Elpymis- ja palautumistukivälineeseen liittyvien tukikohdetietojen toimittaminen Valtiokonttorin vastuulla oleviin keskitettyihin seurannan tietojärjestelmiin

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/2096/2024
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä27.05.2024
Antopäivämäärä27.05.2024
KategoriatElpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP)
YlläpitovastuuValtiokonttori

Elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanoon liittyen Valtiokonttori ylläpitää kansallisen keskitetyn seurannan tietojärjestelmiä. Osana tietojen raportointia tukiviranomaisten tulee toimittaa tukikohteisiin liittyviä tietoja keskitetyn seurannan tietojärjestelmiin (Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain (537/2022) 12 §). Tietojen toimittamisen velvoite koskee vain niitä tukiviranomaisia, jotka raportoivat tukikohteisiin liittyviä tietoja. Määräyksen jakelulistassa on kaikki toimeenpanoon osallistuvat organisaatiot, vaikka kaikki organisaatiot eivät raportoi tukikohteeseen liittyviä tietoja.

Tukikohteeseen liittyvät tietokokonaisuudet on lueteltu alla. Osa tiedoista on käytössä vain RRP-järjestelmässä, eikä niitä raportoida valtion yhteisessä hankesalkkujärjestelmässä

 • Toimenpiteen toteuttaja
 • Tukikohteen yksilöllinen tunniste
 • Tuen tyyppi
 • Tukikohteen nimi
 • Hakijan tai tuensaajan tyyppi
 • Tuensaajan yksilöllinen tunnus, jota tukiviranomainen käyttää
 • Tuensaajan nimi
 • Tuensaajan tunnus, kuten y-tunnus
 • Tuensaajan tosiasialliset omistajat ja edunsaajat (etunimi, sukunimi, syntymäaika) sekä edunsaajaroolin alkamispäivä
 • Toimeksisaajat, toimeksisaajan edunsaajat ja alihankkijat sekä edunsaajaroolin alkamispäivä
 • Muun rahoituksen määrä, EU-rahoitus ja kansallinen rahoitus
 • Maksutapahtumat: maksutapahtuman tyyppi, maksutapahtuman päivämäärä, maksu (euroa)
 • Liitteet: liitteen asiatunnus, liitteen tyyppi: rahoituspäätös ja rahoituksen muutospäätös, tuenhakijan DNSH-itsearviointi, tukiviranomaisen tekemä DNSH-arviointi, takaisinperintäpäätös, rahoitushakemus, projektin loppuraportti, muu liite
 • Hankintapäätökset, hankintapäätöksen asiatunnukset ja hankintasopimukset

Tuensaajan, toimeksisaajan ja alihankkijan nimen osalta tulee käyttää organisaation virallista Y-tunnusta (tai muuta tunnusta) vastaavaa nimeä.

Tukikohteen kuvaus -kentät ovat vapaaehtoisia, mutta Valtiokonttori suosittaa myös tukikohteen kuvaustietojen raportointia osana muiden tietojen raportointia.

Tällä Valtiokonttorin määräyksellä määrätään tukiviranomaiset toimittamaan tukikohteisiin liittyvät tiedot keskitettyihin tietojärjestelmiin kuukausittain niin, että kuluvan kuukauden loppuun mennessä edellisen kuukauden tiedot on raportoitu. Tukiviranomaiset vastaavat siitä, että Valtiokonttorille ilmoitettavat tiedot ovat kattavia ja virheettömiä sekä vastaavat keskitetyn tietojärjestelmän sisältövaatimuksia (Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain (537/2022) 6 §:n 1 momentin kohta 2).

Tämä määräys koskee myös toimeenpanosta jo syntyneitä tietoja, joita ei vielä ole raportoitu keskitettyihin tietojärjestelmiin.

Valtiokonttori tuottaa tarvittavat keskitetyn seurannan tietojärjestelmien käyttöohjeet sekä käyttäjäkoulutukset. Valtiokonttori neuvoo ja tukee tukiviranomaisia tietojen toimittamiseen liittyen.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa erillisiä määräyksiä keskitettyyn seurantaan liittyvistä toimitettavista tiedoista sekä tietojen teknisestä toimitustavasta lain Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 12 § 4 momentin ja 5 momentin mukaisesti.

Voimaantulo

Valtiokonttori on tänään antanut oheisen määräyksen tukikohteisiin liittyvien tietojen toimittamiseen Valtiokonttorin vastuulla oleviin keskitettyihin seurannan tietojärjestelmiin. Tämä määräys tulee voimaan heti. Tämä määräys korvaa Valtiokonttorin 2.12.2022 antaman määräyksen (VK/98422/00.00.00.01/2022).

Lakiviitteet

Laki Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 537/2022

Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 538/2022

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/241, annettu 12 päivänä helmikuuta 2021, elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista sähköpostitse osoitteesta rrp@valtiokonttori.fi.

Allekirjoitukset (sähköisesti allekirjoitettu)

Toimialajohtaja Mari Näätsaari

Hankejohtaja Vesa Hagström

Jakelu

Business Finland Oy
Energiavirasto
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Finanssivalvonta
Hämeen ELY-keskus
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
KEHA-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Luonnonvarakeskus
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Maa- ja metsätalousministeriö
Maahanmuuttovirasto
Maanmittauslaitos
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
Patentti- ja rekisterihallitus
Pirkanmaan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Poliisihallitus
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Akatemia
Suomen ympäristökeskus
Tulli
Tuomioistuinlaitos
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Uudenmaan ELY-keskus
Valtiokonttori
Valtiovarainministeriö
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Verohallinto
Väylävirasto
Ympäristöministeriö

Tiedoksi

Valtiokonttorin RRP-ohjausryhmän jäsenet

Liitteet

Liite 1: Tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tietojen kerääminen (ohje)

Liitteet ja muu ohjeistus löytyy ”Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta” -palvelusivustolta osoitteesta:
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/muut-palvelut/suomen-elpymis-ja-palautumissuunnitelman-toimeenpano-ja-seuranta/#tuki-ja-ohjemateriaalit

 

RRFRRP