Vad är ramstödprogram för något?

Kostnadsstödet beviljas på basen av EU:s tillfälliga ramstödprogram. För alla stöd som beviljas enligt ramstödprogrammet gäller ett maximibelopp på 2,3 miljoner euro per företag som inte får överskridas när stöd beviljas. Vid beräkningen av maximibeloppet tas hänsyn till alla de stöd som beviljats det enskilda företaget och till samma koncern hörande företag har fått inom ramen för ramstödprogrammet.

Följande stöd ingår i EU:s ramstödprogram:

  • Kostnadsstöd (Statskontoret)
  • Ersättning för stängning (Statskontoret)
  • Evenemangsgaranti (Statskontoret)
  • Understöd för kulturevenemang som ställs in eller genomförs i mindre form än beräknat på grund av coronapandemin samt understöd för avbrutna tävlingsserier på högsta divisionsnivå och till de grenförbund som organiserar serierna (Undervisnings- och kulturministeriet UKM)
  • Stöd för återanställning inom förplägnadsbranschen (UF-centret)
  • Statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll (Traficom)
  • Tillfälligt FUI-lån vid störningar gällande affärsverksamheten (Business Finland)
  • Ålands landskapsregerings tillfälligt utökade likviditetsstöd
  • Utvecklingsunderstöd beviljat av NTM-centralerna (endast om stödet undantagsvis har beviljats enligt ramstödsavtalet och inte som de minimis-stöd)

Även kommunerna har haft möjlighet att utnyttja EU:s tillfälliga ramunderstödsprogram för stöd som beviljats företagen. Företaget ska i sin kostnadsstödansökan till Statskontoret ange alla stöd som beviljats företaget enligt ramstödprogrammet.

Samhörande innehåll