Vad är ramstödprogram för något?

Bränslestöd beviljas på basen av Europeiska unionens temporära ramstödprogram (EU 2022/C 131 I/01). En koncernspecifik maximigräns på 400 000 euro gäller för alla stöd som beviljas på basen av ramstödprogrammet och som inte får överskridas vid beviljande av stödet. Vid beräkningen av maximibeloppet tas hänsyn till alla stöd som det enskilda företaget, eller med den till samma koncern hörande företag har erhållit och som beviljats på basen av ramstödprogrammet i fråga.

Samhörande innehåll