Hyppää sisältöön

VTV tarkasti elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa ja antoi suosituksia

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) julkaisi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon tarkastuskertomuksen marraskuussa 2023 ja antoi tarkastuksen kohteena oleville organisaatioille suosituksia.

VTV:n tarkastuksessa selvitettiin, onko EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) maksettu rahoitus käytetty sitä koskevien normien mukaisesti. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin, onko Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) hallinnointimalli sellainen, että se mahdollistaa suunnitelman tehokkaan ja tuloksellisen toimeenpanon.

Tarkastuksen havaittiin muun muassa seuraavaa:

 • EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitusta koordinoivat, valvovat ja toimeenpanevat viranomaiset ovat olennaisilta osin noudattaneet kansallista ja EU:n lainsäädäntöä sekä hyvää hallintoa.
 • Hallinnointimallista aiheutuu haasteita suunnitelman toimeenpanolle, sillä rahoituksen hallintaan osallistuu laaja joukko valtionhallinnon viranomaisia.
 • Taloustiedon oikeellisuuteen tulee kiinnittää jatkossa erityistä huomiota, vaikka elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoitus perustuu tuloksellisuuteen eli suunnitelman tavoitteiden toteutumiseen.
 • Kansallisten tavoitteiden toteutumisesta ei saada kattavaa tietoa. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa on yhteensä 153 erilaista tavoitetta, välitavoitetta tai välitarkastelupistettä, mutta kokonaisuuden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta on vaikea saada tietoa. Tuloksellisuutta mitataan näiden tavoitteiden lisäksi kaikkien jäsenvaltioiden osalta 14 eri yhteisellä indikaattorilla, mutta ne kuvaavat vain pientä osaa Suomen kansallisista tavoitteista. Myös tukiviranomaisten ohjelmien ja hankkeiden tuloksellisuuden hallintaa pitäisi parantaa.
 • Tietojen siirto järjestelmien välillä lisää virheriskiä. Eri toimijoilla on käytössään lukuisia omia tietojärjestelmiään ja tietoja keskitetyn seurannan järjestelmiin toimitetaan myös manuaalisesti. Keskitettyä tietojärjestelmää voidaan kuitenkin pitää säädösten edellyttämien perustietojen hallinnan osalta kokonaisuutena toimivana.

Valtiokonttorille annettiin seuraavat suositukset:

 • Tallennusvirheiden riskin vähentäminen edistämällä massatiedonsiirtojen käyttöönottoa ja tietojen sähköistä siirtoa eri tietojärjestelmien välillä.
 • Nykyistä laajempi valvonta siitä, että tukiviranomaiset seuraavat hankkeiden etenemistä ja vaikuttavuutta.
 • Yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kiinnittää erityistä huomiota EU-komissiolle tehtävän raportoinnin oikeellisuuteen ja taloustiedon laatuun suunnitelman toimeenpanon edetessä.

Valtiokonttori on ryhtynyt tai ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin suositusten noudattamiseksi:

 • Valtiokonttorilla on olemassa järjestelmärajapinnat ns. massatiedonsiirtoon. Rajapintojen avulla keskitetyn seurannan tietojärjestelmään voidaan ottaa vastaan raportoitavaa tietoa ja asiakirjoja. Rajapinnat ovat jo käytössä joillakin organisaatioilla.
 • Valtiokonttori lisää palvelusivustolleen kuvauksen rajapintojen käyttöönottoprosessista, viestii siitä asiakkailleen ja pyrkii näin edistämään massatiedonsiirtoja.
 • Valtiokonttori on lisännyt tukiviranomaisten valvontaan osion, jossa heidän tulee kuvata rahoittamiensa hankkeiden ja ohjelmien vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden seurantaa.
 • EU:lle tehtävän raportoinnin oikeellisuutta ja taloustiedon laatua kehitetään edelleen yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Jo nyt on käytössä useita laatuun liittyviä varmennusprosesseja sekä Valtiokonttorin itse toteuttamana että yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.

Tarkastuskertomus kokonaisuudessaan antaa Valtiokonttorin näkemyksen mukaan hyvän kuvan tarkastuksen kohteesta. Valtiokonttorilla ei ollut sisällöllisesti lausuttavaa tarkastuskertomukseen sen lausuntovaiheessa.

Lisätiedot

Vesa Hagström, hankejohtaja, Valtiokonttori
Puhelin: 0295 50 2226
Sähköposti: vesa.hagstrom@valtiokonttori.fi

Tutustu myös

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset