Vastuullisuusraportilla Valtiokonttori viestii sidosryhmilleen kestävää kehitystä edistävästä työstään. Raportissa kerrotaan, miten Valtiokonttori omalla toiminnallaan edesauttaa tarkastelun kohteeksi valittujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Vastuullisuusraportin painopiste on viraston ”kädenjäljessä” eli siinä, miten Valtiokonttori tehtäviään hoitamalla voi vaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen. Raportoinnin kohteeksi vuodelta 2021 on valittu seuraavat neljä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin näemme Valtiokonttorilla olevan tehtäviensä hoitamisen kautta vaikutusmahdollisuuksia: 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Vastuullisuusraportissa kuvataan myös viraston ”jalanjälki” eli negatiiviset vaikutukset sen toimintaympäristöön. Raportin jalanjälkiosiossa kuvataan Valtiokonttorin toiminnan ympäristövaikutuksia neljällä pääalueella: energia ja vesi, liikkuminen, hankinnat ja jätteet. Raportissa esitetään Valtiokonttorin tunnuslukuja ja seurantatietoja sekä jalanjäljen pienentämiseen tähtääviä toimia näiltä alueilta.

TUTUSTU VALTIOKONTTORIN VASTUULLISUUSRAPORTTIIN 2021 (PDF) >

Alle on koottu vuoden 2021 vastuullisuusraporttiin valikoidut kädenjälkemme sekä esimerkkejä toimista, joita Valtiokonttorissa on vuonna 2021 tehty toimintamme jalanjäljen pienentämiseksi.

 • Valtiokonttorin kädenjälki talouden ja työelämän toimivuuteen

  Kuvake: YK:n kestävän kehityksen tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvuaValtiokonttori edesauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua toteutumista toiminnassaan seuraavien tehtäviensä kautta.

  • Yrityksille valtion tukea koronapandemian aikana. Vuonna 2021 Valtiokonttori oli merkittävin yksittäinen valtion koronatukien jakaja. Koronatukea maksettiin vuoden aikana yhteensä 780 miljoonaa euroa.
  • Luottoluokitukset rakentavat talouden perustaa. Valtiokonttori vastaa Suomen valtion suhteista kansainvälisiin luottoluokituslaitoksiin. Niiden valmistelemia, Suomea koskevia arvioita hyödyntävät suuriakin omaisuusmassoja hoitavat sijoittajat tehdessään sijoituspäätöksiään. Suomalaisten yritysten luokituksille valtion luottoluokitus luo perustan, jonka päälle yritysten luottoluokitukset rakentuvat.
  • Valtiokonttori palvelee työelämän kolhuissa. Valtiokonttorilla on rooli valtion työelämän turvaverkossa. Valtiokonttori hoitaa valtion henkilöstön työtapaturmien ja ammattitautien korvaustoiminnan.
  • Hyvän työelämän ja uudistumiskyvyn tuki. Valtiokonttorin T3-toimialan Työelämäpalvelut-tiimi tukee valtion organisaatioiden uudistumiskykyä, työyhteisöjen toimivuutta ja työhyvinvointia sekä kestävän kehityksen edistämiseksi tehtävää työtä
  • Ammatillinen kuntoutus tukee työelämässä pysymistä. Ammatillinen kuntoutus kuuluu Valtiokonttorin korvausturvaan liikennevahinkojen, työtapaturmien ja ammattitautien sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien alueella. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea vahingonkärsinyttä pysymään työelämässä, vaikka hänellä on vahinkotapahtumasta aiheutunut terveydellinen rajoite.

 • Valtiokonttorin kädenjälki innovaatioihin ja infrastruktuuriin

  Kuvake: YK:n kestävän kehityksen tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuurejaValtiokonttori edesauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja toteutumista toiminnassaan seuraavien tehtäviensä kautta.

  • Yritysluotot edistävät tulevaisuuden ratkaisuja. Valtiokonttorissa hallinnoidaan Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin myöntämiä tuotekehitys- ja perustamislainoja. Valtiokonttorissa pyritään edesauttamaan sitä, että lainansaaja saa nostettua lainan viivytyksettä.
  • Yhteishankkeessa rakennetaan talouden infrastruktuuria. Valtiokonttorilla on aktiivinen rooli Patentti- ja rekisterihallituksen vetämässä Yrityksen digitalous -hankkeessa. Hankkeen visiona on tehdä Suomesta vuoteen 2030 mennessä kilpailukykyisin toimintaympäristö, jossa palvelut ovat siirtyneet verkkoon ja ne keskustelevat keskenään. Hanketyössä Valtiokonttorin vastuulla on liiketoiminnan asiakirjojen sähköistäminen ja standardointi.

 • Valtiokonttorin kädenjälki hyvään asumiseen

  Kuvake: YK:n kestävän kehityksen tavoite 11: Kestäät kaupungit ja yhteisötValtiokonttori edesauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt toteutumista toiminnassaan seuraavien tehtäviensä kautta.

  • Korkotuet ja valtiontakaukset asuntoyhteisöille. Valtiokonttori hallinnoi korkotukilainoja, jotka on myönnetty vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja hankintaan. Valtiokonttori huolehtii, että korkotukien ja valtiontakausten hallinnointi sekä maksatus hoidetaan vastuullisesti ja säädösten asettamien velvoitteiden mukaisesti. Se tukee osaltaan sosiaalisen asuntotuotannon tavoitteiden toteutumista.
  • Yksityishenkilöille tukea asuntorahoitukseen. Valtiokonttorin tehtävänä on hallinnoida asuntosäästöpalkkiojärjestelmän (nk. ASP-järjestelmän) mukaisia korkotukia ja omistusasuntolainojen valtiontakauksia sekä muita yksityishenkilöiden omistusasuntolainojen valtiontakauksia. ASP-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa nuorten ensimmäisen omistusasunnon hankintaa ja edistää asuntosäästämistä. Valtiontakausjärjestelmän avulla pyritään edesauttamaan asunnon hankkijoita saavuttamaan kunkin mieltymyksiä vastaava asumismuoto ja takaamaan omistusasumisen saavuttaminen.
  • Tervehdyttämistoimilla elinvoimaa asuntoyhteisöihin. Valtiokonttori hallinnoi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja kuntien myöntämiä aravalainoja. Valtiokonttori vastaa aravalainojen myöntämispäätöksen jälkeisistä tehtävistä sekä aravalainoitettujen vuokra- ja asumisoikeusyhteisöjen taloudellisista tervehdyttämistoimenpiteistä. Tervehdyttämistoimien avulla voidaan auttaa vuokrataloyhteisöjä mm. selviämään kiinteistöjen korjaustarpeista ja ylläpidosta.

 • Valtiokonttorin kädenjälki hyvään ja avoimeen hallintoon

  Kuvake: YK:n kestävän kehityksen tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallintoValtiokonttori edesauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto toteutumista toiminnassaan seuraavien tehtäviensä kautta.

  • Kansalaispalvelut toteuttavat oikeusturvaa
   • Oikeusturva johtamisen ja seurannan kohteena. Valtiokonttorin Kansalaispalvelut-toimiala palveli hallinnon asiakkaita vuonna 2021 tuottamalla lähes kolmeakymmentä erilaista palvelua sotainvalidi- ja veteraaniasioiden, vahingonkorvausten, valtion edunvalvonnan sekä yritysten kustannustukien alueella. Toimialalla tehtiin määrätietoisesti töitä sen eteen, että asioiden käsittely on asianmukaista ja viivytyksetöntä.
   • Korvaukset syyttömästi vapautensa menettäneille. Valtiokonttori myöntää aiheettomaksi osoittautuneesta vapaudenmenetyksestä ja matkustuskiellosta korvauksia kärsimyksestä, tulojen vähentymisestä ja vapaudenmenetyksestä aiheutuvista suorista kuluista. Valtiokonttori edistää oikeusturvaa pyrkimällä ratkaisutoiminnassaan hakijoiden yhdenmukaiseen kohteluun kunkin tapauksen erityispiirteet huomioiden. Vuonna 2021 korvaustoiminnassa siirryttiin asiakirjojen sähköiseen hallinnointiin, mikä tukee osaltaan korvaustoimintaa.
   • Valtion vahingonkorvausvastuuseen perustuvat korvaukset. Valtiokonttorin tehtävänä on osaltaan huolehtia siitä, että viranomaisen vahingonkorvausvastuu toteutuu yhdenvertaisesti ja asianmukaisesti ja että viranomaistoiminnasta vahinkoa kärsinyt saa vahingostaan asianmukaisen hyvityksen ilman kohtuuttomia ponnistuksia. Kun asia ratkaistaan Valtiokonttorissa, korvauksen hakija saa objektiivisen päätöksen nopeammin ja edullisemmin kuin tuomioistuinprosessissa.
  • Tutkihallintoa.fi tuo avoimuutta hallintoon. Valtiokonttorin tuottama tutkihallintoa.fi-sivusto on perustettu edistämään hyvää ja läpinäkyvää julkista hallintoa. Tutkihallintoa.fi palvelee kaikkia hallinnon asiakkaita ja sidosryhmiä tarjoamalla jokaisen käyttöön ajantasaista ja helposti saavutettavaa tietoa.
  • ESG-viestintä kertoo yhteiskunnan kestävyydestä. Valtiokonttori edistää Suomen erottautumista valtioiden velkakirjakirjamarkkinoilla panostamalla Suomen ESG-vahvuuksien viestintään. Valtiokonttori julkaisi v. 2021 fi-sivustollaan uuden kansainvälisille sijoittajille suunnatun osion, joka tarjoaa ajantasaisen tilannekuvan siitä, miten Suomi hillitsee ilmaston lämpenemistä, edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ja vahvistaa hyvää hallintoa.

 • Valtiokonttorin jalanjälki

  Vastuullisuusraportin jalanjälkiosiossa kuvataan Valtiokonttorin toiminnan ympäristövaikutuksia neljällä pääalueella: energia ja vesi, liikkuminen, hankinnat ja jätteet. Tässä muutama esimerkki toimista, joita olemme vuonna 2021 tehneet toimintamme jalanjäljen pienentämiseksi:

  Energia ja vesi

  CASE: Koronapandemian aiheuttaman laajan etätyön takia iso osa työpäivien aikana tapahtuvasta energian- ja vedenkulutuksesta siirtyi konttorilta etätyöpisteisiin. Valtiokonttorin Ekoryhmä julkaisi keväällä 2021 viraston intranetissä Ekologinen etätyö -juttusarjan. Sarjassa oli kaksi juttua fiksusta energiankäytöstä.

  Liikkuminen

  CASE: Loppuvuonna 2021 niille valtiokonttorilaisille, joilla on vuokrapaikka viraston parkkihallissa, käynnistyi mahdollisuus hankkia sähköauton latauspalvelu parkkipaikan yhteyteen.

  Hankinnat

  CASE: Vuonna 2021 Valtiokonttori toteutti sähköisen joulutervehdyksensä jo toisena vuonna peräkkäin yhteistyössä WWF:n kanssa. Joulutervehdyksen aiheena oli Itämeri.

  CASE: Valtiokonttori siirtyi vuonna 2021 hiilineutraalin tulostuspaperin käyttöön.

  Jätteet

  CASE: Valtiokonttori käynnisti vuonna 2021 tulostimien Lexmark-mustekasettien kierrätyksen Valtorin avulla. Vuonna 2022 kierrätys laajenee kattamaan myös Ricoh-mustekasetit.