Hoppa innehåll

Målen för hållbar utveckling har identifierats flitigt

Statsförvaltningens organisationer förbereder sig att rapportera om sin ansvarsfullhet genom att tillämpa Statskontorets anvisning om enhetlig ansvarsrapportering inom statsförvaltningen som publicerades i november 2020. Anvisningarna kommer att kompletteras i månadsskiftet augusti–september när Statskontoret publicerar en annan och mer omfattande anvisning om rapportering om ansvarsfullhet. Anvisningen har utvecklats under våren 2021 tillsammans med en arbetsgrupp bestående av experter från ministerier, ämbetsverk och inrättningar.

I Statskontorets anvisning om förberedelse till statsförvaltningens enhetliga ansvarsrapportering (VK/43766/00.00.01.06.01/2020) ombads alla ministerier, ämbetsverk och inrättningar identifiera 3–5 av Förenta Nationernas (FN) mål för hållbar utveckling, vars uppnående organisationerna kan främja mest genom sin egen verksamhet. Att berätta om arbetet framför de valda målen står i centrum för organisationernas ansvarsrapportering. Finland har åtagit sig att uppnå målen i FN:s handlingsplan (Agenda 2030).

Identifierade mål

Sammanlagt 58 organisationer meddelade Statskontoret sina identifierade mål i maj 2021. Av dessa är 54 statliga ministerier, ämbetsverk och inrättningar och 4 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen. Bifogat finns en översikt över de mål som identifierats av ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna.

I följande figur presenteras vilka mål som har identifierats inom förvaltningen. Det finns tydligt tre i spetsen: oftast har man valt mål 12 konsumtion och produktion (33 st.), mål 8 tillväxt och jobb (25 st.) och mål 13 bekämpa klimatförändringarna (23 st.).

Det är anmärkningsvärt att varje mål för hållbar utveckling identifierades som betydelsefullt ur åtminstone tre organisationers synvinkel.

Figur 1. Identifierade mål för hållbar utveckling

1. Utrota fattigdom 10. Minskad ojämlikhet
2. Utrota hunger 11. Hållbara städer och samhällen
3. Säkerställa hälsa 12. Konsumtion och produktion
4. God utbildning 13. Bekämpa klimatförändringarna
5. Uppnå jämställdhet 14. Hav och marina resurser
6. Vatten och sanitet 15. Ekosystem och biologisk mångfald
7. Hållbar energi 16. Fredliga och inkluderande samhällen
8. Tillväxt och jobb 17. Genomförande och partnerskap
9. Infrastruktur och industri

Varje förvaltningsområde har deltagit

Organisationer som identifierat målen finns inom varje förvaltningsområde. De organisationer som identifierat flest mål finns inom finansministeriets och undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområden. En del uppgav att de på bokföringsenhetsnivå identifierat de mål som de egna åtgärderna kan påverka mest, medan andra har gjort identifieringsarbetet på ämbetsverksnivå. Båda verksamhetsmodellerna följer Statskontorets anvisningar och valet beror på arten av organisationernas verksamhet.

I följande tabell specificeras de organisationer som identifierat de viktigaste målen för hållbar utveckling enligt förvaltningsområde.

Tabell 1. Organisationer som identifierat de viktigaste målen för hållbar utveckling enligt förvaltningsområde

Förvaltningsområde Antalet organisationer som identifierat målen
Riksdagen 2
Republikens president 1
Statsrådets kansli 1
Utrikesministeriet 1
Justitieministeriet 4
Inrikesministeriet 6
Försvarsministeriet 2
Finansministeriet 8
Undervisnings- och kulturministeriet 7
Jord- och skogsbruksministeriet 5
Kommunikationsministeriet 4
Arbets- och näringsministeriet 6
Social- och hälsovårdsministeriet 6
Miljöministeriet 1
Totalt 54

Statskontoret tackar alla organisationer som gav information om de identifierade målen. En noggrannare analys av de mål som identifierats av statsförvaltningens organisationer och det arbete som utförs för att uppnå målen publiceras senare. Anvisningen om ansvarsrapportering publiceras i månadsskiftet augustiseptember. För närvarande har utkastet till anvisningen skickats till alla ministerier, ämbetsverk och inrättningar för genomgång. Kommentarer och tankar om hur anvisningen kan utvecklas kan skickas till Statskontoret före midsommar.

Mer information:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi
Katri Kanerva, tel. 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, tel. 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

◄ Alla nyheter