Hoppa innehåll

Företagens kostnadsstöd (andra omgången)

Tredje omgången av stödet är under beredning. Läs mera på arbets- och näringsministeriets webbsida.

Genomsnittlig hanteringstid
14 dygn för de branscher som omfattas av stödet
Branscher med särskild bedömning 14 dygn
 • Det här är servicesidan för företagens temporära kostnadsstöd. Sidan består av tre flikar. Allmänt om stödet – fliken ger grundläggande information om servicen, Anvisningar för ansökan om stöd – ger mera detaljerad information om hur man ansöker om stödet och via Stödansökan & lagstiftning – fliken kan du logga in på e-tjänsten. Med räknaren kan du uppskatta det kostnadsstödsbelopp som beviljas ditt företag.

  Den andra ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd upphörde den 26 februari 2021 kl. 16.15.

  Hanteringstiden varierar mellan några dagar och en månad. Du kan kontrollera status för din ansökan på statistiksidan, där du kan se alla väntande ansökningar. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver mer information och du kommer att meddelas om beslutet skriftligt.

  Behandlingstiden för begäran om omprövning är ungefär 3 – 4 månader.

 • Vad är det frågan om?

  Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av corona pandemin och som därför har svåranpassade, till stödperioden (1.6.2020-31.10.2020), relaterade löne- och andra kostnader. Målet med kostnadsstödet är att stödja företagens kontinuitet i den av COVID-19 pandemin orsakade svåra situationen samt reducera antalet konkurser genom att ordna med tilläggstid för företagen att anpassa sig till den av COVID-19 pandemin orsakade förlängda krisen, när smittpridningen åter tilltagit.

  Kostnadsstödets första omgång var 7.7-31.8.2020. Enligt regeringens riktlinjer 29.9.2020 borde företagen på nytt beredas möjlighet att ansöka om kostnadsstöd eftersom den av COVID-19 orsakade situationen under hösten 2020 fortfarande är svår för många branscher.

  Den andra ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd upphörde den 26 februari 2021 kl. 16.15.

 • Vem är stödet avsett för?

  Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av COVID-19 -pandemin och som har svåranpassade, till stödperioden (1.6.2020-31.10.2020) relaterade löne- och andra kostnader.

  Det finns inga begränsningar när det gäller företagets storlek eller typ utan den avgörande faktorn är verksamhetens ekononmiska karaktär.

  Även stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet kan tilldelas kostnadsstöd. Kostnadsstöd beviljas endast för föreningens/stiftelsens finansiella verksamhet.

  Det har gjorts förändringar i  kostnadsstödet som är tänkta att bättre svara på de mest drabbade företagens behov. Grundförutsättningarna för stödet bibehålls. Nu i den andra omgången riktas stödet till fortfarande verksamma företag och till deras svåranpassade kostnader. Genom att utöka, precisera och definiera ersättningsbara kostnader samt genom att förlänga stödperioden, strävar man till att stödja företag i olika situationer för att de ska kunna anpassa sin verksamhet även med tanke på framtiden.

  Stödet är av retroaktiv karaktär och utbetalas för redan uppstådda kostnader.

  Ansökan med särskild prövning

  Företag som faller utanför branschspecifika avgränsningen kan också ansöka om stöd eftersom stöd kan tilldelas även  med särskild prövning till företag som uppfyller övriga i lagen reglerade förutsättningar. Vi på Statskontoret önskar att alla företag som är berättigade till stödet beviljas stöd och därför rekommenderar vi företag utanför den branschspecifika avgränsningen att ansöka om kostnadsstöd med särskild prövning.

  Kostnadsstöd kan inte beviljas till primära jordbruksproduktion, fiskenäring eller till vattenbruk. Till dessa branscher kan kostnadsstöd inte tilldelas ens med särskild prövning eftersom det tillämpas särskilda lagar om statliga stöd för dessa branscher som jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för.

 • När kan man ansöka om stödet?

  Förändringarna i lagen om kostnadsstöd trädde i kraft den 15.12.2020. Den andra ansökningsomgången av kostnadsstödet upphörde den 26.2.2021. Stödets tredje omgång är under beredning. Läs mera på arbets- och näringsministeriets webbsida.

   

  Kostnadsstödets tilläggsinformation eller begäran om omprövning>

 • På vilka grunder får man stödet?

  Grunderna för att tilldelas företagens kostnadsstöd baseras på lagen och tillhörande förordning. Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet ansvarade för lagberedningen och den trädde i kraft den 15 december 2020.

  Statskontoret öppnar ansökan den 21 december 2020 kl 9.00.

  Läs om lagen >

 • Hur söker man stödet?

  Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten).

  Bekanta dig först med ansökningsanvisningarna som publiceras under fliken Anvisningar för ansökan om stöd.

  Kostnadsstödets andra ansökningsomgång har påbörjats och den upphörde den 26.2.2021, kl 16:15.

 • På vilka villkor beviljas stödet?

  Det temporära kostnadsstödet är avsett för företag som uppfyller följande villkor:

  • Företagets bransch omfattas av stödet (lista över branscher) ELLER att företagets huvudbransch inte nämns i statsrådets förordning, men företaget visar på särskilt betungande skäl för minskningen av omsättningen som orsakats av corona pandemin.
  • Företagets egna omsättning för stödperioden har minskat med över 30% jämfört med jämförelseperioden.
  • Företaget har svåranpassade lönekostnader och/eller oflexibla kostnader och förluster som uppstått under stödperioden (1.6.-31.10.2020). Kostnaderna ska vara slutgiltiga.
  • Lagstadgat kostnadsstöd som beviljas företag är minst 2000 euro.
  • Företaget är inte föremål för något hinder för beviljande av kostnadsstöd enligt det som avses i lagen om kostnadsstöd.

  Utöver företag kan även föreningar och stiftelser som bedriver affärsverksamhet ansöka om kostnadsstöd. Kostnadsstöd kan endast beviljas för föreningarnas och stiftelsernas finansiella verksamhet.

  Stödet beviljas inom EU:s tillfälliga COVID-19 ramstödsprogram (kommissionens beslut SA.56995). För alla stöd som beviljas inom ramen för detta ramstödprogram gäller den företagsspecifika övre gränsen på 800 000 euro som inte får överskridas när stöd beviljas. Vid beräkningen av det övre beloppet på 800 000 euro tas hänsyn till alla stödformer som lyder under ifråga varande ramstödprogram som det enskilda företaget och till samma koncern hörande övriga företag beviljats totalt.

 • Med vad jämförs omsättningen och vad är jämförelseperioden?

  Jämförelseperioden för omsättningen är juni-oktober 2019 (1.6.2019 – 31.10.2019). Om företaget har grundats den 1.5.2019 eller senare är jämförelseperioden januari–februari 2020 (1.1.2020 – 29.2.2020). Stödperioden för alla företag är juni-oktober 2020 (1.6.2020 – 31.10.2020).

  Genom att jämföra den genomsnittliga månatliga omsättningen under jämförelse- och stödperioden bestäms hur stor företagets minskning av omsättningen har varit. Minskningens storlek påverkar mängden kostnadsstöd som beviljas företaget. Minskningen av omsättningen bör vara över 30 % för att kostnadsstöd skall kunna beviljas. Se även punkten Hur mycket kan man få i stöd?

  Minskningen av omsättningen fastställs utifrån de mervärdesskattedeklarationer som lämnas till Skatteförvaltningen eller, om sådana saknas, enligt företagets egen anmälan.

 • Hur mycket kan man få i stöd?

  Enligt lagen bör beviljat kostnadsstöd vara minst 2000 euro för att det ska utbetalas till företaget.
  Det maximala beloppet kostnadsstöd är 500 000 euro per företag.

  Stödet grundar sig på information om företagets omsättning för jämförelse- samt stödperioden, oflexibla kostnader och förluster i affärsverksamheten som anmälts av företaget samt lönekostnader för stödperioden. De uppgifter om stödperiodens omsättning som ligger till grund för stödet samt uppgifterna om jämförelseperiodens omsättning fås i regel från de uppgifter som Skatteförvaltningen lämnat till Statskontoret. De lönekostnader för anställda som företaget betalat ut för stödperioden får Statskontoret direkt från inkomstregistret. Lönekostnader för enskilda näringsidkare, öppna bolag och kommanditbolag, som inte fås från inkomstregistret, kan företaget ange skilt i sin ansökan.

  Kostnadsstödets belopp för stödperioden beräknas enligt den beräkningsformel som fastställts i lagen. Företagets omsättning för stödperioden jämförs med omsättningen för jämförelseperioden. Från den beräknade minskningen av omsättningen dras först företagets självriskandel på 0,3 av som motsvarar en minskning av omsättningen på 30%. De oflexibla kostnader och förluster i affärsverksamheten som företaget anmält samt  lönekostnader för stödperioden multipliceras med det tal man fått i beräkningen. Vid beviljande av kostnadsstöd beaktas övriga kostnader och lönekostnader för sammanlagt en summa motsvarande företagets genomsnittliga, månatliga omsättning för jämförelseperioden. Från det beräknade beloppet dras de försäkringsersättningar av som företaget fått i anknytning till covid19-pandemin.

  Kustannustuen laskentakaava

  Förklaringar till formeln:

  Omsättning under jämförelseperioden= Företagets genomsnittliga månatliga försäljning för juni-oktober 2019. Om företaget har grundats den 1.5.2019 eller senare är jämförelseperiodens försäljning den genomsnittliga försäljningen för januari–februari 2020.

  Omsättningen under stödperioden = Företagets genomsnittliga månatliga försäljning för juni-oktober 2020

  Övriga kostnader under stödperioden = Sådana av företaget i affärsverksamheten påvisade oflexibla, till stödperioden relaterade kostnader och förluster, som är slutliga och för vilka kostnadsstöd inte har beviljats tidigare.

  Löner för stödperioden = Summan av de lönekostnader som företaget betalat ut för stödperioden enligt uppgifter från inkomstregistret. Lönekostnader för enskilda näringsidkare, öppna bolag och kommanditbolag, som inte fås från inkomstregistret, kan kan företaget ange skilt i sin ansökan. När det gäller företag som hyr ut arbetskraft beaktas lönekostnaderna endast för dem som är anställda i företaget.

  0,3 = Självrisken vid minskad försäljning är 30 procent.

 • Svåranpassade verksamhetskostnader och förluster

  Övriga kostnader för stödperioden som företaget har angett i ansökan har en inverkan när man fastställer kostnadsstödet. Enligt lagen om kostnadsstöd avses med övriga kostnader för stödperioden (1.6.-31.10.2020) sådana av företaget rättmätigt påvisade svåranpassade verksamhetskostnader och förluster som är slutliga och för vilka kostnadsstöd inte har beviljats tidigare. Företaget ska i ansökan kunna särskilja den andel av alla angivna kostnader som hör enbart till stödperioden.

  Med svåranpassade kostnader avses sådana poster som inte kan anpassas till verksamhetens volym. Företaget ska alltså sörja för betalningen av sådana poster även om företaget inte har någon försäljning alls och det inte är möjligt att anpassa kostnaderna till nedgången i verksamheten, till skillnad från till exempel material- och förnödenhetskostnader eller nya investeringar.

  De svåranpassade kostnader som tas med i beräkningen vid fastställande av stöd kan innehållsmässigt variera från företag till företag. Till svåranpassade kostnader kan räknas bland annat hyreskostnader och övriga kostnader för egendom som används i affärsverksamheten, hyror för maskiner och anläggningar, ersättningar för nyttjanderätt, licensavgifter och nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft. Förluster kan till exempel vara förskottbetalningar som företaget betalat och som visat sig vara slutgiltiga förluster.

  Företaget ska meddela Statskontoret om det senare sker ändringar i de svåranpassade kostnaderna eller förlusterna som angetts i ansökan, till exempel i form av rabatter eller avdrag för utgifter som företaget fått.

  Nedan finns en lista med exempel på kostnadstyper som enligt lagen kan anses höra till svåranpassade kostnader och förluster för stödperioden. Observera att listan inte är fullständig, utan ger exempel på godtagbara kostnadstyper. Rätten till stöd för angivna kostnader och förluster avgörs alltid företagsspecifikt i samband med att kostnadsstöd beviljas.

  Hyreskostnader och övriga kostnader för egendom som används i affärsverksamheten:

  • Hyreskostnader för företagets fastighet/lokal (såsom hyres- och tomtkostnader)
  • Skötselvederlag
  • El, vatten, gas, ånga
  • Bevakning, övervakning av lokaler och säkerhetssystem
  • Svåranpassade städkostnader, avfallshantering
  • Försäkringspremier och fastighetsskatt för fastigheter
  • Lagstadgade försäkringspremier och skatter för fordon
  • Vägunderhållsavgifter
  • Räntekostnader för fastighetslån
  • Svåranpassade kostnader för ekonomiförvaltning, bokföring och revision
  • Svåranpassade datakommunikations- och telefonkostnader
  • Underhållskostnader för djur som används i affärsverksamheten
  • Hyresgarantikostnader och bankborgenskostnader

  Hyror för maskiner och anläggningar

  • Kostnader för leasingfordon
  • Leasingelektronik (t.ex. datorer, skärmar, telefoner)

  Ersättningar för nyttjanderätt och licensavgifter

  • Svåranpassade franchising-avgifter
  • Svåranpassade kostnader för taxiförmedlingsbolag
  • Teostoavgifter
  • Licensavgifter för datorprogram
  • Svåranpassade serverkostnader (från utomstående tjänsteleverantör)

  Nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft

  Som nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft betraktas till exempel sådana kostnader för hyrd arbetskraft som motsvarar sådana uppgifter som utförs av företagets egen personal och som är nödvändiga för att upprätthålla affärsverksamheten eller affärsverksamhetsberedskapen. Andra än nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft kan inte stödas. Företaget ska på begäran ge en utredning om nödvändigheten av anlitad hyrd arbetskraft för att upprätthålla företagets affärsverksamhet.

  Svåranpassade förluster

  Med svåranpassade förluster avses till exempel förskottbetalningar som företaget betalat och som visat sig vara slutgiltiga förluster. Som sådana kan till exempel betraktas förskottbetalningar som ett företag i turistbranschen betalat till hotell eller tjänsteleverantörer som trots inställda resor inte betalat tillbaka förskottsbetalningen. Företaget ska på begäran kunna verifiera att de förluster som anmälts i ansökan är slutgiltiga och att det inte är rimligt att få återbetalningar av dem från betalningsmottagaren till eller av någon annan instans.

  Exempel på kostnadstyper som i princip inte kan godtas som svåranpassade kostnader eller förluster som enligt bestämningsgrunderna för kostnadsstödet:

  • Avskrivningar
  • FöPL-avgifter och ArPL-avgifter
  • Hälsovård
  • Nedskrivningar
  • Låneamorteringar och kapitalvederlag
  • Avbetalningsamorteringar
  • Kostnader av engångskaraktär
  • Bränsle (material och förnödenheter)
  • Medlemsavgifter
  • Kreditförlust
  • Bankkostnader
  • Hanteringskostnader för lån som Finnvera gått i borgen för
  • Marknadsföringskostnader
 • Hur inverkar redan beviljade stöd?

  Enligt propositionen kan man ansöka om kostnadsstöd trots att företaget redan har fått andra stöd som är avsedda för att lindra konsekvenserna av coronapandemin. I beloppet av kostnadsstöd tar man dock hänsyn till stöd som beviljats tidigare, så tillvida att de sammanlagda stöden inte överstiger 800 000 euro. Maxbeloppet per företag regleras i EU:s regler om tillfälligt statsstöd .

  Övriga stöd som har inverkan på kostnadsstödet:

  • Kostnadsstöd (Statskontoret)
  •  Understöd för kulturevenemang som ställs in eller genomförs i mindre form än beräknat på grund av coronavirusläget samt understöd för avbrutna tävlingsserier på högsta nivå och divisionsnivå och till de grenförbund som organiserar serierna (Undervisnings- och kulturministeriet UKM)
  • Stöd för återanställning inom restaurangbranschen (UF-centret)
  • Statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll (Traficom)
  • Tillfälligt FUI-lån vid störningar (Business Finland)
  • Ålands landskapsregerings tillfälligt utökade likviditetsstöd
  • Utvecklingsunderstöd beviljat av NTM-centralerna (endast om stödet undantagsvis har beviljats enligt ramavtalet och inte som de minimis-stöd)

  Även kommunerna har haft möjlighet att utnyttja EU:s tillfälliga statsunderstödsprogram för stöd som de beviljat företag. Företaget ska i sin kostnadsstödansökan till Statskontoret ange alla de stöd som beviljats företaget i enlighet med ramstödprogrammet.

 • Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd samt hinder för beviljande

  Enligt lagen beviljas inte stöd i följande situationer:

  1. Om utbetalningsbart stöd understiger 2 000 €.
  2. Företagets omsättning för stödperioden har inte minskat med över 30 % jämfört med omsättningen för jämförelseperioden.
  3. Företagets huvudsakliga bransch omfattas inte av stödet och företaget har inte, till COVID-19 pandemin relaterade, särskilt betungande skäl till minskningen av omsättningen.
  4. Företaget är inte registrerat i förskottsuppbördsregistret.
  5. Företaget har försummat deklarationsskyldighet när det gäller beskattningen.
  6. Företaget har uppgifter om skatteskulder i skatteskuldsregistret.
  7. Utsökningsverket driver in obetalda skatter av företaget.
  8. Företaget har försatts i konkurs eller det har ett ärende under behandling i domstol som gäller konkursförfarande.
  9. Företaget var i svårigheter redan innan coronapandemin (31.12.2019). Se definitionen om företag i svårigheter.

   

  Definition av företag i svårigheter enligt EU:s förordning.

  Med företag i svårigheter avses företag enligt artikel 2.18 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (Kommissionens förordning 651/2014). Enligt definitionen anses ett företag vara i svårigheter om

  1. det är fråga om ett aktiebolag som förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet (bolag där delägarnas ansvar är begränsat)
  2. det är fråga om ett bolag som förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster (bolag där åtminstone en del av delägarnas ansvar för bolagets skuld inte begränsats)
  3. företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens.
  4. företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan.
  5. övriga än små- och medelstora företag med skuldsättningsgrad större än 7,5 och driftsbidragets förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0 de två senaste åren.

   

  Om företaget är under 3 år gammalt, anses det vara i svårigheter endast på basis av punkt 3.

 • Gör så här före ansökan

  • Med Suomi.fi-fullmakter görs ansökan antingen av en prokurist eller med fullmakt. Den sökande bör kontrollera att
   rätten att teckna firma är i skick. Anvisningar nedan Firmateckningsrätt och Suomi.fi Fullmakter.
  • Dessutom bör man säkerställa att företaget har vidtagit de åtgärder som krävs för att uträtta en annans ärenden i Suomi.fi. De fullmakter som behövs för att representera ett företag/samfund görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Kostnadsstödet ansöks med fullmakten för företagsfinansiering. Suomi.fi-fullmakter>
  • För att ansöka om stöd måste företaget ha ett FO-nummer. Kolla mer info: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Kostnadsstödet kan endast betalas till ett sådant konto som företaget har meddelat Skatteförvaltningen. Kolla det kontonummer du angett och ange ett nytt nummer om det behövsi MinSkatt>
  • Även i den andra omgången konstateras den minskade omsättningen utgående från de momsdeklarationer som företaget har lämnat till Skatteförvaltningen. Du ser väl till att lämna in momsdeklarationen till Skatteförvaltningen i rätt tid.
 • Läs detta först

  Offentlighet av kostnadsstödets ansökningar och beslut

  Alla handlingar som inkommit till en myndighet blir enligt offentlighetslagen i princip offentliga när myndigheten har fått dem. Detta gäller även ansökningar om kostnadsstöd. Vem som helst kan få information om ansökningarna genom en begäran. En ansökan om kostnadsstöd kan dock vid sidan om offentliga uppgifter innehålla sekretessbelagd information, som inte utlämnas vidare från myndigheten. Ifall den sökande anser, att det i dennas ansökan finns företags- eller yrkeshemligheter (enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. 20 punkt), kan den sökande i sin ansökan uppge vilka uppgifter denna anser vara företagshemligheter, samt på vilka grunder den sökande anser dessa uppgifter vara sekretessbelagda. På så sätt får Statskontoret information om vilka uppgifter i ansökan som den sökande själv anser vara företagshemligheter. Enligt lagen har dock Statskontoret slutgiltig beslutanderätt om till vilken grad handlingen bör vara sekretessbelagd.

  Alla kostnadsstödsbeslut är i princip offentliga. Ifall det i ett beslut har specificerats uppgifter som den sökande i sin ansökan till Statskontoret har angett som företags- eller yrkeshemligheter, kan beslut även delvis innehålla uppgifter som angetts som sekretessbelagda.

  Övriga saker som bör tas i beaktande i ansökningsskedet

  Statskontoret begär vid behov om tilläggsuppgifter av sökanden. Statskontoret kan bevilja kostnadsstöd endast enligt de kriterier som stiftats i lagen. Företaget ger all information som är nödvändig för beviljandet av stöd i ansökningsblanketten. Dessutom får Statskontoret information för beviljandet av stöd automatiskt från andra myndigheter, som till exempel Skatteförvaltningen.

  Sökandena behöver därmed i princip inte skicka tilläggsuppgifter till Statskontoret, utan stödansökningarna behandlas enligt de uppgifter som angetts av företaget i deras ansökan samt den information som fåtts av andra myndigheter.

 • Firmateckningsrätt och Fullmakter på Suomi.fi

  Prokuristen gör ansökan

  Ansökningsblanketten för kostnadsstöd kan fyllas i av den person som har företagets firmateckningsrätt. Dessutom kan ansökan fyllas i av en person som har fått en roll som berättigar till representation i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller i föreningsregistret. Roller som antecknats i handelsregistret med rätt att uträtta ärenden för företag är:
  • Verkställande direktör (VD)
  • Vice VD (TJS)
  • Näringsidkare (ELI)
  • Disponent (IS)
  • Huvudansvarig disponent(PIS)
  Roller som antecknats i föreningsregistret med rätt att uträtta ärenden för föreningen är:
  • Annan prokurist med registrerad rätt att själv representera föreningen

  Att bevilja fullmakt åt ett företags representant

  Ett företag kan ge fullmakt åt en annan person att representera företagetvia tjänsten Suomi.fi -fullmakter . Välj fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  Ett företag kan ge fullmakt åt följande:
  • enskild näringsidkare för sitt eget företags firma
  • företagets VD eller vice VD
  • bolagets prokurist som antecknats i handelsregistret och som har rätt att ensam företräda bolaget
  • Företagets alla styrelsemedlemmar som antecknats i handelsregistret, tillsammans
  • Styrelseordförande och styrelsemedlem tillsammans eller två styrelsemedlemmar tillsammans, som är införda i handelsregistret och i enlighet med vad som föreskrivs om representation
  • en person med prokura eller rätt att företräda bolaget.”.
  En registrerad förening kan ge fullmakt åt:
  • föreningens ordförande, styrelsemedlem eller någon annan med prokura, som har rätt att ensam företräda föreningen, och som har införts i föreningsregistret
  • En annan namntecknare, som har en registrerad rätt att ensam representera föreningen

  Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företagen att använda suomi.fi-fullmakter.
  Ring: 0295 53 5115

  OBS. Representant för föreningen eller stiftelsen: om du har några problem med Suomi.fi-fullmakter, vänligen kontakta kostnadsstöd kundtjänst:  kustannustuki@valtiokonttori.fi

 • Hur kan man ansöka om stöd för en förening eller stiftelse?

  Ordföranden för föreningen som registrerats i föreningsregistret kan fylla i ansökan om stöd i elektroniska transaktioner på föreningens vägnar. Förutom ansökan måste föreningen, genom ett kompletterande informationsmeddelande, skicka bevis för att ordföranden har rätt att underteckna föreningen ensam eller är bemyndigad av undertecknarna att skicka ansökan (föreningsregister / regler / protokoll / fullmakt).

  När det gäller stiftelser ska ansökan skickas som en pappersansökan om tillståndet inte redan är i ordning.

 • I videon visas hur man fyller i ansökan

 • Telefontjänst

  Kostnadsstöd telefontjänsten är avsedd för företagare som ansöker kostnadsstöd för företag. Vid telefontjänsten kommer vi att ge dig råd om att fylla i ansökan och besvara dina frågor.

  Telefontjänsten tjänar från 14 december på vardagar från 9.00 till 15.00 på 0295 50 3050.

  Vi spelar in alla samtal.

  Statskontoren tar inte ut ytterligare avgifter eller serviceavgifter för samtal till 0295-nummer. Operatörer tar ut en vanlig mobil/servicenätverksavgift för samtal.

 • Testa räknaren innan du går till ansökningsformuläret

  Minimikostnadstöd som ska betalas är 2000 euro. För att vara berättigad till stöd måste företagets omsättning minska med mer än 30% jämfört med referensperioden.

 • Kostnadsstöd räknare

  • Med kostnadsstödsräknaren kan du uppskatta det kostnadsstödsbelopp som beviljats ditt företag. Kostnadsstöd beviljas företag som uppfyller de villkor som anges i lagen om kostnadsstöd för företag (508/2020 och den ändrade 963/2020). Om företagets huvudsakliga bransch inte omfattas av stödet, kan stöd beviljas enligt prövning. Företaget bör påvisa, att dess svårigheter beror på coronapandemin och inte till exempel normal säsongsvariation.

   Observera att räknare endast är riktgivande, då den inte inkluderar alla villkor som anges i lagen. Observera också att det belopp som räknaren anger inte är något officiellt beslut om kostnadsstöd, utan man måste ansöka separat om stödet i e-tjänsten.

   Kostnadsstödet grundar sig på förändringar i omsättningen. Omsättning avser försäljning utan mervärdesskatt (moms).

   Förändringen i företagens omsättning beräknas genom att jämföra de genomsnittliga månadsomsättningarna i juni-oktober 2020 (grunden för stödet) och juni-oktober 2019 (jämförelseperioden). Om företaget grundats 1.5.2019 eller senare är jämförelseperioden januari-februari 2020. Ett företag kan beviljas stöd om dess genomsnittliga omsättning har minskat med mer än 30%. Dessutom måste företagets huvudsakliga verksamhet omfattas av stödet eller annars måste företaget bevisa starka skäl till att coronapandemin har bidragit till minskningen av omsättningen. Se de exakta villkoren för utbetalning av stöd här.

   Enligt lagen ska kostnadsstödet som beviljas företaget uppgå till minst 2 000 euro för att det ska betalas. Stödets maximibelopp är 500 000 € per företag.

   Övriga stöd

   Från kostnadsbeloppet dras av eventuella försäkringsersättningar för coronapandemin som ersätter skador som drabbat stödperioden (juni-oktober 2020). Andra bidrag eller bidrag kommer inte att minskas under den andra ansökningsomgången.

   Det maximala beloppet för sådana som omfattas av EU:s ramprogram kopplat till coronapandemin är dock 800 000 € per företag eller företagskoncern om företaget tillhör en koncern. Statskontoret ska säkerställa att beloppet inte överskrids.

   Exempelföretagets kalkyl:

   jämförelseperiod (A)50 000 €
   stödperiod (B)5 000 €
   omsättningsminskning90 % beräknas: (A-B)/A x 100%

   minus självrisk 30 % -> stödprocenten i exemplet är 60 %

   Fasta utgifter10 000 €
   Löner12 000 €
   Totalt 22 000 €

   Stöd före avdrag av försäkringsersättningar: 13 200 € beräknas: 22 000 * 60%

   Försäkringsersättningar 1000 €
   Stödbelopp som ska betalas12 200 €

   Alltså: (10 000 €+ 12 000 €) x 60% - försäkringsersättning = 12 200 €

   Räkna ut om ditt företag kan få stöd

   Omsättningens månatliga medeltal


   Under jämförelseperioden

   Jämförelseperioden för omsättningen beror på tidpunkten då företaget grundades. Etableringsdagen är den dag då företaget har lämnat in etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Om företaget har grundats före 1.5.2019, beräknas förändringen i företagens omsättning genom att jämföra de genomsnittliga månadsomsättningarna i juni-oktober 2020 (grunden för stödet) och juni-oktober 2019 (jämförelseperioden). Om företaget grundats 1.5.2019 eller senare är jämförelseperioden januari-februari 2020.

   Totalt i euro

   Under stödperioden

   Stödperioden är juni-oktober 2020

   Totalt i euro

   Kostnader och förluster under stödperioden 1.6–31.10

   Stöd kan sökas för lönekostnader (även privata uttag som jämställas med företagarens lönekostnader) samt för oflexibla kostnader och förluster som uppstått 1.6.–31.10.2020. Som oflexibla kostnader räknas bl.a. hyreskostnader och andra oflexibla kostnader för egendom som används i affärsverksamheten, hyror för maskiner och anläggningar ersättningar för nyttjanderätt, licensavgifter och nödvändiga kostnader för hyrd arbetskraft. Oflexibla förluster kan vara exempelvis förhandsavgifter som visat sig vara slutliga.
   Oflexibla kostnader och lönekostnader

   Totalt i euro

   Försäkringsersättningar i samband med coronapandemin

   Försäkringsersättningarna i anslutning till coronapandemin dras av i sin helhet.

   Totalt i euro