• Servicebeskrivning

  Om du råkar ut för ett olycksfall i anslutning till TE-byråns träning eller prövning

  Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar som drabbar personer som deltar i träning eller prövning som överenskommits med TE-byrån ersätts av Statskontoret. Ersättning kan inte betalas från olycksfallsförsäkringen för det företag där arbetsprövningen genomförs. Meddela detta till arbetsgivaren på arbetsprövningsplatsen. Ersättningarna bygger på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

  Ersättningarna bygger på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

  Vanliga olycksfall i arbetet är halk- och fallolyckor som sker på arbetsplatsen, på vägen till arbetet eller från arbetet och hem.
  Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare.
  Ett olycksfall i arbetet drabbar en arbetstagare i arbetet, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs eller utanför detta område under ett arbetsuppdrag.

 • Förmåner som betalas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är bl.a.

  • sjukvårdskostnader
  • resekostnader som beror på sjukvård
  • ersättning för inkomstbortfall som betalas i form av dagpenning, olycksfallspension eller rehabiliteringspenning för den tid som en yrkesinriktad rehabilitering pågår
  • menersättning som betalas på grund av ett bestående funktionellt men som uppkommit till följd av en skada eller en sjukdom

  Läs mer om yrkessjukdomar >

 • Gör så här när ett olycksfall inträffat

  1. Underrätta genast din TE-byrå och arbetsprövningsplatsen om skadefallet. Ta vara på räkningarna/kvittona för de läkarbesök och läkemedel som du betalt själv.
  2. TE-byrån underrättar Statskontoret om skadefallet. Du behöver inte skicka någon skadeanmälan själv. Ge TE-byrån en ingående beskrivning av skadefallet och din kontaktinformation.
  3. Om behandlingen av skadan kräver en magnetundersökning eller ett ingrepp, ger Statskontoret en betalningsförbindelse på förhand.

 • Behandling av ersättningsärenden vid Statskontoret

  Statskontoret meddelar dig när ditt ärende har inletts och börjar utreda ärendet utan dröjsmål, senast inom 7 vardagar. Statskontoret ska ge ett beslut senast inom 30 dagar från och med att Statskontoret har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet.

 • Olycksfallsskyddet vid Statskontoret

  Statskontoret behandlar olycksfall som inträffat och yrkessjukdomar som ådragits i anslutning TE-byråns träning och prövning om personen inte har rätt till en minst lika stor ersättning enligt någon annan lag.

  Olycksfallsskyddet täcker följande tjänster som arbets- och näringsförvaltningen anordnar (Lagen om offentlig arbetskraftsservice, 4 kap. 4 §, 5 § och 12 §):

  • arbetsprövning på arbetsplatsen,
  • utbildningsprövning vid en läroanstalt,
  • jobbsökarträning,
  • karriärträning,
  • arbetsträning,
  • rekryteringsprövning.

  Med stöd av 84 § i lagen om främjande av integration (30.12.2010/1386) betalas ersättning för olycksfall som drabbar deltagare i en integrationsfrämjande åtgärd. Förutsättningen är att personen får arbetsmarknadsstöd som integrationsstöd, deltar i studier i egen regi och i andra överenskomna åtgärder och inte får ersättningar med stöd av någon annan lag.

  TE-byrån skickar skadeanmälan till Statskontoret. Den som avlägger träning eller prövning har inget anställningsförhållande till sitt arbetsprövningsställe och därför ersätts skadorna inte från arbetsprövningsföretagets arbetsolycksfallsförsäkring.

 • Olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom?

  Olycksfall i arbetet. Olycksfall i arbetet avser en plötslig skada som orsakas av en extern faktor som skett under träning eller prövning, till exempel en halk- eller fallolycka. Skyddet omfattar även resor till och från arbetsprövning och träning. Med område i anknytning till arbetsplatsen avses främst gårdsområdet i den omedelbara närheten av den byggnad där arbetet utförs, där de anställda regelbundet rör sig i anslutning till sitt arbete. När ett olycksfall inträffar i detta område ska skadan ersättas som olycksfall i arbetet när personen uppehållit sig i området i anslutning till sina arbetsuppgifter.

  Yrkessjukdom. En yrkessjukdom är en sjukdom som orsakats av exponering för en fysikalisk, kemikalisk eller biologisk faktor i arbetet.

  Olycksfall utomlands. Olycksfallsskyddet har inga landspecifika begränsningar. Skyddet gäller därigenom både i Finland och utomlands. Eftersom lagen om olycksfall och om yrkessjukdomar i arbetet ersätter inte civilsjukdomar och skador som skett under fritid, rekommenderas att personen tar en separat reseförsäkring, om tjänstgöringen sker utomlands.

  Avlägg en webbutbildning om ämnet (på finska) >

 • Gör så här om det inträffat ett olycksfall

  1. Fyll i en elektronisk olycksfallsanmälan

  Blanketten för elektronisk olycksfallsanmälan >
  Blanketten för elektronisk olycksfallsanmälan / identifiering >

  Du kan fylla i en elektronisk olycksfallsanmälan genom att identifiera dig med certifikatkort eller utan identifiering. När du använder identifieringsfunktionen ser du en förteckning över blanketter som du sparat och skickat eller som är ofullbordade.

  • Fyll i de uppgifter om skadehändelsen som du fått av den skadade. Kom ihåg att fylla i den skadades telefonnummer, så att vi kan handlägga skadeärenden smidigt.
  • Fyll i uppgifterna om anställningsförhållandet i punkt sju, så att vi vet till vilken tjänst försäkringsärendet/kunden tillhör.
  • Foga ett följebrev och avtalet om arbetsprövning på arbetsplatsen till olycksfallsanmälan.
  1. Ta kontakt

  Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten, tveka inte att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig. En omsorgsfullt ifylld ansökan kommer snabbare till handläggning.

  Statskontoret utfärdar ett intyg om skydd för olycksfall i arbetet som kan användas utomlands. Skicka begäran om försäkringsintyg per e-post till adressen skador.arbetsolyckor@statskontoret.fi