Tälle sivulle on koottu Valtiokonttorin suoritteiden hintoja. Hinnasto perustuu Valtion maksuperustelakiin (150/1992) sekä valtiovarainministeriön vuosikohtaiseen asetukseen Valtiokonttorin maksullisista suoritteista, hinnaston laatimishetkellä 949/2022. Asiakirjan antamisesta ei kuitenkaan peritä maksua sen kuuluessa julkisuuslain 34 §:n 1 momentin soveltamisalaan.

 • Tilauksesta tehdyt selvitykset, tiedonhaut ja tietopaketit

  Tietopalveluhakuihin ja -selvityksiin liittyvä työ laskutetaan toteutuneen työajan mukaan seuraavasti:

  • Henkilötyö 75 €/tunti + alv 24 % 18,00 €/tunti
  • Asiantuntijatyö 120 €/tunti + alv 24 % 28,80 €/tunti

  Kopiot sisältyvät hintaan.

  Maksua ei peritä silloin, kun kyseessä on vain vähäisiä kustannuksia aiheuttava neuvonta- tai opastuspalvelu (Valtion maksuperustelaki (150/1992) 5 §:n 1 momentin 3 kohta).

 • Koulutus-, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

  Koulutus-, luennointi-, suunnittelu- ja asiantuntijapalveluihin liittyvä työ laskutetaan seuraavasti:

  • Asiantuntijatyö 120 €/tunti + alv 24 % 28,80 €/tunti

  Valtiohallinnon sisäisissä tilaisuuksissa luennoinnista ei laskuteta.

  Palvelua tilattaessa sovitaan etukäteen, kuinka monesta tunnista tai päivästä laskutetaan.

  Valtiokonttorin asiantuntijoiden tuottamiin palveluihin liittyvät palkkiot laskutetaan Valtiokonttorille. Matkat ja muut kulut laskutetaan valtion matkakorvauksia koskevien perusteiden mukaan.

 • Valokopiot ja muut jäljennökset

  Tavanomaiset asiakirjapyynnöt

  Yksilöity asiakirjapyyntö, joka koskee kokonaan julkista asiakirjaa tai asiakirjaa, josta salassa pidettävät osat voidaan vaivatta poistaa.

  • Kopio alkuperäisistä asiakirjoista 1,00 €/sivu + alv 24 % 0,24 €/sivu
  • Oikeaksi todistettu kopio alkuperäisestä asiakirjasta 3,00 €/sivu + alv 24 % 0,72 €/sivu
  • Toimitusmaksu postilla Suomeen  6,00 €/lähetys + alv 24 % 1,44 €

  Minimiveloitus on 10,00 €.

  Sähköisesti talletetun julkisen asiakirjan lähettämisestä tiedon pyytäjälle sähköpostilla ei peritä maksua (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 34 §:n 1 momentin 3 kohta).

  Erityisiä toimenpiteitä vaativat asiakirjapyynnöt

  Kohdassa ”Tavanomaiset asiakirjapyynnöt” mainittujen kopio- ja toimitusmaksujen lisäksi peritään toteutuneen työajan mukaan maksu alla olevista toimenpiteistä. Maksu peritään myös sähköpostilla lähetettävistä asiakirjoista.

  • Tiedon esille hakeminen julkisuuslain 34 §:n 2 momentin mukaisesti, kun pyydetty asiakirja ei ole julkisuuslain 13 §:n 1 momentin mukaisesti riittävästi yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen pitämästä asiakirjarekisteristä siinä käytettävän asiakirjaluokittelun eikä asiakirjan tunnisteen avulla taikka sähköisesti ylläpidetystä rekisteristä sen hakutoimintojen avulla.
  • Salassa pidettävien osien poistaminen silloin, kun niitä ei voida poistaa julkisuuslain 34 §:n 4 momentin mukaisesti vaivatta.

  Tiedon esille hakemisen ja salassapidon vaatimat toimenpiteet laskutetaan toteutuneen työajan mukaan seuraavasti:

  • Henkilötyö 75 €/tunti + alv 24 % 18,00 €/tunti
  • Asiantuntijatyö 120 €/tunti + alv 24 % 28,80 €/tunti

  Yksityishenkilön omien tietojen tarkastus

  Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen yksityishenkilön rekisteriin / rekistereihin tekemä omien tietojen tarkastuspyyntö on maksuton. Jos rekisteröity haluaa useampia jäljennöksiä tiedoistaan, voidaan niistä periä maksu seuraavasti:

  • Kopio alkuperäisistä asiakirjoista 1,00 €/sivu + alv 24 % 0,24 €/sivu
  • Oikeaksi todistettu kopio alkuperäisestä asiakirjasta 3,00 €/sivu + alv 24 % 0,72 €/sivu
  • Toimitusmaksu postilla Suomeen 6,00 €/lähetys + alv 24 % 1,44 €

  Minimiveloitus on 10,00 €.

  Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan pyynnöstä voidaan kieltäytyä, tai maksu voidaan periä myös, jos tietopyyntö on kohtuuton tai selvästi perusteeton. Kohtuuttomana voidaan pitää myös usein toistuvia pyyntöjä. Perittävä maksu laskutetaan toteutuneen työajan mukaan seuraavasti:

  • Henkilötyö 75 €/tunti + alv 24 % 18,00 €/tunti
  • Asiantuntijatyö 120 €/tunti + alv 24 % 28,80 €/tunti