• Kan jag få förskottsersättning?

  Till sökanden kan på begäran utbetalas förskottsersättning, om beslutet i ett ersättningsärende fördröjs vid Statskontoret av orsaker som inte beror på sökanden och sökanden har rätt till en ersättning av betydande storlek. Förskottsersättning kan utbetalas först efter att ansökan varit anhängig i minst fyra månader.

  Förskottsersättning kan utbetalas endast om:

  • avgörandet dröjer av sökanden oberoende skäl
  • sökanden har uppenbar rätt till ersättning
  • ersättningsbeloppet är av betydande storlek
  • ansökan har varit anhängig hos Statskontoret i minst fyra månader

  Alla villkor måste uppfyllas för att förskottsersättning kan utbetalas.

  Vid frågor kan du kontakta vår kundtjänst mån-fre kl. 9-12 tfn. 0295 50 2736 eller via e-post rikosvahingot(at)valtiokonttori.fi.

  Du kan ansöka förskottsersättning elektroniskt genom att fylla i blanketten för tilläggsuppgifter.

 • Hur lång är handläggningstiden för en ansökan om brottsskadeersättning?

  Den förväntade handläggningstiden för ett brottsskadeärende är i genomsnitt 6-8 månader. Handläggningstiden beror bland annat på hur omfattande kravet är och om Statskontoret har all information som behövs för att avgöra ärendet. För att påskynda processen kan du använda e-tjänsten.

  Vi utvecklar våra arbetssätt och piloterar ett nytt tillvägagångssätt som gäller handläggning av brottsskadeersättningsansökan. Piloten pågår från 15.1 till 31.5. Ansökningar som lämnas in under denna tidsperiod kommer att behandlas enligt den nya metoden. Detta kan leda till en kortare handläggningstid för vissa.

   

 • Kan behandlingen påskyndas?

  Nej, ansökningarna behandlas i den ordning de inkommit.

 • Kan ett offer för dataintrång få ersättning från Statskontoret?

  En person som utsatts för ett dataintrång kan inte få ersättning för lidande med statsmedel eftersom brottsskadelagen inte medger det. Ersättning för lidande kan endast beviljas offer för sexualbrott, offer för försök till dråp, försök till mord eller försök till dråp under förmildrande omständigheter, offer för grov misshandel och offer vars frihet eller personliga integritet annars har kränkts på ett allvarligt sätt (t.ex. frihetsberövande, olaga hot, tvång, förföljelse).

  Läs mer >

 • Betalar Statskontoret ränta?

  Nej, man kan driva in räntorna från den som orsakat skadan exempelvis genom utsökning.

 • Hur stor andel av det belopp som utdömts i domstol betalar Statskontoret?

  Lagen innehåller inga bestämmelser gällande beräkningen av ersättningsbeloppet. Om Statskontoret i sitt beslut avviker från det avgörande som en domstol gjort i ersättningsärendet, ska Statskontoret i sitt beslut ange orsakerna till avvikelsen.

 • Vem kan underteckna ansökan?

  Ansökan kan undertecknas av den sökande, den sökandes förmyndare eller intressebevakare, ett ombud som befullmäktigats av den sökande, en advokat eller ett offentligt rättsbiträde.

 • Vilka bilagor ska bifogas till ansökan?

  Läs mer under Gör så här.

 • Meddelas den sökandes kontaktuppgifter till den som orsakat skadan i samband med indrivning?

  Nej. Den som orsakat skadan får endast veta den sökandes namn och beloppet för den ersättning som betalats av Statskontoret.

 • Kan man få ersättning ur statens medel endast genom att skicka in en domstolsdom till Statskontoret?

  Nej. Ersättning ska sökas från Statskontoret med den ansökningsblankett som är avsedd för ändamålet. Blanketten finns under Blanketter och bilagor på sidan Brottsskadeersättningar.

 • Kan ersättning sökas från Statskontoret om gärningsmannen är okänd?

  Ja.

 • Kan man söka ersättning från Statskontoret på basis av en tingsrättsdom?

  Ja. Ersättning kan sökas även om domen ännu inte vunnit laga kraft.

 • Hur meddelar jag om en ändring i mina kontouppgifter?

  Ändrade kontonummer ska i första hand anmälas med Statskontorets e-tjänst.

  Om detta inte är möjligt, kan du kontakta oss per post (Statskontoret, Ersättningstjänster, PB 50, 00054 Statskontoret) eller per fax 0295 50 3333. Vid behov, vänligen kontakta kundtjänst mån-fre kl. 9-12 tfn. 0295 50 2736.

 • Kan Statskontorets beslut överklagas?

  Ja. En besvärsanvisning bifogas till ersättningsbeslutet. Besvär behandlas i försäkringsdomstolen.

 • Till vem kan en ersättning som dömts till en minderårig betalas ut?

  Om en minderårig är brottsoffer betalas ersättningen ut till den minderårigas eget konto när ersättningen överstiger 1 000 euro. Om den minderåriges förälder eller vårdnadshavare är den som begått brottet och orsakat skadan, betalas ersättningen alltid oberoende av dess storlek till ett sådant konto som den skadevållande inte har rätt att använda. Statskontoret är skyldigt att underrätta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om utbetald ersättning till en minderårig på 1 000 euro eller mer. Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas anvisningar får barnets intressebevakare och vårdnadshavare inte blanda ihop den minderårigas tillgångar med någon annans.

  Egendom som tillhör en person under 18 år tillhör personen själv, men den minderårigas intressebevakare är i regel den minderårigas vårdnadshavare som sköter den minderårigas ekonomiska angelägenheter.  Den minderårigas intressebevakare kan också vara en annan person än den minderårigas vårdnadshavare om vårdnadshavaren är jävig att bevaka den minderårigas intresse. När den ersättning som betalas till en minderårig överstiger 20 000 euro, antecknar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den i registret över förmynderskapsärenden och börjar följa förvaltningen av den minderårigas egendom.

  • När den ersättning som beviljas en minderårig är 1 000 euro eller mer, ombeds man i samband med ansökan uppge barnets eget kontonummer.
  • När den ersättning som beviljas en minderårig är mindre än 1 000 euro och vårdnadshavaren inte har orsakat skadan, kan ersättningen betalas in på vårdnadshavarens konto.
  • Om skadevållaren är den minderårigas vårdnadshavare ombeds man i samband med ansökan, oberoende av ersättningsbeloppet, uppge kontonumret till ett sådant konto som tillhör barnet och som vårdnadshavaren i fråga inte har rätt att använda.
  • Som bilaga till ansökan lämnas in en utredning, till exempel en kopia eller en skärmdump av barnets konto, utifrån vilken kontoinnehavaren kan konstateras. När skadevållaren är den minderårigas vårdnadshavare ska en utredning om kontoinnehavaren och de personer som har rätt att använda kontot alltid lämnas in.
  • Vid behov ger Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataråd till exempel om att inrätta ett spärrkonto för en minderårig.