Publicering av dokument gällande planering och uppföljning i tjänsten Granskaförvaltningen.fi

MålgruppStat
DiariumnumretVK/114329/00.00.01.06.00/2021
DokumenttypFöreskrift
Ikraftträdelsedag01.03.2022
Datum16.02.2022
KategorierStatsrapportering
Underhåll ansvarStatskontoret

Enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992) ska de detaljerade indelningar av budgeten som ministerierna har fastställt, verksamhets- och ekonomiplaner samt resultatmål (14 § (254/2004)), bokslut (63 § (1786/2009)) och ministeriets ställningstagande till bokslutet (66 i § (254/2004)) läggas ut på den informationstjänst som Statskontoret administrerar och som finns tillgänglig i ett allmänt datanät, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Enligt 24 c § (1216/2003) i lagen om statsbudgeten (423/1988) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen. Statskontoret har i dag utfärdat föreskriften nedan om publicering av dokument gällande planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi på sina egna webbsidor, som det finns direkta länkar till i tjänsten Granskaförvaltningen.fi, som Statskontoret administrerar.

Genom denna föreskrift som upphäver föreskrift (540/03/2010) upphör bokföringsenheternas skyldighet att publicera information om resultatet i Statens resultatinformationssystem. Samtidigt slutar Statskontoret administrera Statens resultatinformationssystem från och med den 1 april 2022.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 1 mars 2022. Genom denna föreskrift upphävs Statskontorets föreskrift av den 20 december 2010 avseende publicering av dokument gällande planering och uppföljning samt information om resultatet i statsförvaltningens internetrapportering (Netra) (540/03/2010). Samtidigt upphävs anvisningen om uppställning av dokumentsidor för planering och uppföljning (VK 40/03/2012) som utfärdades den 14 februari 2012 som komplement till föreskriften.

Mer information

Ytterligare information i frågor som berör denna föreskrift fås från Statskontorets division Ekonomi, kunskap och arbetsliv, tfn  0295 50 2000 eller via e-post: tietojohtaminen (at) valtiokonttori.fi.

Divisionschef Lasse Skog

Biträdande direktör Olli Ahonen

För kännedom: Bokföringsenheterna, Statens revisionsverk

Föreskriftens tillämpningsområden

Denna föreskrift tillämpas vid publicering av dokument gällande planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Föreskriften gäller bokföringsenheter och statliga fonder utanför budgeten. Bokföringsenheten är ansvarig för publiceringen av dokumenten, även när det gäller de ämbetsverk och inrättningar som eventuellt tillhör bokföringsenheten. Statliga fonder utanför budgeten publicerar åtminstone sitt bokslut. [1] Publiceringen av övriga dokument är frivillig för fonderna.

Instanser utanför statens budgetekonomi (såsom samfund som lyfter statsstöd, affärsverk, offentliga inrättningar och stiftelser, statliga bolag) kan om de så önskar, eller om det styrande ministeriet så föreskriver, publicera dokument gällande planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi på sina egna webbsidor, dit det finns en direktlänk i tjänsten Granskaförvaltningen.fi. I sådana fall tillämpas denna föreskrift i tillämpliga delar och i enlighet med eventuella anvisningar som ministeriet har utfärdat.

[1] Förordningen om statsbudgeten (1243/1992) 65 b § (1786/2009): ”[Med undantag av bokslutets innehåll] på bokslutet för statliga fonder utanför budgeten tillämpas i övrigt vad som i denna förordning föreskrivs om bokföringsenheternas bokslut.”

Offentlighet för information som omfattas av föreskriften

Dokument som upprättas under planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi är offentliga. I detta avseende följs lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999).

Om dokumentet (till exempel ett resultatavtal) med stöd av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet innehåller annan än offentlig information, upprättas för denna informations del separata sekretessbelagda dokument, och i dessa görs en anteckning om sekretess enligt 25 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och 3 § i statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen (1101/2019). För publicering i enlighet med denna föreskrift upprättas en version av dokumentet som ska publiceras, där annan än offentlig information har avlägsnats.

Publicering av dokument för planering och uppföljning

Vid verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, budgetering och rapportering om väsentliga frågor upprättas dokument enligt föreskrifter och anvisningar från statsrådet, finansministeriet och Statskontoret. Ämbetsverks- och inrättningsspecifika dokument publiceras på en sida om dokument gällande planering och uppföljning på organisationernas egna webbplatser, dit det finns en direktlänk i tjänsten Granskaförvaltningen.fi.

Publicerad information och dess klassificering

Dokumenten gällande planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi finns fastställda i bilaga 1. Vid publiceringen av dokumenten tillämpas det enhetliga klassificeringssätt som presenteras i bilagan. På sidan Dokument gällande planering och uppföljning publiceras endast färdiga, godkända dokument. Av varje dokumentslag ska åtminstone de tre senaste (färskaste) dokumenten vara synliga (t.ex. resultatavtalen för åren 2019, 2020 och 2021).

De för statens resultatstyrning mest betydelsefulla planerna är förvaltningsområdenas mål, resultatavtalen mellan ministeriet och de ämbetsverk och inrättningar som tillhör förvaltningsområdet samt den av riksdagen godkända statsbudgeten. Den viktigaste uppföljningsinformationen är bokslutet (särskilt verksamhetsberättelsen, som beskriver verksamhetens resultat och utveckling samt dess inverkan på samhällelig påverkan) och ministeriets ställningstaganden till bokföringsenhetens bokslut.

Förutom som styrande inom sitt förvaltningsområde fungerar ministerierna även som bokföringsenheter och upprättar således dokument både på förvaltningsområdes och ämbetsverksnivå. Alla de dokument som anges i bilaga 1 till denna föreskrift upprättas dock inte nödvändigtvis ur båda perspektiven, utan ett dokument på förvaltningsområdesnivå kan också innehålla uppgifter om ministeriet i egenskap av ämbetsverk. Dokument som gäller ett ministerium i egenskap av ämbetsverk publiceras i den mån de upprättas, och dokumenten namnges på ett sådant sätt att de tydligt särskiljs från dokument som behandlar hela förvaltningsområdet.

Publiceringssätt för information

Dokument som upprättas under planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi publiceras i tjänsten Granskaförvaltningen.fi genom att använda länkar. Ett ämbetsverk eller en inrättning bygger en för dokumenten separat webbsida på sin egen webbplats, och en länk till denna sida skapas i tjänsten Granskaförvaltningen.fi. I publiceringen av dokument ska kraven på tillgänglighet avseende webbplatser enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) iakttas.

Adressen till den webbsida som innehåller dokument för ett ämbetsverks eller en inrättnings planering och uppföljning samt eventuella ändringar meddelas till Statskontoret via e-post (tietojohtaminen (at) valtiokonttori.fi). Vid ändring av adressen informeras Statskontoret alltid utan dröjsmål.

Tidsfrister för publicering av information

Dokument som upprättas under planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi publiceras så snart som möjligt efter att de har godkänts. Dokument vars publicering är obligatorisk publiceras senast en vecka efter att de har godkänts. Bokslut ska vara publicerade senast en vecka efter den tidpunkt som bokslutet ska vara godkänt enligt förordningen om statsbudgeten (63 §) (15 mars året efter finansåret).

Bilaga 1. Planerings- och uppföljningsdokument som publiceras i tjänsten Granskaförvaltningen.fi

Dokument som utfärdas för planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi publiceras på en webbsida som ämbetsverket eller inrättningen bygger på sin webbplats, dit en länk skapas i tjänsten Granskaförvaltningen.fi. Dokumenten klassificeras i planer och uppföljningsinformation.

Förvaltningsområdets dokument

Planer

  • Förvaltningsområdets mål
  • Resultatmål som ministeriet har fastställt för ämbetsverk och inrättningar (resultatavtal) samt resultatmål som ministeriet har fastställt för sin egen verksamhet
  • Ministeriets verksamhets- och ekonomiplan *
  • Detaljerad indelning av budgeten som ministeriet fastställt

Uppföljningsinformation

  • Ministeriets ställningstaganden till bokföringsenheternas bokslut

Bokföringsenhetens dokument

Bokföringsenheten är ansvarig för publiceringen av informationen, även när det gäller de ämbetsverk och inrättningar som eventuellt tillhör bokföringsenheten. Ämbetsverk och inrättningar publicerar till tillämpliga delar samma dokument som bokföringsenheterna.

Planer

  • Resultatmål (resultatavtal) som ministeriet har fastställt för bokföringsenheten
  • Bokföringsenhetens verksamhets- och ekonomiplan *

Uppföljningsinformation

  • Bokföringsenhetens bokslut

 

* Verksamhets- och ekonomiplan (VEP) eller annat dokument som innehåller de uppgifter som avses i förordningen om statsbudgeten (10 § 1243/1992).