Hyppää sisältöön

Kestävän kehityksen tavoitteita tunnistettu ahkerasti

Valtionhallinnon organisaatiot valmistautuvat raportoimaan vastuullisuudesta soveltamalla Valtiokonttorin marraskuussa 2020 julkaisemaa ohjetta valtionhallinnon yhtenäisestä vastuullisuusraportoinnista. Ohjeistus tulee täydentymään elo-syyskuun vaihteessa, kun Valtiokonttori julkaisee toisen ja edellistä kattavamman ohjeen vastuullisuudesta raportoimisesta. Ohjeistusta on kehitetty kevään 2021 aikana yhdessä ministeriöiden, virastojen ja laitosten asiantuntijoista koostuvan työryhmän kanssa.

Valtiokonttorin ohjeessa valmistautumisesta valtionhallinnon yhtenäiseen vastuullisuusraportointiin (VK/43766/00.00.01.06.01/2020) kaikkia ministeriöitä, virastoja ja laitoksia pyydettiin tunnistamaan 3–5 Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitetta, joiden saavuttamista organisaatiot voivat omalla toiminnallaan merkittävimmin edistää. Valittujen tavoitteiden eteen tehtävästä työstä kertominen onkin organisaatioiden vastuullisuusraportoinnin keskiössä. Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) tavoitteisiin.

Tunnistetut tavoitteet

Yhteensä 58 organisaatioita ilmoitti Valtiokonttorille tunnistamansa tavoitteet toukokuussa 2021. Näistä 54 ovat valtion ministeriöitä, virastoja ja laitoksia ja 4 muita julkishallinnon organisaatioita. Ohessa katsaus ministeriöiden, virastojen ja laitosten tunnistamiin tavoitteisiin.

Seuraavassa kuviossa on esitetty, mitä tavoitteita hallinnossa on tunnistettu. Havaittavissa on selkeä kärkikolmikko: useimmin on valittu tavoite 12 vastuullista kuluttamista (33 kpl), tavoite 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (25 kpl) ja tavoite 13 ilmastotekoja (23 kpl).

Huomionarvoista on, että jokainen kestävän kehityksen tavoite tuli tunnistetuksi ainakin kolmen organisaation näkökulmasta merkittäväksi.

Kuvio 1. Tunnistetut kestävän kehityksen tavoitteet

1. Ei köyhyyttä 10. Eriarvoisuuden vähentäminen
2. Ei nälkää 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
3. Terveyttä ja hyvinvointia 12. Vastuullista kuluttamista
4. Hyvä koulutus 13. Ilmastotekoja
5. Sukupuolten tasa-arvo 14. Vedenalainen elämä
6. Puhdas vesi ja sanitaatio 15. Maanpäällinen elämä
7. Edullista ja puhdasta energiaa 16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta
8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 17. Yhteistyö ja kumppanuus
9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Jokainen hallinnonala on lähtenyt mukaan

Tavoitteet tunnistaneita organisaatioita on jokaiselta hallinnonalalta ja määrällisesti eniten valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilta. Osa ilmoitti tunnistaneensa kirjanpitoyksikön tasolla tavoitteet, joihin omalla toiminnalla voi merkittävimmin vaikuttaa, kun taas osa on tehnyt tunnistustyön virasto- tai laitostasolla. Kumpikin toimintamalli on Valtiokonttorin ohjeistuksen mukainen, ja valinta riippuu organisaatioiden toiminnan luonteesta.

Seuraavassa taulukossa on eritelty oman toiminnan näkökulmasta merkittävimmät kestävän kehityksen tavoitteet tunnistaneet organisaatiot hallinnonaloittain.

Taulukko 1. Oman toiminnan näkökulmasta merkittävimmät kestävän kehityksen tavoitteet tunnistaneet organisaatiot hallinnonaloittain

Hallinnonala Tavoitteet ilmoittaneiden organisaatioiden lkm
Eduskunta 2
Tasavallan presidentti 1
Valtioneuvoston kanslia 1
Ulkoministeriö 1
Oikeusministeriö 4
Sisäministeriö 6
Puolustusministeriö 2
Valtiovarainministeriö 8
Opetus- ja kulttuuriministeriö 7
Maa- ja metsätalousministeriö 5
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
Sosiaali- ja terveysministeriö 6
Ympäristöministeriö 1
Yhteensä 54

Valtiokonttori kiittää kaikkia organisaatioita, jotka toimittivat tiedon tunnistamistaan tavoitteista. Tarkempi analyysi valtionhallinnon organisaatioiden tunnistamista tavoitteista ja niiden eteen tehtävästä työstä julkaistaan myöhemmin. Tällä hetkellä elo-syyskuun vaihteessa julkaistava vastuullisuusraportointiohje on tutustuttavana kaikissa ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa. Kommentteja ja ajatuksia ohjeistuksen kehittämiseksi voi toimittaa Valtiokonttorille juhannukseen mennessä.

Lisätietoja:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi
Katri Kanerva, puh. 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, puh. 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

 

◄ Kaikki uutiset