Valtiokonttorin toiminnan vastuullisuuden perustana ovat virastomme yhteiset arvot ja strategia sekä hyvää hallintoa koskevat säännökset. Vastuullisuus on asioiden tarkasteluun sisäänrakennettu näkökulma, joka otetaan huomioon viraston toimintaa koskevassa päätöksenteossa ja tavoitteiden edistämisessä.

Vuodesta 2021 alkaen raportoimme vuosittain kestävää kehitystä edistävästä työstämme noudattaen Valtiokonttorin ministeriöille, virastoille ja laitoksille 2.9.2021 antamaa ohjetta valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnista. Viimeisin, vuoden 2023 kestävää kehitystä edistävästä työstämme kertova vastuullisuusraportti julkaistiin 15.5.2023.

TUTUSTU VALTIOKONTTORIN VASTUULLISUUSRAPORTTIIN 2023 >

 • Vastuullisuus kumpuaa arvoista, strategiasta ja hyvästä hallinnosta

  ”Vastuullisuus kumpuaa kaikista niistä tehtävistä, joita Valtiokonttorilla on yli 140 vuoden aikana ollut.”

  Valtiokonttorin yhteiset arvot ja strategia ovat toiminnan vastuullisuuden perusta. Valtiokonttorin arvot ovat yhteiskunnan ja asiakkaan hyvä sekä hyvinvointi ja kehitys.

  Valtiokonttorin strategiassa (2020) asetetun tavoitteen mukaan ”toimimme vastuullisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja osaamistamme”. Lisäksi: ”Vastuullisuutemme on kokonaisvaltaista: vastuullisuusraportointi toimii, eettisyys on korkealla tasolla ja ympäristöasioissa olemme edelläkävijöitä.”

  Viranomaistoiminnan vastuullisuuden säännösperusta on Suomen perustuslakiin (731/1999) ja hallintolakiin (434/2003) kirjattu hyvä hallinto. Valtiokonttori noudattaa toiminnassaan hyvän hallinnon oikeusperiaatteita.

 • Vastuullisuuden johtaminen Valtiokonttorissa

  ”Usein vastuullisuus tarkoittaa kokonaisnäkemyksen muodostamista siitä, onko toiminta Valtiokonttori arvojen mukaista.”

  Vastuullisuutta johdetaan Valtiokonttorissa osana viraston tehtävien hoitamista. Vastuullisuus on asioiden tarkasteluun sisäänrakennettu näkökulma, joka otetaan huomioon kaikissa johdon käsittelemissä asioissa ja tavoitteiden edistämisessä. Näkökulma konkretisoituu kysymällä esimerkiksi, onko Valtiokonttorin toiminta läpinäkyvää, tarkastelun kestävää, riittävän julkista ja viraston arvojen sekä veronmaksajien edun mukaista?

  Valtiokonttorin johdolla on yhtenäinen näkemys siitä, että kestävän kehityksen edistäminen on tärkeä aihealue.

 • Ympäristövastuu ja Green Office

  Green Office logoWWF myönsi 21.5.2010 Valtiokonttorin Helsingin toimipisteille Green Office -merkin käyttöoikeuden. Merkki ja siihen liittyvä diplomi myönnetään erityisen haku- ja arviointiprosessin jälkeen yrityksille ja yhteisöille, joilla on oma Green Office -kriteerit täyttävä ympäristöohjelma. Ympäristöohjelman keskeisinä tavoitteina ovat olleet energian- ja paperinkulutuksen vähentäminen sekä jätteiden lajittelun järkeistäminen.

  Valtiokonttorin ympäristöohjelma on otettu käyttöön 23.1.2008 ja sen tavoitteita on käytännössä toteuttanut toimialojen ja yksiköiden edustajista koostuva Ekoryhmä. Ympäristöohjelmamme keskeisinä tavoitteina ovat toistaiseksi olleet energian- ja paperinkulutuksen vähentäminen sekä jätteiden lajittelun järkeistäminen.

  Kestävän kehityksen edistäminen Valtiokonttorissa ei missään nimessä päättynyt Green Office -merkin saamiseen, vaan ympäristöohjelman mukainen työ on jatkuvaa. Sen takaa ympäristömyönteisen ajattelun myötätuuli sekä WWF:n arviointimenettely, joka tuo ympäristöjärjestelmän tarkastajan säännöllisin välein Valtiokonttoriin.

  Lue lisää WWF Green Office -sertifikaatista WWF:n sivuilta >

 • Palvelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti 

  Valtiokonttorissa laadittiin syksyn 2023 aikana viraston toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2024–2026. Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on kokonaisuus, jossa käsitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteellista edistämistä Valtiokonttorin ulkoisessa palveluntuotannossa ja viranomaistoiminnassa yhteiskunnassa. Suunnitelman kohteena on, miten tuotamme palveluja eri toimijoille ja väestöryhmille.

  Suunnitelmassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisen painopisteiksi vuosille 2024–2026 on valittu viisi aihealuetta:

  1. Henkilöstön tietoisuus tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä niihin liittyvä osaaminen.
  2. Valtiokonttorin tuottaman informaation selkeä rakenne ja kieliasu.
  3. Valtiokonttorin palvelukyky eri kielillä.
  4. Verkkopalvelujen ja visuaalisen viestinnän saavutettavuus.
  5. Selkeät linjaukset ja ohjeet lainsäädännön tulkintatilanteisiin.

  Valtiokonttorin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2024-2026 (PDF) >

 • Valtiokonttorin vastuullisuusraportointi

  ”Vastuullisuutta ei voi irrottaa viraston muusta tekemisestä. Se on kiinteä osa Valtiokonttorin liiketoimintaa.”

  Valtiokonttori on jo monen vuoden ajan raportoinut vapaamuotoisesti toimintansa vastuullisuudesta viraston tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Valtionhallinnon yhteisen raportointikehyksen käyttöönotto keväällä 2022 aloitti raportoinnissa uuden vaiheen. Tästä lähtien raportoinnissa noudatetaan Valtiokonttorin ministeriöille, virastoille ja laitoksille 2.9.2021 antamaa ohjetta valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnista.

  Vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa Valtiokonttori viestii sidosryhmilleen kestävää kehitystä edistävästä työstään. Raportissa kerrotaan, miten Valtiokonttori omalla toiminnallaan edesauttaa itse valitsemiensa 3–5 YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista. Vastuullisuusraportin painopisteet ja raportoitavat toimet valitaan kullekin vuodelle erikseen.

  Julkaistut vastuullisuusraportit:

  Valtiokonttorin vastuullisuusraportti 2023 (PDF) >
  Valtiokonttorin vastuullisuusraportti 2022 (PDF) >
  Valtiokonttorin vastuullisuusraportti 2021 (PDF) >