Hoppa innehåll

Bränslestöd

Ansökan om bräsnlestöd upphörde den 30.11. kl 16.15.

 

 • Bränslestödets ansökningstid upphörde 30.11. kl 16.15

  Behandlingstiden för begäran om omprövning är 1 månad.

  Bränslestödet kompenserar för plötsligt förhöjda priser på flytande bränslen i februari 2022 till följd av Rysslands attack mot Ukraina.

  Bränslestödet bestod av ett transportstöd som utbetalas till transportföretag och ett brännoljestöd som utbetalas till arbetsmaskinföretag. Stödet kunde ansökas från Statskontoret under november 2022.

 • Vad är det frågan om?

  Genom bränslestödet kompenseras företagen för de plötsliga prisökningarna på flytande bränslen som började i februari 2022 till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Prisutvecklingen har fört med sig att företagen inom transportsektorn har hamnat i en svår situation, vilket i sin tur kan ha konsekvenser för Finlands försörjningsberedskap.

  Stödet baserar sig på lagen om temporärt bränslestöd till transportföretag.Lagen är i kraft under tidsperioden 1.9. – 31.12.2022.

  Bränslestödet kan erhållas för tre månader (februari-april 2022) och det täcker 5 procent av bränslekostnaderna för dessa månader

 • Vem är stödet avsett för?

  Det temporära bränslestödet för transportföretag och det temporära brännoljestödet för arbetsmaskinföretag är avsett för företag som idkar gods- och persontrafik på landsväg eller som i sin affärsverksamhet använder arbetsmaskiner som drivs med lätt brännolja.

  Utöver företag kan även stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet ansöka om stöd. Företagets storlek eller bolagsform har inte begränsats.

 • När kan man ansöka om stöd?

  Ansökningstiden för stöden är 1.11.-30.11.2022.

 • Villkor för beviljande av stöd till transportföretagen

  1. Företaget har ett FO-nummer
  2. Företaget har under stödperiodens första dag (1.2.2022) haft ett giltigt trafiktillstånd, taxitillstånd eller taxitrafiktillstånd. Stöd kan även beviljas till ett företag som under stödperiodens första dag registrerat sig som idkare av godstransport med lätta fordon
  3. Företaget har under stödperiodens första dag innehaft ett fordon i trafikanvändning som är registrerat i trafik- och transportregistret och för vilket tillståndspliktig användning har angetts som fordonets användningsändamål.

 • Villkor för beviljande av stöd till arbetsmaskinföretag

  1. Företaget har ett FO-nummer
  2. Företaget har 1.2.-30.4.2022 haft en eller flera arbetsmaskiner i sin användning som drivs med lätt brännolja. Stödet är dock inte avsett för handdrivna arbetsmaskiner.

 • Kostnader som ersätts med bränslestödet för transportföretag

  Bränslestödet för transportföretag ersätter 5 % av de mervärdesskattefria kostnaderna för bränsle eller elenergi som har köpts och använts för transportverksamhet under stödperioden (1.2.–30.4.2022). Som utgångsvärde vid beräkningen av stödet används bränslets medelpris enligt Statistikcentralen.

  Stödet omfattar alla bränsleformer förutom brännolja som är förbjuden för trafikanvändning. Avgifterna för elöverföring och elskatt ersätts inte. AdBlue-lösning ersätts inte.

 • Kostnader som ersätts med brännoljestödet för arbetsmaskinföretag

  Brännoljestödet för arbetsmaskinföretag ersätter 5 % av de mervärdesskattefria kostnaderna för lätt brännolja som har köpts och använts för arbetsmaskiner under stödperioden (1.2.–30.4.2022).

  Ersättningen gäller inte kostnader för användning av brännolja vid förflyttning av arbetsmaskiner på annat sätt än med traktorer, kostnader för användning av brännolja för uppvärmning, samt inte heller kostnader för användning av arbetsmaskiner inom primär jordbruksproduktion, fiskerinäring, eller företagsverksamhet inom vattenbruk

 • Hur mycket kan man få i stöd?

  Det koncernspecifika maximibeloppet är 400 000 euro. Det lägsta utbetalningsbara stödbeloppet är 250 €.

  Från stödet avdras redan beviljade stöd som ingår i EU:s ramstödsprogram för Ukraina samt övriga tidigare beviljade tatliga stöd, som beviljats för kostnader för inköpt bränsle under stödperioden (1.2.–30.4.2022).

  Bränslestödet är inte ett de minimis -stöd.

 • Hinder för beviljande av stöd

  Bränslestöd kan inte beviljas i följande situationer:
  1. Företaget har varit i ekonomiska svårigheter enligt EU:s definition den 31.12.2021*
  2. Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret
  3. Företaget har försummat deklarationsskyldighet som gäller beskattningen
  4. Företaget har skatteskulder
  5. Företaget har obetalda skatter som ska drivas in genom utsökning
  6. Företaget har försatts i konkurs eller företagssanering eller det har ett ärende angående dessa förfaranden under beredning i domstolen
  7. Företaget eller företagets ägare som utövar faktisk beslutanderätt i företaget är mål för EU’s sanktioner

  *Definitionen för ett företag i svårigheter enligt EU:s förordning:
  Med företag i svårigheter avses företag enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning, paragraf 2, punkt 18. Enligt definitionen anses företaget vara i svårigheter:

  a. om det är frågan om ett aktiebolag som förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster (bolag där aktieägarnas ansvar har begränsats)
  b. om det är frågan om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag som förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster (bolag där ansvaret för företagets skulder inte begränsats för åtminstone några av aktieägarna),
  c. om företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens,
  d. om företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller avslutat garantin, eller om företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan,
  e. om annat än litet eller medelstort företag under de senaste två åren har haft en skuldsättningsgrad på över 7,5 och driftsbidragens förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0.

 • Definitionen av ett företag i svårigheter enligt EU:s förordning:

  Med företag i svårigheter avses företag enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning, paragraf 2, punkt 18. Enligt definitionen anses företaget vara i svårigheter:

  a. om det är frågan om ett aktiebolag som förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster (bolag där aktieägarnas ansvar har begränsats)
  b. om det är frågan om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag som förlorat över hälften av det egna kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster (bolag där ansvaret för företagets skulder inte begränsats för åtminstone några av aktieägarna),
  c. om företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens,
  d. om företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller avslutat garantin, eller om företaget har fått omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan,
  e. om annat än litet eller medelstort företag under de senaste två åren har haft en skuldsättningsgrad på över 7,5 och driftsbidragens förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0.

 • Hur ansöker man om stöd?

  Ansökan om bränslestöd görs via Statskontorets e-tjänst. E-tjänsten vägleder vid ifyllningen av ansökningen.

  Det går även att spara ett utkast av ansökningen för fortsatt ifyllning vid ett senare tillfälle.

  Alla nödvändiga uppgifter med tanke på beviljande av stödet ges på ansökningsblanketten. Utöver det får Statskontoret även uppgifter för beviljandet av stödet automatiskt från andra myndigheter.

 • Uppgifter som behövs för stödansökan

  Företaget behöver ange följande uppgifter vid ansökan om stöd
  1. Företagets grunduppgifter
  2. Uppgifterna om bränsle- eller elenergikostnaderna exklusive mervärdesskatt som är förutsättningen för beviljande av stödet
  3. Uppgifterna om övriga stöd som ingår i EU:s Ukraina-ramstödprogram (EU 2022/C 131/01) samt övriga till samma kostnader beviljade statliga stöd

  Kontrollera följande innan ifyllningen av ansökan
  1. Ansökan om stöd förutsätter att den sökande har ett FO-nummer. Ytterligare information, se: Företags- och organisationsdatasystemet >
  2. Bränslestödet kan endast utbetalas till ett konto, som företaget har uppgett till Skatteförvaltningen. Om företaget inte har uppgett ett kontonummer till Skatteförvaltningen, ska det göras innan inlämnandet av stödansökan. Kontrollera saken och uppge vid behov ett nytt kontonummer på MinSkatt-sidan >

 • Uppgifter om fordon som är registrerade på Åland

  Då ett företag ansöker om stöd med Statskontorets elektroniska ansökningsblankett fås uppgifterna om företagets trafiktillstånd, registreringar, samt fordon i trafik direkt från Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Traficoms uppgifter innehåller dock inte uppgifter om tillstånd, registreringar och fordon som registrerats på Åland. Om du ansöker om stöd för ett företag på Åland bör du ta detta i beaktande i samband med att du fyller i den elektroniska ansökningsblanketten.

  Företagets uppgifter om trafiktillstånd och registreringar

  Uppgifter om åländska företags trafiktillstånd och registreringar fås inte automatiskt via Traficom. Åländska företag kan manuellt ange sina trafiktillstånd och registreringar direkt i den elektroniska ansökningsblanketten.

  Företagets uppgifter om fordon

  Uppgifter om fordon som är registrerade på Åland fås inte automatiskt via Traficom. Uppgifter om fordon som företaget innehar kan inte heller anges manuellt via ansökningsblanketten. Om du ansöker om stöd och vill ange fordon som är registrerade på Åland i din ansökan, bör du lämna delen (Företagets tillståndspliktiga fordon som används i trafik i början av stödperioden 1.2.2022) av ansökningsblanketten tom, och skicka uppgifterna om företagets fordon till Statskontoret efter att du skickat ansökan.

  Uppgifterna om åländska fordon kan skickas som en separat bilaga till er ansökan via e-tjänsten eller via epost.

  E-tjänstens sida för anmälan om tilläggsuppgifter: https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/yritystukien_lisatiedot_ja_oikaisuvaatimukset/

  Bränslestödets epostadress: foretagsstod@statskontoret.fi
  Obs. om ni skickar uppgifterna via epost, ange då även ert FO-nummer eller den ansökningskod ni fått i samband med att ni skickat ansökan i ert epost-meddelande.

  Vilka uppgifter om företagets fordon behöver vi?

  För att kunna behandla er ansökan behöver vi uppgifter om de fordon som företaget innehar och som varit registrerade för yrkesmässig trafik den 1.2.2022. Ni kan vara i kontakt med infrastrukturavdelningens allmänna byrå på Ålands landskapsregering för att begära ett utdrag där dessa uppgifter framkommer.

 • Vem kan göra ansökan?

  För ifyllning av ansökan ska du identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten. Suomi.fi-identifikationen är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Du kan identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

  Ansökan kan göras av en person som har namnteckningsrätt i företaget och som noterats i handelsregistret/föreningsregistret eller av en annan person som har fått Suomi.fi-fullmakt. Kontrollera att din fullmakt att företräda företaget syns i Suomi.fi -fullmaktsregistret. Om inte, kontrollera att namnteckningsrätten är korrekt i Patent- och registerstyrelsens register.

  Företaget kan bara skicka in en ansökan.

  Namnteckningsrätt och Suomi.fi-fullmakt
  En person utan särskild fullmakt kan företräda företaget eller föreningen om någon av nedanstående roller som berättigar till representationen har tecknats i Handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet eller i föreningsregistret och att rollen i fråga har definierats med rätt att sköta ärenden i tjänsten.

  Följande roller i Handelsregistret uppges med rätten att göra ansökan om bränslestöd:
  *Verkställande direktör (VD)
  *Vice verkställande direktör (vVD)
  *Näringsidkare
  *Disponent
  *Huvudansvarig disponent
  *Prokurist

  En person som tecknats i föreningsregistret med någon av följande roller kan företräda en förening:
  *Ordförande (Se även: Ansökan för föreningar och stiftelser)
  *Annan namntecknare, med rätten att ensam företräda föreningen.

  Beviljande av fullmakt till person som företräder företaget
  *Ett företag, samfund eller förening kan ge fullmakt till ett annat företag, samfund eller en person att företräda företaget.

  För bräsnlestödsansökan behövs fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

 • Videoinstruktion

 • Begäran om omprövning av bränslestödsbeslut

  Om du är missnöjd med beslutet du fått kan du söka ändring hos Statskontoret. Behandlingen av en begäran om omprövning hos Statskontoret är avgiftsfri.

  Före begäran om omprövning

  • Läs noggrant igenom bränslestödsbeslutet innan du gör en begäran om omprövning. Granska alla uppgifter som använts som grund för beslutet samt alla eventuella orsaker till avslag.
  • Vänligen observera, att företaget bör uppfylla alla bränslestödets allmänna förutsättningar för att stödet kan beviljas.
  • För att ens begäran om omprövning ska kunna vara framgångsrik lönar det sig att ta ställning till alla beslutets eventuella orsaker till avslag.
  • Om du vill ge allmän respons eller har frågor gällande beslutet du fått, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att ringa numret 0295 50 3510. I ärenden som gäller en begäran om omprövning kan du även skicka epost till adressen oikaisu.yritystuet@valtiokonttori.fi
  • Var i kontakt med till exempel bokföringsbyrån och begär alla nödvändiga dokument som kan behövas i din begäran om omprövning.

  Hur begär man omprövning?

  •  Begäran om omprövning görs skriftligen i Statskontorets e-tjänst.
  • När du loggat in i e-tjänsten ser du automatiskt alla dina tidigare företagsstödsansökningar som du skickat till Statskontoret. Välj det bränslestödsärende, vars beslut du begär omprövning av.
  • En begäran om omprövning kan även lämnas in till Statskontoret personligen, genom att använda ett ombud, genom ett bud, som en betald postförsändelse eller per epost.
  • En begäran om omprövning skickas på avsändarens ansvar.

  Vilka uppgifter ska en begäran om omprövning innehålla?

  • I en begäran om omprövning bör det meddelas vad i stödbeslutet som ska omprövas.
  • Berätta även på vilka grunder du begär omprövning.
  • Till en begäran om omprövning ska det även bifogas de dokument som det hänvisas till i begäran om omprövning.
  • Om en begäran om omprövning görs på annat sätt än via Statskontorets e-tjänst bör omprövningsbegäran innehålla ansökningsnumret för det beslut du begär omprövning av. Ansökningsnumret finns i det övre hörnet av bränslestödsbeslutet.
  • Om biträdet inte är en advokat eller ett allmänt rättsbiträde, och begäran om omprövning inte görs via Statskontorets e-tjänst, skall även en fullmakt för ombud bifogas till begäran om omprövning

  När ska en begäran om omprövning göras?

  •  En begäran om omprövning samt bilagor ska skickas till Statskontoret före kl. 16:15 inom 30 dagar räknat från den dag då du har fått del av beslutet.
  • Om beslutet har skickats elektroniskt anses delfåendet ha skett den tredje (3) dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas.
  • Om beslutet har skickats per brevpost, anses delfåendet ha skett den sjunde (7) dagen efter att beslutet postades, om inte något annat visas.
  • Endast omprövningsbegäranden som inlämnats till Statskontoret inom föreskriven tid tas upp till prövning.

  Behandlingen av en begäran om omprövning

  • Statskontoret behandlar omprövningsbegäranden i den följd de inkommit.
  • Omprövningsbegäranden behandlas individuellt och därför kan behandlingstiden variera.
  • Du kan komplettera din begäran om omprövning genom att skicka tilläggsuppgifter till din tidigare skickade begäran om omprövning i e-tjänsten. Skickandet av väsentliga bilagor/verifikat utan dröjsmål underlättar behandlingen av ditt ärende.
  • Handläggaren av begäran om omprövning begär vid behov om tilläggsuppgifter av dig via epost eller telefon. Därmed ber vi dig vänligen granska din epost regelbundet. Det kan även löna sig att kolla mappen för skräppost.
  • Hänligen observera att skickandet av alla nödvändiga tilläggsuppgifter utan dröjsmål fortskrider behandlingen av ditt ärende.

  Besvär hos förvaltningsdomstolen

  • Om du anser att Statskontorets omprövningsbeslut är lagstridigt, kan du söka ändring genom att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.

  Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen först efter att begäran om omprövning har behandlats av Statskontoret.

 • Med bränslestödsräknaren kan du uppskatta hur mycket bränslestöd ditt företag skulle beviljas. Stöd beviljas till företag som uppfyller de i lagen föreskrivna villkoren för temporärt bränslestöd.

  Bekanta dig noggrant med informationen på vår webbsida om bränslestödets villkor innan användningen av räknaren.

  Observera att räknaren bara är riktgivande och räknarens summa inte är ett officiellt beslut av bränslestödetödet, utan en separat ansökan om stöd behöver göras i e-tjänsten.

  • Bränslekostnader

   Anmäl här information om kostnader utan moms.
  • Diesel

  • Yhteensä euroina
  • Totalt i euro
  • Totalt i euro
  • Bensin

  • Totalt i euro
  • Totalt i euro
  • Totalt i euro
  • Elektricitet

  • Totalt i euro
  • Totalt i euro
  • Totalt i euro
  • Gas

  • Totalt i euro
  • Totalt i euro
  • Totalt i euro
  • Brännolja

  • Totalt i euro
  • Totalt i euro
  • Totalt i euro
  • Avdrag

   Från stödet görs avdrag för stöd som ingår i EU:s Ukraina-ramstödprogram samt övriga tidigare beviljade offentliga stöd, om de hänför sig till under stödperioden (1.2.–30.4.2022) inköpt bränsle. Anmäl övriga bidrag här.
  • Totalt i euro
  • Totalt i euro
 • Ta kontakt med kundtjänsten

  Om du har frågor angående stödansökan får du hjälp och råd genom att vara i kontakt med vår kundtjänst.

  Kundtjänsten betjänar på telefon och e-post från måndag till fredag, kl 9-12, tfn. 0295 50 3050

  Statskontoret tar ingen avgift för samtal till 0295-numren. Operatörerna debiterar normal mobilsamtals-/lokalnätsavgift för samtalen.

  foretagsstod (at) statskontoret.fi