Uppställning av dokumentsidor för planering och uppföljning

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK 40/03/2012
DokumenttypAnvisning
Datum14.02.2012
KategorierStatsrapportering
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten

Enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992) ska verksamhets- och ekonomiplaner samt resultatmål (14 § (254/2004)), bokslut (63 § (1786/2009)) och ministeriets ställningsstagande till bokslutet (66 i § (254/2004)) läggas ut på den informationstjänst som Statskontoret administrerar och som finns tillgänglig i ett allmänt datanät, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Statskontoret har i dag utfärdat vidstående anvisning om publicering av dokument för planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin. Anvisningen kompletterar Statskontorets föreskrift (VK 540/03/2010) av den 20.12.2010 om publicering av dokument gällande planering och uppföljning samt information om resultatet i Statens rapporteringstjänst (Netra)..

Ikraftträdande

Denna anvisning träder i kraft den 14 februari 2012. Med anvisningen upphävs Statskontorets anvisning (418/03/2006) av den 5.12.2006 om uppställning av dokumentsidor för planering och uppföljning.

Mer information

Mer information i frågor som gäller denna anvisning ges av Statskontoret, Förvaltningens styrning, tfn 09 77 251 eller e-postadress netra (at) valtiokonttori.fi.

Divisionschef Mikko Kangaspunta

Centralbokföringschef Maileena Tervaportti

För kännedom: Statens revisionsverk

Anvisning om uppställning av dokumentsidor för planering och uppföljning

Modeller för dokumentsidor har publicerats i html-format i Statens rapporteringstjänst (Netra): www.netra.fi > Anvisningar

Bilaga 1: Dokument för planering och uppföljning – modellsida för förvaltningsområde
Bilaga 2: Dokument för planering och uppföljning – modellsida för bokföringsenhet

Anvisningens tillämpningsområde

Denna anvisning kompletterar Statskontorets föreskrift (Dnr VK 540/03/2010, 20.12.2010)[1] om publicering av dokument gällande planering och uppföljning samt information om resultatet i Statens rapporteringstjänst (Netra). I statens rapporteringstjänst (Netra) publiceras planerings- och uppföljningsdokument om statens, förvaltningsområdenas, ämbetsverkens och inrättningarnas verksamhet och ekonomi.

Statskontoret ser till att dokumenten på statlig nivå publiceras. Dokument på förvaltningsområdesnivå publiceras på ministeriets webbplats och dokument på ämbetsverks- eller inrättningsnivå på bokföringsenhetens eller ämbetsverkets eller inrättningens webbplats. Dokumentsidorna länkas till Statens rapporteringstjänst (Netra).

Denna anvisning beskriver det tekniska utförandet av dokumentsidor för förvaltningsområden och bokföringsenheter.

Publicerade dokument och klassificering

De dokument gällande planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi som ska publiceras i Statens rapporteringstjänst (Netra) finns fastställda i Statskontorets föreskrift (Dnr VK 540/03/2010) av den 20.12.2010. Vid publiceringen av dokumenten tillämpas det enhetliga klassificeringssätt som anges i föreskriften. På dokumentsidor för förvaltningsområden och bokföringsenheter klassificeras dokumenten enligt följande:

Resultatstyrningsdokument

Planer

Uppföljningsinformation

Övriga planerings- och uppföljningsdokument

Planer

Bedömningar och utredningar

Vid behov kan underrubriker (t.ex. ”Anvisningar”) användas i klassificeringen för att visa dokument som man inte är skyldig att publicera enligt Statskontorets föreskrift.

Uppställning av dokumentsida

Dokumenten införlivas i Statens rapporteringstjänst Netra genom webblänkar. Ministerierna och bokföringsenheterna måste skapa en sida för dokumenten på sin webbplats. Sidan länkas till Netra. Ämbetsverk och inrättningar kan även koppla sina dokument till dokumentsidan för en ur verksamhetssynpunkt närstående organisation, t.ex. ministeriet eller bokföringsenheten som ämbetsverket eller inrättningen tillhör.

Dokumentsidan för planering och uppföljning kan skapas med hjälp av de modellsidor som finns i Statens rapporteringstjänst Netra eller utgöra en del av organisationens egen webbplatslösning, där man dock måste följa den enhetliga dokumentklassificeringen och länka sidan till Netra genom en URL-adress. Dessutom rekommenderas inställningen att dokumenten öppnas i ett eget webbläsarfönster.

Sidan för planerings- och uppföljningsdokument ska finnas på organisationens offentliga webbplats. Dessutom rekommenderas att dokumenten publiceras som pdf-filer för att användningen ska bli så enkel som möjligt.

Modellsidor

Modeller för dokumentsidor som gäller förvaltningsområden och bokföringsenheter har publicerats i html-format i Statens rapporteringstjänst Netra.[2]

Modellerna innehåller färdiga länkar till de budgetar och tilläggsbudgetar som fastställs av riksdagen samt till Statens revisionsverks revisionsberättelser.

”N.N.” i modellen ska ändras till ministeriets, ämbetsverkets eller inrättningens namn genom redigering av html-koden.

Årtalen ersätts med länkar till dokumentet för ifrågavarande år så att dokumentet öppnas i ett eget webbläsarfönster (<base target=”_blank”>).

Länkarna ska särskiljas med kommatecken och mellanslag. Om det finns flera länkrader ska de särskiljas med radbyte (<br>).

Vid behov kan underrubriker (t.ex. ”Anvisningar”) infogas i modellen för att visa dokument som man inte är skyldig att publicera enligt Statskontorets föreskrift.

Redigering av modellsidan för förvaltningsområden

De ställen i dokumentsidans html-kod som ska redigeras anges med fet stil i tabellen nedan:

Sidans titel

<HTML><HEAD><TITLE>N.N:s förvaltningsområde – dokument</TITLE>

Sidbeskrivning

<META name=description content=”Sidan visar de centrala dokumenten för planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin inom N.N:s förvaltningsområde.”>

Sidrubrik

<H1 align=center style=”text-align: left”><FONT size=6 face=Arial>N.N:s förvaltningsområde – dokument för planering och uppföljning</FONT></H1>

Förvaltningsområdets mål

<p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Förvaltningsområdets mål<br>2012, 2011, 2010</FONT></p>

Resultatavtal mellan ministeriet och bokföringsenheterna

<p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Resultatavtal mellan ministeriet och bokföringsenheterna samt resultatmål som ministeriet har fastställt för sin egen verksamhet<br><span style=”font-size: x-small”>Resultatavtalet är ett avtal mellan ämbetsverket och ministeriet om det nya årets verksamhetsmål och anslag.</span><br>

Bokföringsenhet1 2012, 2011, 2010<br>

Bokföringsenhet2 2012, 2011, 2010<br>

Bokföringsenhet3 2012, 2011, 2010<br>

Ministeriets resultatavtal med övriga instanser som styrs av ministeriet

<p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Ministeriets resultatavtal med övriga organisationer som styrs av ministeriet<br>

Organisation1 2012, 2011, 2010<br>

Organisation2 2012, 2011, 2010<br>

Organisation3 2012, 2011, 2010</p>

Ministeriets bokslut

<p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Ministeriets bokslut<br>

2012, 2011, 2010</FONT></p>

Ministeriets ställningstaganden till bokföringsenheternas bokslut

<p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Ministeriets ställningstaganden till bokföringsenheternas bokslut<br>

Bokföringsenhet1 2012, 2011, 2010<br>

Bokföringsenhet2 2012, 2011, 2010<br>

Bokföringsenhet3 2012, 2011, 2010</FONT></p>

Ministeriets verksamhets- och ekonomiplan

<p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Ministeriets verksamhets- och ekonomiplan <br><span style=”font-size: x-small”>Verksamhets- och ekonomiplanen (VEP) innefattar förvaltningsområdets fokusområden och ekonomisk information för den 4-åriga VEP-perioden. VEP är en förhandsplan som utarbetas av ministeriet och den fastställs inte av statsrådet eller riksdagen.</span><br>
2012-2015, 2011-2014, 2010-2013</font></li></p>

Redigering av modellsidan för bokföringsenheter

De ställen i dokumentsidans html-kod som ska redigeras anges med fet stil i tabellen nedan:

Sidans titel

<HTML><HEAD><TITLE>N.N:s dokument</TITLE>

Sidbeskrivning

<META name=description content=”Sidan visar de centrala dokumenten för planering och uppföljning av N.N:s verksamhet och ekonomi.”>

Sidrubrik

<H1 align=center style=”text-align: left”><FONT size=6 face=Arial>N.N:s dokument för planering och uppföljning</FONT></H1>

Resultatavtal mellan ministeriet och bokföringsenheten

<p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Resultatavtal mellan ministeriet och bokföringsenheten<br><span style=”font-size: x-small”>Resultavtalet är ett avtal mellan ämbetsverket och ministeriet om det nya årets verksamhetsmål och anslag.</span><br>

2012, 2011, 2010</font></p>

Bokföringsenhetens bokslut

<p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Bokföringsenhetens bokslut<br><span style=”font-size: x-small”>Bokföringsenhetens bokslut inkluderar verksamhetsberättelse, bokslutskalkyler och bilagor.</span><br>

2012, 2011, 2010</FONT></p>

Ministeriets ställningstaganden till bokföringsenhetens bokslut

<p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Ministeriets ställningstaganden till bokföringsenhetens bokslut<br>

2012, 2011, 2010</FONT></p>

Bokföringsenhetens verksamhets- och ekonomiplan

<p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Bokföringsenhetens verksamhets- och ekonomiplan <br><span style=”font-size: x-small”>Verksamhets- och ekonomiplanen (VEP) innefattar förvaltningsområdets fokusområden och ekonomisk information för den 4-åriga VEP-perioden. VEP är en förhandsplan som utarbetas av ministeriet och den fastställs inte av statsrådet eller riksdagen.</span><br>
2012-2015, 2011-2014, 2010-2013</font></li></p>

Länkning av dokumentsida till Netra

URL-adressen för sidan med planerings- och uppföljningsdokument samt eventuella ändringar ska anges i ett särskilt avsnitt i Statens resultatinformationssystem: Organisationsuppgifter > Resultatstyrda ämbetsverk > Dokumentsida
eller anmälas via e-post till adressen netra (at) valtiokonttori.fi