Ulla Kuusonen, palvelupäällikkö, Kansalaispalvelut
Anne Matilainen, palvelupäällikkö, Kansalaispalvelut
Marjo Salminen, lakimies, Kansalaispalvelut

YK:n Kestävän kehityksen tavoite 16 ikoniRikosvahinkolaki (1204/2005) turvaa rikosten uhrien asemaa rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamisessa. Valtion varoista on ollut mahdollista saada korvausta rikoksella aiheutetusta vahingosta jo vuodesta 1974 lähtien. Suomea sitoo väkivaltarikosten uhreille suoritettavia korvauksia koskeva eurooppalainen yleissopimus (SopS 8/1991) ja Euroopan neuvoston hyväksymä direktiivi 2004/80/EY rikoksen uhreille maksettavista korvauksista.

Rikosvahinkolaki kattaa pääasiallisesti henkilövahingosta aiheutuneen vahingon. Esine- ja taloudellisesta vahingosta korvausta voi saada rajoitetusti. Henkilövahingon perusteella korvausta voidaan maksaa esimerkiksi kärsimyksestä, kivusta ja särystä, pysyvästä haitasta, ansionmenetyksestä ja sairaanhoitokuluista. Korvauksella on erityisen suurta merkitystä vakavissa rikosvahingoissa, jossa henkilö menettää pysyvästi työkykynsä ja mahdollisuuden hankkia elatuksensa omalla työllä.

Rikosvahinkolaki mahdollistaa korvausten saannin valtion varoista, sillä vahingonaiheuttajalla ei usein ole kykyä korvata vahinkoa. Rikoksen uhrin ei tarvitse selvittää rikoksen tekijän korvausmahdollisuutta, vaan hän voi hakea korvausta suoraan Valtiokonttorilta käräjäoikeuden tuomion jälkeen. Myös siinä tapauksessa, että tekijä jää selvittämättä, uhrilla on oikeus saada korvausta Valtiokonttorilta, mikäli vahinko on aiheutettu rikoksen kautta.

Lasten asema rikosvahinkolaissa on huomioitu erityisesti seksuaalirikosten osalta siten, että alaikäisiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa kärsimyskorvauksen enimmäismäärä on suurempi kuin täysi-ikäisillä uhreilla. Viime vuosina on tullut esiin uudenlaista lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa rikollisuutta, jota tehdään usein verkkopalvelimien ja mobiililaitteiden kautta.

Vastaamo-tietomurto on kohdistunut poikkeuksellisen suureen joukkoon kansalaisia, sillä rikoksen uhreja tietomurron osalta on 33 000 ja kiristyksen yrityksen osalta noin 21 000. Korvausprosessi ja korvausmenojen määrä on huomattava ja rikoksen uhrien asemaa sekä oikeusturvaa edistetään yhdenmukaisella menettelyllä ja korvaustasolla. Valtiokonttori valmistautuu hakemusten suureen määrään sekä siihen, että pääosa hakemuksista tulee käsiteltäväksi vuosien 2024–2025 aikana.

Asiakkaat ja asiamiehet voivat toimittaa hakemuksen ja liitteet sähköisesti ja asiointipalvelua kehitetään jatkuvasti yhä sujuvammaksi, kuunnellen asiakkaiden tarpeita. Vakiintunut ja tärkeä yhteistyökumppani asiakkaiden neuvonnassa ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamisessa on Rikosuhripäivystys (RIKU). Sidosryhmäyhteistyö eri viranomaisten kanssa on myös keskeistä esimerkiksi digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

Graafissa on kuvattu rikosvahinkolain nojalla Valtiokonttorille saapuneet korvaushakemukset sekä annetut päätökset kappalemäärinä vuosina 2020-2023: vuosi 2020: 4167 hakemusta ja 4710 päätöstä, 2021: 4643 ja 4717, 2022: 4779 ja 4390, 2023: 5053 ja 6427.
Graafissa on kuvattu rikosvahinkolain nojalla maksetut korvaukset vuosina 2020-2023: Vuosi 2020 13,17 miljoonaa euroa, vuosi 2021 13,89 miljoonaa euroa, vuosi 2022 11,47 miljoonaa euroa sekä vuosi 2023 16,29 miljoonaa euroa.

Ulla Kuusonen työskentelee palvelupäällikkönä Kansalaispalvelut-toimialalla.

Anne Matilainen työskentelee palvelupäällikkönä Kansalaispalvelut-toimialalla.

Marjo Salminen työskentelee lakimiehenä Kansalaispalvelut-toimialalla.