Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Matkavahingot – kutsuttujen ilmoittaminen

Laadittu 3.10.2017

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kansalaispalvelut / Päivi Kaukinen
Osoite: Kansalaispalvelut, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittely perustuu lakiin valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta.

Käsittelyn tarkoituksena on Valtiokonttorin hoitamien ulkomaan virkamatkoilla sattuneiden vahinkoasioiden käsittely.

Rekisterin tietojen perusteella määritellään, kuuluuko henkilö valtion matkavahinkoturvan piiriin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan kutsuttuun henkilöön sekä kutsun tehneeseen viranomaiseen liittyvät tiedot: ilmoituksen tekoaika, kutsutun henkilön nimi, kutsutun henkilön kansalaisuus, kutsutun henkilön syntymäaika/henkilötunnus, kutsutun henkilön osoite kotimaassa, ilmoittajan yhteystiedot, kutsun tehneen viraston nimi, kutsuaika, kohdemaa.

Kutsutulle aiheutunut vahinkotapahtuma: Tietosuojaseloste: Matkavahingot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan viranomaiselta, joka on kutsunut henkilön matkalle Suomessa tai ulkomailla suoritettavan tehtävän hoitamiseksi.

Viranomaisen on ennen matkan alkua ilmoitettava Valtiokonttorille yli kolmen kuukauden virkamatkalle lähtevä virkamies ja tämän mukana seuraavat perheenjäsenet sekä lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kutsutusta henkilöstä (laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta 18 §).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tieto valtion matkavahinkoturvan piiriin kuulumisesta luovutetaan matkahätäpalvelun tuottajalle. Falck Global Assistance Oy ja Valtiokonttori ovat allekirjoittaneet palvelusopimuksen sekä erillisen turvallisuussopimuksen. Tietoturvaa koskevat vaatimukset ovat palvelusopimuksen sekä turvallisuussopimuksen liitteenä.

Henkilön tunnistamiseksi tarpeelliset tiedot (nimi ja henkilötunnus) luovutetaan terveydenhuollon viranomaisille ja laitoksille korvausasian selvittämiseksi välttämättömien tietojen saamiseksi.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Vahinkotapahtuman hoitamiseksi välttämättömät tiedot (tieto turvan piiriin kuulumisesta, maksusitoumukset terveydenhuoltolaitoksille) annetaan myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Lisätietoja matkahätäpalvelun tuottavan Falck Global Assistance Oy:n tietosuojaperiaatteista löydät: https://www.falck.fi/tietosuoja

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä arkistolaissa 831/1994 on säädetty.

Jos arkistolaitos ei ole määrännyt asiakirjoja säilytettäväksi pysyvästi säilytetään matkaa koskevia tietoja 12 kk matkan päättymisestä lukien.

Kutsutulle aiheutunut vahinkotapahtuma: Tietosuojaseloste: Matkavahingot

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Tietojärjestelmässä ei käytetä evästeitä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset