Hoppa innehåll

Olycksfall under studier

 • I egenskap av statens försäkringsinrättning handhar Statskontoret den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för studerande vid statens läroanstalter.

  Studerande vid statliga skolor har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar även om de studerande inte har ett arbetsförhållande.

 • När har man rätt till ersättning?

  Studerande har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring

  • om olyckan inträffar under praktisk undervisning som kan jämföras med arbete i anslutning till studierna (lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete 460/2015)
  • om olyckan inträffar under en resa från läroanstalten eller bostaden till en av läroanstalten anvisad arbetspraktikplats, plats för inlärning i arbetet, plats för praktisk arbetslivsorientering eller plats för avläggande av fristående examen utanför läroanstalten eller tvärtom.
  • om ovan nämnda praktiska undervisning som anknyter till studierna och som kan jämföras med arbete orsakar dig en yrkessjukdom.

  Se yrkessjukdom >

 • Vilka läroanstalter omfattas av ersättningen?

  Olycksfallsersättning kan betalas till personer som studerar vid

  • en yrkesläroanstalt
  • en yrkeshögskola
  • en yrkesinriktad vuxenutbildning
  • ett universitet eller en annan högskola (olycksfall som har inträffat 1.1.2010 eller senare ersätts inte av Statskontoret)
  • ett gymnasium
  • en grundskola, fr.o.m. årskurs 7
  • en polisskola, ett räddningsinstitut, en grundläggande och fortsatt utbildning vid ett institut för åldringsvård och vid andra utbildningar som kan jämställas med dessa.
 • Vilka studier omfattas inte av ersättningen?

  Ersättningsberättigade är inte studier vars syfte inte är att utbilda den studerande till ett yrke eller studier som uttryckligen är hobbybaserade. Exempel på sådana studier är t.ex. hobbybaserade kurser som ordnas av folkhögskolor, medborgarinstitut etc.

  Ersättningen omfattar heller inte en olyckshändelse som sker i en statlig läroanstalt och som inte har inträffat i samband med en sådan praktisk undervisning som enligt den ovan nämnda lagen kan jämföras med arbete i anslutning till studier. Således ersätter Statskontoret inte olyckshändelser som har inträffat under teoriundervisning, matrasten eller övriga raster eller på sträckor på väg till eller från dessa.

  Motion ses som en omständighet som kan jämföras med arbete för studerande inom sådana branscher där det i det framtida yrket enligt lag eller myndighetsbestämmelse ingår skyldighet att upprätthålla den fysiska konditionen.

 • Hur söker man ersättningar?

  1. En studerande ska göra en anmälan om ett olycksfall till läroverkets olycksfallsombudsman eller till den ansvarige personen så fort som möjligt.
  2. När läroverket får information om studieolycksfallet, ger läroverkets olycksfallsombudsman eller den ansvarige personen ett försäkringsintyg till den skadade. Den behandlande läkaren, sjukhuset eller apoteket debiterar sjukvårdskostnaderna direkt från Statskontoret utifrån detta intyg.
  3. Läroverket är skyldigt att göra en anmälan om ett olycksfall till Statskontoret så fort som möjligt.

  Ersättningen av yrkessjukdomar och förfarandet för att söka ändringar regleras i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

  Se olycksfall i arbetet >

 • Sökande av ändring

  Den som är misnöjd med ett beslut kan skriftligen överklaga det hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Där finns noggranna anvisningar för hur man anför besvär. Besväret riktas till besvärsnämnden för olycksfallsärenden, men lämnas in till Statskontoret under besvärstiden. Besvärstiden är 30 dygn från det att du har fått kännedom om beslutet

  Du kan söka ändring i besvärsnämndens för olycksfallsärenden beslut hos försäkringsdomstolen. Tiden för ändringssökandet och -förfarandet är de samma som då man anför besvär hos olycksfallsnämnden. Detta nämns i olycksfallsnämndens beslut där det även finns anvisningar. I vissa fall kan man med anledning av försäkringsdomstolens utslag söka besvärstillstånd hos högsta domstolen. I försäkringsdomstolens beslut finns anvisningar för detta förfarande.