Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Syyttömästi vangitut ja tuomitut

Laadittu 14.2.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kansalaispalvelut / Rikosvahingot ja muut korvauslajit / Anne Matilainen
Osoite: Kansalaispalvelut, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittely perustuu syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annettuun lakiin (422/1974).

Käsittelyn tarkoituksena on em. lakiin perustuvien korvausvaatimusten ratkaisu.

Rekisterin tietojen perusteella annetaan päätökset em. asioissa, lähetetään tiedustelukirjeet sekä maksetaan korvaukset ja asiamiesten palkkiot. Myös erilaiset tilastot ajetaan rekisterin tietojen perusteella. Muodostetut tilastot eivät sisällä tietoja, joista yksittäinen hakija olisi tunnistettavissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Tietojärjestelmään tallennetaan hakijan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, ammatti, kieli, kuolinpäivä, kansalaisuus, pankkiyhteystiedot, maksunsaajan nimi ja mahdollinen Y-tunnus, hakemuksen saapumispäivämäärä, vapaudenmenetysaika ja -peruste, matkustuskieltoaika ja -peruste, tuomioistuimen / syyttäjän ratkaisu ja poliisin tutkinnan päätös, IP-osoite sähköistä asiointia käytettäessä. Tarvittaessa tallennetaan henkilön veroprosentti ja tulorajat.

Tulosteissa ilmenevät edellä mainitut tiedot sekä Valtiokonttorin päätös perusteluineen. Perustelut saattavat sisältää tietoja korvauksenhakijan rikoshistoriasta, terveydentilasta ja taloudellisesta asemasta.

Asian ratkaisemiseksi tarvittavat asiakirjat: tuomio, syyttämättäjättämispäätös, esitutkinnan lopettamispäätös, esitutkintapöytäkirja, selvitys vapaudenmenetys- ja matkustuskieltoajasta, vangitsemispäätökset, tositteet kuluista, työnantajan todistus tai muu selvitys ansiomenetyksen bruttomäärästä, lasku asiamiehen hakemuskuluista, perintävaltakirja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakemuksen tiedot liitteineen saadaan hakijalta tai hakijan asiamieheltä.

Henkilötiedot saadaan hakijalta itseltään, tarvittaessa osoitetieto ja henkilötunnus varmistetaan väestötietojärjestelmästä (laki väestötietojärjestelmästä 661/2009, 29 §).

Lisäksi tietoja voidaan pyytää hakijan suostumuksella tai laissa säädetyn valtuutuksen perusteella (esim. lain 6 §:n 3 momentin nojalla hakemuksen johdosta voidaan kuulla virallista syyttäjää tai vangitsemisesta tai pidättämisestä päättänyttä virkamiestä tai tämän esimiestä. Tietoja saadaan myös rikosseuraamuslaitokselta, poliisilaitokselta / Rajavartiolaitokselta / Tullilta / tuomioistuimilta / työnantajilta / verottajalta / ulosottoviranomaisilta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja luovutetaan asianosaiselle ja/tai hänen asiamiehelleen.

Tieto maksetusta ansionmenetyksestä annetaan verottajalle.

Asian yksilöimiseksi välttämättömiä henkilötietoja annetaan tietopyyntöjen yhteydessä Rikosseuraamuslaitokselle, poliisille / Rajavartiolaitokselle / Tullille / tuomioistuimille / työnantajalle / verottajalle / ulosottoviranomaisille.

Hakemuksen tietoja voidaan luovuttaa korvauksenhakijan suostumuksella tai silloin kuin tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty, esim. viralliselle syyttäjälle tai poliisille, mikäli heidän kuulemisensa katsotaan aiheelliseksi (laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta 6 §:n 3 mom.).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää salassapidettävää aineistoa.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja.

Rekisteriin saatava tai tulostettava manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä arkistolaissa 831/1994 on säädetty.

Jos arkistolaitos ei ole määrännyt asiakirjoja säilytettäväksi pysyvästi säilytetään

  • henkilövahinkoa ja kärsimystä koskevat asiakirjat 100 vuoden ajan;
  • taloudellista vahinkoa ja esinevahinkoa koskevat asiakirjat 10 vuoden ajan
  • muutoksenhakua koskevat asiakirjat vähintään 50 vuoden ajan, jollei kysymyksessä ole henkilövahinko, jolloin niitä säilytetään 100 vuoden ajan.

Korvausasiaa koskevan asiakirjan säilytysaika lasketaan asian vireilletulosta.

Muussa viranomaisessa arkistoitavat asiakirjat säilytetään vain niin kauan kuin se on asian käsittelyn kannalta välttämätöntä.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Tietojärjestelmässä ei käytetä evästeitä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset