• Servicebeskrivning

  Statskontoret ersätter personskador som stora rovdjur har orsakat i enlighet med viltskadelagen (105/2009).

  Stora rovdjur är
  * brunbjörn
  * varg
  * järv
  * lodjur.

  Från den ersättning som Statskontoret betalar avdras de ersättningar som du får på basis av din egen försäkring eller annan lagstiftning.

 • Villkor för att erhålla ersättning

  Ersättning betalas för personskada, det vill säga en skada eller sjukdom, som ett stort rovdjur har orsakat. Som ersättning betalas även de förluster som beror på att ett stort rovdjur har dödat en människa.

 • Gör så här

  Anmäl utan dröjsmål personskadan som har orsakats av ett stort rovdjur till polisen på skadefallsorten som verkställer en polisundersökning på skadeplatsen och gör en polisanmälan om skadefallet.

  Lämna in ersättningsansökan till Statskontoret inom en månad efter det att den läkare som har behandlat den skadade gav sitt utlåtande.

  Till ersättningsansökan bifogas polisanmälan, utlåtandet från den läkare som har behandlat den skadade samt en utredning över vårdkostnader och andra kostnader som föranletts av skadan.

  Ersättningsansökan ska innehålla en redogörelse för om sökanden har möjlighet att få ersättning för skadan på grundval av en försäkring eller på andra grunder.

 • Ersättningar för andra skador än personskador

  Rovdjursskador på jord- och skogsbruk ersätts ur statens medel inom ramen för statsbudgeten enligt vad som föreskrivs i viltskadelagen.

  Läs mer: https://mmm.fi/sv/vilt/viltskador/rovdjursskador

 • Ersättningar som betalas för personskada

  De vanligaste ersättningarna som betalas för personskada är:

  • sjukvårdskostnader
  • inkomstbortfall för tiden för arbetsoförmåga
  • tillfälligt men
  • bestående men
  • bestående kosmetiskt men

  Vid dödsfall ersätts begravningskostnader och övriga kostnader i anslutning till begravningen upp till en rimlig summa. Personer som varit berättigade till underhåll eller som annars varit beroende av den omkomne för sin försörjning kan betalas ersättning för förlust av underhåll.

  Vid beräkningen av ersättningsbeloppet görs avdrag för ersättningar som fås på grund av skadefallet på basis av annan lagstiftning eller försäkring.

  Ersättningar som Statskontoret har betalat ut utan grund kan återkrävas av ersättningsmottagaren. Om den skadade själv har bidragit till skadefallet kan ersättningen sänkas eller avslås helt.

  Ersättningen för personskador som har orsakats av stora rovdjur bestäms med iakttagande av 5 kap. 2, 2a–2d, 3, 4, 7 och 8 § samt 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).

 • Lagstiftning