• Servicebeskrivning

  Statskontoret ersätter personer som är anställda hos staten för yrkessjukdomar.

  Därtill ersätts bland annat yrkessjukdomar som har drabbat stödsysselsatta personer i arbetsförsök eller arbetslivsträning samt avtalsbrandkåristers yrkessjukdomar.

  Ersättningarna grundar sig på lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

 • Villkor för att erhålla ersättning

  Med yrkessjukdom avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar en sjukdom som sannolikt huvudsakligen har orsakats av att en arbetstagare har exponerats för en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet.
  De vanligaste yrkessjukdomarna är hörselskador, utslag och lungsjukdomar. I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar stadgas även att vissa smärttillstånd i övre extremiteterna ska ersättas.

  Tjänsten gäller bland annat för:

  * personer som har ett tjänsteförhållande till staten samt
  * yrkessjukdomar hos stödsysselsatta personer i arbetsprövning eller arbetslivsträning och
  * yrkessjukdomar hos oförsäkrade avtalsbrandkårister.

 • Gör så här

  1. Underrätta genast olycksfallsombudsmannen vid ditt ämbetsverk eller en representant för din arbetsgivare om ett skadefall.
  2. Olycksfallsombudsmannen eller arbetsgivarens representant anmäler skadan till Statskontoret. Du behöver inte själv skicka någon skadeanmälan.
  3. Börja använda tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Med hjälp av tjänsten sköts kontakterna med myndigheter och andra organisationer som är med i tjänsten på ett sådant sätt att datasäkerheten säkerställs. När du använder Suomi.fi-meddelanden går det snabbare att uträtta dina ärenden hos Statskontoret. Du kan kontakta Statskontorets kundtjänst via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.
  4. Statskontoret undersöker om ditt ärende ska ersättas av staten eller någon annan försäkringsinrättning. Därefter meddelar den behöriga försäkringsinrättningen dig om att handläggningen av ditt ärende har inletts och börjar utan dröjsmål utreda ärendet, senast inom sju vardagar.

  Ett beslut ska ges senast inom 30 dagar från det att försäkringsinrättningen har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet.

 • Vad ersätts?

  Förmåner som betalas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är bland annat

  • sjukvårdskostnader
  • nödvändiga resekostnader som beror på sjukvård
  • ersättning för inkomstbortfall vilken betalas i form av dagpenning, olycksfallspension eller rehabiliteringspenning för den tid som en yrkesinriktad rehabilitering pågår
  • menersättning som betalas på grund av ett bestående funktionellt men som uppkommit till följd av en skada eller en sjukdom.

  Om en skadeanmälan för din skada redan har skickats in kan du vid ett senare tillfälle meddela sjukvårds-, läkemedels- och resekostnader som har uppkommit på grund av skadan utan att göra en ny skadeanmälan. Nere till vänster Kundtjänst – Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.