EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) varojen käyttöön liittyvien tietojen kerääminen

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/50349/00.00.00.01/2022
AsiakirjatyyppiOhje
Antopäivämäärä07.10.2022
KategoriatElpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP)
YlläpitovastuuValtiokonttori

Ohje EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) varojen käyttöön liittyvien tietojen keräämiseen


Versio
Päivämäärä Muutos
1.2. 7.10.2022 Lisätty maininta EU:n pakotejärjestelmästä. Tarkennettu 2 %:n hallinnollisten kustannusten seurantaa. Täydennetty tuensaajan pakollisia liitetiedostoja. Muutettu tekstiä koskien excel-tiedonsiirrolla tuotavia liitetiedostoja. Tarkennettu kustannusten seurannan raportointia (Power BI).
1.1 25.7.2022 Toimeenpanolain tunnistetiedot päivitetty. Ajantasaisen tiedon kuvausta tarkennettu. Maksetun rahoituksen maksutapahtuman yksilöivä tieto poistettu.
1.0 7.6.2022 Valmis ohje

Taustaa

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan (jatkossa RRP-suunnitelma) liittyvällä tuella tarkoitetaan valtion talousarvioon otettua elpymis- ja palautumistukivälinevaroja (jatkossa RRF-tukiväline) vastaavaa määrärahaa tai siihen liittyvää valtion rahoitusosuusmäärärahaa. Tuella rahoitetaan ministeriöiden, muiden valtion virastojen, laitosten ja lain perusteella valtionapuviranomaiselle kuuluvia tehtäviä hoitavien oikeushenkilöiden (myöhemmin tukiviranomainen) toteuttamia toimenpiteitä, jotka ovat luonteeltaan joko investointeja tai uudistuksia. RRF-tukivälineestä myönnetään avustuksia tuen saajille, tehdään tavara- tai palveluhankintoja tuen saajien hyväksi ja toteutetaan hallinnon sisäisiä uudistus- ja kehittämishankkeita. Tämän dokumentin tarkoitus on ohjeistaa tukiviranomaisia Suomen RRP-suunnitelman varoihin liittyvien tietojen keräämiseen ja raportointiin liittyvissä tehtävissä.

Lainsäädäntö koskien varojen käyttöä, raportointia ja seurantaa

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen varojen käyttöä, raportointia ja seurantaa säätelevät EU:n asetus RRF-tukivälineestä [1](myöhemmin RRF-asetus), laki Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta [2] (myöhemmin RRP-toimeenpanolaki), valtionavustuslaki [3] sekä tukiviranomaisen toimintaa säätelevät mahdolliset erityislait. Lisäksi RRP-toimeenpanolain perusteella Valtiokonttori voi antaa tarkentavia määräyksiä toimitettavista tiedoista.

RRF-asetuksen merkittävimmät tukivälineen varojen käyttöä koskevat säädökset ovat:

 • Tukivälineestä jäsenvaltioille myönnettävä rahoitus on kustannuksiin perustumaton tukimuoto. Jäsenvaltiot voivat käyttää rahoitusosuuksien kaikkia muotoja, mukaan lukien yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot. (Johdanto (18))
 • Tukivälineestä myönnettävää tukea ei saa käyttää korvaamaan toistuvia kansallisia talousarviomenoja, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa (Artikla 5(1))
 • Tukivälineestä tuetaan ainoastaan hankkeita, joissa noudatetaan ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta (Artikla 5(2))
 • Uudistuksille ja investointihankkeille voidaan myöntää tukea muista unionin ohjelmista ja välineistä edellyttäen, että tällaisella tuella ei kateta samoja kustannuksia (Artikla 9)

RRP-toimeenpanolaissa säädetään tukivälineen käytön keskitetystä seurannasta seuraavaa (12 §):

 • Tukiviranomaisen on osana tuen käytön seurantaa ja valvontaa tallennettava käyttämäänsä tietojärjestelmään seuraavat tiedot sekä ilmoitettava ne salassapitosäännösten estämättä Valtiokonttorille elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon keskitettyä kansallista seurantaa ja valvontaa varten:
  • tuen hakemista, myöntämistä, maksamista, seurantaa, maksamisen lopettamista, palauttamista, tarkastuksia, takaisinperintää ja muita jälkitoimia koskevat tiedot
  • tukivälineasetuksen 22 artiklan 2 kohdan d alakohdan i-iv alakohdassa tarkoitetut tiedot. (iv) alakohdan mukaisesti tietojärjestelmään kerätään tiedot RRP-suunnitelman mukaisten uudistusten ja investointihankkeiden täytäntöönpanotoimenpiteistä sekä kyseisten toimenpiteiden julkisen rahoituksen kokonaismäärä siten, että ilmoitetaan tukivälineestä ja muista unionin rahastoista maksettujen varojen määrä.

Lisäksi RRP-toimeenpanolaissa säädetään tietyistä tuen myöntämisen ja maksamisen rajoituksista, mikäli tuenhakija on laiminlyönyt lakisääteisiin maksuihin ja veroihin liittyviä velvoitteita, mikäli tuenhakijalla on merkittäviä velkoja ulosotossa, hakija on konkurssissa tai hakijan muiden laiminlyöntien ja vilpillisten menettelyjen takia (ks. koko lista tuen myöntämisen ja maksamisen rajoituksista RRP-toimeenpanolain 10 § ja 11 §). Tukiviranomaisen tulee myös huomioida tukea myöntäessään tai maksaessaan Euroopan unionin pakotejärjestelmän (ns. Venäjä-pakotteet) mukaiset rajoittavat toimenpiteet.

Suomen RRP-suunnitelman budjetti

RRP-suunnitelman kokonaiskustannuksista on laadittu toimenpiteittäin [4] ja tukiviranomaisittain jaotellut kokonaiskustannusarviot. RRP-suunnitelman toimenpiteiden toimeenpanossa noudatetaan budjetin normaalia toimeenpanoa tukiviranomaista koskevan erityislainsäädännön, valtionavustuslain ja valtiovarainministeriön antamien määräysten mukaisesti.

Suomen valtion vuosittain laadittavissa talousarvioissa RRF-tukivälineen avulla rahoitettavat toimenpiteet huomioidaan Suomen RRP-suunnitelman aikataulun mukaisesti vuosina 2021–2026. Ministeriöt laativat normaalien talousarviokäytäntöjen mukaisesti vuosittaiset talousarviot, jotka eduskunta hyväksyy. Talousarvio viedään Kieku-järjestelmään toimenpidekohtaisille talousarviotileille. Ministeriöiden tulee huolehtia oman hallinnonalansa osalta talousarviokirjanpitotilien määrittelystä ja nimeämisestä Valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaisesti (Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) talousseuranta Kiekussa – Valtiokonttori) Suomen RRP-suunnitelman kustannusseurannan mahdollistamiseksi.

RRF-tukivälineen varojen käyttö hallinnonaloilla

RRP-suunnitelman toimenpiteiden toimeenpano tapahtuu eri ministeriöiden toimi- tai hallinnonalan tukiviranomaisten toimesta Suomen RRP-suunnitelmassa kuvatulla tavalla. Toimenpiteitä toteutetaan:

 • myöntämällä avustuksia tuensaajille hankkeiden toteuttamiseksi kunkin tukiviranomaisen rahoitusehtojen mukaisesti (rahoitusmuotoinen tuki)
 • myöntämällä tukea tuensaajan hyväksi tehtyyn tavara- tai palveluhankintaan (hankintamuotoinen tuki)
 • tukiviranomaisen itse toteuttamilla hankkeilla (hallinnon sisäiset hankkeet)

Lisäksi toimenpiteiden toimeenpano aiheuttaa hallinnollisia kustannuksia tukiviranomaisissa. Näitä hallinnollisia kuluja (esim. palkkamenoja, palveluiden ostoja) voi sisältyä toimenpiteiden kokonaisbudjettiin vuosille 2021–2026 enintään 2 % osuudella toimenpiteen RRF-tukivälineellä katettavista investointi- tai uudistuskustannuksista. Hallinnollisten kulujen 2 % osuuden kertymää seurataan suhteessa toimenpiteen suunniteltuihin kustannuksiin.

Toimenpiteiden toimeenpanoon liittyvien kustannusten ja muiden varojen käytön seuranta toteutetaan Kieku-tietojärjestelmän avulla. Valtiokonttori on antanut ohjeen RRP-suunnitelman seurannasta Kieku-tietojärjestelmässä (Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) talousseuranta Kiekussa – Valtiokonttori).

Ohjeen mukaan RRP-suunnitelman toteutuneiden kustannusten seuranta ja raportointi toteutetaan talousarviokirjanpidon tilien ja projekti-seurantakohteiden sekä molempiin seurantakohteisiin perustettavien raportoinnin rinnakkaishierarkioiden avulla. Lisäksi ohjeessa neuvotaan kulukirjausten (esim. palkat) yksityiskohdissa.

Tietojärjestelmiin kerättävät tiedot

Suomen RRP-suunnitelman toimeenpanon seurantaan ja raportointiin käytetään kahta tietojärjestelmää:

 • Valtiokonttorin ylläpitämän RRP-järjestelmän avulla seurataan hankkeita, joissa tuki myönnetään tuensaajalle hankkeen toteuttamiseksi (sekä rahoitusmuotoinen tuki että hankintamuotoinen tuki)
 • Valtion yhteisen hankesalkkujärjestelmän avulla seurataan tukiviranomaisen itse toteuttamia hallinnonalan sisäisiä uudistus- ja investointihankkeita

Toimenpiteitä, jotka sisältävät sekä tukimuotoista toimintaa että tukiviranomaisen itse toteuttamaa hallinnon sisäistä kehitys- ja uudistustoimintaa, raportoidaan RRP-järjestelmässä.

Hankesalkkujärjestelmään kerätään varojen käyttöön liittyviä tietoja vain toimenpiteen toteuttamiseksi käytettävissä olevasta rahoituksesta rahoitusvälineittäin (RRF-tukivälineen rahoitus, muu EU-rahoitus eriteltynä rahoituslähteittäin, muu julkinen rahoitus).

RRP-järjestelmään kerätään tiedot kaikkien RRF-tukivälineellä rahoitettujen toimenpiteiden varojen käytöstä sekä tiedot mahdollisesta muusta toimenpiteiden toimeenpanoon käytetystä rahoituksesta (muu EU-rahoitus eriteltynä rahoituslähteittäin, muu julkinen rahoitus).

RRP-järjestelmän ja hankesalkkujärjestelmän käyttämiseen on luotu erilliset ohjeet, joissa opastetaan tietokenttien täyttämiseen. Järjestelmäohjeet ovat saatavilla Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta -palvelusivustolla (Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta)

Varojen käytön raportointi on jatkuvaa raportointia eikä sitä ole sidottu raportointijaksoihin. Toisin sanoen varojen käytöstä on mahdollista syöttää tietoja järjestelmiin niiden tietojen osalta, joita ei saada suoraan Kieku-järjestelmästä myös silloin, kun raportointijakso ei ole käynnissä. Tietojen tulee olla järjestelmissä kuukausittain ajantasaisia, ts. tukiviranomaisen tulee kuukauden kuluessa tietojen saannista siirtää tiedot RRP-järjestelmään. Varojen käytön raportointi ei kuitenkaan edellytä muutoksia tukiviranomaisen tuen myöntämiseen tai maksamiseen liittyviin aikatauluihin.

Tiedot varojen käytöstä tarvitaan eri toimijoiden tekemää valvontaa ja tarkastuksia varten sekä komissiolle Suomen vuosittaisen maksupyynnön yhteydessä tehtävän vihreän siirtymän (ilmastorahoituksen ja -kustannusten kokonaiskustannukset) raportoinnin ja kaksi kertaa vuodessa tehtävän toimenpidekohtaisen muista EU-rahoituslähteistä saatavan rahoituksen raportoinnin mahdollistamiseksi. Euroopan komissiolle tehtävään raportointiin otetaan tiedot kullakin raportointiajanhetkellä RRP- ja Kieku-järjestelmissä olevat kustannus- ja rahoitustiedot.

Rahoitusmuotoinen tuki

Toimenpiteestä vastuullinen tukiviranomainen syöttää RRP-järjestelmään tiedot varojen käytöstä tuensaajittain, joita voi olla yhdellä tukikohteella yksi tai useampia. Tietojen tulee olla järjestelmissä kuukausittain ajantasaisia, ts. tukiviranomaisen tulee kuukauden kuluessa tietojen saannista siirtää tiedot RRP-järjestelmään.

Tukikohde on yksittäinen rahoitettava projekti tai hanke. Tukikohde voi olla myös yksittäinen tuensaaja. Kukin tukikohde kytkeytyy johonkin toimenpiteeseen. Tukikohde on siis esimerkiksi rahoitushaun kautta rahoitettavaksi valittu investointihanke, jota toteuttaa yksi tai useampi tuensaaja, tai yksittäinen yritys, joka saa tukea toimenpiteen toteuttamiseksi.

Tuensaajan rahoituksesta syötetään seuraavat tiedot:

RRF-rahoituksen tiedot ja liiteasiakirjat:

 • Myönnetty rahoitus (kokonaiseuromäärä, esim. 100 000 euroa), mukaan lukien tuki- tai rahoituspäätösasiakirja
 • Maksettu rahoitus (maksatuspäätösten mukaiset maksutapahtumat; kokonaiseuromäärä kahdella desimaalilla, esim. 100 000,00 euroa ja maksupäivämäärä)
 • Takaisinperitty rahoitus (kokonaiseuromäärä kahdella desimaalilla, esim. 100 000,00 euroa ja maksupäivämäärä), mukaan lukien takaisinperintäpäätösasiakirja

Muun rahoituksen tiedot:

 • Muu myönnetty ja saatu EU-rahoitus rahoitusvälineittäin (kokonaiseuromäärä, esim. 100 000 euroa) sekä kuvaus muulla EU-rahoituksella tuettavista kustannuksista.
 • Muu kansallinen julkinen rahoitus (kokonaiseuromäärä, esim. 100 000 euroa).

Tiedot muusta rahoituksesta syötetään tuensaajan rahoitushakemuksessa tai raportoinnin yhteydessä ilmoittaman mukaisesti.

Lisäksi järjestelmään on liitettävä jokaisen tuensaajan rahoitushakemus, DNSH-itsearviointi sekä tukiviranomaisen tekemä DNSH-arviointi. Tukivälineestä tuetaan ainoastaan hankkeita, joissa noudatetaan DNSH-periaatetta.

Toimenpiteissä, joissa tukikohteiden tai tuensaajien määrä on suuri, tiedot on mahdollista toimittaa RRP-järjestelmään excel-muotoisena aineistona. Tukiviranomainen koostaa raportointivastuullaan olevista tukikohdetiedoista excel-tiedoston, joka ladataan RRP-järjestelmään. RRP-järjestelmä poimii excel-tiedostosta tukikohteiden tiedot ja tallettaa ne osaksi järjestelmän tietoja. Tietojen siirtoa varten on tehty tiedonsiirtopohja ja ohjeistus siirtotiedoston täyttämiseen ja lataamiseen RRP-järjestelmään. Liitetiedostojen toimittamisen ratkaisusta tullaan ohjeistamaan myöhemmin.

Mikäli tietojen excel-tiedonsiirrosta RRP-järjestelmään ei ole erikseen sovittu Valtiokonttorin kanssa, on tukiviranomaisen syötettävä ja liitettävä yllä listatut tiedot ja asiakirjat RRP-järjestelmään.

Hankintamuotoinen tuki

Toimenpiteestä vastuullinen tukiviranomainen toimittaa RRP-järjestelmään tiedot tuen myöntämisestä ja toimittamisesta tuensaajittain. Näissä tapauksissa tukikohde on yksittäinen tuensaaja.

Suomen RRP-suunnitelmassa on yksi hankintamuotoista tukea saava toimenpide – P1C5I1 – Peltojen kipsikäsittely ja ravinteiden kierrätys – ja siihen liittyvät tiedot toimitetaan RRP-järjestelmään excel-tiedonsiirtotoiminnallisuutta hyödyntäen.

RRP-järjestelmään tuodaan seuraavat tuensaajan tukeen liittyvät tiedot:

 • tuensaajalle RRF-tukivälineen kautta myönnetty tuki (kokonaiseuromäärä, esim. 50 000 euroa). Lisäksi päätösasiakirjan yksilöivä tunniste.
 • tuensaajalle toimitetun hankintamuotoisen tuen euromääräinen arvo (kokonaiseuromäärä kahdella desimaalilla, esim. 42 150,50 euroa). Lisäksi tuen toimituspäivämäärä ja maksutapahtuman yksilöivä tieto.

Lisäksi tuensaajalle hyödykkeen tai palvelun toimittavasta toimeksisaajasta on kerättävä tarvittavat tiedot (nimi, y-tunnus, tosiasialliset omistajat ja edunsaajat, alihankkija -tiedot, toimeksisaajan tekemä DNSH-itsearviointi) sekä liitettävä tukiviranomaisen tekemään hankintaan liittyvät asiakirjat (hankintapäätös ja hankintasopimus).

Hallinnon sisäinen uudistus- tai investointihanke

Tukiviranomaisen itse toteuttaman hankkeen etenemistiedot sekä muut toimenpiteen toteutukseen liittyvät tiedot kerätään hankesalkkujärjestelmässä. RRF-tukivälineen varojen käyttöä ei raportoida hankesalkkujärjestelmässä, mutta siellä tulee syöttää tiedot toimenpiteen käytettävissä olevasta rahoituksesta rahoituslähteittäin (RRF-välineen rahoitus, muu EU-rahoitus rahoitusvälineittäin, muu julkinen rahoitus).

Toimenpiteen toteutuneet kustannukset ovat Kieku-taloushallinnon järjestelmässä. Ne kytketään Valtiokonttorin toimesta kuukausittain osaksi toimenpiteen varojen käytön seurantaa seuraavalla kululajijaottelulla:

 • maksetut avustukset (rahoitusmuotoinen tuki)
 • investoinnit (käyttöomaisuus)
 • oman henkilötyön aiheuttamat henkilöstökulut, mukaan lukien lakisääteiset sivukulut
 • ostot (sekä tavarat että palvelut)
 • muut kulut

Toteutuneiden kustannusten seurantaraportointi toteutetaan erillisillä Power BI-raporttinäkymillä.

Tukiviranomaisen tulee huolehtia siitä, että henkilötyö ja muut toimenpiteestä aiheutuvat kulut kirjataan kirjanpitoon oikein Valtiokonttorin antaman Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) talousseuranta Kiekussa – Valtiokonttori -ohjeen mukaisesti.

Toimenpide, jossa sekä tukimuotoista toimintaa että tukiviranomaisen itse toteuttamaa hallinnon sisäistä kehitys- ja uudistustoimintaa

Toimenpide, joka sisältää sekä tukimuotoista toimintaa että tukiviranomaisen itse toteuttamaa hallinnon sisäistä kehitys- ja uudistustoimintaa, raportoidaan RRP-järjestelmässä. Tukimuotoinen toiminta käsitellään erillisenä tukikohteena ja siitä kerätään vastaavat tiedot kuin rahoitusmuotoisesta tuesta. Tukiviranomaisen itse toteuttama hallinnon sisäinen kehitystoiminta on samoin erillinen tukikohde ja siitä tulee syöttää tiedot käytettävissä olevasta rahoituksesta rahoitusvälineittäin (RRF-tukivälineen rahoitus, muu EU-rahoitus rahoitusvälineittäin, muu julkinen rahoitus). Toteutuneet kustannukset (maksetut avustukset, investoinnit, henkilöstökulut, ostot ja muut kulut) siirretään Kieku-järjestelmästä Power BI-raporttinäkymillä toteutettavaa toimenpiteen varojen käytön seurantaa varten.

Hallinnolliset kustannukset

Edellä mainittuihin tukimuotoihin voi liittyä väliaikaisia ja välttämättömiä hallinnollisia kustannuksia, joita Suomen RRP-suunnitelmassa esitetyssä kustannusarvioissa ei ole alun perin eritelty, mutta jotka huomioidaan osana Suomen RRP-suunnitelman toteutuneita kokonaiskustannuksia. Nämä eivät ole kohdennettavissa tukikohteittain vaan tiedot saadaan toimenpiteittäin. Näitä hallinnollisia kustannuksia voi olla enintään 2 % toimenpiteen kokonaismääräraha-arvioista.

Esimerkki: Toimenpiteen budjetti on 10 milj. euroa. Toimenpiteestä tehdään viisi tukipäätöstä (5 tukikohdetta), joiden yhteenlaskettu budjetti on 9,8 miljoonaa euroa. Lisäksi rahoitushakuun liittyy välittömiä henkilöstökustannuksia ja muita rahoitushaun julkaisuun liittyviä kustannuksia (esim. hakijoille järjestetyn hakuinfon kulut). Näitä voi olla max. 2 % toimenpiteeseen varatusta rahoituksesta, eli enintään 200 000 euroa.

Toimenpiteiden toteutuneet hallinnolliset kustannukset ovat Kieku-taloushallinnon järjestelmässä. Ne kytketään kuukausittain Valtiokonttorin toimesta osaksi toimenpiteen varojen käytön seurantaa seuraavalla kululajijaottelulla:

 • oman henkilötyön aiheuttamat henkilöstökulut, mukaan lukien lakisääteiset sivukulut
 • ostot (sekä tavarat että palvelut)
 • muut kulut

Tukiviranomaisen tulee huolehtia siitä, että henkilötyö ja muut toimenpiteestä aiheutuvat kulut kirjataan kirjanpitoon oikein Valtiokonttorin antaman Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) talousseuranta Kiekussa – Valtiokonttori -ohjeen mukaisesti.

Lisäksi RRP-suunnitelman toimeenpanoon voi liittyä yleisiä hallinnollisia kustannuksia, joita ei raportoida osana Suomen RRP-suunnitelman toteutuneita kokonaiskustannuksia. Ministeriöt ja virastot voivat halutessaan seurata näitä kustannuksia omien seurantatarpeidensa mukaisesti.

Toteutuneisiin kuluihin sisältyvä arvonlisävero

Rahoitusmuotoista tukea saavissa hankkeissa arvonlisäveron huomioiminen tukikelpoisena kuluna ratkaistaan tukiviranomaisen toimesta ko. tapauksessa sovellettavien tukiviranomaisen omien rahoitusehtojen mukaisesti.

Hankintamuotoiseen tukeen sekä hallinnon sisäisiin hankkeisiin tai toimeenpanoon liittyviin hallinnollisiin kuluihin sisältyvä arvonlisävero kirjataan Kieku-järjestelmään normaalien taloushallinnon kirjauskäytäntöjen mukaisesti. Nämä eivät pääsääntöisesti kohdistu RRP-toimenpiteille, eivätkä siten näy toimenpiteen kokonaiskustannuksissa.

Varojen käytön raportointi, valvonta ja tarkastus

Tukiviranomaisen tulee seurata RRF-tukivälineen varojen käyttöä tukiviranomaisen hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvauksen (HVJ) mukaisesti. Tukiviranomainen pystyy seuraamaan vastuullaan olevien toimenpiteiden toteutuneita kustannuksia Kieku-järjestelmässä olevien tietojen perusteella. Mikäli näissä tiedoissa havaitaan virheitä, tulee näistä havainnoista olla yhteydessä ensisijaisesti tukiviranomaisen taloudesta vastaavaan yksikköön virheiden korjaamiseksi Kieku-järjestelmään.

Suomen RRP-suunnitelman toimenpiteiden vihreään siirtymään liittyvistä kokonaiskustannuksista raportoidaan Euroopan komissiolle kerran vuodessa ja toimenpiteiden muista EU-rahastoista tuleva rahoitus kaksi kertaa vuodessa. Valtiokonttori kokoaa kustannustiedot valtiovarainministeriölle, joka raportoi tiedot komissiolle. Lisäksi Valtiokonttori julkaisee Power BI’llä tuotettuja raportteja RRP-suunnitelman toimenpiteiden etenemisestä ja kustannuksista Valtiokonttorin Tilastot ja raportit -sivustolla (Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano – Valtiokonttori)

Valtiokonttori valvoo Suomen RRP-suunnitelman toteutusta tukien väärinkäytön ja harmaan talouden sekä petosten, päällekkäisen rahoituksen, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäisemiseksi. Osana valvontatehtäviä Valtiokonttori seuraa toimenpiteiden rahoitusta, toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia sekä tuen hakemiseen, myöntämiseen, maksamiseen, seurantaan, maksamisen lopettamiseen, palauttamiseen, tarkastuksiin, takaisinperintään ja muihin jälkitoimiin liittyviä tietoja ja käytäntöjä. Mikäli toimitetuissa tiedoissa tai käytännöissä havaitaan puutteita, niin Valtiokonttori ottaa yhteyttä tukiviranomaiseen puutteellisten tai virheellisten tietojen selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toiminto (VVC) toimii RRP-suunnitelman tarkastuksesta vastaavana riippumattomana tarkastusviranomaisena. Lisäksi tarkastuksia voivat suorittaa valtiontalouden tarkastusvirasto ja Euroopan unionin toimivaltaiset toimielimet (Euroopan komissio, Euroopan petostentorjuntavirasto, tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan syyttäjänvirasto).

ohjeetRRFRRP