varainhoitovuonna käytössä olevat talousarviotilit. Tilijaottelu julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla.

Siirrettyjen määrärahojen tilit

Siirretyn määrärahan tili on 9-15 numeron pituinen. Tili muodostetaan määrärahan myöntämisvuoden talousarviotilistä seuraavasti: Talousarviotilin eteen lisätään tunnus 4 ja määrärahan myöntämisvuoden vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.

Siirretyn määrärahan tili muodostetaan seuraavasti:

Siirrettyjä määrärahoja on seurattava vähintään talousarvion tilijaottelun tarkkuudella. Siirtomäärärahan siirto tehdään tilinpäätöksen yhteydessä kirjaamalla siirtomäärärahasta siirrettävä määrä menoarviotilin debetiin ja siirretyn määrärahan tilin kreditiin. Siirrettyjen määrärahojen tilien saldot siirtyvät seuraavalle vuodelle alkusaldoiksi.

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit

Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilejä käytetään silloin, kun talousarvioon kuuluvia tuloja ja menoja ei heti voida kirjata lopulliselle talousarvion tilijaottelun tilille tai siirretyn määrärahan tilille. Talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tiliä käytetään sellaisten tulojen ja menojen yhteydessä, jotka eivät sisälly ja joita ei pidäkään sisällyttää talousarvioon. Edellä mainitut tilit ja talousarviokirjanpidon virhetilit julkaistaan
Valtiokonttorin kotisivuilla. Tilien perusteista kerrotaan tämän määräyksen liitteessä.

Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit, talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tili ja talousarviokirjanpidon virhetilit ovat kolmimerkkisiä tilejä. Kirjanpitoyksiköt sisällyttävät kirjanpitoonsa vain tarvitsemansa tilit.

Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä sekä talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä tase-erittelyjä vastaavat erittelyt.

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 1.1.2020 lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia;

  • tilit 25970085, 26090330, 26090340, 19300600, 19390034, 19390035 ja 41120001 ovat tulleet voimaan 1.11.2019.
  • Tilejä 17391, 17398, 26198, 173910000, 17398000, 26198000 on voinut käyttää jo 1.11.2019 alkaen.

Viimeistään vuodelta 2019 laadittavassa tilinpäätöksessä sisäiset saatavat ja velat on oltava tämän määräyksen mukaisilla omilla tileillä.

Tällä määräyksellä kumotaan 1.1.2020 alkaen tilimääräys ja -päätös 4.2.2019 (VK/81/00.00.00.01/2019 ja VK/122/00.00.00.01/2019) sekä 10.5.2019 annettu tilimääräys ja -päätös (VK/230/00.00.00.01/2019 ja VK/231/00.00.00.01/2019).

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista antaa Valtiokonttori, puh. 0295 50 2000, sähköpostit ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Anna-Kaisa Kylämaa

Liite:
Liikekirjanpidon tilikarttaan, Kieku-tietojärjestelmässä käytettäviin liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluihin ja Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit -luetteloon tehdyt muutokset

Tiedoksi:
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Palkeet / kirjanpidon tilitietojen ylläpito

Liikekirjanpidon tilikarttaan, Kieku-tietojärjestelmässä käytettäviin liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluihin ja Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit -luetteloon tehdyt muutokset

Liikekirjanpidon tilikartta ja Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät lisäjaottelut

Liikekirjanpidon tilikartta sekä Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut julkaistaan
Valtiokonttorin kotisivuilla. Valtiokonttori on tänään päättänyt, että 4.2.2019 (VK/81/00.00.00.01/2019 ja VK/122/00.00.00.01/2019) sekä 10.5.2019 (VK/230/00.00.00.01/2019 ja VK/231/00.00.00.01/2019) annettujen tilimääräysten ja -päätösten mukaisiin tilikarttoihin tehdään seuraavat muutokset:

1.11.2019 voimaan tulleet muutokset

lisätään tilit

Sisäisten erien eliminointimuutoksesta johtuvat tilimuutokset

17391 Siirtosaamiset tapaturmamaksuista, sisäiset (T)
17398 Siirtosaamiset, sisäiset (T)
26198 Siirtovelat, sisäiset (T)

muutetaan tilin selitettä

Seuraavien tilien selitteitä on muutettu siltä osin, kirjataanko tilille sisäinen vai ulkoinen tapahtuma.

17310 Korkosaamiset
17330 Korkosaamiset (T)
17380 Lyhytaikaiset hankesaamiset
17390 Muut siirtosaamiset (T)
26120 Korkovelat
26150 Korkovelat (T)
26190 Muut siirtovelat (T)

Lisäjaotteluihin tehdyt muutokset

lisätään lisäjaottelut

Sisäisten erien eliminointimuutoksesta johtuvat lisäjaottelumuutokset

17391000 Siirtosaamiset tapaturmamaksuista, sisäiset (T)
17398000 Siirtosaamiset, sisäiset (T)
26198000 Siirtovelat, sisäiset (T)

Verohallinnon omaa seurantaa varten perustettavat lisäjaottelut

25970085 Valmisteverojen kokoomatili (T)
26090330 Ulkomaille tilitettävien varojen kokoomatili (T)
26090340 Erityisperinnän kokoomatili (T)

Valtiokonttorin omaa seurantaa varten perustettava lisäjaottelu

19300600 Valtion PM-tili 2 Suomen Pankki, talletukset (T), OP

Lisäksi perustetaan seuraavat lisäjaottelut

19390034 Muut pankkitilit (T) 34
19390035 Muut pankkitilit (T) 35
41120001 Eläkemaksujen oikaisut

muutetaan lisäjaottelun nimeä/selitettä

Seuraavien lisäjaotteluiden selitteitä on muutettu siltä osin, kirjataanko tilille sisäinen vai ulkoinen tapahtuma.

17310000 Korkosaamiset
17330000 Korkosaamiset (T)
17380000 Lyhytaikaiset hankesaamiset
17390000 Muut siirtosaamiset (T)
26120000 Korkovelat
26150000 Korkovelat (T)
26190000 Muut siirtovelat (T)

Verohallinnon käytössä olevien lisäjaotteluiden nimien ja selitteiden muutokset

25970050 Verotiliverot, VT-tili (T)
25970050 Kiinteistöveron kokoomatili (T)
Tätä tiliä käytetään verotulojen kirjaamisen kokoomatilinä kiinteistöverolle.

25970070 Palautettavat verotiliverot (T)
25970070 Varainsiirtoveron kokoomatili (T)
Tätä tiliä käytetään verotulojen kirjaamisen kokoomatilinä varainsiirtoverolle.

1.1.2020 voimaan tulevat tilimuutokset

lisätään tilit

Sisäisten erien eliminointimuutoksesta johtuvat tilimuutokset

30381 Hoitokulutuotot tapaturmamaksuista, sisäiset
30382 Hoitokulutuotot muista vakuutusmaksuista, sisäiset
30481 Tapaturmamaksutuotot, sisäiset
40098 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset
42098 Vuokrat, sisäiset
43018 Rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut, sisäiset
43098 Korjaus- ja kunnossapitopalvelut, sisäiset
43198 Rakentamispalvelut, sisäiset
43298 Toimistopalvelut, sisäiset
43408 Siivouspalvelut, sisäiset
43418 Pesulapalvelut, sisäiset
43428 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut, sisäiset
43928 Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut, sisäiset
43968 Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, sisäiset
43978 Yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusosuudet, sisäiset
43998 Muut palvelut, sisäiset
45208 Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut, sisäiset
45898 Muut pakolliset maksut, sisäiset
45998 Muut kulut, sisäiset
51998 Rahoituskulut, sisäiset
61998 Satunnaiset kulut, sisäiset
99505 Eliminointiero lyhytaikaiset saamiset ja velat
99513 Eliminointiero siirtotalouden saamiset ja velat
99517 Eliminointiero tapaturmamaksut, tase
99521 Eliminointiero toiminnan tuotot ja kulut
99522 Eliminointiero tapaturmamaksut, tuotto- ja kululaskelma
99525 Eliminointiero vuokrat ja käyttökorvaukset
99529 Eliminointiero vakuutusmaksut
99533 Eliminointiero palvelutoiminta
99537 Eliminointiero yhteistoiminta
99541 Eliminointiero yhteisrahoitteinen toiminta
99545 Eliminointiero rahoitustuotot ja -kulut
99551 Eliminointiero satunnaiset tuotot ja kulut
99555 Eliminointiero lainat, budjetti- ja rahastotalous
99563 Eliminointiero korot, budjetti- ja rahastotalous
99567 Eliminointiero talousarviosiirrot, budjetti- ja rahastotalous
99571 Eliminointiero siirtotalous, bujetti- ja rahastotalous

Verohallinnon omaa seurantaa varten perustettavat tilit

90171 Muiden verojen ja veronluonteisten maksujen oikaisut
91001 Muiden pakollisten maksujen oikaisut

poistetaan tililajit

391 Omaisuuden myyntivoitot valtion virastoilta ja laitoksilta (sekä tähän tiliryhmään kuuluvat tilit 39100, 39110, 39120, 39130, 39140, 39150, 39160, 39170, 39180 ja 39190)

490 Sisäiset kulut (sekä tähän tiliryhmään kuuluvat tilit 49070, 49080 ja 49090)

Muutetaan tililajin nimeä

310 Vuokrat valtion ulkopuolelta
310 Vuokrat
311 Vuokrat valtion virastoilta ja laitoksilta
311 Vuokrat, sisäiset
312 Käyttökorvaukset valtion ulkopuolelta
312 Käyttökorvaukset
313 Käyttökorvaukset valtion virastoilta ja laitoksilta
313 Käyttökorvaukset, sisäiset
390 Omaisuuden myyntivoitot valtion ulkopuolelta
390 Omaisuuden myyntivoitot

muutetaan tiliryhmien selitteitä (lisäykset kursiivilla)

50. Rahoitustuotot

Tämä ryhmä sisältää rahoitustuotot, joiksi luetaan kaikki saamisista aiheutuvat korot, niiden oikaisuerät, saamisten valuuttakurssierot sekä osingot ja muut rahoitustuotot. Tililajiin 50 kirjataan rahoitustuotot muilta kuin valtion virastoilta, laitoksilta tai talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta lukuun ottamatta tileille 50080 Korkotuotot euromääräisistä saamisista talousarviotaloudelta tai tilille 50920 Rahoitustuotot, sisäiset kirjattavia eriä.

51. Rahoituskulut

Tämä ryhmä sisältää rahoituskulut, joiksi luetaan kaikki veloista aiheutuvat korot, niiden oikaisuerät, velkojen valuuttakurssierot sekä muut rahoituskulut. Tililajiin 51 kirjataan rahoituskulut muille kuin valtion virastoille, laitoksille tai talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille lukuun ottamatta tilille 51080 Korkokulut euromääräisistä veloista rahastotaloudelle kirjattavia eriä tai tilille 51998000 Rahoituskulut, sisäiset kirjattavia rahoituskuluja.

muutetaan tilin nimeä

Seuraavien tilien nimiä on muutettu

30000 Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30000 Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30010 Tuotot kotitalouksilta
30010 Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot kotitalouksilta
30020 Tuotot elinkeinoelämältä
30020 Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot elinkeinoelämältä
30030 Tuotot EU:lta
30030 Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot EU:lta
30080 Tuotot valtion varastoilta ja laitoksilta
30080 Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot, sisäiset
30090 Muut tuotot liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista
30090 Maksuperustelain mukaiset muut liiketaloudelliset tuotot
30100 Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30100 Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30110 Tuotot kotitalouksilta
30110 Maksuperustelain mukaiset julkioikeudelliset tuotot kotitalouksilta
30120 Tuotot elinkeinoelämältä
30120 Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset tuotot elinkeinoelämältä
30180 Tuotot valtion varastoilta ja laitoksilta
30180 Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset tuotot, sisäiset
30190 Muut tuotot liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista
30190 Maksuperustelain mukaiset muut julkisoikeudelliset tuotot
30200 Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30200 Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30210 Tuotot kotitalouksilta
30210 Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot kotitalouksilta
30220 Tuotot elinkeinoelämältä
30220 Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot elinkeinoelämältä
30280 Tuotot valtion varastoilta ja laitoksilta
30280 Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot, sisäiset
30290 Muut tuotot liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista
30290 Erillislakien mukaiset muut liiketaloudelliset tuotot
30300 Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30300 Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30310 Tuotot kotitalouksilta
30310 Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot kotitalouksilta
30320 Tuotot elinkeinoelämältä
30320 Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot elinkeinoelämältä
30380 Tuotot valtion varastoilta ja laitoksilta
30380 Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot, sisäiset
30390 Muut tuotot liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista
30390 Erillislakien mukaiset muut julkisoikeudelliset tuotot
30480 Vakuutusmaksutuotot
30480 Vakuutusmaksutuotot, sisäiset
31100 Maanvuokrat valtion virastoilta ja laitoksilta
31100 Maanvuokrat, sisäiset
31110 Vuokrat asunnoista valtion virastoilta ja laitoksilta
31110 Vuokrat asunnoista, sisäiset
31120 Vuokrat muista rakennuksista valtion virastoilta ja laitoksilta
31120 Vuokrat muista rakennuksista, sisäiset
31130 Vuokrat kuljetusvälineistä valtion virastoilta ja laitoksilta
31130 Vuokrat kuljetusvälineistä, sisäiset
31140 Vuokrat muista koneista ja laitteista valtion virastoilta ja laitoksilta
31140 Vuokrat muista koneista ja laitteista, sisäiset
31190 Muut vuokrat valtion virastoilta ja laitoksilta
31190 Muut vuokrat, sisäiset
31300 Vesimaksut valtion virastoilta ja laitoksilta
31300 Vesimaksut, sisäiset
31310 Sähkömaksut valtion virastoilta ja laitoksilta
31310 Sähkömaksut, sisäiset
31390 Muut käyttökorvaukset valtion virastoilta ja laitoksilta
31390 Muut käyttökorvaukset, sisäiset
39670 Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset valtion virastoilta ja laitoksilta
39670 Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, saadut, sisäiset
39680 Palvelutoiminnan kustannusten korvaukset valtion virastoilta ja laitoksilta
39680 Palvelutoiminnan kustannusten korvaukset, sisäiset
39780 Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta
39780 Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, sisäiset
39880 Muut tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta
39880 Muut tuotot, sisäiset
43250 ICT-palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta
43250 ICT-palvelujen ostot, sisäiset
43280 Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta
43280 Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ostot, sisäiset
43990 Muut ulkopuoliset palvelut
43990 Muut palvelut
50920 Rahoitustuotot valtion virastoilta ja laitoksilta
50920 Rahoitustuotot, sisäiset
60980 Satunnaiset tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta
60980 Satunnaiset tuotot, sisäiset

Seuraavien tilien selitteitä on muutettu siltä osin, kirjataanko tilille sisäinen vai ulkoinen tapahtuma.

30400 Vakuutusmaksutuotot
31000 Maanvuokrat
31010 Vuokrat asunnoista
31020 Vuokrat muista rakennuksista
31030 Vuokrat kuljetusvälineistä
31040 Vuokrat muista koneista ja laitteista
31090 Muut vuokrat
39690 Muut yhteistoiminnan kustannusten korvaukset
39890 Muut tuotot
40000 Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet
40010 Toimistotarvikkeet
40020 Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet
40030 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka
40040 Vaatteisto
40050 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet
40060 Poltto- ja voiteluaineet
40070 Lämmitys, sähkö ja vesi
40080 Rakennusmateriaali
40090 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
42000 Maanvuokrat
42010 Asuntojen vuokrat
42020 Muiden rakennusten vuokrat
42030 Kuljetusvälineiden vuokrat
42040 ICT-laitteiden vuokrat
42050 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat
42090 Muut vuokrat
43000 Asuinrakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut
43010 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut
43020 Maa- ja vesirakenteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut
43030 Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut
43050 Muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut
43090 Muut korjaus- ja kunnossapitopalvelut
43100 Asuinrakennusten rakentamispalvelut
43110 Muiden rakennusten rakentamispalvelut
43120 Maa- ja vesirakenteiden rakentamispalvelut
43190 Muut rakentamispalvelut
43200 Painatuspalvelut
43210 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut
43220 Tietoliikennepalvelut
43230 ICT-käyttöpalvelut
43240 Pankkipalvelut
43270 Sovelluspalvelut
43290 Muut toimistopalvelut
43400 Siivouspalvelut
43410 Pesulapalvelut
43420 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut
43900 Ravitsemispalvelut
43910 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
43920 Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
43930 Muut koulutuspalvelut
43940 Muut terveyspalvelut
45200 Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut
45890 Muut pakolliset maksut
45990 Muut kulut
51990 Muut rahoituskulut
60000 Vahinkovakuutuskorvaukset
60090 Muut vahingonkorvaukset
60990 Muut satunnaiset tuotot
61000 Vahingonkorvaukset
61090 Muut maksetut korvaukset
61990 Muut satunnaiset kulut

Osakeomistusten ja muiden rahoitusinstrumenttien seurannan tarkennuksesta johtuvat tilien nimien ja selitteiden muutokset

13000 Kiinteistöosakkeet
Tämä tili sisältää kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet.
Tämä tili sisältää kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden hankintamenot.

13010 Muut osakkeet
Tämä tili sisältää esimerkiksi huoneisto-osakkeet.
Tilille kirjataan lisäksi osakeyhtiöille apportina luovutettu omaisuus.
Liikelaitoksille luovutettava omaisuus kirjataan tililajissa 131 Sijoitukset liikelaitoksiin olevalle tilille.

13010 Osakeyhtiöosakkeet, asunto-osakeyhtiöosakkeet ja muut osakkeet
Tämä tili sisältää muiden kuin kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden hankintamenot. Hankintameno voidaan suorittaa rahana tai rahan sijasta osittain tai kokonaan muuna omaisuutena (apportti).

Liikelaitoksille luovutettava omaisuus kirjataan tililajissa 131 Sijoitukset liikelaitoksiin oleville tileille.

13620 Pääomalainat ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Tämä tili sisältää osakeyhtiölain mukaiset ja muut näitä vastaavat osakeyhtiöille sekä muille yhteisöille ja säätiöille annetut pääomalainat ja muut niitä vastaavat sijoitukset.

Tämä tili sisältää pääomalainat sekä osakeyhtiölain mukaiset ja muut näitä vastaavat osakeyhtiöille sekä muille yhteisöille ja säätiöille annetut, mm. sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkittävät sijoitukset.


50900 Osingot
Tämä tili sisältää osinkotuotot ja saadut indeksiveloitukset. Tilille kirjataan myös valtiolla tuloutetut osuudet Suomen Pankin ylijäämistä sekä osuuskuntien ylijäämän palautukset, osuuskorot ja muut vastaavat voitonjakoerät.

50900 Osingot ja muu voitonjako
Tämä tili sisältää osinkotuotot ja saadut indeksiveloitukset. Tilille kirjataan myös valtiolla tuloutetut osuudet Suomen Pankin ylijäämistä sekä osuuskuntien ylijäämän palautukset, osuuskorot ja muut vastaavat voitonjakoerät siltä osin, kun kyseessä ei ole pääomalainasaamisen tai muun oman pääoman ehtoisen sijoituksen takaisinmaksu.

Lisäjaotteluihin tehdyt muutokset

lisätään lisäjaottelut

Sisäisten erien eliminointimuutoksesta johtuvat lisäjaottelulisäykset

30381000 Hoitokulutuotot tapaturmamaksuista, sisäiset
30382000 Hoitokulutuotot muista vakuutusmaksuista, sisäiset
30481000 Tapaturmamaksutuotot, sisäiset
40098000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset
42098000 Vuokrat, sisäiset
43018000 Rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut, sisäiset
43098000 Korjaus- ja kunnossapitopalvelut, sisäiset
43198000 Rakentamispalvelut, sisäiset
43298000 Toimistopalvelut, sisäiset
43408000 Siivouspalvelut, sisäiset
43418000 Pesulapalvelut, sisäiset
43428000 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut, sisäiset
43928000 Asiantuntija- ja tutkimuspavelut, sisäiset
43928001 Tietotekniikan asiantuntija- ja ylläpitopalvelut, sisäiset
43968000 Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, sisäiset
43978000 Yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusosuudet, sisäiset
43998000 Muut palvelut, sisäiset
45208000 Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut, sisäiset
45898000 Muut pakolliset maksut, sisäiset
45998000 Muut kulut, sisäiset
51998000 Rahoituskulut, sisäiset
61998000 Satunnaiset kulut, sisäiset

Osakeomistusten ja muiden rahoitusinstrumenttien seurannan tarkennuksesta johtuvat lisäjaotteluiden lisäykset

13010200 Asunto-osakeyhtiöosakkeet
13010900 Muut osakkeet
13620009 Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset
50900001 Osingot
50900002 Muu voitonjako

Verohallinnon omaa seurantaa varten

90171000 Muiden verojen ja veronluonteisten maksujen oikaisut
91001000 Muiden pakollisten maksujen oikaisut

muutetaan lisäjaottelun nimeä

Seuraavien lisäjaotteluiden nimiä on muutettu

30000000 Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30000000 Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30010000 Tuotot kotitalouksilta
30010000 Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot kotitalouksilta
30020000 Tuotot elinkeinoelämältä
30020000 Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot elinkeinoelämältä
30030000 Tuotot EU:lta
30030000 Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot EU:lta
30080000 Tuotot valtion varastoilta ja laitoksilta
30080000 Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot, sisäiset
30090000 Muut tuotot liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista
30090000 Maksuperustelain mukaiset muut liiketaloudelliset tuotot
30100000 Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30100000 Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30110000 Tuotot kotitalouksilta
30110000 Maksuperustelain mukaiset julkioikeudelliset tuotot kotitalouksilta
30120000 Tuotot elinkeinoelämältä
30120000 Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset tuotot elinkeinoelämältä
30180000 Tuotot valtion varastoilta ja laitoksilta
30180000 Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset tuotot, sisäiset
30190000 Muut tuotot liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista
30190000 Maksuperustelain mukaiset muut julkisoikeudelliset tuotot
30200000 Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30200000 Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30210000 Tuotot kotitalouksilta
30210000 Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot kotitalouksilta
30220000 Tuotot elinkeinoelämältä
30220000 Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot elinkeinoelämältä
30280000 Tuotot valtion varastoilta ja laitoksilta
30280000 Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot, sisäiset
30290000 Muut tuotot liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista
30290000 Erillislakien mukaiset muut liiketaloudelliset tuotot
30300000 Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30300000 Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä
30310000 Tuotot kotitalouksilta
30310000 Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot kotitalouksilta
30320000 Tuotot elinkeinoelämältä
30320000 Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot elinkeinoelämältä
30380000 Tuotot valtion varastoilta ja laitoksilta
30380000 Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot, sisäiset
30390000 Muut tuotot liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista
30390000 Erillislakien mukaiset muut julkisoikeudelliset tuotot
30480000 Vakuutusmaksutuotot
30480000 Vakuutusmaksutuotot, sisäiset
31100000 Maanvuokrat valtion virastoilta ja laitoksilta
31100000 Maanvuokrat, sisäiset
31110000 Vuokrat asunnoista valtion virastoilta ja laitoksilta
31110000 Vuokrat asunnoista, sisäiset
31120000 Vuokrat muista rakennuksista valtion virastoilta ja laitoksilta
31120000 Vuokrat muista rakennuksista, sisäiset
31130000 Vuokrat kuljetusvälineistä valtion virastoilta ja laitoksilta
31130000 Vuokrat kuljetusvälineistä, sisäiset
31140000 Vuokrat muista koneista ja laitteista valtion virastoilta ja laitoksilta
31140000 Vuokrat muista koneista ja laitteista, sisäiset
31190000 Muut vuokrat valtion virastoilta ja laitoksilta
31190000 Muut vuokrat, sisäiset
31300000 Vesimaksut valtion virastoilta ja laitoksilta
31300000 Vesimaksut, sisäiset
31310000 Sähkömaksut valtion virastoilta ja laitoksilta
31310000 Sähkömaksut, sisäiset
31390000 Muut käyttökorvaukset valtion virastoilta ja laitoksilta
31390000 Muut käyttökorvaukset, sisäiset
39670000 Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset valtion virastoilta ja laitoksilta
39670000 Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, saadut, sisäiset
39680000 Palvelutoiminnan kustannusten korvaukset valtion virastoilta ja laitoksilta
39680000 Palvelutoiminnan kustannusten korvaukset, sisäiset
39680010 Arviolaskutus palvelutoiminnasta
39680010 Arviolaskutus palvelutoiminnasta, sisäiset
39680011 Oikaisulaskutus palvelutoiminnasta
39680011 Oikausulaskutus palvelutoiminnasta, sisäiset
39680012 Erillislaskutus, tunnit
39680012 Erillislaskutus, tunnit, sisäiset
39680013 Erillislaskutus, tietojärjestelmät
39680013 Erillislaskutus, tietojärjestelmät, sisäiset
39680014 Erillislaskutus, muut
39680014 Erillislaskutus, muut, sisäiset
39780000 Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta
39780000 Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, sisäiset
39880000 Muut tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta
39880000 Muut tuotot, sisäiset
43250000 ICT-palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta
43250000 ICT-palvelujen ostot, sisäiset
43280000 Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta
43280000 Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ostot, sisäiset
43990000 Muut ulkopuoliset palvelut
43990000 Muut palvelut
50920000 Rahoitustuotot valtion virastoilta ja laitoksilta
50920000 Rahoitustuotot, sisäiset
60980000 Satunnaiset tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta
60980000 Satunnaiset tuotot, sisäiset

Seuraavien lisäjaotteluiden selitteitä on muutettu siltä osin, kirjataanko tilille sisäinen vai ulkoinen tapahtuma

30400000 Vakuutusmaksutuotot
39690000 Muut yhteistoiminnan kustannusten korvaukset
39890000 Muut tuotot
40000000 Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet
40000010 Arvoltaan vähäiset koneet, kaluesteet ja kuljetusvälineet, irtaimisto
40010000 Toimistotarvikkeet
40020000 Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet
40030000 Elintarvikkeet, joumat ja tupakka
40040100 Vaatteisto, virka-, työ- ja suojapuvut
40040200 Vaateisto, työturvallisuusvarusteet
40040300 Vaatteisto, muut
40050000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet
40060000 Poltto- ja voiteluaineet
40070001 Lämmitys, sähkö ja vesi
40070100 Lämmitys
40070200 Sähkö
40070300 Vesi
40070400 Jäähdytys
40080000 Rakennusmateriaali
40090000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
40090010 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat, irtaimisto
40090100 Varaosat
42000000 Maanvuokrat
42010001 Asuntojen vuokrat
42010100 Asuntojen vuokrat, pääomavuokra
42010200 Asuntojen vuokrat, ylläpitovuokra
42020001 Muiden rakennusten vuokrat
42020100 Muiden rakennusten vuokrat, pääomavuokra
42020200 Muiden rakennusten vuokrat, ylläpitovuokra
42020300 Muiden rakennusten vuokrat, lyhytaikaiset vuokrat
42030000 Kuljetusvälineiden vuokrat
42040000 ICT-laitteiden vuokrat
42050000 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat
42090000 Muut vuokrat
43000000 Asuinrakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut
43010000 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut
43020000 Maa- ja vesirakenteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut
43030000 Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut
43050000 Muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut
43090000 Muut korjaus- ja kunnossapitopalvelut
43100000 Asuinrakennusten rakentamispalvelut
43110000 Muiden rakennusten rakentamispalvelut
43120000 Maa- ja vesirakenteiden rakentamispalvelut
43190000 Muut rakentamispalvelut
43200000 Painatuspalvelut
43210000 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut
43220100 Posti
43220300 Tietoliikennepalvelut
43230000 ICT-käyttöpalvelut
43240000 Pankkipalvelut
43270000 Sovelluspalvelut
43290000 Muut toimistopalvelut
43400000 Siivouspalvelut
43410000 Pesulapalvelut
43420000 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut
43900000 Ravitsemispalvelut
43910000 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
43920000 Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
43920002 Omaisuuden hallinnointipalvelut
43920004 Säilytysmaksut
43920010 Käännös- ja tulkkauspalvelut
43930000 Muut koulutuspalvelut
43940000 Muut terveyspalvelut
43990001 Kokousten, seminaarien ym. järjestämispalvelut
45200000 Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut
45200010 Patentti-, lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut, irtaimisto
45890000 Muut pakolliset maksut
45990000 Muut kulut
51990000 Muut rahoituskulut
60000000 Vahinkovakuutuskorvaukset
60090000 Muut vahingonkorvaukset
61000000 Vahingonkorvaukset
61090000 Muut maksetut korvaukset
61990000 Muut satunnaiset kulut


Osakeomistusten ja muiden rahoitusinstrumenttien seurannan tarkennuksesta johtuvat lisäjaotteluiden nimien ja selitteiden muutokset

13000000 Kiinteistöosakkeet
Tämä tili sisältää kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet.
Tämä tili sisältää kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden hankintamenot.

13010000 Muut osakkeet
Tämä tili sisältää esimerkiksi huoneisto-osakkeet.
Tilille kirjataan lisäksi osakeyhtiöille apportina luovutettu omaisuus.

Liikelaitoksille luovutettava omaisuus kirjataan tililajissa 131 Sijoitukset liikelaitoksiin olevalle tilille.

13010000 Osakeyhtiöiden osakkeet
Tämä tili sisältää muiden virastojen ja laitosten kuin Valtioneuvoston kanslian hallussa olevien osakeyhtiöiden osakkeiden hankintamenot. Hankintameno voidaan suorittaa rahana tai rahan sijasta osittain tai kokonaan muuna omaisuutena (apportti).

Liikelaitoksille luovutettava omaisuus kirjataan tililajissa 131 Sijoitukset liikelaitoksiin oleville tileille.

13010001 Muut osakkeet, Valtioneuvoston kanslia
Tämä tili sisältää muut osakkeet, joiden kirjauksista ei muodosteta käyttöomaisuusyksikköä Kiekun käyttöomaisuusjärjestelmään vaan kirjaukset tehdään vain liikekirjanpitoon.

13010001 Osakeyhtiöiden osakkeet, Valtioneuvoston kanslia
Tämä tili sisältää niiden osakeyhtiöiden osakkeiden hankintamenot, joiden kirjauksista ei muodosteta käyttöomaisuusyksikköä Kiekun käyttöomaisuusjärjestelmään vaan kirjaukset tehdään vain liikekirjanpitoon.

Tili on vain Valtioneuvoston kanslian käytössä.

13620000 Pääomalainasaamiset ja muut vastaavat oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Tämä tili sisältää osakeyhtiölain mukaiset ja muut näitä vastaavat osakeyhtiöille sekä muille yhteisöille ja säätiöille annetut pääomalainat ja muut niitä vastaavat sijoitukset.

13620000 Pääomalainasaamiset ja muut vastaavat sijoitukset
Tämä tili sisältää osakeyhtiölain mukaiset ja muut näitä vastaavat osakeyhtiöille sekä muille yhteisöille ja säätiöille annetut pääomalainat ja muut niitä vastaavat sijoitukset.

poistetaan lisäjaottelut

Verohallinnon käytössä olevien lisäjaotteluiden poisto

19950300 Veronkannon siirtotili (T)
25970001 Jaettavat ennakkoverot (T)
25970002 Jaettavat ansio- ja pääomatuloverot (T)
25970004 Jaettavat metsänhoitomaksut (T)
25970006 Jaettavat ennakonpidätykset (T)
25970007 Jaettavat sosiaaliturvamaksut (T)
25970009 Jaettava ennakonpidätys koroista ja osuuksista (T)
25970011 Jaettava Ahvenanmaan lähdevero (T)
25970013 Veronsaajille jaettavat varat (T)
25970020 Palautettavat muut verot (T)
25970021 Jaettava ennakonpidätys puun myyntitulosta (T)
25970022 Jaettava yhteisövero, Manner-Suomi (yleinen) (T)
25970023 Jaettava yhteisövero, Manner-Suomi (osittain verovelvolliset) (T)
25970024 Jaettava yhteisövero, Manner-Suomi (uskonnolliset yhteisöt) (T)
25970025 Jaettava kiinteistövero (T)
25970026 Jaettava yhteisövero, Ahvenanmaa (yleinen) (T)
25970027 Jaettava yhteisövero, Ahvenanmaa (osittain verovelvolliset) (T)
25970028 Jaettava yhteisövero, Ahvenanmaa (uskonnolliset yhteisöt) (T)
25970060 Lahjaveron kokoomatili (T)
25970061 Perintöveron kokoomatili (T)
26090301 Ulkomaille tilitettävät varat (T)
26090352 Tulojen kokoomatili ansio- ja pääomatuloverot (T)
26090355 Tulojen kokoomatili muut oma-aloitteiset verot(T)
26090358 Tulojen kokoomatili perintä (T)
26090380 Tulojen kokoomatili verotiliverot (T)
26090399 Tulojen kokoomatili pankkien oikaisut (T)
26290300 Liikasuoritusten velkatili (T)

Lisäksi poistetaan lisäjaottelut

19980002 Ydinjätehuoltorahaston talletetut korot ja pääomaerät (T)
49070000 Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset valtion virastoille ja laitoksille
49080000 Yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusosuudet valtion virastoille ja laitoksille
50900000 Osingot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit

Valtiokonttorin määräämiin talousarviokirjanpidon tileihin ei ole tehty muutoksia. Luettelo Valtiokonttorin määräämistä talousarviokirjanpidon tileistä julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. Luettelo vastaa sisällöltään kumottavien määräysten 4.2.2019 (VK/81/00.00.00.01/2019) sekä 10.5.2019(VK/230/00.00.00.01/2019) mukaisia tilejä.