Hoppa innehåll

Ersättningar för värnpliktigs död och allvarlig skada

Till följd av den allvarliga olyckan i Rovajärvi 6.12.2018 har vi här samlat information om ersättningar.

  • Familjepension betalas till änka eller änkling och till barn om en värnpliktig omkommer vid tjänstgöring.

Familjepensionen beräknas utifrån årsarbetsinkomsten för den avlidne. Årsarbetsinkomsten är dock minst tre gånger minimiårsarbetsinkomsten, dvs. 42 300,00 euro år 2018.

Exempel 1: Om förmånslåtarens familj endast består av änka/änkling, är efterlevandepensionen 40 % av årsarbetsinkomsten. Om den avlidne hade endast minimiårsarbetsinkomst, är ersättningen 16 920,00 euro år 2018. Eurobeloppet kan minska på grund av änkans/änklingens egna inkomster.

Exempel 2: Om förmånslåtaren efterlämnar änka/änkling och ett barn, är efterlevandepensionen 35 % och barnets familjepension 25 % av årsarbetsinkomsten. Eurobeloppet påverkas av mängden barn och änkans/änklingens egna inkomster efter att barnens rätt till familjepension har upphört.

  • År 2018 är beloppet på begravningshjälpen 4 830,00 euro. Begravningshjälp utbetalas till dödsboet, om dödsboet står för begravningskostnaderna. Om någon annan står för begravningskostnaderna, ersätts hen mot kvitton med upp till det ovannämnda beloppet.
  • Skadade värnpliktiga får ersättning för den sjukvård som behövs, för medicinsk rehabilitering och rehabilitering som avser funktionsförmågan, för inkomstförlust och för bestående men samt vid behov för yrkesinriktad rehabilitering om den värnpliktige inte kan fortsätta sitt vanliga förvärvsarbete. Målet är att hjälpa värnpliktiga med rehabilitering så att de kan återgå till sitt arbete eller till sina studier så fort som möjligt. I samband med detta har vi ökat samarbetet med Försäkringsbranschens rehabilitering FBR för att kunna effektivera den yrkesinriktade rehabiliteringen och påbörja den så tidigt som möjligt.
  • Om det är frågan om en trafikskada, kan den skadade även ha rätt till ersättning enligt trafikförsäkringslagen. I sådant fall kan begravningskostnader och andra tillhörande kostnader som inte täcks av begravningshjälpen ersättas upp till ett skäligt belopp.

Ersättningar grundar sig på lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (29.12.2016/1521), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (24.4.2015/459) och trafikförsäkringslagen (17.6.2016/460).

Mer information

•media och ersättning av trafikskador: chefjurist Pekka Syrjänen, fornamn.efternamn@statskontoret.fi, 0295 50 2773
•ersättningar för olyckor: ersättningschef Terhi Koivisto, fornamn.efternamn@valtiokonttori.fi, 0295 50 2765, eller ersättningsspecialist Kaarina Kiskonen, fornamn.efternamn@statskontoret.fi, 0295 50 2776

◄ Alla nyheter