Elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta jo syntyneiden tietojen toimittaminen Valtiokonttorin vastuulla oleviin keskitettyihin seurannan tietojärjestelmiin

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/55453/00.00.00.01/2022
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä14.07.2022
Antopäivämäärä14.07.2022
KategoriatElpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP)
YlläpitovastuuValtiokonttori

RRF-rahoitusvälineen kansallisen suunnitelman (RRP) toimeenpanosta vastaavat tukiviranomaiset ja vastuuministeriöt

Elpymis- ja palautumistukivälineeseen (”RRF-tukiväline”) liittyvän kansallisen suunnitelman (RRP) toimeenpano on ollut käynnissä ennen kansallisen lainsäädännön voimaantuloa. RRF-tukivälineellä on rahoitettu sekä tuen hakijoita että hallinnon itsensä toteuttamia investointeja ja uudistuksia. Näissä jo rahoitetuissa RRP-toimenpiteissä on jo syntynyt tuensaajiin, tuensaajien edunsaajiin, toimeksisaajiin, toimeksisaajien edunsaajiin sekä toimeksisaajien alihankkijoihin liittyviä tietoja. Tällä Valtiokonttorin määräyksellä määrätään tukiviranomaiset toimittamaan lain Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 12 § 1 momentin 3 kohdan mukaiset tiedot keskitettyihin tietojärjestelmiin 26.8.2022 mennessä. Tietojen toimittaminen voi alkaa 1.8.2022 jälkeen. Kyseiset tiedot on kuvattu RRF-tukivälineasetuksen 22 artiklan 2 kohdan d alakohdan i-iii alakohdissa.

Valtiokonttorin vastuulla on lain Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 7 § 1 momentin 1 kohdan mukaisesti ”ylläpitää elpymis- ja palautumistukivälinevaroilla rahoitettujen hankkeiden seurantaa koskevaa keskitettyä kansallista tietojärjestelmää, johon kerätään lain 12 §:ssä tarkoitetut tiedot, sekä toimia tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä”. Seurantaan liittyvät keskitetyt tietojärjestelmät ovat kansallisen RRP-suunnitelman toimenpiteen (P2C2R2) välitavoite:

”Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon seurantaan tarkoitettu tietojärjestelmä on valmis ja toiminnassa ennen ensimmäisen maksupyynnön esittämistä. Järjestelmä perustuu olemassa oleviin järjestelmiin ja sisältää vähintään seuraavat toiminnot: a) välitavoitteita ja tavoitteita koskevien tietojen keruu ja niiden saavuttamisen seuranta; b) elpymis- ja palautumistukivälineestä annetun asetuksen 22 artiklan 2 kohdan d alakohdan i–iii alakohdassa edellytettyjen tietojen kerääminen, säilyttäminen ja niihin pääsyn varmistaminen.”

Välitavoitteen toteutumisen todentaminen määritellään lopullisesti Suomen ja Euroopan komission välisissä käynnissä olevissa operatiivisissa järjestelyissä. Välitavoitteen toteutuminen on ehtona Suomen ensimmäisen RRF-tukivälineen maksupyynnön lähettämiselle. Euroopan komissio on määritellyt minimivaatimukset keskitetyn seurannan tietosisällöille ja ne ovat:

  • Tavoitteisiin ja välitavoitteisiin liittyvät tiedot
  • RRF-tukivälineasetuksen 22 artiklan 2 kohdan d alakohdan i-iii alakohdissa luetellut tiedot

Jälkimmäisen kohdan tiedot sisältävät seuraavat tietojoukot (liitteen 1 mukaisesti):

  • Tuen saajaan liittyvät tiedot
  • Tuen saajaan liittyvien tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tiedot
  • Toimeksisaajaan liittyvät tiedot
  • Toimeksisaajaan liittyvien tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tiedot
  • Toimeksisaajaan liittyvien alihankkijoiden tiedot

Euroopan komissio on asettanut keskitetyn seurannan tietojärjestelmille seuraavia minimivaatimuksia:

  • Keskitetyn seurannan tietojärjestelmissä pitää olla tarvittavat toiminnallisuudet
  • Keskitetyn seurannan tietojärjestelmät tulee olla käytössä
  • Keskitetyn seurannan tietojärjestelmissä pitää olla ajantasaiset tiedot aikaisemmin mainittujen minimitietosisältövaatimusten mukaisesti.

Jotta Euroopan komission asettamat edellä mainitut vaatimukset pystytään täyttämään, tulee Suomen RRP-toimeenpanosta vastaavien tukiviranomaisten ja vastuuministeriöiden toimittaa tarvittavat tiedot jo käynnissä olevista toimenpiteistä ylempänä tässä määräyksessä annetun aikataulun mukaisesti. Tiedot toimitetaan joko RRP-tietojärjestelmään tai valtion yhteiseen hankesalkkujärjestelmään (liitteen 2 mukaisesti).

Valtiokonttori tuottaa tarvittavat keskitetyn seurannan tietojärjestelmien käyttöohjeet sekä käyttäjäkoulutukset. Valtiokonttori neuvoo ja tukee tukiviranomaisia tietojen toimittamiseen liittyen. Erikseen sovittujen toimenpiteiden jo syntyneiden tietojen toimittamisen osalta voi olla erilaisia hyödynnettäviä massamuotoisen tiedon toimittamiseen tarkoitettuja menetelmiä. Näistä sovitaan aina erikseen tukiviranomaisen ja Valtiokonttorin välillä.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa erillisiä määräyksiä keskitettyyn seurantaan liittyvistä toimitettavista tiedoista sekä tietojen teknisestä toimitustavasta lain Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 12 § 4 momentin ja 5 momentin mukaisesti.

Voimaantulo

Valtiokonttori on tänään antanut oheisen määräyksen RRF-tukivälineen toimeenpanosta syntyneiden tietojen toimittaminen Valtiokonttorin vastuulla oleviin keskitettyihin seurannan tietojärjestelmiin. Tämä määräys tulee voimaan heti.

Lakiviitteet

Laki Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 537/2022

Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 538/2022

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/241, annettu 12 päivänä helmikuuta 2021, elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista sähköpostitse osoitteesta rrp@valtiokonttori.fi.

Allekirjoitukset (sähköisesti allekirjoitettu)

Yksikönjohtaja Mari Näätsaari
Hankejohtaja Vesa Hagström

Jakelu

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Business Finland Oy
Energiavirasto
Etelä-Savon ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
KEHA-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Maa- ja metsätalousministeriö
Maahanmuuttovirasto
Maanmittauslaitos
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
Patentti- ja rekisterihallitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Akatemia
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Väylävirasto
Ympäristöministeriö

Tiedoksi

Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori
Finanssineuvos Laura Vartia, Valtiovarainministeriö

Liitteet

Liite 1: Tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tietojen kerääminen (ohje)
Liite 2: Toimeenpanon raportoinnissa käytettävät tietojärjestelmät (ohje)

Liitteet löytyvät Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta -palvelusivustolta.

elpymissuunnitelmaRRFRRP