Hoppa innehåll

Finlands miljöcentrals (SYKE) erfarenheter av kostnadsredovisningsmodellen

Finlands miljöcentral (SYKE) definierade att ta bruk statens gemensamma kostnadsredovisningsmodell 2018. Genom att ta i bruk kostnadsredovisningsmodellen strävade man efter arbetstidsbesparing i uppgörandet av kostnadsredovisningen samt transparent information med avseende på såväl slutresultaten som redovisningsprinciperna. Dessutom ville man utveckla rapporteringen att bättre motsvara ledningens behov.

I samband med ibruktagandet av den nya redovisningsmodellen fastställdes även uppföljningsnoggrannheten och -sätten delvis på nytt i samarbete med substansrepresentanterna. Även konteringen av fakturor underlättades, eftersom en del kostnader kan riktas genom övervältring.

Ibruktagandet av kostnadsredovisningsmodellen krävde inte något nytt datasystem. Kostnadsredovisningen sköts i Excel och Kieku och all ekonomisk rapportering sker centraliserat i Kieku. Framöver görs kostnadsredovisningen tre gånger per år och resultaten rapporteras för ledningen.

Du kan läsa mera om Finlands miljöcentrals erfarenheter via case-beskrivningen nedan:

SYKE CASE- ESITTELY

 

◄ Alla nyheter