Hoppa innehåll

Statens skydd för reseskador

 • Ansök om ersättning >

  Besluten om statlig reseförsäkring skickas via Suomi.fi-meddelanden eller per post till den adress du har angett i ansökan. Om du inte redan har tagit Suomi.fi-meddelanden i bruk, gör det nu. Instruktioner för att ta i bruk tjänsten hittar du på Suomi.fi-sidan.

  Läs utrikesministeriets resemeddelanden >

 • Servicebeskrivning

  Statens skydd för reseskada gäller under resor då en statlig tjänsteman eller en person som omfattas av ett annat skydd reser utomlands för att sköta arbetsuppgifter. Även en familjemedlem som på destinationsorten har bott minst sex månader i samma hushåll som tjänstemannen, är berättigad till det skydd för reseskador som Statskontoret erbjuder.

  Skyddet gäller även då person som är på tjänsteresa eller till utlandet utskickad reser utanför det land som denne egentligen har rest till. Skyddet gäller utan geografisk begränsning under hela resan. Skyddet gäller därmed även under semesterdagar som infaller under en resa och under fritidsresor som görs under den. Skyddet är sekundärt i förhållande till övriga lagstadgade skydd som grundar sig på anställningsförhållandet.

  Falck resenödtjänsten hjälper dem som reser och vistas i Ryssland. Ring alltid Falck innan du söker vård. I de flesta fall kan Falck göra en betalningsförbindelse och göra betalningar till sjukhus och läkare i Ryssland. Om du har fått bekosta din vård själv, ansök om ersättning i efterhand i Statskontorets e-tjänst.

 • Larmtjänst vid resor

  Falck Global Assistance erbjuder stöd och rådgivning dygnet runt. Telefonnumren till Falcks reseassistanscentral är +358 295 50 3777 och +358 9 6829 1900, och det är bra att spara båda dessa i telefonen innan resan. Falck betjänar dig på finska, svenska och engelska.

 • Vad täcker skyddet för reseskador?

  Skyddet för reseskador täcker sjukdomsfall och olycksfall på resor samt vissa andra skador, såsom bagageskador, som har inträffat under en resa.

  • Som sjukdom under resa betraktas en sjukdom som enligt en medicinsk bedömning har brutit ut under resan. Som sjukdom under resa betraktas även det att ett lyte, en skada eller en sjukdom som personen har haft redan före resan oväntat förvärras under resan. Tandsjukdomar betraktas dock inte som sjukdom under resa.
  • Ett reseolycksfall är en plötslig och oförutsedd händelse som under resan har orsakats av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos personen. Som en följd av reseolycksfall ersätts även förvärrande av andra lyten, skador eller sjukdomar än de som ska ersättas enligt denna lag. Ersättningen ska motsvara den orsaksandel som olycksfallet har haft i förvärrandet. Skador genom olycksfall på tänder ersätts.
  • Skadat resgods: Ersättning för plötslig och oväntad skada på resgods är högst 3 074 euro per resa. Om resgodset försenas och du inte rimligen kan vänta på att det ska anlända, ersätter vi anskaffningskostnaderna för nödvändiga förnödenheter med högst 820 euro. Skador på personliga hjälpmedel, såsom glasögon, ersätter vi endast vid olycksfall.
  • Reseansvarsskador: Person- och sakskador som orsakas av resenären kan ersättas till högst 87 100 euro. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.
  • Hälso- och sjukvård: Om du är i destinationslandet i över tre månader ersätter vi dig för skäliga hälso- och sjukvårdskostnader i destinationslandet.Läs mer om hälso- och sjukvårdsersättningarErsättningarna och det som ersätts varierar beroende på om du är på resa eller vistas utomlands:
   • högst 3 månader
   • över 3 månader
   • som familjemedlem till en tjänsteman som reser
   • inbjuden av en myndighet
   • i områden med hög säkerhetsrisk

   Se de situationsspecifika skillnaderna enligt resans längd på fliken Ersättningar.

 • Vad ersätter statens skydd för reseskador inte

  Alla skador som inträffat under resan eller under vistelsen utomlands ersätts inte från statens reseskadeskydd. På denna sida nämns de vanligaste skadorna som inte ersätts. Fundera före resan på om du behöver komplettera ditt försäkringsskydd med en försäkring från ditt eget försäkringsbolag. Observera att olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som drabbat en person i anställningsförhållande till staten även ersätts under en tjänsteresa utomlands eller under vistelse utomlands när man blivit utstationerad.

  Från statens reseskadeskydd ersätts inte:

  • Inkomstbortfall
  • Vårdkostnader för tandsjukdom
  • Skador som orsakas i riskfyllda grenar.
   • Riskfyllda grenar är kraftsport, kampsport, motorsport, flygsport, klättring, dykning med andningsutrustning och fridykning, störtlopp och speedskiing, freestyleskidåkning och offpistskidåkning.
  • Skador som uppkommit vid tävlingsidrott.
   • Idrott anses vara tävlingsidrott när den omfattar en tävling, match eller något annat idrottsevenemang vars arrangör förutsätter att deltagaren tar en licens, ett spelpass eller motsvarande eller undertecknar en klausul om ansvarsfrihet. Som tävlingsidrott betraktas dock inte ett medföljande barns deltagande i verksamhet som ordnas av skola eller idrottsförening.
  • Skador som uppkommit i samband med professionell idrott.
   • Som professionell idrott betraktas idrott där idrottsutövaren får skattepliktig lön för idrotten.
  • Kostnader för annullering eller förflyttning av semesterresa

  En skada som orsakats av en person som omfattas av skyddet (s.k. ansvarsskada) ersätts inte om skadan:

  • Har orsakats genom brott eller om skadans uppkomst har påverkats av annat grovt vållande.
  • Har orsakats vid utövande av en riskfylld gren.
  • Har orsakats med en motordriven anordning.
  • Har orsakats egendom som tillhör en person som bor i samma hushåll, eller egendom som den som orsakat skadan delvis äger
  • Har föranlett kostnader för inställda privata semesterresor som omfattas av skyddet.
  • Skador som orsakats av riskfyllda grenar eller tävlings- eller professionell idrott. Särskilt riskfyllda idrottsgrenar är kraftsport, kampsport, motorsport, flygsport, klättring, dykning med andningsutrustning och fridykning, störtlopp och speedskiing, freestyleskidåkning och offpistskidåkning.
  • Skada som vållats lägenhet eller fastighet som används som bostad eller lösöre som hör till lägenheten.

  Skyddet ersätter inte heller skada som åsamkats arbetsgivarverket:

  • När en resa ställs in, avbryts eller försenas
  • Skada på statens egendom
 • När en olycka inträffar

  Sjukdom eller olycksfall

  • Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka på resan, hitta närmaste vårdinrättning via appen Safeture Pro eller ring Falcks dygnet-runt-jourtelefon (+358 295 50 3777 och +358 9 6829 1900). Du kan också kontakta resenödtjänsten i ett ärende som gäller förhandsavgörande. Då sköter resenödtjänsten nödvändiga fortsatta utredningar.
  • Visa upp ditt reseförsäkringskort eller eller försäkringsintyg på vårdstället. Ofta räcker detta och du behöver inte själv betala vårdkostnaderna eller använda arbetsgivarens betaltidskort.
  • Ta även med ditt europeiska sjukvårdskort om ditt resmål är ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Kortet kostar dig ingenting. Information om det europeiska sjukvårdskortet och anvisningar för hur du ansöker om kortet hittar du här >
  • Du kan själv ansöka om ersättning i efterhand för vårdkostnader som du har betalat. Det görs via Statskontorets e-tjänst under fliken Blanketter och bilagor.
  • Om du har betalat vårdbesöket med statens betaltidskort måste du i vilket fall som helst fylla i en ansökan för att ersättningen ska kunna betalas in på arbetsgivarens konto.

  Fortsatt vård i Finland för sjukdom eller olycksfall

  Förändring i bestående men 61 482 euro, dödsfall 61 482 euro

  Resgodsskador

  Nödvändiga förnödenheter 820 euro, resgods 3 074 euro, djur 2049 euro.

 • Gör så här om du behöver ett förhandsavgörande

  Om du behöver ett förhandsavgörande ska du bifoga ett läkarutlåtande eller en annan utredning om vårdbehovet under punkten “Tilläggsuppgifter och bilagor”. Förhandsavgörande ska begäras när den förväntade kostnaden för icke-brådskande vård överstiger 1 000 euro. Förhandsavgörande ska begäras åtminstone i följande fall:

  • Icke-brådskande bilddiagnostiska undersökningar
  • Barns tandreglering
  • Ordnande av uppföljning av graviditet och förlossning
  • Icke-brådskande operations- och sjukhusvård
  • Hälso- och sjukvårdsresor utanför stationeringslandet.

  Sök förhandsavgörande genom att kontakta resenödtjänsten eller genom att fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten

  För förhandsavgörandet behöver du ett läkarutlåtande eller en annan utredning om vårdbehovet.

 • Före resan

  • Ladda före resan ner appen Safeture Pro och spara telefonnumret/-numren till Falcks 24/7-jourtelefon i din telefon. Du får användarnamn och lösenord till appen från ditt ämbetsverk.
  • Reseförsäkringskort och/eller försäkringsintyg samt eventuellt visumintyg får du av ditt ämbetsverk. Du kan även ladda ner intygen via länken Reseförsäkrings- och visumintyg till höger (Virtu-identifiering). Vid behov kan du även begära ett försäkringsintyg genom att skicka e-post till adressen matkavahingot(at)valtiokonttori.fi.
  • Om du är familjemedlem och åker på en över sex månader lång resa får du ett reseförsäkringskort eller försäkringsintyg samt eventuella visumintyg av den resande tjänstemannens arbetsgivare. Begär egna reseförsäkringskort eller försäkringsintyg till dina barn.
  • Ta även med ditt europeiska sjukvårdskort om ditt resmål är ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Kortet kostar dig ingenting. Information om det europeiska sjukvårdskortet och anvisningar för hur du ansöker om kortet hittar du här >
  • Kontrollera med företagshälsovården behovet av eventuella vaccinationer och annan medicinering som förebygger smittsamma sjukdomar i ditt destinationsland. Vård som getts före resans början ersätts inte från statens reseskadeskydd.
  • Gör en reseanmälan till utrikesministeriet >
  • Se i eOppiva ”Matkustusturvallisuus ulkomaan virkamatkoilla”
 • Hur meddelar jag Statskontoret om en person som bjudits in av mitt ämbetsverk och som inte har något annat reseförsäkringsskydd?

  Ett ämbetsverk kan meddela att en person för vilken det är omöjligt eller svårt att få reseförsäkring eller motsvarande skydd i personens hemland ska omfattas av skyddet. Inbjudna resenärer ska anmälas till Statskontoret före resan. Anmälan ska göras direkt med den blankett som tillhandahålls för ändamålet. I fälten kan man skriva in flera personer under varandra.

 • Tjänsteresor på högst 3 månader

  Sjukdom och olycksfall

  Vi ersätter skäliga sjukvårdskostnader samt övriga nödvändiga kostnader. I allvarliga fall ersätter vi transport till Finland. Kostnader för tandvård ersätts enbart för tandskador som har orsakats av olycksfall. Vårdkostnader ersätts i högst tre år efter att en sjukdom har uppdagats eller ett olycksfall har inträffat. Kostnader för förvärrande av en sjukdom eller skada som har konstaterats tidigare ersätts i högst sex månader.

  Bestående men

  Vi betalar ersättning för reseskador eller olycksfall som orsakar bestående men för funktionsförmågan om skadan eller sjukdomen enligt medicinsk sannolikhet inte kommer att återställas. Ersättningen för bestående men är högst 61 482 euro. Ersättningsbeloppet fastställs i enlighet med den skadeklassificering som bestäms enligt skadans eller sjukdomens medicinska art och svårighetsgrad.

  Dödsfall

  Vid dödsfall ersätter vi transporten av den avlidne till Finland. Till den avlidnes dödsbo betalar vi begravningsstöd. Ersättning för dödsfall (61 482 euro) betalas till dödsboet eller den som har meddelats som förmånstagare. Du kan förordna en förmånstagare under fliken Blanketter och bilagor.

  Resgodsskador

  För plötslig och oförutsedd skada på resgods under en resa betalas en ersättning på högst 3 074 euro per skada. Ersättningen betalas enligt föremålets värde vid skadetillfället. Se Beräkning av ersättningens belopp.

  Om bagaget försenas och du rimligen inte kan förvänta dig att det ska anlända ersätter vi enligt prövning kostnaderna för införskaffande av nödvändiga artiklar upp till 820 euro. När du reser tillbaka till hemlandet ersätts i regel inte kostnader för anskaffning av nödvändiga artiklar.

  Om du har med dig ett djur som behövs för utförandet av arbetet ersätter vi veterinärkostnader eller kostnader för att skaffa ett nytt djur upp till 2 049 euro. Skador som har orsakats sällskapsdjur ersätter vi inte.

  Vi ersätter personliga hjälpmedel, såsom glasögon, endast om dessa har gått sönder i samband med ett olycksfall.

  Reseansvarsskador

  Person- och sakskador som orsakas av resenären kan ersättas till högst 87 100 euro. Se begränsningarna för ersättning av ansvarsskador i avsnittet “Vad ersätter statens skydd för reseskador inte”. Du kan ansöka om ersättning via anmälan om tilläggsuppgifter.

  Rättegångskostnader

  Vi ersätter skäliga kostnader för handläggningen av ett brottmål eller utredningen av ersättningsansvaret. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.

 • Tjänsteresor på över 3 månader

  Sjukdom och olycksfall

  Du får ersättning för skäliga sjukvårdskostnader samt övriga nödvändiga kostnader. I allvarliga fall ersätter vi transport till Finland. Kostnader för tandvård ersätts enbart för tandskador som har orsakats av olycksfall. Vårdkostnader ersätts i högst tre år efter att en sjukdom har uppdagats eller ett olycksfall har inträffat. Kostnader för förvärrande av en sjukdom eller skada som har konstaterats tidigare ersätts i högst sex månader.

  Hälsovård

  Vi ersätter skäliga kostnader för hälsovård i destinationslandet som kan jämställas med företagshälsovård.

  Läs mer om ersättningar för hälso- och sjukvård >

  Bestående men

  Vi betalar ersättning för reseskador eller olycksfall som orsakar bestående men för funktionsförmågan om skadan eller sjukdomen enligt medicinsk sannolikhet inte kommer att återställas. Ersättningen för bestående men är högst 60 000 euro. Ersättningsbeloppet fastställs i enlighet med den skadeklassificering som bestäms enligt skadans eller sjukdomens medicinska art och svårighetsgrad.

  Dödsfall

  Vid dödsfall ersätter vi transporten av den avlidne till Finland. Till den avlidnes dödsbo betalar vi begravningsstöd. Ersättning för dödsfall (60 000 euro) betalas till dödsboet eller den som har meddelats som förmånstagare. Du kan förordna en förmånstagare under fliken Blanketter och bilagor.

  Resgodsskador

  För plötslig och oförutsedd skada på resgods under en resa betalas en ersättning på högst 3 000 euro per skada. Under tjänsteresor på över tre månader anses resor som görs utomlands från placeringslandet (även fritidsresor) alltid vara separata resor.

  Om bagaget försenas och du rimligen inte kan förvänta dig att det ska anlända ersätter vi enligt prövning kostnaderna för införskaffande av nödvändiga artiklar upp till 800 euro. När du reser tillbaka till hemlandet ersätts i regel inte kostnader för anskaffning av nödvändiga artiklar.

  Om du har med dig ett djur som behövs för utförandet av arbetet ersätter vi veterinärkostnader eller kostnader för att skaffa ett nytt djur upp till 2 000 euro. Skador som har orsakats sällskapsdjur ersätter vi inte.

  Vi ersätter personliga hjälpmedel, såsom glasögon, endast om dessa har gått sönder i samband med ett olycksfall.

  Reseansvarsskador

  För person- och sakskador som har orsakats av en resenär betalas en ersättning på högst 85 000 euro. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.

  Rättegångskostnader

  Vi ersätter skäliga kostnader för handläggningen av ett brottmål eller utredningen av ersättningsansvaret. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.

  Familjemedlemmar

  Statens skydd för reseskador gäller inte familjemedlemmar som vistas mindre än sex månader i destinationslandet.

 • Familjemedlemmar på tjänsteresor på över sex månader

  Om du är en familjemedlem som på destinationsorten bor minst sex månader i samma hushåll som tjänstemannen, är du berättigad till det skydd för reseskador som Statskontoret erbjuder.

  Ersättningen gäller tjänstemans maka/make eller sambo som har bott med tjänsteman i minst 2 år. Ersättningen omfattar sambon även då hen har eller har haft ett gemensamt barn med tjänstemannen.

  Ersättningen omfattar tjänstemannens samt makens/makans barn om

  • barnet är yngre än 20 år och inte förtjänar sitt uppehälle genom arbete.
  • barnet har fyllt 20 år och kan inte förtjäna sitt uppehälle genom arbete på grund av sjukdom, skada eller lyte. Dessutom förutsätts att tjänstemannen eller makan/maken fungerar som barnets förmyndare.

  Statens skydd för reseskador gäller inte familjemedlemmar som vistas mindre än sex månader i destinationslandet.

  Sjukdom och olycksfall

  Vi ersätter skäliga sjukvårdskostnader samt övriga nödvändiga kostnader. I allvarliga fall ersätter vi transport till Finland. Kostnader för tandvård ersätts enbart för tandskador som har orsakats av olycksfall. Vårdkostnader ersätts i högst tre år efter att en sjukdom har uppdagats eller ett olycksfall har inträffat. Kostnader för förvärrande av en sjukdom eller skada som har konstaterats tidigare ersätts i högst sex månader.

  Hälsovård

  Vi ersätter skäliga hälsovårdskostnader som kan jämföras med företags- och skolhälsovård samt rådgivningstjänster.

  Du kan läsa mer om kostnader som ersätts som hälsovård under fliken Tjänsteresor på över 3 månader.

  Bestående men

  Vi betalar ersättning för reseskador eller olycksfall som orsakar bestående men för funktionsförmågan om skadan eller sjukdomen enligt medicinsk sannolikhet inte kommer att återställas. Ersättningen för bestående men är högst 60 000 euro. Ersättningsbeloppet fastställs i enlighet med den skadeklassificering som bestäms enligt skadans eller sjukdomens medicinska art och svårighetsgrad.

  Dödsfall

  Vid dödsfall ersätter vi transporten av den avlidne till Finland. Till den avlidnes dödsbo betalar vi begravningsstöd. Ersättning för dödsfall (60 000 euro) betalas till dödsboet eller den som har meddelats som förmånstagare. Du kan förordna en förmånstagare under fliken Blanketter och bilagor. Ersättning för dödsfall betalas inte med anledning av ett avlidet barn.

  Resgodsskador

  För plötslig och oförutsedd skada på resgods under en resa betalas en ersättning på högst 3 000 euro per skada. Resor som görs utomlands från destinationslandet (även fritidsresor) anses alltid vara separata resor.

  Om bagaget försenas och du rimligen inte kan förvänta dig att det ska anlända ersätter vi enligt prövning kostnaderna för införskaffande av nödvändiga artiklar upp till 800 euro. När du reser tillbaka till hemlandet ersätts i regel inte kostnader för anskaffning av nödvändiga artiklar.

  Skador som har orsakats sällskapsdjur ersätter vi inte.

  Vi ersätter personliga hjälpmedel, såsom glasögon, endast om dessa har gått sönder i samband med ett olycksfall.

  Reseansvarsskador

  För person- och sakskador som har orsakats av en resenär betalas en ersättning på högst 85 000 euro. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.

  Rättegångskostnader

  Vi ersätter skäliga kostnader för handläggningen av ett brottmål eller utredningen av ersättningsansvaret. Du kan ansöka om ersättning med en fritt formulerad ansökan.

 • Person som kallats av en myndighet

  Statens skydd för reseskador gäller dig om en statlig myndighet i Finland har kallat dig att i Finland eller utomlands utföra ett uppdrag och har meddelat att du omfattas av finska statens skydd för reseskador.

  Skyddet gäller inte om du har rätt till ersättning för den föranledda skadan utifrån någon annan lag, försäkring eller ett annat avtal. Skyddet för personer som har blivit kallade gäller inte heller om en myndighet har utfärdat en reseorder eller någon annan motsvarande handling till dig. I sådana fall omfattas du helt och hållet av statens skydd för reseskador.

  Före resan

  Den myndighet som har kallat dig ger dig ett reseförsäkringsintyg som du behöver för att skaffa visum och ersätta sjukvård.

  När en olycka inträffar

  Sjukdom eller olycksfall

  Vi ersätter skäliga sjukvårdskostnader samt övriga nödvändiga kostnader. I allvarliga fall ersätter vi transport till ditt hemland. Kostnader för tandvård ersätts enbart för tandskador som har orsakats av olycksfall.

  • Om du blir sjuk eller en olycka inträffar under resan kan du fråga efter närmaste vårdinrättning hos Falcks jourtjänst, 24/7 (+358 295 50 3777).
  • Visa ditt försäkringsintyg på vårdstället. Ofta räcker detta för att du inte själv ska behöva betala vårdkostnaderna.
  • Du kan själv ansöka om ersättning i efterhand för vårdkostnader som du har betalat. Det görs via Statskontorets elektroniska tjänst under fliken Blanketter och bilagor >
  • Var beredd på att uppvisa verifikat över de kostnader som uppstått.
  Uppföljande vård i Finland för sjukdom eller olycksfall
  • Om vården av ett olycksfall eller en sjukdom som har inträffat under en resa fortsätter efter resans slut får du ytterligare information hos vår kundtjänst. Vid behov kan du även skicka en utredning över behovet av fortsatt vård per post till adressen Statskontoret, PB 500, 00054 Statskontoret, Suomi-Finland.
  Resgodsskador
  • Ditt resgods ersätts inte som statlig ersättning för reseskada.
  Vad avses med sjukdom under resa och reseolycksfall?

  Som sjukdom under resa betraktas en sjukdom som enligt en medicinsk bedömning har brutit ut under resan. Som sjukdom under resa betraktas även det att ett lyte, en skada eller en sjukdom som personen har haft redan före resan oväntat förvärras under resan. Tandsjukdomar betraktas dock inte som sjukdom under resa.

  Ett reseolycksfall är en plötslig och oförutsedd händelse som under resan har orsakats av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos personen. Som en följd av reseolycksfall ersätts även förvärrande av andra lyten, skador eller sjukdomar än de som ska ersättas enligt denna lag. Ersättningen ska motsvara den orsaksandel som olycksfallet har haft i förvärrandet.

  Förutom skador som har orsakats av reseolycksfall ersätts dessutom skador som har föranletts av vissa andra omständigheter, såsom skador som har uppkommit på grund av förgiftning eller plötsliga temperaturförändringar.

  Dödsfall

  Vid dödsfall ersätter vi transporten av den avlidne till hemlandet samt begravningsstöd.

 • Resor i områden med hög säkerhetsrisk

  Om du reser till ett område med hög säkerhetsrisk hittar du information om extra säkerhet för din resa här. Läs om annan säkerhet för reseolycksfall i det avsnitt som motsvarar längden på din resa (lista på alternativ ovan).

  Områden med hög säkerhetsrisk är områden som utrikesministeriet avråder medborgare från att resa till eller rekommenderar medborgare att lämna. Utrikesministeriets resemeddelanden kan läsas här >. Dessutom ses Antarktis och norra polära glaciären som områden med hög säkerhetsrisk.

  Ersättning för bestående men

  För bestående men efter skada eller sjukdom som har inträffat i ett område med hög säkerhetsrisk betalas en engångsersättning på 210 000 euro för bestående men enligt skadeklass 20. För delvis bestående men betalas en engångsersättning på så många tjugondedelar av detta ersättningsbelopp som invaliditetsklassen anger. Om skadan kan ersättas som arbetsskada eller yrkessjukdom har du även rätt till skadeersättning i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

  Ersättning vid dödsfall

  För dödsfall som beror på olycksfall i ett område med hög säkerhetsrisk betalas 200 000 euro till den avlidnes dödsbo eller den utsedde förmånstagaren (du kan uppge en förmånstagare under fliken Blanketter och bilagor).

  Dessutom betalas en tilläggsersättning på 40 000 euro till vart och ett av den avlidnes barn som är yngre än 18 år. Som den avlidnes barn ses även makens/makans barn, vars förmyndare maken/makan är. Som den avlidnes barn ses även ett utomäktenskapligt barn, gentemot vilket förmånslåtarens underhållsskyldighet har bekräftats genom avtal eller domstolsbeslut.

  Om skadan kan ersättas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har den avlidnes anhöriga rätt till familjepension i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

 • Beräkning av ersättningens belopp

  Resgodsets ålder inverkar på beräkningen av skadebeloppet, eftersom syftet med skyddet för reseskador är att ersätta verkliga förluster. Skadebeloppet som ska ersättas beräknas enligt följande regler för åldersavdrag:

  • Under anskaffningsåret för resgodset ersätter vi resgodsets anskaffningspris i sin helhet. Åldersavdrag görs inte heller för året då skadan skedde.
  • För de följande åren efter anskaffningsåret minskar vi ersättningens belopp med 10 procent/år.
  • Om det skadade resgodset kan repareras ersätter vi de kostnader som har orsakats av reparationen i enlighet med fakturan för reparationen. Vi ersätter dock högst värdet på resgodset med åldersavdraget inräknat.
  • När det gäller elektronik (bland annat mobiltelefoner, pekplattor och datorer) ersätter vi anskaffningspriset för en motsvarande enhet enligt värdet på enheten den dagen den skadades. Även för elektronik ersätter vi dock högst värdet på resgodset med åldersavdraget inräknat.

  Exempel: Solglasögon har införskaffats den 1 maj 2014 och skadas den 1 juni 2018 så att de inte kan repareras. Åldersavdrag görs inte för anskaffningsåret 2014 och inte heller för det år solglasögonen har skadats, alltså 2018. Åldersavdrag görs för de år som följer efter anskaffningsåret, 2015, 2016 och 2017, det vill säga 3 x 10 procent = 30 procent. Skadebeloppet räknas ut genom att dra av 30 procent från priset på en motsvarande ny vara.

 • Ansökan om ersättning för reseskada

  Den som ansöker om ersättning är alltid den person till vilken skadan har inträffat. Om skadan har hänt tjänstemannens make/maka eller barn ansöks ersättningen till honom/henne, inte till tjänstemannen.

  Den som ansöker om ersättning är

  • tjänstemannen till vilken skadan har inträffat
  • tjänstemannens make/maka eller barn till vilken skadan har inträffat
  • annan person till vilken skadan har inträffat och som omafattas av statens skydd av reseskador.

  Ersättningen betalas in på det konto som anges i ansökan. Vid omräkning till euro använder vi växelkursen på betalningsdagen som jämförelsekurs. Om du har betalat vårdbesöket med statens betaltidskort måste du i vilket fall som helst fylla i en ansökan för att ersättningen ska kunna betalas in på arbetsgivarens konto.

  För att fylla i ansökan ska du identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten. Suomi.fi-identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

  Kan du inte identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten?

  Ansök om ersättning med en pdf-blankett. Blanketten kan fyllas i och skickas till Statskontoret per post eller som ett sekretessbelagt meddelande via länken som du får på adressen https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/

  Statskontoret
  PB 500
  STATSKONTORET

  Ansökan om ersättning för reseskada >

  Tilläggsuppgifter

  Svara på begäran om tilläggsuppgifter eller korrigera felaktig information som redan tillhandahållits i e-tjänsten så fort som möjligt. Att skicka ytterligare information via tjänsten nedan säkerställer att din ansökan behandlas snabbt.

  SKICKA TILLÄGGSUPPGIFTER >

 • Förmånstagarförordnande

  Förmånstagarförordnande >

  Dödsfallsersättningen betalas till ditt dödsbo om du inte har skickat ett skriftligt förmånstagarförordnande till Statskontoret.

 • Hälsovård i USA

  Tillgången till vård för personer som vistas i USA längre än tre månader underlättas genom att de ansluts till det lokala hälsovårdssystemet. Tjänsteproducent är Falck Global Assistance Oy:s samarbetspartner United Healthcare (UHC).

  Tjänsten omfattar:

  • Hälsovårdskort
  • En portal där du kan söka de leverantörer av hälsovårdstjänster som hör till systemet
  • Utbildning i systemet och stöd för dem som använder tjänsten

  De som behöver vård kan fortfarande kontakta Falcks mobiltjänst för nödsituationer.

  Användning av hälsovårdskort i USA: Falcks utbildning

  Falck Global Assistance Oy:s representant Kim Greer från USA håller utbildningen. Greer går igenom praktiska frågor som gäller Falck och hälsovården i USA samt ger praktiska anvisningar om hur man söker vård i USA.

  Se en inspelning av utbildningen här (kräver Virtu-inloggning)

  Gör så här:

  Kontrollera att ditt ämbetsverk har lämnat dina uppgifter till Statskontoret.

  Vi informerar om tidtabellen för distributionen av korten i god tid innan tjänsten tas i bruk.

 • Personer inbjudna av myndigheten

  Personer inbjudna av myndigheten

  Ett ämbetsverk kan meddela att en person för vilken det är omöjligt eller svårt att få reseförsäkring eller motsvarande skydd i personens hemland ska omfattas av skyddet. Inbjudna resenärer ska anmälas till Statskontoret före resan.

 • Tillämpliga bestämmelser

 • Vanliga frågor

  Kommer jag få ersättning om jag lider av en sjukdom orsakad av coronaviruset?

  Vi ersätter sjukvårdskostnader och sjukvårdskostnader orsakade av ett coronavirus som diagnostiserats som en resesjukdom.

  Kommer hemtest för coronavirus att ersättas?

  Kostnader för hemtest ersätts inte.

  Karantän och dagpenning?

  Ersättning för inkomstbortfall betalas inte. Du kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA.

  Vi ersätter inte:
  • Matkostnader som uppstår i karantän eller självisolering.
 • Covid-19 vaccinationer och vaccinationsresor

  Statskontoret ersätter kostnaderna för covid-19-vacciner och vaccinresor till en person som reser utomlands i mer än tre månader och till en familjemedlem som följer med honom/henne.

  Följande ersättas:
  • vaccin som ges utomlands
  • möjliga biverkningar av ett EU-godkänt vaccin som ges utomlands
  • resekostnader för en vaccinationsresa till Finland för en person vars tur det är att få vaccination i Finland.

  Vacciner som ges utomlands

  Statligt reseolyckeskydd kompenserar också för eventuella biverkningar av ett covid-19-vaccin som ges utomlands. Du kan ta vaccinet i mål- eller värdlandet och eventuella biverkningar kommer att ersättas på samma villkor som biverkningar från ett vaccin som ges i Finland skulle ersättas som en drogskada.

  Ändringen, som trädde i kraft den 26 april gäller vacciner som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten och som godkänts av Europeiska kommissionen tidigast den 1 januari 2021.

  Information om förändring>

  Vaccinationsresor

  Vaccinationsresor innebär en infektionsrisk, så det rekommenderas att vaccination ges i destinationslandet eller destinationen, om det finns ett EMA-godkänt vaccin. Om det inte är möjligt att få ett EMA-godkänt vaccin i mål- eller värdlandet, ersätter Statskontoret kostnaderna för Covid-19-vaccinationsresan i Finland. I hemmet ersätts resan endast till mottagaren av vaccinationen. Om familjemedlemmar reser tillsammans återbetalas resan endast till de som vaccinerats under resan. För underåriga som ska vaccineras ersätts även resekostnaderna för personen som för den underårige till vaccination.

  Vaccinationsresor ersätter endast resekostnader till boendet. När det gäller ersättning spelar längden på resan ingen roll, men det är viktigt att du vaccineras under resan. Resekostnader täcker inte lokala transportkostnader, logikostnader eller dagpenning. Kostnaderna för den obligatoriska hotellkarantänen som tilldelats av myndigheterna i destinations- eller stationslandet betraktas som resekostnader och du kan kräva ersättning från dem genom statskassans elektroniska transaktionstjänst.

  Om du har rätt till en hemsemesterresa som betalas av din arbetsgivare kommer vi i allmänhet bara att ersätta dig för en andra dos vaccin. Försök att planera en andra dos för din hemvistelse.

  Saker att tänka på under vaccinationsresor:

  • Resan återbetalas endast till mottagaren av vaccinationen. För underåriga som ska vaccineras ersätts även resekostnaderna för personen som för den underårige till vaccination.
  • Biljetten måste vara utbytbar
  • För flygningar på mer än 20 timmar har du rätt att bo på ett flygplatshotell
  • Resekostnader ersätts för obligatorisk hotellkarantän som utfärdats av myndigheterna
  • Boendekostnader eller dagpenning ersätts inte
  • Lokala transportkostnader ersätts inte som resekostnader
  • Vaccinationsresor återbetalas inte till praktikanter om utbildningen inte varar mer än tre månader
  • Kostnader för transport av husdjur ersätts inte
  • Det finns ingen anledning att ansöka om förhandsavgörande från Statskontoret för en vaccinationsresa

  Gör så här:

  • Boka en resa från byråns resebyrå. Om du inte känner till byråns resebyrå, kontakta byråns reseadministration.
  • Bokningen kan endast göras via tjänstemannens e-postmeddelande, även om passageraren som får vaccinationen åtföljs av en familjemedlem.
  • Ange vaccinationsavståndet i e-postrubrikens fält
  • För att boka en resa behöver du följande information:
   – tid för vaccination
   – reseinformation
   – passagerarens namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress
  • Ändringar är tillåtna om bytet beror på flygbolaget eller en plötslig sjukdom. Resebyte kan också göras per telefon från resebyrån
 • Koronatester, fit to fly -intyg

  Koronatester återbetalas som en vårdkostnad för en person som reser utomlands i mer än 3 månader och för en medföljande familjemedlem. Om din resa varar i upp till 3 månader, kontakta din arbetsgivare.

  Koronatester och fit to fly -intyg ersätts när du reser mellan hem- och stationsländer, oavsett riktning.

  Vi ersätter inte ett test eller intyg relaterat till fritidsresor till ett tredjeland.

  Om ett test och intyg finns tillgängligt från företagshälsovård, använd det som en prioritet.

  Det finns inget behov av att göra en referens för ett test.
  Falcks räddningstjänst är inte tillgänglig för att fastställa koronatestplatsen.

  Gör så här:

  • Ansök om testet
  • Betala först testet själv och ansöka om ersättning genom Statskontorets e-tjänst>
  • Ersättning måste krävas separat för varje familjemedlem

  Vi kommer att hantera kostnaden för koronatester och intyg så snart som möjligt.