Hyppää sisältöön

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) toimeenpano ja seuranta

 • ANNA meille PALAUTETTA tästä PALVELUSTA

  Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta -palvelun avulla EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitusta myöntävät viranomaiset toimeenpanevat ja seuraavat varojen käyttöä kattavasti, läpinäkyvästi ja lainsäädännön vaatimalla tavalla.

  Palvelun sisältö

  Elpymisrahoitusta myöntävät viranomaiset saavat käyttöönsä

  Raportointien aikataulu

  EU-jäsenmaat raportoivat yhteisistä indikaattoreista ja toimenpiteiden tavoitteista Euroopan komissiolle neljä kertaa vuodessa. Määräajat ovat

  • 28. helmikuuta (yhteiset indikaattorit)
  • 30. huhtikuuta (välitavoitteet ja tavoitteet)
  • 31. elokuuta (yhteiset indikaattorit)
  • 15. lokakuuta (välitavoitteet ja tavoitteet)

  Raportointi RRP- ja hankesalkkujärjestelmissä sulkeutuu viikkoa ennen raportoinnin määräaikoja. Tukiviranomaisten tulee syöttää tiedot järjestelmiin ennen sitä. Valtiokonttori antaa tukiviranomaisille tarkempia ohjeita, kun raportoinnit lähestyvät.

  Tukikohteen muiden tietojen raportointi ei ole sidottu raportointiaikatauluihin. Toisin sanoen tukikohteen tietoja on mahdollista syöttää järjestelmään myös silloin, kun raportointijakso ei ole käynnissä.

  Maksupyyntö

  Lisäksi Suomi tekee vuosittain Euroopan komissiolla maksupyynnön. Maksupyynnön ajankohtaa ei ole määritelty. Valtiokonttori antaa tukiviranomaisille tarkemmat ohjeet maksupyynnön yhteydessä raportoitavista tiedoista, kun maksupyynnön tekeminen lähestyy. Jäsenvaltioiden on toimitettava maksupyynnön yhteydessä muun muassa erillinen dokumentaatio siitä, miten ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta (DNSH) on noudatettu ja miten arviointi on tehty.

  Raportointiin liittyvät ohjeet on koottu Tuki ja ohjemateriaalit -välilehdelle.

 • Mikä on elpymis- ja palautumissuunnitelma?

  EU-jäsenvaltioiden on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (Recovery and Resilience Plan, RRP), jotta ne voivat saada rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF).

  EU-maat toimittavat kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmansa Euroopan komissiolle Komissio arvioi suunnitelmat Neuvosto näyttää vihreää valoa maksuerien myöntämiselle elpymisrahastosta EU-maille Laina- ja avustussopimukset allekirjoitetaan Varoja voidaan alkaa maksaa EU-maille

  © Euroopan unioni, 2022

  Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma sisältyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. EU:n neuvosto hyväksyi Suomen suunnitelman 29. lokakuuta 2021.

  Suomen kestävän kasvun ohjelma

  Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman tavoitteena on

  • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
  • kasvattaa tuottavuutta
  • nostaa työllisyysastetta
  • edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.

  Ohjelma rakentuu neljälle pilarille, jotka ovat

  • vihreä siirtymä
  • digitalisaatio
  • työllisyys ja osaaminen
  • sosiaali- ja terveyspalvelut

  © Valtioneuvosto

  Suomen kestävän kasvun ohjelmaa rahoitetaan elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) varoilla. RRF on suurin Next Generation EU:n seitsemästä ohjelmasta.

  > Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan (vm.fi)

 • Mikä on elpymis- ja palautumistukiväline?

  © Euroopan unioni, 2022

  Kuvan tekstiversio:

  Elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) on keskeinen rooli Euroopan elpymissuunnitelmassa Next Generation EU:ssa. Sillä tuetaan taloudellisesti EU-maita koronakriisin sosioekonomisten vaikutusten lievittämiseksi.

  Kuinka paljon?

  Next Generation EU -väline yhteensä: 750 mrd. €
  Elpymis- ja palautumistukiväline yhteensä: 672,5 mrd. €

  • lainoina: 360 mrd. €
  • avustuksina: 312,5 mrd. €

  Avustusten jakoperusteet

  2021–2022 (70%)

  • työttömyysaste 2015–2019
  • käänteinen asukaskohtainen BKT
  • väestöosuus

  2023 (30%)

  • reaalisen BKT:n supistuma vuonna 2020
  • reaalisen BKT:n kokonaissupistuma vuosina 2020–2021
  • käänteinen asukaskohtainen BKT
  • väestöosuus

  Kaikki luvut edellä on ilmaistu vuoden 2018 hintoina. Käypinä hintoina Next Generation EU:n määrärahat ovat yhteensä 807,1 mrd. €, johon sisältyy elpymis- ja palautumistukivälineen 724 mrd. €

  (338 mrd. € avustuksia, 386 mrd. € lainoja).

  Miten varat käytetään?

  Jäsenmaille maksetaan varoja kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien perusteella. Ne voivat sisältää uudistuksia ja julkisia investointihankkeita. Suunnitelmien on

  • vastattava EU:n prioriteetteja eli vauhditettava kasvua, luotava työpaikkoja ja parannettava taloudellista ja sosiaalista palautumiskykyä
  • vastattava maakohtaisiin haasteisiin eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaisten suositusten mukaisesti
  • tuettava vihreää siirtymää eli vähintään 37% varoista on ohjattava edistämään ilmastotoimia ja ympäristökestävyyttä
  • edistettävä digitalisaatiota eli vähintään 20% varoista on ohjattava edistämään EU:n digitaalista siirtymää

  Esimerkkejä aloista, joilla toteutettavia uudistuksia ja investointihankkeita voidaan sisällyttää elpymis- ja palautumissuunnitelmiin:

  • digitalisaatio
  • älykäs, kestävä ja osallistava kasvu sekä työpaikat
  • seuraavan sukupolven politiikat
  • terveys ja sietokyky
  • sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus
  • vihreä siirtymä

  Miten se toimii?

  1. Jäsenmaat voivat toimittaa elpymis- ja palautumissuunnitelmiensa luonnoksia 15. lokakuuta 2020 alkaen.
  2. Euroopan komissio keskustelee suunnitelmista kunkin jäsenmaan kanssa.
  3. Jäsenmaiden on määrä toimittaa suunnitelmansa viimeistään 30. huhtikuuta 2021. Suunnitelmia voidaan muuttaa myöhemmin.
  4. Komissio arvioi suunnitelmat ja välittää ne parlamentille ja neuvostolle.
  5. EU:n neuvosto arvioi ja hyväksyy suunnitelmat komission ehdotuksen pohjalta.
  6. Neuvosto voi keskeyttää hyväksymisen tai maksut, jos vaatimuksia laiminlyödään merkittävästi.
  7. Maksut jäsenmaille alkavat. Ennakkomaksuina enintään 13% avustuksista ja 13% lainoista.
  8. Jäsenmaat raportoivat edistymisestä kahdesti vuodessa eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.
  9. Komissio raportoi täytäntöönpanosta parlamentille ja neuvostolle.
  10. Riippumattomat arvioinnit vuonna 2024, jälkiarviointi viimeistään 2028.

  Suunnittelun kolme tärkeää ajankohtaa

  2020
  Suunnitelmat voivat sisältää toimia, jotka on aloitettu aikaisintaan helmikuussa 2020.

  2023
  Jäsenmaiden elpymis- ja palautumisvaroja voidaan sitoa vuoden 2023 loppuun asti.

  2026
  Uudistukset ja investoinnit on toteutettava vuoteen 2026 mennessä.

 • Mikä on Valtiokonttorin rooli kokonaisuudessa?

  Valtiokonttorin tehtävänä on Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) toimeenpanon hallinnointi ja valvonta. Tehtävä perustuu lakiin Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta (537/2022) sekä lakiin valtiokonttorista (15.2.1991/305).

  Valtiokonttori vastaa EU:n elpymis- ja palautumisrahoitusta myöntävien viranomaisten käyttöön tulevasta tietojärjestelmäkokonaisuudesta, ohjaa ja valvoo ministeriöitä ja virastoja sekä raportoi valtiovarainministeriölle.

  Valtiokonttorin tehtävä on myös raportoida valtiovarainministeriölle elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista. Valtiokonttori voi tehdä valvontakäyntejä tukia myöntäviin viranomaisiin ja hankkeisiin sekä tarvittaessa määrätä ministeriöt selvittämään mahdollisia epäselvyyksiä ja tekemään korjauksia. Valtiokonttori ilmoittaa havaitsemistaan varojen väärinkäytöstä valtiovarainministeriölle sekä tarvittaessa toimittaa tietoja ja selvityksiä komission ja muiden EU:n valvontaelinten tietopyyntöihin.

  Valtiokonttori tekee yhteistyötä monien sidosryhmien kanssa, keskeisintä on ministeriöiden kanssa tehtävä yhteistyö. Kun kansallinen laki on tullut voimaan, Valtiokonttori käynnistää ministeriöiden nimeämistä henkilöistä koostuvan teknisen sihteeristön toiminnan. Teknisen sihteeristön tehtävänä on varmistaa ministeriöiden ja Valtiokonttorin välinen säännöllinen yhteistyö ja tukea valtiovarainministeriötä elpymis- ja palautumissuunnitelman koordinoinnissa.

  > Lue lisää tiedotteesta 10.1.2022: Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon hallinnointi ja valvonta Valtiokonttorin tehtäväksi