Uudet toimitilat Hakaniemessä.

Valtiokonttori sai uudet toimitilat Hakaniemestä vuonna 1984.

1987

Vuonna 1987 maaliskuun alussa yhdistettiin valtion tapaturmaviraston siviiliosasto Valtiokonttoriin.

Siirtoa oli valmisteltu jo toistakymmentä vuotta. Yhdistämistä perusteltiin Valtiokonttorin eläkeosaston ja tapaturmaviraston siviiliosaston tehtävien samankaltaisuudella. Valmistelun vaiheissa istui monia eri työryhmiä ja niiden esitykset olivat hyvinkin erilaisia. Jotkut esittivät eläkeosaston liittämistä tapaturmavirastoon, jotkut taas päinvastaista toimenpidettä.

1.3.1987 aloitti Valtiokonttorissa uusi Vahingonkorvausosasto ja sen 72 työntekijää, jotka siirtyivät tapaturmavirastosta. Osaston, nyk. yksikön, hoidettaviin tehtäviin kuuluvat mm. tapaturma- ja liikennevakuutuslainsäädäntöön perustuvat korvaukset, virkamieslakiin perustuvat korvaukset irtisanomistilanteissa, ryhmähenkivakuutusta vastaavat taloudelliset tuet sekä rikosvahinkojen korvaukset.

1989

Valtionhallinnossa on tuettu laajaa, varhaisvaiheista kuntoutusta yli kymmenen vuoden ajan. Toiminnan tavoitteena on työkykyä heikentävien prosessien pysäyttäminen ja työkyvyttömyyden ehkäiseminen niin aikaisessa vaiheessa, ettei työkyky vielä ole ehtinyt huomattavasti alentua. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on yhteistyössä valtion työpaikkojen kanssa kehitetty toimintatapa, jossa työpaikkojen rooli oman henkilöstönsä työkyvyn tukemisessa ja tarvittavan kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on keskeinen. Tällä pyritään myös siihen, että työpaikat tiedostaisivat omien organisatoristen ja kulttuuristen toimintatapojensa merkityksen henkilöstönsä työkyvyn säilymiselle.

Valtiokonttorilaisia kesällä 1989.

Valtiokonttorilaisia kesällä 1989.

Toimintatavassa on keskeistä, että työpaikoilla on toimiva kuntoutuksen yhteistyöverkosto, johon kuuluu koulutettu kuntoutusyhdyshenkilö, esimies ja esimerkiksi työsuojeluhenkilöstöä ja muita kuntoutuksen kannalta keskeisiä henkilöitä. Työpaikan lähin yhteistyökumppani varhaiskuntoutuksessa on työterveyshuolto. Tällä tavoin pyritään varmistamaan, että kuntoutustarpeet havaitaan ajoissa ja niihin pystytään nopeasti vastaamaan. Samalla turvataan, että työpaikan ja sen tarpeiden kokonaistuntemus välittyy kuntoutuksen suunnitteluun.

Varhaiskuntoutusta toteutetaan sekä ryhmäkuntoutuksena että vakavammissa työkyvyn uhkatilanteissa yksilöllisenä kuntoutuksena. Toimintaan voi tarvittaessa osallistua myös kokonainen työyhteisö.

Varhaiskuntoutukseen osallistuu vuosittain useita tuhansia valtion palveluksessa olevia henkilöitä. Kustannuksiltaan varhaiskuntoutus on verrattain edullista. Edullisuus perustuu mm. siihen, että sitä toteutetaan avokuntoutuksena työ ohessa.

Valtiokonttori on toteuttanut 1996-1999 laajan varhaiskuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksen Kaikki hyvin työssä? Varhaiskuntoutukseen satsatut rahat tulevat moninkertaisesti takaisin. Tutkimus osoitti huomattavia säästöjä niin sairauspoissaolojen vähenemisenä kuin eläkkeelle siirtymisen myöhentymisenä.