Hoppa innehåll

År 2023 betalades 0,1 miljoner euro i olycksfallsersättningar för olycksfall i distansarbete

Olycksfallsskyddet för statsanställda förbättrades genom en lag som trädde i kraft den 1 januari 2023. Enligt lagen ersätts statliga tjänstemän och arbetstagare för olycksfall som inträffar vid distansarbete i annan sedvanlig verksamhet än arbete. Syftet med lagen har varit att försätta statens personal i en motsvarande ställning som personalen hos de arbetsgivare som har ett frivilligt försäkringsskydd som ordnas av arbetsgivaren för att ersätta olycksfall som inträffat vid distansarbete.

I praktiken innebär detta att från och med början av 2023 har även olycksfall som inträffar till exempel under rekreations- eller lunchpauser, på väg från bostaden till distansarbetsplatsen eller när barnet förs till dagvård varit ersättningsgilla.

129 olycksfall i distansarbete anmäldes

Statskontorets statistik över ersatta arbetsolycksfall 2023 har nu färdigställts. 3 958 arbetsolycksfall anmäldes. Sammanlagt betalades cirka 18,3 miljoner euro i ersättningar.

129 olycksfall i distansarbete anmäldes. För olycksfall i distansarbete betalades 0,1 miljoner euro i ersättningar. Trots att distansarbete är vanligt anmäls få olycksfall. Statskontoret känner inte till om orsaken till detta är att distansarbetsolyckor inte inträffar eller om det saknas medvetenhet om det nya skyddet.

Halka blir distansarbetarens öde

Statskontoret samlar in information om inkomna olycksfallsanmälningar. Utifrån dessa är det klart att i synnerhet halkningar och snubblingar är vanliga olycksfall och man har sökt många ersättningar för skador på olika extremiteter.

Det är således sannolikt att det hala vädret vintertid ökar antalet olycksfall bland annat i situationer som gäller förflyttning till distansarbetsplatsen eller lunch- och rekreationspauser. Även olyckor som inträffat på väg till toaletten lyfts fram i Statskontorets statistik. Det lönar sig alltså att använda dubbskor och reservera tillräckligt med tid för toalettbesöket.

Olycksfallsförteckningen underlättar förteckningen över olycksfall

I mars 2023 togs en olycksfallsförteckning i bruk i Statskontorets e-tjänst för ämbetsverkens olycksfallskontaktpersoner. Tjänsten underlättar upprätthållandet av den olycksfallsförteckning som krävs enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Olycksfallsförteckningen innehåller uppgifter om olycksfall i arbetet, såsom tidpunkten och platsen för olycksfallet och en fritt formulerad beskrivning av olycksfallet i olycksfallsanmälan. Av olycksfallsförteckningen framgår dessutom förhållandena vid olycksfallet och uppgifter om den skadade kroppsdelen och skadans art. Statskontorets beslutsuppgifter ingår inte i olycksfallsförteckningen.

Om ditt ämbetsverk behöver närmare anvisningar om de statsanställdas olycksfallsskydd kommer vi gärna från Statskontoret för att berätta om saken.

◄ Alla nyheter