Hoppa innehåll

Avtalsbrandkåristers olycksfall

 • Att fylla i olycksanmälan på Lomake.fi-tjänsten kommer att upphöra från och med den 1 mars. Nya instruktioner för att fylla i en olycksanmälan finns under avsnittet Gör så här.

  Behöver du material till webbplatsen för din egen avtalsbrandkår eller behöver du en expertföreläsning om ersättning för olycksfall i arbetet? Kontakta skador@statskontoret.fi

 • Servicebeskrivning

  Statskontoret kan betala ersättning till en avtalsbrandkårist för olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom med stöd av räddningslagen när du inte är berättigad till ersättning enligt någon annan lag. Ersättning av statens medel betalas enligt grunderna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

  Om du får lön för ditt arbete i en avtalsbrandkår betalas olycksfallsersättningen av arbetsgivarens försäkringsbolag med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I detta fall sköts din olycksfallsförsäkring av brandkåren eller det regionala räddningsverket.

 • Villkor för att erhålla ersättning

  Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare.

  Med stöd av räddningslagen kan ersättning betalas till dem som

  • på basis av handlingsskyldigheten har vidtagit räddningsåtgärder på eget initiativ,
  • hör till en avtalsbrandkår eller någon annan sammanslutning som ingått avtal, men är inte berättigade till ersättningar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar,
  • har förordnats att bistå vid räddningsverksamhet,
  • frivilligt har deltagit i räddningsverksamheten, eller
  • har beordrats till befolkningsskyddsutbildning.

  Ytterligare uppgifter om räddningslagen.

  Ersättning betalas för olycksfall som drabbar en avtalsbrandkårist

  • inom räddningsverksamhet eller första insatsen,
  • vid utbildningsverksamhet,
  • vid underhåll av fastigheter och materiel,
  • vid fysisk fostran eller
  • när hen deltar i en tävling eller uppvisning som omfattar brandkårens uppgifter.

  De som hör till avtalsbrandkårens kvinno- och ungdomssektion omfattas av skyddet endast när de deltar i räddningsverksamheten.

 • Vad som kompenseras

  Förmåner som betalas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är bl.a.:

  • sjukvårdskostnader,
  • nödvändiga resekostnader som beror på sjukvård,
  • ersättning för inkomstbortfall som betalas i form av dagpenning, olycksfallspension eller rehabiliteringspenning för den tid som en yrkesinriktad rehabilitering pågår,
  • menersättning som betalas på grund av ett bestående funktionellt men som uppkommit till följd av en skada eller en sjukdom

 • Gör så här

  Fyll i olycksfallsanmälan >

  Om ett olycksfall i arbetet inträffar ska du alltid göra en anmälan till Statskontoret. Fyll i olycksfallsanmälan eller kontakta Statskontorets ersättningstjänst per e-post skador@statskontoret.fi eller per telefon 029 5502738.

  • Uppsök läkare.
  • Fyll i olycksfallsanmälan efter olycksfallet eller kontakta Statskontorets ersättningstjänst.
  • Bifoga en kopia av brandkårsavtalet mellan det regionala räddningsverket och avtalsbrandkåren till olycksfallsanmälan.
  • Skicka in en ifylld olycksanmälan till Statskontoret via tjänsten Turvaviesti eller skriftligt per post till adressen PB 200, 00054 Statskontoret
  • Statskontorets beslut skickas till dig per post.

  Be om en betalningsförbindelse i förväg om du behöver fortsatt vård, ett ingrepp eller bilddiagnostik.