• Lyhyesti

  Valtiokonttori hallinnoi korkotukilainoja, jotka on myönnetty vuokratalo- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja hankintaan. Korkotukilainoja myönnetään myös osaomistuskohteille ja asunto-osakeyhtiötalojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen.

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) verkkosivuilla on tietoa korkotukilainan hakemisesta. ARA hyväksyy pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämät lainat korkotukilainoiksi ja toimittaa korkotukilainapäätöksen Valtiokonttorille, jossa korkotukilaina hallinnoidaan.

  Korkotukilainoilla on valtion täytetakaus (paitsi asunto-osakeyhtiötalon rakentamis- ja peruskorjauslainoilla). Takaus korkotukilainalle tulee voimaan suoraan lain nojalla.

  Korkotuen tarkemmat ehdot: ympäristöministeriön tuotekortit

 • Lainaehtojen ja vakuuksien muutokset

  Korkotukilainan lainanmyöntäjä voidaan vaihtaa ja lyhennysohjelmaa, korkoa tai muita lainaehtoja voidaan muuttaa kesken laina-ajan, jos Valtiokonttori hyväksyy muutoksen. Lisäksi korkotukilainan vakuutta voidaan muuttaa kesken laina-ajan, jos Valtiokonttori hyväksyy uuden vakuuden.

  Muutoksia vuokratalo- ja asumisoikeustaloyhteisöjen korkotukilainojen lainaehtoihin ja vakuuksiin haetaan Valtiokonttorilta kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen tulee olla päivätty ja lainansaajan kaupparekisterin mukaisen nimenkirjoittajan allekirjoittama. Hakemuksessa tulee yksilöidä lainat ja siitä tulee ilmetä, millaisesta muutoksesta on kysymys.

  Lainaan liittyvää muutosta ei saa tehdä ennen kuin Valtiokonttori on antanut muutokselle suostumuksen. Muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus tulee tehdä Valtiokonttorille hyvissä ajoin ennen muutoksen suunniteltua voimaantuloajankohtaa. Lainaehto- ja vakuusmuutoshakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

  Mikäli lainalle tehdään muutoksia ilman Valtiokonttorin suostumusta, muutokset eivät sido Valtiokonttoria. Korkotuki maksetaan vain sille osalle korkoa, jonka ARA tai Valtiokonttori on hyväksynyt. Soveltuvan lain määräyksen noudattamatta jättäminen voidaan huomioida myös mahdollisesta takauskorvauksesta päätettäessä. Hyvitys menetyksistä voidaan jättää suorittamatta tai hyvityksen määrää alentaa, jos korkotukilainan tai sen vakuuden hoitamisessa ei ole noudatettu soveltuvaa lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka hyvää pankkitapaa.

  Hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen korkotuki(at)valtiokonttori.fi tai postitse osoitteeseen Valtiokonttori, Valtiontakaukset ja erityisluotot, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI.

  Lisätietoja lainaehto- ja vakuusmuutoksista: puh. 0295 50 2248 (arkisin klo 10.00–12.00) ja sähköpostitse korkotuki(at)valtiokonttori.fi

 • Jälkipanttaus

  Valtiokonttoriin jälkipanttaustilanteessa toimitettavat asiakirjat

  Korkotukilainalla tulee olla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymä muita lainoja paremmalla etuoikeudella oleva kiinnitysvakuus tai muu keskuksen hyväksymä vakuus, ellei lainansaajana ole kunta tai kuntayhtymä. ARA voi uuden korkotukilainan hyväksymispäätöksessään edellyttää, että uusien, korkotukilainaa paremmalla etusijalla pantattujen velkojen vakuutena oleviin panttikirjoihin perustetaan jälkipanttioikeus. Mikäli ARAn päätöksessä edellytetään jälkipanttauksen muodostamista, Valtiokonttoriin tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

  • ARAn päätös uudesta korkotuki-/takauslainasta
  • Ajantasainen rasitustodistus
  • Tuore rekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudet.
  • Yhteisön jälkipanttauspäätös

  Yhteisön jälkipanttauspäätöksen edellytykset

  Lainansaajayhteisön tulee tehdä jälkipanttauspäätös, joka tulee toimittaa Valtiokonttoriin alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna joko paperisena tai skannattuna sähköpostin liitteenä.  Päätöksessä tulee yksilöidä kohteen tiedot (kiinteistötunnus), panttikirjojen yksilöintitiedot sekä se, että panttikirjat jälkipantataan pääoman, koron sekä mahdollisen viivästyskoron ja kulujen jälkeen. Päätöksestä tulee käydä ilmi, minkä lainan vakuutena jälkipantattavat panttikirjat ovat ja mikä kyseisen lainan pääoma on. Päätöksestä tulee käydä ilmi jälkipantinsaajien järjestys. Jälkipanttauspäätöksen tulee olla lainansaajan hallituksen päätös tai hallituksen tulee valtuuttaa esimerkiksi toimitusjohtaja tekemään päätös.

  Jälkipanttaussopimukselle asetetut edellytykset

  Jälkipanttaussopimuksen laatii pankki tai muu taho, jonka vakuuksiin jälkipanttaus muodostetaan. Tilanteissa, joissa pankki tai muu taho laatii jälkipanttaussopimuksen, tulee jälkipanttaussopimuksesta käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • Tiedot pantinantajasta, pantinhaltijasta ja jälkipantinsaajista sekä jälkipantinsaajien järjestys.
  • Yksilöitynä kiinteistötunnukset, lainanumerot ja lainojen saldot, joita jälkipanttaus koskee (sekä esipanttaukseen että jälkipanttaukseen liittyen).
  • Maininta, että pantti on ainoastaan merkittyjen saatavien vakuutena.
  • Maininta, ettei pantinhaltijalla ja jälkipantinsaajilla ole oikeutta jälkipantinsaajia kuulematta myöntää panttia vastaan uusia luottoja tai muita vastuita.
  • Maininta, mikäli sopimus korvaa aiemmin tehdyn jälkipanttaussopimuksen.
  • Sopimuksen tulee olla kaikkien sopimusosapuolten allekirjoittama ja päiväämä.
 • Korkotuen maksaminen

  Korkotuen maksaminen alkaa korkotukilainan nostamisen jälkeen. Valtiokonttori maksaa lainalle korkotukea, jos lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy. Korkotuen määrä ja kesto on rajattu säännöksissä ja vaihtelee lainatyypin mukaan.

  Valtiokonttori maksaa korkotuen suoraan lainan myöntäneelle rahoituslaitokselle. Korkotuki maksetaan lainan eräpäivinä kaksi kertaa vuodessa (kuuden kuukauden välein).

  Rahoituslaitokset lähettävät korkotuen maksun edellyttämät asiakirjat Valtiokonttorille ennen korkotuen ensimmäistä laskutusta eli koron eräpäivää. Tarvittavien asiakirjojen vaatimukset vaihtelevat lainatyypin mukaan. Tarkempia tietoja Valtiokonttorille toimitettavista asiakirjoista saa ohjeista tai palvelunumerostamme 0295 50 2248 arkisin klo 10.00–12.00.

 • Korkotukilainoitetun kohteen luovutus

  Ennen kohteen luovuttamista

  Luovutukselle tulee hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisen korkotukilainoitetun kohteen luovutuksensaajan nimeämistä tai hyväksymistä. ARA vahvistaa myös kohteen luovutuskorvauksen, joka on samalla kohteen korkein sallittu luovutushinta. Lisätietoja ja hakemuslomakkeet löytyvät ARAn verkkosivuilta.

  Luovutuksensaajan on neuvoteltava ennen kohteen luovutusta lainanmyöntäjän kanssa velallisen vaihdoksesta. Lainanmyöntäjä päättää korkotukilainan siirrosta vastuullisen luotonmyönnön periaatteiden mukaisesti. Kohteen luovutusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon se, että laina tulee siirtää sellaisenaan uudelle velalliselle ja että lainan vakuusasema ei saa heikentyä lainan siirron myötä.

  Luovutuksen jälkeen

  Lainanmyöntäjän on toimitettava velallisen vaihdoksesta Valtiokonttorille seuraavat asiakirjat:

  • velkakirjan liite velallisen vaihdoksesta
  • panttaussitoumus
  • alkuperäinen luottolaitoksen sitoumus Valtiokonttorille panttikirjojen käytöstä (ARA lomake 70) ja/tai jälkipanttisopimus
  • takaussitoumus (vakuutena takaus).

  Lisätietoja korkotukilainan siirrosta uudelle omistajalle antaa Korkotukien ja valtiontakauksien asiakaspalvelu (arkisin klo 10.00–12.00) puh. 0295 50 2248 tai korkotuki(at)valtiokonttori.fi.