RRF-rahoituksen tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tietojen kerääminen

DiaarinumeroVK/22196/00.00.00.01/2022
Antopäivämäärä10.06.2024
YlläpitovastuuValtiokonttori

Asiakirjan versiot:

Versio Päivämäärä Muutos
1.6 10.6.2024 – Tarkennut luvussa 2 ohjeistusta yksilöllisen tunnisteen raportoimisesta silloin, kun EU-maahan rekisteröidyllä organisaatiolla ei ole suomalaista Y-tunnusta,

– Tarkennettu lukuun 2, että organisaation nimen kirjoitusasun ja Y-tunnuksen tulee vastata YTJ-rekisteriä

– Lisätty lukuun 2, että toimeksisaajan edunsaajatiedot raportoidaan hankintahetkellä voimassa olevilla tiedoilla, kun kyseessä on ydintekemiseen liittyvä kertaluontoinen tavara- tai palveluhankinta. Jos hankinnan toteutus on kuitenkin pidempikestoinen, niin kyseessä ei ole kertaluonteinen hankinta.

1.5 23.10.2023 – Tarkennettu ohjeistusta säätiömuotoisten yliopistojen ja osakeyhtiömuotoisten ammattikorkeakoulujen tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista (luku 3) sekä omistusosuuden laskemisesta osakeyhtiöissä (luku 4). Lisätty myös ohjeistusta EU-pakotteiden huomioimisesta edunsaajatietojen valvonnassa (luku 8).
1.4 30.1.2023 – Luku 1.2.: Luonnollinen henkilö poistettu tuensaajatyypeistä. Tuensaajaesimerkit poistettu. Luku 5: Tarkennettu tietojen selvittämisen käytäntöjä.
1.3 1.12.2022 – Luku 3. ja liitteet: Lisäys koskien julkisyhteisöjen omistamia yhtiöitä. Luku 5: Tarkennus koskien tietojen pyytämistä tuensaajalta tai toimeksisaajalta tilanteessa, jossa tietoja ei ole kaupparekisterissä.
1.2 21.6.2022 – Luku 6. Lisätty maininta turvakiellon alaisista tiedoista. Lisätty linkki palvelussivustolle.
1.1 23.5.2022 Tukipalveluita täydennetty matkustamiseen liittyvillä palveluilla
1.0 4.4.2022 Valmis ohje

1. Taustaa

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP, Recovery and Resilience Plan) on Suomen kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF, Recovery and Resilience Facility) rahoituksen hyödyntämiseksi.

Tämän ohjeen tavoitteena on, että ministeriöt, virastot, laitokset ja lain perusteella valtionapuviranomaiselle kuuluvia tehtäviä hoitavat oikeushenkilöt toteuttavat Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmavaroilla (RRP) toteutettavien hankkeiden tuensaajien ja toimeksisaajien tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tietojen raportoinnin tarvittavalla ja yhdenmukaisella tavalla. Tätä edellytetään vaatimusten mukaisen raportoinnin toteuttamiseksi EU:lle RRF-asetuksen [1] mukaisesti. Tietoa tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista kerätään mm. eturistiriitojen, petosten ja rahanpesun valvonnan ja torjunnan mahdollistamiseksi.

2. Mitä tietoa tuensaajista on kerättävä

Suomen RRP-suunnitelman toteuttamiseksi rahoitetaan ministeriöiden, muiden valtion virastojen, laitosten ja lain perusteella valtionapuviranomaiselle kuuluvia tehtäviä hoitavien oikeushenkilöiden (myöhemmin tukiviranomainen) toteuttamia toimenpiteitä, jotka ovat luonteeltaan joko investointeja tai uudistuksia.

Toimenpiteitä toteutetaan:

 • myöntämällä avustuksia tuensaajille hankkeiden toteuttamiseksi kunkin tukiviranomaisen rahoitusehtojen mukaisesti
 • myöntämällä tukea tuensaajan hyväksi tehtyyn tavara- tai palveluhankintaan (esim. Suomen suunnitelmaan kuuluva maatalousmaan kipsikäsittelytuki, joka myönnetään maksuttomana kipsikäsittelypalveluna viljelijän hakemuksesta)
 • tukiviranomaisen itse toteuttamilla hankkeilla.

Kaikista edellä mainituista tukitoimenpiteistä tukiviranomaisen pitää tunnistaa ja kerätä tuensaajien tiedot, joita ovat nimi (yrityksen nimi) ja identifioiva tieto (y-tunnus). Organisaation nimen kirjoitusasun ja Y-tunnuksen tulee vastata YTJ-rekisteriä. [2] Tuensaajalla tarkoitetaan oikeushenkilöä, jolle tukiviranomainen myöntää tukea tai jonka hyväksi tavara- tai palveluhankinta on tehty. Tuensaaja voi olla myös toinen valtion viranomainen.

Lisäksi tulee tunnistaa ja kerätä tiedot tuensaajan tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista. Tällä tarkoitetaan sitä yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, jonka omistuksessa tai määräysvallassa tuensaajana oleva yhteisö/oikeushenkilö (yritys, yhdistys, säätiö) on. Tosiasiallisia omistaja ja edunsaaja -tietoja ei kerätä silloin kun tuensaajana on julkisoikeudellinen yhteisö tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö (esim. kunta, kuntayhtymä, yliopisto).

Kerättävät tiedot:

Tuensaaja

Nimi

Syntymäaika /

y-tunnus

Tosiasialliset omistajat tai edunsaajat

Oikeushenkilö

X

X

X

Julkisoikeudellinen yhteisö tai julkisoikeudellinen

oikeushenkilö

X

X

Taulukko 1: Kerättävät tiedot tuensaajittain

Jos tuensaaja on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain [3] (hankintalain) 5 §:ssä tarkoitettu hankintayksikkö, joka RRP-suunnitelmaan liittyvän toimenpiteen toteuttamiseksi hankkii tavaroita tai palveluita hankintalain mukaisesti, niin tällöin tukiviranomaisen pitää kerätä tiedot toimenpiteeseen liittyvän palvelun tai tavaran toimittajasta (toimeksisaajasta) ja tämän mahdollisista alihankkijoista (esim. tukiviranomaisen toteuttaman tietojärjestelmähankkeen järjestelmätoimittaja ja tämän alihankkijat).

Tiedot toimeksisaajista ja alihankkijoista kerätään välittömästi toimenpiteen toimeenpanoon liittyvien palveluiden tai tavaroiden toimittajista, ei kuitenkaan tukipalveluiden (esim. matkustamiseen liittyvät palvelut, käännöspalvelu tai kokoustarjoilut) toimittajista. Tiedot toimeksisaajista ja alihankkijoista tulee kerätä myös pienhankinnoista, eli myös niistä hankinnoista, jotka eivät ylitä hankintalaissa määriteltyjä kansallisia tai EU-kynnysarvoja, mikäli kyseiset hankinnat ovat toimenpiteen ydintekemistä.

Toimeksisaajan edunsaajatiedot raportoidaan hankintahetkellä voimassa olevilla tiedoilla, kun kyseessä on ydintekemiseen liittyvä kertaluontoinen tavara- tai palveluhankinta. Jos hankinnan toteutus on kuitenkin pidempikestoinen, niin kyseessä ei ole kertaluonteinen hankinta.

Sekä toimeksisaajasta että alihankkijoista kerätään toimeksisaajan ja alihankkijan nimi (etu- ja sukunimi tai yrityksen nimi) ja identifioiva tieto (syntymäaika tai y-tunnus). Organisaation nimen kirjoitusasun ja Y-tunnuksen tulee vastata YTJ-rekisteriä. [4] Mikäli toimeksisaaja on oikeushenkilö, niin tällöin on edellä mainittujen tietojen lisäksi kerättävä tiedot oikeushenkilön tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista.

Hankintayksiköitä ovat valtion, hyvinvointialueiden, hyvinvointiyhtymien, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelisluterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset, valtion liikelaitokset, hankintalaissa tarkoitetut julkisoikeudelliset laitokset sekä mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta edellä mainituilta hankintayksiköltä. Yritys tai yhteisö voi siis olla hankintayksikkö niissä tilanteissa, joissa kyseiseen hankintaan saadun julkisen tuen [5] määrä on yli 50 %.

Kerättävät tiedot:

Toimeksisaaja

Nimi

Syntymäaika tai y-tunnus

Tosiasialliset omistajat tai edunsaajat

Luonnollinen henkilö

X

X

Oikeushenkilö

X

X

X

Julkisoikeudellinen yhteisö tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö

X

X

Toimeksisaajan alihankkija

X

X

Taulukko 2: Kerättävät tiedot toimeksisaajasta ja tämän alihankkijasta, kun tuensaaja on hankintayksikkö

3. Kuka on tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja?

Tosiasiallisella omistajalla ja edunsaajalla tarkoitetaan EU:n rahanpesudirektiivissä [6] ja Suomen rahanpesulaissa [7] määriteltyjä tahoja. Yhteisön tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on yksi tai useampi luonnollinen henkilö, joka viime kädessä omistaa yhteisön ja käyttää siinä määräysvaltaa tai jonka lukuun liiketoimi suoritetaan tai toimintaa harjoitetaan.

Yhteisön omistajalla ja edunsaajalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka

 • omistaa suoraan tai välillisesti yli 25 % yhteisön osakkeista, äänioikeuksista tai omistusosuudesta; tai
 • käyttää määräysvaltaa yhteisössä muilla keinoin, esim. osakassopimuksen perusteella.

Jos yhteisön omistajaa ja edunsaajaa ei pystytä määrittelemään (esim. 25 % omistuskynnys ei ylity), niin tällöin tosiasiallisena omistajana ja edunsaajana tarkoitetaan yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka on

 • yhteisön hallituksen jäsen; tai
 • yhteisön vastuunalainen yhtiömies; tai
 • yhteisön toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva luonnollinen henkilö.

Julkisoikeudellisella yhteisöllä tai julkisoikeudellisella oikeushenkilöllä (esim. kunta, kuntayhtymä, yliopisto, valtion tutkimuslaitos) ei ole tosiasiallisia omistajia eikä edunsaajia. Julkisyhteisön (esimerkiksi valtion tai kunnan) omistamassa yhtiössä ei yleensä ole tosiasiallisia edunsaajia, jolloin edunsaajina pidetään hallitusta, toimitusjohtajaa tai muita vastaavassa asemassa olevia henkilöitä.

Huom!

 • Säätiömuotoisten yliopistojen [8] tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia ovat säätiörekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet
 • Osakeyhtiömuotoisissa ammattikorkeakouluissa tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia ovat osakeyhtiön tosiasialliset omistajat ja edunsaajat (ks. luku 1.4).

4. Tosiasialliset omistajat ja edunsaajat yhteisömuodoittain

Osakeyhtiö (oy), julkinen osakeyhtiö (oyj), eurooppayhtiö (SE), vakuutusosakeyhtiö, julkinen vakuutusosakeyhtiö:

 • suoraan tai välillisesti 25 % [9] yhtiön osakkeista tai äänivallasta omistavat henkilöt. Jos yrityksellä on erilajisia osakkeita, edunsaajia ovat henkilöt, joilla on äänimäärästä yli 25 %.

Jos edellä mainittuja ei ole, niin

 • muilla keinoin määräysvaltaa yhtiössä käyttävät henkilöt, esim. osakassopimuksen perusteella

Jos edellä mainittuja ei ole, niin

 • osakeyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja

Pörssiyhtiö:

 • yhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja. Huom! Pörssiyhtiön listaamattomat tytäryhtiöt: yleissäännön (luku 1.3) mukaan.

Avoin yhtiö:

 • yhtiömiehet (luonnolliset henkilöt)
 • jos yhtiömies on oikeushenkilö, niin ne luonnolliset henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti ko. oikeushenkilön tai käyttävät muutoin tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä.

Kommandiittiyhtiö:

 • vastuulliset yhtiömiehet (luonnolliset henkilöt)
 • jos vastuullinen yhtiömies on oikeushenkilö, niin ne luonnolliset henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti ko. oikeushenkilön tai käyttävät muutoin tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä.

Osuuskunta, osuuspankki:

 • henkilöjäsenet niissä osuuskunnissa, joissa on enintään kolme jäsentä. Jos tällaisessa osuuskunnassa jäsenenä on esimerkiksi osakeyhtiö, jossa luonnollinen henkilö käyttää määräysvaltaa, on hän myös osuuskunnan todellinen edunsaaja. Osuuskunnan tosiasiallinen edunsaaja riippumatta osuuskunnan jäsenten määrästä on myös sellainen henkilöjäsenen, jonka sääntöihin perustuva äänimäärä on suurempi kuin 25 %.
 • jos jäseniä on enemmän kuin kolme, niin osuuskunnan hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja

Toiminimiyrittäjä:
elinkeinoa harjoittava luonnollinen henkilö

Asunto-osakeyhtiö: kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö: kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Asumisoikeusyhdistys: kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Yhdistys: yhdistysrekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Säätiö: säätiörekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet

Uskonnollinen yhdyskunta: uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Muut mainitsemattomat yhteisömuodot: ks. yleissääntö luvussa 1.3.

Esimerkkejä tosiasiallisista edunsaajista erilaisissa omistustilanteissa ja omistusosuuslaskennoista on Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivuilla:
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot/kuka/esimerkit.html

5. Miten tukiviranomainen saa tiedot tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista

Tukiviranomaisen tulee kerätä kaikki tarvittavat tiedot tuensaajista, toimeksisaajista ja alihankkijoista omien avustus-, rahoitus- ja hankintakäytäntöjen mukaisesti, kun hankinta-, rahoitus- tai avustuspäätös tehdään. Mikäli tukiviranomaisen tietoon tulee muutoksia tiedoissa hankkeen aikana, tulee nämä kerätä ja tallettaa tietojärjestelmään (ks. luku 1.6.). Tiedot tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista kerätään pyytämällä tiedot tuensaajilta tai toimeksisaajilta.

Suomalaisten yhteisöjen edunsaajatietoja on kerätty Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin, jonne toimitettuja tietoja on mahdollista hyödyntää tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien selvittämisessä, mikäli on syytä varmistaa tuensaajan tai toimeksisaajan ilmoittamien tietojen oikeellisuus. Samalla on kuitenkin huomioitava, että PRH:n ylläpitämässä rekisterissä ei ole kaikkia edunsaajatietoja. Luvan kaupparekisteriin talletettujen edunsaajatietojen käyttöön myöntää PRH. Lisätietoa PRH:n edunsaajatiedoista on internet-sivulla: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot.html

Tukiviranomaisen tulee tietosuojalainsäädännön mukaisesti viestiä tuenhakijoille ja hankintoihin osallistuville tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien henkilötietojen tiedonkeruusta ja käsittelytarkoituksesta rahoitus- ja hankintailmoituksissa, esim. viittaamalla tietosuojaselosteeseen.

6. Mihin tiedot talletetaan

Suomen RRP-suunnitelman toimeenpanon seurantaan ja raportointiin käytetään kahta tietojärjestelmää:

 • Valtionkonttorin ylläpitämän RRP-järjestelmän avulla seurataan hankkeita, joissa tuki myönnetään tuensaajalle hankkeen toteuttamiseksi
 • Valtion yhteisen hankesalkkujärjestelmän avulla seurataan tukiviranomaisen itse toteuttamia hankkeita

Tiedot tuensaajista, toimeksisaajista, toimeksisaajien alihankkijoista sekä tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista talletetaan edellä mainittuihin järjestelmiin tukimuodon mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen lisäksi järjestelmiin tulee liittää tuen myöntämistä koskevat dokumentit, joista käy ilmi tuensaajat ja toimeksisaajat (rahoituspäätökset ja hankintapäätökset). Tukiviranomaisen tulee varmistaa, ettei järjestelmiin talleteta tai liitetä turvakiellon saaneiden tuensaajien turvakiellon alaisia tietoja [10].

RRP-tietojärjestelmän ja hankesalkkujärjestelmän käyttämiseen on luotu erilliset ohjeet, joissa opastetaan tietokenttien täyttämiseen. Ohjeet ovat saatavilla Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman palvelusivustolla

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta – Valtiokonttori

Tukiviranomainen vastaa tiedon keräämisestä ja sen tallettamisesta tietojärjestelmiin. Mikäli tukiviranomainen havaitsee tuensaajalta saamissa tiedoissa puutteita tai virheitä, tulee hänen ottaa yhteyttä tuensaajaan ja pyytää tätä toimittamaan oikeat tiedot. Mikäli tukiviranomainen havaitsee tuensaajalta saamissa tiedoissa sääntöjenvastaisuuksia tai epäilee saamiensa tietojen perusteella asiaan liittyvän rikoksen, tulee näistä havainnoista ilmoittaa valtiovarainministeriölle, VVC:lle, Valtiokonttorille ja hallinnonalan ministeriölle sekä valtiontalouden tarkastusvirastolle ja Euroopan petostentorjuntavirastolle. Ilmoituksen saa jättää tekemättä, jos tekoa on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä.

7. Mihin tietoa käytetään

Valtiokonttori valvoo Suomen RRP-suunnitelman toteutusta. Osana valvontatehtäviä Valtiokonttori seuraa tietoja tuensaajista, toimeksisaajista sekä alihankkijoista sekä tietoja tuensaajien tai toimeksisaajien tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista tukien väärinkäytön ja harmaan talouden ehkäisemiseksi sekä petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen valvonnan mahdollistamiseksi. Mikäli toimitetuissa tiedoissa on puutteita, niin Valtiokonttori ottaa yhteyttä tukiviranomaiseen puutteellisten tai virheellisten tietojen selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toiminto (VVC) toimii RRP-suunnitelman tarkastuksesta vastaavana riippumattomana tarkastusviranomaisena. Tarkastusten yhteydessä VVC tarkastaa tietoja tuensaajista, toimeksisaajista sekä alihankkijoista sekä tietoja tuensaajien tai toimeksisaajien tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista.

Suomi raportoi RRP-suunnitelman toteutuksesta Euroopan komissiolle. Raportoitavat tiedot sisältävät tuensaajien, toimeksisaajien sekä alihankkijoiden nimet sekä tiedot tuensaajien tai toimeksisaajien tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista. Tarvittavat tiedot viedään Euroopan komission Fenix-järjestelmään joko valtiovarainministeriön tai Valtiokonttorin toimesta.

8. Tuleeko tukiviranomaiset valvoa, ovatko tosiasialliset omistajat ja edunsaajat EU:n pakotelistalla

Tukiviranomaisen tulee valvoa, ettei tuensaajana, tuensaajan toimeksisaajana tai toimeksisaajan alihankkijana ole sellaisia yrityksiä tai tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia, jotka ovat EU:n pakotteiden piirissä. Julkista tukea ei saa myöntää henkilöille ja yrityksille, jotka ovat EU-pakotteiden piirissä.

9. Liitelomakkeet tukiviranomaiselle tietojen keräämisen tueksi

Tukiviranomainen voi hyödyntää tämän ohjeen liitteenä olevia lomakkeita tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien (Liite 1) ja toimeksisaajien (Liite 2) tietojen keräämisessä.

Liite 1: Lomake tuensaajan edunsaajien ilmoittamiseen

Liite 2: Lomake toimeksisaajan edunsaajien ja alihankkijoiden ilmoittamiseen

Liite 1 Lomake tuensaajan edunsaajien ilmoittamiseen

Tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien ilmoittaminen

Tällä lomakkeella ilmoitat organisaation tosiasialliset omistaja- ja edunsaajatiedot [tukiviranomaisen nimi. esim. Traficomille]. Ohjeita organisaation tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista on sivuilla 2-3.

Huom! Tämä ilmoitus ei korvaa ilmoitusta, joka organisaation tulee tehdä Patentti- ja rekisterihallitukselle edunsaajatiedoista.

Organisaation tiedot:

Nimi [Yritys ABC]
Y-tunnus* [1234567-8]

* tai muu yrityksen/yhteisön identifioiva tunnus. Jos yrityksen/yhteisön identifioivaa tunnusta ei ole tiedossa, kirjoita kenttään ”Ei tiedossa”

Ilmoituksen sisältö:

Ilmoitan organisaation tosiasialliset omistajat ja edunsaajat X
Ilmoitan organisaation tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien poistosta X
Ilmoitan aiemmin ilmoitetun tiedon muutoksesta* X

* tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimen muutos

Organisaation tosiasialliset omistajat ja edunsaajat:

Etunimi

Sukunimi

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Merkitse

P = poisto

M = muutos

Päivämäärä, jolloin muutos/poisto voimassa

Matti Meikäläinen 12.05.1958 P 01.05.2022
Ville-Pekka Virtanen-Mäkinen 13.06.1959

Tietosuojaseloste: [viittaus tukiviranomaisen tai RRP-järjestelmän tietosuojaselosteeseen]

Kuka on tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja?

Tosiasiallisella omistajalla ja edunsaajalla tarkoitetaan EU:n rahanpesudirektiivissä [11] ja Suomen rahanpesulaissa [12] määriteltyjä tahoja. Yhteisön tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on yksi tai useampi luonnollinen henkilö, joka viime kädessä omistaa yhteisön ja käyttää siinä määräysvaltaa tai jonka lukuun liiketoimi suoritetaan tai toimintaa harjoitetaan.

Yhteisön omistajalla ja edunsaajalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka

 • omistaa suoraan tai välillisesti yli 25 % yhteisön osakkeista, äänioikeuksista tai omistusosuudesta; tai
 • käyttää määräysvaltaa yhteisössä muilla keinoin, esim. osakassopimuksen perusteella.

Jos yhteisön omistajaa ja edunsaajaa ei pystytä määrittelemään (esim. 25 % omistuskynnys ei ylity), niin tällöin tosiasiallisena omistajana ja edunsaajana tarkoitetaan yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka on

 • yhteisön hallituksen jäsen; tai
 • yhteisön vastuunalainen yhtiömies; tai
 • yhteisön toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva luonnollinen henkilö.

Julkisoikeudellisella yhteisöllä tai oikeushenkilöllä (esim. kunta, kuntayhtymä, yliopisto) ei ole tosiasiallisia omistajia eikä edunsaajia. Julkisyhteisön (esimerkiksi valtion tai kunnan) omistamassa yhtiössä ei yleensä ole tosiasiallisia edunsaajia, jolloin edunsaajina pidetään hallitusta, toimitusjohtajaa tai muita vastaavassa asemassa olevia henkilöitä.

Tosiasialliset omistajat ja edunsaajat yhteisömuodoittain

Osakeyhtiö (oy), julkinen osakeyhtiö (oyj), eurooppayhtiö (SE), vakuutusosakeyhtiö, julkinen vakuutusosakeyhtiö:

 • suoraan tai välillisesti 25 % yhtiön osakkeista tai äänivallasta omistavat henkilöt. Jos yrityksellä on erilajisia osakkeita, edunsaajia ovat henkilöt, joilla on äänimäärästä yli 25 %.

Jos edellä mainittuja ei ole, niin

 • muilla keinoin määräysvaltaa yhtiössä käyttävät henkilöt, esim. osakassopimuksen perusteella.

Jos edellä mainittuja ei ole, niin

 • osakeyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja

Pörssiyhtiö:

 • yhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja. Huom! Pörssiyhtiön listaamattomat tytäryhtiöt: yleissäännön mukaan.

 

Avoin yhtiö:

 • yhtiömiehet (luonnolliset henkilöt)
 • jos yhtiömies on oikeushenkilö, niin ne luonnolliset henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti ko. oikeushenkilön tai käyttävät muutoin tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä.

 

Kommandiittiyhtiö:

 • vastuulliset yhtiömiehet (luonnolliset henkilöt)
 • jos vastuullinen yhtiömies on oikeushenkilö, niin ne luonnolliset henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti ko. oikeushenkilön tai käyttävät muutoin tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä.

 

Osuuskunta, osuuspankki:

 • henkilöjäsenet niissä osuuskunnissa, joissa on enintään kolme jäsentä. Jos tällaisessa osuuskunnassa jäsenenä on esimerkiksi osakeyhtiö, jossa luonnollinen henkilö käyttää määräysvaltaa, on hän myös osuuskunnan todellinen edunsaaja. Osuuskunnan tosiasiallinen edunsaaja riippumatta osuuskunnan jäsenten määrästä on myös sellainen henkilöjäsenen, jonka sääntöihin perustuva äänimäärä on suurempi kuin 25 %.
 • jos jäseniä on enemmän kuin kolme, niin osuuskunnan hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja

 

Toiminimiyrittäjä: elinkeinoa harjoittava luonnollinen henkilö

Asunto-osakeyhtiö: kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö: kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Asumisoikeusyhdistys: kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Yhdistys: yhdistysrekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Säätiö: säätiörekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet

Uskonnollinen yhdyskunta: uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Muut listassa mainitsemattomat yhteisömuodot: ks. yleissääntö

Esimerkkejä tosiasiallisista edunsaajista erilaisissa omistustilanteissa ja omistusosuuslaskennoista on Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivuilla:
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot/kuka/esimerkit.html

Liite 2: Lomake toimeksisaajan edunsaajien ja alihankkijoiden ilmoittamiseen

Tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien sekä alihankkijoiden ilmoittaminen

Tällä lomakkeella ilmoitat [hankintaviranomaiselle esim. Traficomille] tavaroita tai palveluita toimittavan organisaation (ts. toimeksisaajan) tosiasialliset omistaja- ja edunsaajatiedot sekä toimeksisaajan alihankkijat. Ohjeita organisaation tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista on sivuilla 3-4.
Huom! Tämä ilmoitus ei korvaa ilmoitusta, joka organisaation tulee tehdä Patentti- ja rekisterihallitukselle edunsaajatiedoista.

Organisaation tiedot:

Nimi [Yritys ABC]
Y-tunnus* [1234567-8]

* tai muu yrityksen/yhteisön identifioiva tunnus. Jos yrityksen/yhteisön identifioivaa tunnusta ei ole tiedossa, kirjoita kenttään ”Ei tiedossa”

Ilmoituksen sisältö:

Ilmoitan organisaation tosiasialliset omistajat ja edunsaajat X
Ilmoitan organisaation tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien poistosta X
Ilmoitan alihankkijan tiedot X
Ilmoitan aiemmin ilmoitetun tiedon muutoksesta* X

* tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan tai alihankkijan nimen muutos

Organisaation tosiasialliset omistajat ja edunsaajat:

Etunimi

Sukunimi

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Merkitse

P = poisto

M = muutos

Päivämäärä, jolloin muutos/poisto voimassa

Matti Meikäläinen 12.05.1958 P 01.05.2022
Ville-Pekka Virtanen-Mäkinen 13.06.1959

 

Alihankkijat:

Yrityksen/yhteisön nimi

Y-tunnus tai muu identifioiva tunnus

Jos identifioivaa tunnusta ei ole tiedossa, kirjoita kenttään ”Ei tiedossa”

Merkitse

P = poisto

M = muutos

Päivämäärä, jolloin muutos/ poisto voimassa

Alihankkija XYZ 9876543-2 M 01.06.2022
Käännöspalvelu ABC Tmi Ei tiedossa P 31.12.2025

Tietosuojaseloste: [viittaus tukiviranomaisen tai RRP-järjestelmän tietosuojaselosteeseen]

Kuka on tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja?

Tosiasiallisella omistajalla ja edunsaajalla tarkoitetaan EU:n rahanpesudirektiivissä [13] ja Suomen rahanpesulaissa [14] määriteltyjä tahoja. Yhteisön tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on yksi tai useampi luonnollinen henkilö, joka viime kädessä omistaa yhteisön ja käyttää siinä määräysvaltaa tai jonka lukuun liiketoimi suoritetaan tai toimintaa harjoitetaan.

Yhteisön omistajalla ja edunsaajalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka

 • omistaa suoraan tai välillisesti yli 25 % yhteisön osakkeista, äänioikeuksista tai omistusosuudesta; tai
 • käyttää määräysvaltaa yhteisössä muilla keinoin, esim. osakassopimuksen perusteella.

 

Jos yhteisön omistajaa ja edunsaajaa ei pystytä määrittelemään (esim. 25 % omistuskynnys ei ylity), niin tällöin tosiasiallisena omistajana ja edunsaajana tarkoitetaan yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka on

 • yhteisön hallituksen jäsen; tai
 • yhteisön vastuunalainen yhtiömies; tai
 • yhteisön toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva luonnollinen henkilö.

 

Julkisoikeudellisella yhteisöllä tai oikeushenkilöllä (esim. kunta, kuntayhtymä, yliopisto) ei ole tosiasiallisia omistajia eikä edunsaajia. Julkisyhteisön (esimerkiksi valtion tai kunnan) omistamassa yhtiössä ei yleensä ole tosiasiallisia edunsaajia, jolloin edunsaajina pidetään hallitusta, toimitusjohtajaa tai muita vastaavassa asemassa olevia henkilöitä.

Tosiasialliset omistajat ja edunsaajat yhteisömuodoittain

Osakeyhtiö (oy), julkinen osakeyhtiö (oyj), eurooppayhtiö (SE), vakuutusosakeyhtiö, julkinen vakuutusosakeyhtiö:

 • suoraan tai välillisesti 25 % yhtiön osakkeista tai äänivallasta omistavat henkilöt. Jos yrityksellä on erilajisia osakkeita, edunsaajia ovat henkilöt, joilla on äänimäärästä yli 25 %.

 

Jos edellä mainittuja ei ole, niin

 • muilla keinoin määräysvaltaa yhtiössä käyttävät henkilöt, esim. osakassopimuksen perusteella.

 

Jos edellä mainittuja ei ole, niin

 • osakeyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja

 

Pörssiyhtiö:

 • yhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja. Huom! Pörssiyhtiön listaamattomat tytäryhtiöt: yleissäännön mukaan.

 

Avoin yhtiö:

 • yhtiömiehet (luonnolliset henkilöt)
 • jos yhtiömies on oikeushenkilö, niin ne luonnolliset henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti ko. oikeushenkilön tai käyttävät muutoin tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä.

 

Kommandiittiyhtiö:

 • vastuulliset yhtiömiehet (luonnolliset henkilöt)
 • jos vastuullinen yhtiömies on oikeushenkilö, niin ne luonnolliset henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti ko. oikeushenkilön tai käyttävät muutoin tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä.

 

Osuuskunta, osuuspankki:

 • henkilöjäsenet niissä osuuskunnissa, joissa on enintään kolme jäsentä. Jos tällaisessa osuuskunnassa jäsenenä on esimerkiksi osakeyhtiö, jossa luonnollinen henkilö käyttää määräysvaltaa, on hän myös osuuskunnan todellinen edunsaaja. Osuuskunnan tosiasiallinen edunsaaja riippumatta osuuskunnan jäsenten määrästä on myös sellainen henkilöjäsenen, jonka sääntöihin perustuva äänimäärä on suurempi kuin 25 %.
 • jos jäseniä on enemmän kuin kolme, niin osuuskunnan hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja

 

Toiminimiyrittäjä: elinkeinoa harjoittava luonnollinen henkilö

Asunto-osakeyhtiö: kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö: kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Asumisoikeusyhdistys: kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Yhdistys: yhdistysrekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Säätiö: säätiörekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet

Uskonnollinen yhdyskunta: uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet

Muut listassa mainitsemattomat yhteisömuodot: ks. yleissääntö

Esimerkkejä tosiasiallisista edunsaajista erilaisissa omistustilanteissa ja omistusosuuslaskennoista on Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivuilla:
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot/kuka/esimerkit.html