• Palvelukuvaus

  Valtiokonttori korvaa suurpetojen aiheuttamat henkilövahingot riistavahinkolain (105/2009) perusteella.

  Suurpetoja ovat

  • karhu
  • susi
  • ahma
  • ilves

  Valtiokonttorin maksamasta korvauksesta vähennetään ne korvaukset, jotka saat oman vakuutuksen tai muun lainsäädännön perusteella.

 • Edellytykset korvauksen saamiselle

  Korvaus maksetaan henkilölle, jolle suurpeto on aiheuttanut henkilövahingon eli vamman tai taudin. Korvauksena maksetaan myös ne menetykset, jotka ovat aiheutuneet siitä, että suurpeto on surmannut ihmisen.

 • Miten tulee toimia

  Ilmoita suurpedon aiheuttamasta henkilövahingosta viipymättä vahinkopaikkakunnan poliisille, joka toimittaa vahinkopaikalla poliisitutkinnan ja tekee vahinkotapahtumasta poliisi-ilmoituksen.

  Jätä korvaushakemus Valtiokonttorille kuukauden kuluessa vahingoittunutta henkilöä hoitaneen lääkärin antaman lausunnon ajankohdasta.

  Korvaushakemukseen on liitettävä poliisi-ilmoitus sekä vahingoittunutta henkilöä hoitaneen lääkärin lausunto ja selvitys vahingosta aiheutuneista hoito- ja muista kustannuksista.

  Korvaushakemuksen tulee sisältää selvitys korvauksen hakijan mahdollisuudesta saada vahingosta korvausta vakuutuksesta tai muulla perusteella.

 • Korvaukset muista kuin henkilövahingoista

  Suurpetoeläinten maataloudelle ja metsätaloudelle aiheuttamat vahingot korvataan valtion talousarvion rajoissa valtion varoista sen mukaan kuin riistavahinkolaissa säädetään.

  Lue lisää: https://mmm.fi/riista/riistavahingot/suurpetovahingot

 • Henkilövahingosta maksettavia korvauksia

  Yleisimpiä henkilövahingosta maksettavia korvauksia ovat:

  • sairaanhoitokulut
  • ansionmenetys työkyvyttömyysajalta
  • tilapäinen haitta
  • pysyvä haitta
  • pysyvä kosmeettinen haitta

  Kuolemantapauksessa korvataan hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kulut kohtuulliseen määrään saakka. Elatukseen oikeutetuille tai muutoin surmansa saaneen elatuksen varassa olleille voidaan maksaa korvausta elatuksen menetyksestä.

  Korvauksen määrää laskettaessa otetaan vähennyksenä huomioon muun lainsäädännön tai vakuutuksen perusteella vahinkotapahtumasta saatava korvaus.

  Valtiokonttorin perusteettomasti maksamat korvaukset voidaan periä korvauksensaajalta takaisin. Jos vahingonkärsinyt on itse myötävaikuttanut vahinkotapahtumaan, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.

  Suurpedon aiheuttamasta henkilövahingosta maksettava korvaus määrätään noudattaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2, 2a-2d, 3, 4, 7 ja 8 §:n ja 7 luvun 3 §:n säännöksiä.

 • Lainsäädäntö