Vastuullisuusraportilla kerromme kestävää kehitystä edistävästä työstämme. Raportissa kuvataan, miten Valtiokonttori on vuoden 2022 aikana osaltaan edistänyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Raportissa kerrotaan myös Valtiokonttorin ympäristöjalanjäljestä sekä vastuullisesta toiminnasta työnantajana.

Vastuullisuusraportin painopiste on Valtiokonttorin kädenjäljessä eli siinä, miten olemme voineet tehtäviämme hoitamalla vaikuttaa valittujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen. Vuodelta 2022 on raportoinnin kohteeksi valittu seuraavat kolme tavoitetta: 3 Terveyttä ja hyvinvointia, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Vahvin painopiste on tällä kertaa tehokkaiden, vastuullisten ja läpinäkyvien instituutioiden kehittämiseen liittyvillä asioilla (YK:n kestävän kehityksen tavoite 16.6).

SDG tavoitekuvat 3,8,16

Kestävän kehityksen tavoitteita edistävien toimien ohella vastuullisuusraportissa kerrotaan myös ympäristöjalanjäljestämme sekä sen pienentämiseen tähtäävistä toimistamme. Lisäksi raportissa on oma luku vastuullisesta työnantajatoiminnasta eli siitä, miten Valtiokonttori huolehtii oman henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.

TUTUSTU VALTIOKONTTORIN VASTUULLISUUSRAPORTTIIN 2022 (PDF) >

Alle on koottu Valtiokonttorin vuoden 2022 vastuullisuusraportissa esitetyt kädenjälkemme. Lisäksi olemme poimineet muutamia esimerkkejä sosiaalisesti vastuullista työnantajatoimintaa sekä ympäristöjalanjälkeä kuvaavista tunnusluvuista.

 • Valtion maksuvalmiuden turvaaminen

  Valtiokonttori edesauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16.6 Tehokkaiden, vastuullisten ja läpinäkyvien instituutioiden kehittäminen kaikilla tasoilla toteutumista turvaamalla valtion maksuvalmiutta. Tavoitetta edistävät seuraavat tehtävämme:

  • Vastuullinen taloudenpito varainhankintakyvyn varmistamiseksi. Hyvä varainhankinnan kyky on keskeinen osa valtion maksuvalmiutta. Vuonna 2022 Suomen valtio pystyi toteuttamaan varainhankintansa ongelmitta epävarmassakin toimintaympäristössä. Vastuullisuusteemat ovat sääntelystä ja sijoittajien kasvavasta kiinnostuksesta johtuen hyvin ajankohtaisia myös valtionlainamarkkinoilla. Vuoden 2022 aikana Valtionvelka.fi-sivustolla julkaistiin ja ylläpidettiin osiota, johon on kerätty informaatiota ja ulkoisia datalähteitä Suomea koskevista vastuullisuusmittareista
  • Tehokas kassanhallinta. Varainhankintakyvyn ohella toinen tärkeä osa valtion maksuvalmiuden turvaamista on tehokas kassanhallinta. Valtion kassaennustejärjestelmä antaa näkymän valtion tuloihin ja menoihin, mikä puolestaan auttaa ajoittamaan valtion lainanoton operaatiot ja optimoimaan kassan kokoa. Kassanhallinta on päivittäistä työtä valtion maksuvalmiuden varmistamiseksi, jonka lopputuloksena valtion kassassa on joka hetki riittävästi – mutta ei toisaalta liikaakaan – varoja kattamaan valtion maksuvelvoitteet.
  • Maksuliikepalvelut mahdollistavat rahan liikkumisen. Valtiokonttorissa tehdään töitä sen eteen, että julkisen sektorin taloushallinto hoituu mahdollisimman automaattisesti. Tähän liittyvät mm. verkkomaksaminen ja verkkolaskutus. Huolehdimme, että niin tulot valtion kassaan kuin maksut valtiolta mm. kunnille ja kansalaisille rullaavat luotettavasti ja valtion maksuliike toimii kaikissa tilanteissa.

 • Laadukasta korvauspalvelua asiakkaille

  Valtiokonttori edesauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 3 Terveyttä ja hyvinvointia ja 16.3 Oikeusturvan edistäminen kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla sekä kaikille yhtäläinen pääsy oikeuspalveluiden piiriin toteutumista tuottamalla laadukkaita korvauspalveluita. Tavoitetta edistävät seuraavat tehtävämme:

  • Sotainvalideista ja -veteraaneista huolehtiminen. Valtiokonttori maksaa korvauksia sotainvalideille ja jakaa määrärahaa hyvinvointialueille sotiemme veteraanien kotipalveluihin ja rintamaveteraanien kuntoutukseen. Sotainvalidit saavat Valtiokonttorin kautta mm. sairaanhoitoa ja kuntoutusta. Näiden kunniakansalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on meille erittäin tärkeä asia.
  • Vastuu kansalaisten oikeusturvan toteutumisesta. Valtiokonttorin Kansalaispalvelut-toimiala palveli hallinnon asiakkaita vuonna 2022 tuottamalla lähes kolmeakymmentä erilaista palvelua sotainvalidi- ja veteraaniasioiden, vahingonkorvausten, valtion edunvalvonnan sekä yritysten kustannustukien alueella. Toimialalla tehtiin määrätietoisesti töitä sen eteen, että asioiden käsittely on asianmukaista ja viivytyksetöntä.

 • Tavoitteena elinvoimainen ja uudistuva Suomi

  Valtiokonttori edesauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16.6 Tehokkaiden, vastuullisten ja läpinäkyvien instituutioiden kehittäminen kaikilla tasoilla toteutumista myös tukemalla elinvoimaista ja uudistuvaa Suomea. Tavoitetta edistävät seuraavat tehtävämme:

  • Tuki yrityksille poikkeusoloissa. Vuoden 2021 tapaan jatkoimme yritystukien toimeenpanoa. Vuoden 2022 aikana yritysten kustannustuista toimeenpantiin korona pandemiaan liittyneet kustannustuki 5 ja 6, sulkemiskorvaus, tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin. Uusi tukimuoto oli Ukrainan sodasta johtuva polttoaineiden hinnan noususta johtuva polttoainetuki kuljetus- sekä työkonealalle. Yritysten kustannustukien toimeenpano on toteutettu Valtiokonttorin arvojen ja yhteiskunnan odotusten mukaisesti ja päällimmäisenä tavoitteena on ollut saavuttaa asiakkaan ja yhteiskunnan hyvä. Yritystukia koskevat tiedot on julkaistu mahdollisimman läpinäkyvästi. Valtiokonttorin tilastosivulla näkyvät keskeiset tiedot kaikista hakijoista sekä hakemusten käsittelystä.
  • Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hyvä hallinto. Suomi saa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä noin 1,8 miljardia euroa rahoitusta keskeisten uudistushankkeiden toteutukseen. Yli 50 % rahoituksesta kohdistuu niin sanotun vihreän siirtymän toteuttamiseen. Rahoitus perustuu kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) tavoitteiden toteuttamiseen. Jotta tavoitteet saavutetaan ja rahoitus saadaan, tulee suunnitelman toteutus hallinnoida hyvin. Valtiokonttori tuottaa RRP:n toteuttamisen keskitetyt tietojärjestelmäpalvelut sekä neuvoo ja ohjaa RRP-rahoitusta myöntäviä tukiviranomaisia rahoituksen käytön hallinnoinnissa.

 • Julkisen hallinnon avoimuus ja vastuullisuus

  Valtiokonttori edesauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16.6 Kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita kaikilla tasoilla toteutumista myös edistämällä julkisen hallinnon avoimuutta ja vastuullisuutta. Tavoitetta edistävät seuraavat tehtävämme:

  • Tutkihallintoa.fi tuo avoimuutta hallintoon. Valtiokonttorin tuottama Tutkihallintoa.fi-palvelu on perustettu edistämään hyvää ja läpinäkyvää julkista hallintoa. Se palvelee valtionhallintoa, kuntasektoria, hyvinvointialueita, kansalaisia, yhteisöjä sekä yrityksiä, toisin sanoen kaikkia hallinnon asiakkaita ja sidosryhmiä. Tarjoamalla jokaisen käyttöön ajantasaista ja helposti saavutettavaa tietoa, palvelu edistää julkisen hallinnon avoimuutta.
  • Edistämme valtionhallinnon vastuullisuusraportointia. Valtiokonttorissa ylläpidetään ja kehitetään valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin viitekehystä. Vastuullisuusraportoinnin työn tueksi järjestetään tilaisuuksia ja tapahtumia, tuetaan organisaatioita sekä tuotetaan materiaalia vastuullisuusraportoinnin onnistumisen mahdollistamiseksi.
  • Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan yhteinen ratkaisu. Euroopan unionin niin kutsuttu Whistleblower-direktiivi pantiin Suomessa täytäntöön 1.1.2023 voimaan tulleella ilmoittajansuojelulailla. Vuonna 2022 Valtiokonttori kilpailutti valtionhallinnon käyttöön yhteisen teknisen ratkaisun virastojen sisäisen ilmoituskanavan toteuttamiseksi. Ratkaisun omistajana Valtiokonttori myös vastaa sen operatiivisesta toiminnasta sekä kehittämisestä.

 • Ympäristöjalanjälki

  Valtiokonttori on ollut Maailman luonnonsäätiö WWF:n sertifioima Green Office -työpaikka vuodesta 2010 lähtien. Valtiokonttori läpäisi WWF:n Green Office -tarkastuksen 20.5.2022 ja sai sertifikaatin käyttöoikeuden seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Valtiokonttorissa toimii Ekoryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia sertifikaatin ylläpitoon liittyvistä asioista. Alle on poimittu esimerkkejä luvuista, jotka kuvaavat Valtiokonttorin ympäristöjalanjälkeä.

  Energia ja vesi

  100 % uusiutuvaa energiaaSenaatti-kiinteistöjen ja Helen Oy:n toimittamien tietojen mukaan kaukolämpö ja -jäähdytys Valtiokonttorin Sörnäisten rantatie 13 toimitaloon tuotettiin vuonna 2022 100 % uusiutuvista lähteistä ja niiden päästökerroin oli 0 gCO2 / kWh.

  Liikkuminen

  31521 junalla matkustettua kilometriäValtiokonttorin henkilökunta teki vuonna 2022 työhön liittyviä junamatkoja yhteensä 31 521 henkilökilometriä. VR:n mukaan kaikki Suomessa tehdyt matkustajajunamatkat ovat hiilineutraaleja. Lentäen valtiokonttorilaiset taittoivat vuonna 2022 yhteensä 259 083 kilometriä.

  Hankinnat

  110000 ostettua liuskaa hiilineutraalia paperiaGreen Office -toiminnassa Valtiokonttori seuraa sisäänostetun A4-paperin määrää. Vuonna 2022 ostetun paperin määrä väheni jälleen, 80 000 liuskalla verrattuna vuoteen 2021. Sisään ostetusta 140 000 A4-paperista 110 000 liuskaa oli hiilineutraalia paperia. Raportointitietojen perusteella Valtiokonttorin A4-paperin kulutus oli vuonna 2022 noin 447 000 liuskaa.

  Jätteet

  3686 kiloa kierrätettyä kartonkiaPainon mukaan mitattuna kierrätetyn jätteen osuus suhteessa sekajätteeseen oli viime vuonna 27 %. Valtiokonttorin Ekoryhmä järjesti vuonna 2022 Sörnäisten rantatien toimitilojen kerroskahvioihin kartongin keräysmahdollisuuden. Myös muiden jätelajien keräysastioiden määrät, sijainnit ja merkinnät tarkistettiin, jotta lajittelu olisi henkilöstölle mahdollisimman helppoa.

 • Sosiaalisesti vastuullinen työnantaja

  Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan vastuutamme vaikutuksista, joita Valtiokonttorin toiminnalla on eri ihmisille ja yhteisöille. Alle on poimittu esimerkkejä luvuista, jotka kuvaavat Valtiokonttorin henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista sekä näitä tukevia keinoja.

  Merkityksellinen työ, mielekkäät tehtävät

  Työni on mielenkiintoista ja haastavaa arvosana 4,27/5Valtiokonttorilaisten kokemus oman työn mielenkiintoisuudesta ja haastavuudesta on henkilöstölle vuosittain tehtävän työhyvinvointikyselyn vastausten perusteella korkealla tasolla. Vuonna 2022 vastausten keskiarvo oli 4,27/5.

  Johtamisen osaaminen ja itsensä johtaminen

  Itsensä johtamisen edellytys on, että henkilöstö tuntee voivansa vaikuttaa oman työn toteutukseen sekä tavoitteiden saavuttamisen keinoihin. Kokemus tästä on Valtiokonttorissa hyvä. Vuoden 2022 tuloksissa arvosana oli 4,22/5.

  Osaaminen ja sen kehittäminen

  Voin oppia ja uudistua työssäni, arvosana 4,27/5Valtiokonttorilaiset kokevat, että heillä on hyvät mahdollisuudet oppia ja uudistua työssään. Vuonna 2022 työhyvinvointikyselyn vastausten keskiarvo oli 4,29/5. Valtiokonttorissa suhtaudutaan myönteisesti henkilökiertoon, opintovapaisiin sekä opintojen suorittamiseksi lyhennettyyn työaikaan.

  Terveys ja hyvä työkunto

  24 055 käveltyä tai poljettua kilometriäValtiokonttorin toimitilat tukevat työmatkapyöräilyä, -juoksua ja -kävelyä. Viraston tiloissa on pyörävarasto sekä toimivat suihku- ja pukeutumistilat. Toimitiloissa on myös kuntosali sekä liikuntatila henkilöstön käyttöön. Vuonna 2022 Valtiokonttorin osallistui sekä pyöräilyn että kävelyn kilometrikisaan. Pyöräilyjoukkue polki 10 420 kilometriä ja kävelyjoukkue käveli 13 635 kilometriä, eli yhteensä kilometrejä joukkueillemme kertyi huimat 24 055.