• I korthet

  Statskontoret förvaltar räntestödslån som beviljas för byggande, ombyggnad och anskaffning i fråga om hyres- och bostadsrättshus. Räntestödslån beviljas också för byggande och ombyggnad av delägarobjekt och bostadsaktiebolagshus.

  På Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA) webbplats finns information om hur man ansöker om räntestödslån. ARA godkänner lån som beviljats av en bank eller ett annat finansinstitut som räntestödslån, och skickar beslutet om räntestödslån till Statskontoret, där räntestödslånet förvaltas.

  Räntestödslånen omfattas av statens fyllnadsborgen (med undantag för lån för byggande och renovering av bostadsaktiebolagshus). Borgensförbindelsen träder i kraft direkt med stöd av lag.

 • Ändringar i lånevillkor och säkerheter

  Den som beviljar räntestödslånet kan bytas ut och amorteringsplanen, räntan och andra lånevillkor kan ändras under lånetiden om Statskontoret godkänner ändringen. Dessutom kan säkerheten för räntestödslån ändras mitt under lånetiden, om Statskontoret godkänner den nya säkerheten.

  Ändringar i lånevillkoren och säkerheterna för räntestödslån för hyres- och bostadsrättshus söks hos Statskontoret med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Ansökan ska vara daterad och undertecknad av den som enligt handelsregistret har rätt att teckna låntagarens firma. Lånen ska specificeras i ansökan och av ansökan ska framgå hurdan ändring det handlar om. Om det är fråga om en räntejustering av ett lån med fast ränta antecknar man i ansökan indikationen för totalräntan vid ansökningstidpunkten. I ansökan ska man ange låntagarens namn och kontaktuppgifter. I ansökan ska man dessutom ange postadress och/eller annan adress, såsom e-postadress dit dokument i anslutning ärendet (t.ex. kompletteringsuppmaning, beslut) kan skickas (processadress).

  Låneändringen får inte göras förrän Statskontoret har gett sitt samtycke till ändringen. Ansökan om godkännande av en ändring ska lämnas till Statskontoret i god tid innan ändringen planeras träda i kraft. Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om lånevillkor och ändrade säkerheter är cirka två månader.

  Om det görs ändringar i lånet utan Statskontorets samtycke är ändringarna inte bindande för Statskontoret. Underlåtenhet att iaktta en bestämmelse i en tillämplig lag kan också beaktas vid beslut om en eventuell borgensersättning. Gottgörelse av förluster kan lämnas obetald eller gottgörelsens belopp sänkas, om tillämplig lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller god banksed inte har iakttagits vid skötseln av räntestödslånet eller dess säkerhet.

  Ansökningar kan skickas till adressen korkotuki(at)valtiokonttori.fi eller per post till Statskontoret, Statsborgen och specialkrediter, PB 14, 00054 STATSKONTORET. Sekretessbelagda uppgifter ska skickas i tjänsten Turvaviesti på adressen https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/.

 • Efterpantsättning

  Handlingar som ska lämnas in till Statskontoret vid efterpantsättning

  Ett räntestödslån ska ha en av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) godkänd inteckningssäkerhet med bättre förmånsrätt än andra lån eller en annan av centralen godkänd säkerhet, om låntagaren är någon annan än en kommun eller en samkommun. ARA kan i sitt beslut om godkännande av ett nytt räntestödslån förutsätta att en efterpanträtt stiftas i de pantbrev som utgör säkerhet för nya skulder som pantsatts med bättre företräde än räntestödslånet.

  Efterpantsättning av pantbrev som utgör säkerhet för räntestödslån och borgenslån

  Följande handlingar skickas till Statskontoret för undertecknande av efterpantavtalet:

  • ARAs beslut om nytt räntestöds-/borgenslån
  • Aktuellt gravationsbevis
  • Efterpantavtal

  Förutsättningar för efterpantsättningsavtal

  Efterpantsättningsavtalet upprättas av en bank eller någon annan instans för vars säkerheter efterpantsättningen bildas. I situationer där banken eller någon annan upprättar ett avtal om efterpantsättning, ska följande uppgifter framgå av avtalet om efterpantsättning:

  • Uppgifter om pantsättaren, panthavaren och efterpanttagarna samt efterpanttagarnas ordning
  • Specificerat de fastighetsbeteckningar, lånenummer och lånesaldon som efterpantsättningen gäller (både i anslutning till förpantsättning och efterpantsättning)
  • Omnämnande om att panten endast utgör säkerhet för antecknade fordringar
  • Ett omnämnande om att panthavaren och efterpanttagarna inte har rätt att bevilja nya krediter eller andra ansvar mot panten utan att höra efterpanttagarna
  • Omnämnande om avtalet ersätter ett avtal om efterpantsättning som upprättats tidigare
  • Avtalet ska vara undertecknat och daterat av alla avtalsparter.

  Förutsättningar för sammanslutningens beslut om efterpantsättning

  Ett låntagarsamfund ska fatta ett beslut om efterpantsättning i styrelsen eller styrelsen ska befullmäktiga till exempel verkställande direktören att fatta beslutet.

  I beslutet ska man specificera objektets uppgifter (fastighetsbeteckning), pantbrevens identifieringsuppgifter samt det att pantbreven efterpantsätts efter kapital, ränta samt eventuell dröjsmålsränta och kostnader. Av beslutet ska framgå vilket lån pantbreven som efterpantsätts utgör säkerhet för samt kapitalet för lånet i fråga. Dessutom ska ordningsföljden mellan efterpanttagarna framgå av beslutet.

  Beslut om efterpantsättning av pantbrev för aravalån ska lämnas till Statskontoret i original eller bestyrkt format, antingen i pappersform eller skannad form som bilaga till e-postmeddelandet.  Beslut om efterpantsättning av pantbrev för andra lån än aravalån ska skickas för granskning till den kreditinrättning som beviljar räntestöds- eller borgenslånet.

 • Utbetalning av räntestödet

  Räntestödet börjar betalas efter det att räntestödslånet har lyfts. Statskontoret betalar räntestöd för lånet om räntan för låntagarens bassjälvriskandel överskrids. Det finns bestämmelser om hur mycket och för hur länge räntestöd kan beviljas, och beloppet och tiden varierar beroende på lånetyp.

  Statskontoret betalar räntestödet direkt till det finansinstitut som beviljat lånet. Räntestödet betalas på lånets förfallodagar två gånger om året (med 6 månaders mellanrum).

  Finansinstituten ska skicka de handlingar som behövs för betalning av räntestödet till Statskontoret före den första faktureringen av räntestödet, dvs. förfallodagen för räntan. Vilka handlingar som behövs beror på lånetypen. Närmare information om de handlingar som ska skickas till Statskontoret fås i anvisningarna eller på vårt tjänstenummer 0295 50 2248, vardagar kl. 10.00–12.00.

 • Överlåtelse av räntestödsfinansierat objekt

  Innan ett objekt överlåts

  För överlåtelsen ska man av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ansöka om angivande av en överlåtelsetagare av eller ett godkännande för objektet under användnings- och överlåtelsebegränsning. När överlåtelsetagaren anges, eller inte anges om förvärvaren är en kommun, fastställer ARA en överlåtelseersättning, som samtidigt är det högsta tillåtna överlåtelsepriset för objektet. Det finns mer information och ansökningsblanketter på ARAs webbplats.

  Innan objektet överlåts ska överlåtelsetagaren förhandla med lånebeviljaren om byte av gäldenär. Lånebeviljaren beslutar i enlighet med principerna för ansvarsfullt lånebeviljande om överföringen av räntestödslånet. Vid planering av överlåtelsen av ett objekt ska det beaktas att lånet oförändrat ska överföras till den nye gäldenären och att lånets säkerhetsstatus inte får försämras vid överföringen.

  Efter överlåtelsen

  I fråga om bytet av gäldenär ska lånebeviljaren lämna följande handlingar till Statskontoret:

  • skuldebrevets bilaga om byte av gäldenär
  • en pantsättningsförbindelse
  • kreditinstitutets förbindelse i original till Statskontoret om användning av pantbreven (ARA blankett 70) och/eller ett efterpantsättningsavtal
  • en borgensförbindelse (borgen som säkerhet).

  Mer information om överföring av ett räntestödslån till en ny ägare ges av kundtjänsten för räntestöd och statsgarantier (vardagar kl. 10.00–12.00) eller per tfn 0295 50 2248 korkotuki(at)valtiokonttori.fi.