Hoppa innehåll

Meddelande om dödsfallsskydd för värnpliktiga

Statskontoret verkställer lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) som social- och hälsovårdsministeriet berett och riskdagen stadgat. Lagen tillämpas på personer som fullgör värnplikt enligt värnpliktslagen samt på vissa andra personer som specificeras i lagen.

Lagstiftningen om olycksfall i militärtjänst är en del av socialförsäkringen som har i uppgift att ersätta kostnader eller ekonomiska förluster till följd av en skadehändelse. I det här avseendet är lagstiftningen klar; enligt lagstiftningen ska man inte betala ut ersättningar av livförsäkringskaraktär.

Enligt lagen är kostnader som beväringar ersätts med anledning av en skadehändelse bland annat nödvändig sjukvård inklusive medicinsk rehabilitering och hjälpmedel.  Dessutom betalas det ersättning för temporärt eller fortgående inkomstbortfall. Om skadan eller sjukdomen orsakar bestående men får beväringen menersättning. Skyddet omfattar även yrkesmässig rehabilitering. Om en beväring omkommer till följd av en skadehändelse, betalas begravningsbidraget efter beväringen samt familjepension till änkan/änklingen och minderåriga barn. Ersättningsärenden kan inledas vid Statskontoret med blanketten för anmälan om olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringssjukdom.

Med anledning av en bevärings död kan ersättningar också betalas med stöd av lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död (1309/1994). Berättigade till det stöd som avses i lagen är beväringens änka/änkling och barn under 18 år. Om det inte finns primära förmånstagare, är till exempel beväringens föräldrar sekundärt berättigade till stöd, om de för sin försörjning i betydande grad har varit beroende av beväringen. Dessutom kan bidrag betalas till personer för vilka dödsfallet orsakat en ekonomisk förpliktelse som ska anses vara oskälig. Betalningen av dessa ersättningar kräver att de ekonomiska förhållanden som avses i lagen utreds. Därmed kan beväringens föräldrar enligt den gällande lagstiftningen få ekonomiskt bidrag endast om man har utrett att de för sin försörjning i betydande grad har varit beroende av beväringen.

I Statskontorets ersättningsbeslut kan ändring sökas hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden eller försäkringsdomstolen. Om besvärsnämnden för olycksfallsärenden eller försäkringsdomstolen återsänder fallet till Statskontoret för ny behandling, går Statskontoret till väga på det sätt som besvärsnämnden eller försäkringsdomstolen i sitt beslut förutsätter.
 

◄ Alla nyheter