• I korthet

  Statskontoret förvaltar räntestödslån som beviljas för byggande, ombyggnad och anskaffning i fråga om hyres- och bostadsrättshus. Räntestödslån beviljas också för byggande och ombyggnad av delägarobjekt och bostadsaktiebolagshus.

  På Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA) webbplats finns information om hur man ansöker om räntestödslån. ARA godkänner lån som beviljats av en bank eller ett annat finansinstitut som räntestödslån, och skickar beslutet om räntestödslån till Statskontoret, där räntestödslånet förvaltas.

  Räntestödslånen omfattas av statens fyllnadsborgen (med undantag för lån för byggande och renovering av bostadsaktiebolagshus). Borgensförbindelsen träder i kraft direkt med stöd av lag.

  Närmare information om räntestöd finns på miljöministeriets produktkort.

 • Ändringar i lånevillkor och säkerheter

  Den som beviljar räntestödslånet kan bytas ut och amorteringsplanen, räntan och andra lånevillkor kan ändras under lånetiden om Statskontoret godkänner ändringen. Dessutom kan säkerheten för räntestödslån ändras mitt under lånetiden, om Statskontoret godkänner den nya säkerheten.

  Ändringar i lånevillkoren och säkerheterna för räntestödslån för hyres- och bostadsrättshus söks hos Statskontoret med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Ansökan ska vara daterad och undertecknad av den som enligt handelsregistret har rätt att teckna låntagarens firma. Lånen ska specificeras i ansökan och av ansökan ska framgå hurdan ändring det handlar om.

  En ändring gällande lånet får inte göras förrän Statskontoret har gett sitt samtycke till ändringen. Ansökan om godkännande av en ändring ska lämnas till Statskontoret i god tid innan ändringen planeras träda i kraft. Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om lånevillkor och ändrade säkerheter är cirka två månader.

  Om det görs ändringar i lånet utan Statskontorets samtycke är ändringarna inte bindande för Statskontoret. Räntestödet betalas endast för den del av räntan som ARA eller Statskontoret har godkänt. Underlåtenhet att iaktta en bestämmelse i en tillämplig lag kan också beaktas vid beslut om en eventuell borgensersättning. Gottgörelse av förluster kan lämnas obetald eller gottgörelsens belopp sänkas, om tillämplig lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller god banksed inte har iakttagits vid skötseln av räntestödslånet eller dess säkerhet.

  Ansökningar kan skickas till adressen: korkotuki(at)valtiokonttori.fi

  eller per post till Statskontoret, Statsborgen och specialkrediter, PB 14, 00054 STATSKONTORET.

  Mer information om ändringar i lånevillkor och säkerheter: tfn 0295 50 2248 (vardagar kl. 10.00–12.00) och per e-post korkotuki(at)valtiokonttori.fi

 • Utbetalning av räntestödet

  Räntestödet börjar betalas efter det att räntestödslånet har lyfts. Statskontoret betalar räntestöd för lånet om räntan för låntagarens bassjälvriskandel överskrids. Det finns bestämmelser om hur mycket och för hur länge räntestöd kan beviljas, och beloppet och tiden varierar beroende på lånetyp.

  Statskontoret betalar räntestödet direkt till det finansinstitut som beviljat lånet. Räntestödet betalas på lånets förfallodagar två gånger om året (med 6 månaders mellanrum).

  Finansinstituten ska skicka de handlingar som behövs för betalning av räntestödet till Statskontoret före den första faktureringen av räntestödet, dvs. förfallodagen för räntan. Vilka handlingar som behövs beror på lånetypen. Närmare information om de handlingar som ska skickas till Statskontoret fås i anvisningarna eller på vårt tjänstenummer 0295 50 2248, vardagar kl. 10.00–12.00.

 • Överlåtelse av räntestödsfinansierat objekt

  Innan ett objekt överlåts

  För överlåtelsen ska man av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ansöka om angivande av en överlåtelsetagare av eller ett godkännande för objektet under användnings- och överlåtelsebegränsning. När överlåtelsetagaren anges, eller inte anges om förvärvaren är en kommun, fastställer ARA en överlåtelseersättning, som samtidigt är det högsta tillåtna överlåtelsepriset för objektet. Det finns mer information och ansökningsblanketter på ARAs webbplats.

  Innan objektet överlåts ska överlåtelsetagaren förhandla med lånebeviljaren om byte av gäldenär. Lånebeviljaren beslutar i enlighet med principerna för ansvarsfullt lånebeviljande om överföringen av räntestödslånet. Vid planering av överlåtelsen av ett objekt ska det beaktas att lånet oförändrat ska överföras till den nye gäldenären och att lånets säkerhetsstatus inte får försämras vid överföringen.

  Efter överlåtelsen

  I fråga om bytet av gäldenär ska lånebeviljaren lämna följande handlingar till Statskontoret:

  • skuldebrevets bilaga om byte av gäldenär
  • en pantsättningsförbindelse
  • kreditinstitutets förbindelse i original till Statskontoret om användning av pantbreven (ARA blankett 70) och/eller ett efterpantsättningsavtal
  • en borgensförbindelse (borgen som säkerhet).

  Mer information om överföring av ett räntestödslån till en ny ägare ges av kundtjänsten för räntestöd och statsgarantier (vardagar kl. 10.00–12.00) eller per tfn 0295 50 2248 korkotuki(at)valtiokonttori.fi.