Hoppa innehåll

Katri Kanerva utvecklar statsförvaltningens ansvarsarbete med entusiasm

Statskontorets första ansvarsexpert Katri Kanerva inledde sitt arbete i början av maj. Vad gör Statskontorets expert och varför är ansvarsfullhet viktigt även i statsförvaltningens kontext?

En uppgift gav upphov till ett drömjobb

Kanerva kom ursprungligen till Statskontoret som högskolepraktikant 2016. Efter sin praktik blev hon kvar i styr- och utvecklingsuppgifter inom redovisningsväsendet och arbetade länge bland annat med statsbokslutet och andra rapporterings- och analysuppgifter.

Kanerva började arbeta med samhällsansvar vid sidan av sitt tidigare arbete. Hållbarhetsfrågorna hade lyfts fram kraftigt i arbetet med att förnya Statskontorets strategi. I slutet av 2019 fick enheten Ekonomitjänster av generaldirektören i uppgift att utreda om Statskontoret kan instruera bokföringsenheterna att utarbeta en ansvarsrapport om sin verksamhet som en del av sin verksamhetsberättelse. Kanerva anmälde sig som frivillig.

“Redan då var jag ivrig att börja utveckla ansvarsrapporteringen”, berättar Kanerva.

Planen ändrade med tiden sin form och i början av 2020 började Statskontoret utarbeta en referensram för ansvarsrapportering som är separat från bokföringsenheternas verksamhetsberättelser och som styr hela statsförvaltningens rapportering. På Statskontoret har Kanerva arbetat med ansvarsfullhet tillsammans med sin kollega kommunikationsexpert Henni Purtonen. Anvisningarna har hela tiden utvecklats även i dialog och i samarbete med ministerier, ämbetsverk och inrättningar. På så sätt har man velat säkerställa aktörernas engagemang. Kommunikation har också varit en väsentlig del av projektet. Statskontoret förband den som en del av projektet genast från början, eftersom man via kommunikationen möjliggör en förändring.

Utvecklingen av ansvarsrapporteringen ökade snabbt och blev allt större. När arbetsmängden utvidgades blev det klart att ämnet skulle kräva ett separat arbete, som Kanerva slutligen kom fram till via den interna ansökan. Även om Kanerva inte tidigare hade arbetat med ansvarsfullhet hade hon ett starkt intresse för ämnet. “Jag anmälde mig frivilligt till detta arbete framför allt för att hållbar utveckling är en hjärtefråga för mig. Det har visat sig vara ett bra beslut. Det har varit ett drömjobb”, konstaterar hon.

Utvecklingen av rapporteringen tar tid

För närvarande arbetar Kanerva huvudsakligen med att bygga upp en referensram för rapportering. De modeller för ansvarsrapportering som uppstått i företagsvärlden med befintliga mätare fungerar inte som sådana inom statsförvaltningen. Därför utvecklas den statliga rapportramen utifrån Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling.

Referensramen är inte snäv, eftersom statsförvaltningens organisationer har ett brett fält. Det är omöjligt att definiera en detaljerad struktur och färdiga mätare så att de fungerar som sådana för alla organisationer.

“Tanken är att statsförvaltningens organisationer ska identifiera vilka mål för hållbar utveckling de kan främja genom sin verksamhet och börja berätta om det. FN:s mål för hållbar utveckling är omfattande och måste därför minskas på grund av rapporteringens meningsfullhet. De täcker dock statsförvaltningens åtgärder ganska väl. Jag tror inte att det finns någon sådan aktör här som inte skulle känna sig som sin egen”, konstaterar Kanerva. Dessutom kommer Statskontoret i sin anvisning att fästa uppmärksamhet vid de negativa konsekvenserna av verksamheten, dvs. organisationernas fotspår och rapporteringen om detta. Den första anvisningen om förberedelser inför rapporteringen gavs i november 2020 och under sommaren publiceras en ny, mer omfattande anvisning.

Statskontoret stöder utvecklingen av ansvarsarbetet mer omfattande

Ansvarsfullhet och främjande av hållbar utveckling förverkligas inte automatiskt i någon organisation, utan för att främja dem krävs konkret arbete och aktivt beaktande. Kanerva anser att det är anmärkningsvärt att ansvarsfullhet har erkänts som ett så viktigt tema vid Statskontoret att det har tilldelats egna resurser.

“Kanske ännu viktigare är det att även om jag arbetar som ansvarig expert vid Statskontoret så är kärnan i min uppgift inte Statskontorets ansvarsfullhet. Det är snarare att stöda och informera om utvecklingen av ansvarsarbetet inom hela statsförvaltningen. Det är anmärkningsvärt att Statskontoret stöder främjandet av hållbar utveckling inom hela statsförvaltningen via denna ståndpunkt.”

Förhoppningarna är dock att motsvarande uppgifter ska uppstå även på andra ställen inom statsförvaltningen. “Jag hoppas att ansvarsarbetet över huvud taget växer inom statsförvaltningen så att det i varje organisation finns en person vars arbetsbeskrivning omfattar att främja hållbar utveckling.”

Kanerva förväntar sig också att man lär sig nytt och möter människor och skapar internationella kontakter. “Här har Finland överhuvudtaget en fin plats att fungera som vägvisare för lösningar på olika hållbarhetsutmaningar. Jag förväntar mig att jag får göra min insats”, konstaterar Kanerva. “Det är verkligen fint att ansvarsfullhet ses som ett viktigt tema. Jag är ivrig över att öppna datorn på morgonen, eftersom det känns betydelsefullt att vara med och utveckla ansvarsarbetet inom hela statsförvaltnin

◄ Alla nyheter