Suunnittelun ja seurannan asiakirjasivujen laadinta

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK 40/03/2012
AsiakirjatyyppiOhje
Antopäivämäärä14.02.2012
KategoriatValtionraportointi
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tulostavoitteet (14 § (254/2004)), tilinpäätökset (63 § (1786/2009)) ja ministeriön tilinpäätöskannanotot (66 i § (254/2004)) sijoitetaan Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun, jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu.

Valtiokonttori on tänään antanut oheisen ohjeen toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvien asiakirjojen julkaisemisesta. Ohje täydentää Valtiokonttorin 20.12.2010 antamaa määräystä (VK 540/03/2010) suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtion raportointipalvelussa (Netra).

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 2012. Tällä ohjeella kumotaan Valtiokonttorin suunnittelun ja seurannan asiakirjasivujen laadinnasta 5.12.2006 antama ohje (418/03/2006).

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksesta puh. 09 77 251 tai sähköpostitse osoitteesta netra (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta

Keskuskirjanpitopäällikkö Maileena Tervaportti

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Suunnittelun ja seurannan asiakirjasivujen laadintaohje

Html-muotoiset mallipohjat on julkaistu Valtion raportointipalvelussa (Netra): www.netra.fi > Ohjeet

Liite 1: Hallinnonalan suunnittelun ja seurannan asiakirjasivun malli
Liite 2: Kirjanpitoyksikön suunnittelun ja seurannan asiakirjasivun malli

Ohjeen soveltamisala

Tämä ohje täydentää Valtiokonttorin suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtion raportointipalvelussa (Netra) antamaa määräystä (Dnro VK 540/03/2010, 20.12.2010). [1] Valtion raportointipalvelussa (Netra) julkaistaan valtio- ja hallinnonalatasoisia sekä virasto- ja laitoskohtaisia toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyviä asiakirjoja.

Valtiokonttori huolehtii valtiotasoisten asiakirjojen julkaisemisesta. Ministeriö julkaisee omilla kotisivuillaan hallinnonalatasoiset asiakirjat ja virasto tai laitostasoiset asiakirjat julkaistaan kirjanpitoyksikön tai kirjanpitoyksikköön kuuluvan viraston tai laitoksen kotisivuilla. Asiakirjasivut linkitetään Valtion raportointipalveluun (Netra).

Tässä ohjeessa kuvataan, miten hallinnonalojen ja kirjanpitoyksiköiden asiakirjasivut toteutetaan teknisesti.

Julkaistavat asiakirjat ja niiden luokittelu

Valtion raportointipalvelu Netrassa julkaistavat toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiakirjat on määritelty Valtiokonttorin 20.12.2010 antamassa määräyksessä (Dnro VK 540/03/2010). Asiakirjat julkaistaan noudattaen määräyksessä esitettyä yhtenäistä luokittelutapaa. Sekä hallinnonalan että kirjanpitoyksikön asiakirjasivulla julkaistavat asiakirjat ryhmitellään seuraavasti:

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Seurantatiedot

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

Arvioinnit ja selvitykset

Luokitteluun voidaan tarvittaessa lisätä alaotsikoita (esim. ”Ohjeet”), jos sivulla halutaan esittää sellaisia asiakirjoja, joiden julkaiseminen ei ole Valtiokonttorin määräyksen nojalla velvoittavaa.

Asiakirjasivun laatiminen

Asiakirjat sisällytetään Valtion raportointipalvelu Netraan verkkolinkityksiä käyttäen. Ministeriöiden sekä kirjanpitoyksiköiden tulee laatia kotisivustoilleen asiakirjoja varten oma sivu, joka linkitetään Netraan. Virastojen ja laitosten asiakirjat voidaan liittää myös toiminnaltaan läheisen organisaation, esimerkiksi ministeriön tai kirjanpitoyksikön, johon virasto tai laitos kuuluu, asiakirjat sisältävälle sivulle.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjasivu voidaan toteuttaa Valtion raportointipalvelu Netrassa julkaistuja mallipohjia hyödyntäen tai osana organisaation omaa sivustoratkaisua, kuitenkin noudattaen asiakirjojen yhtenäistä ryhmittelyä ja siten että asiakirjasivuun muodostuu yksi URL-osoite, joka on linkitettävissä Netraan. Lisäksi on suositeltavaa määritellä, että asiakirjat avautuvat omaan selainikkunaan.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat sisältävän sivun tulee sijaita organisaation julkisilla kotisivuilla. Asiakirjat on suositeltavaa julkaista pdf-tiedostona, jotta niiden hyödyntäminen olisi käyttäjälle mahdollisimman vaivatonta.

Mallipohjat

Hallinnonalan ja kirjanpitoyksikön asiakirjasivun mallipohjat on julkaistu html-muodossa Valtion raportointipalvelu Netrassa. [2]

Asiakirjasivun mallipohjiin on tehty valmiiksi linkit Eduskunnan päättämiin talousarvioihin ja lisätalousarvioihin sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksiin.

Asiakirjasivun mallipohjassa ”N.N.” muutetaan ministeriön, viraston tai laitoksen nimeksi muokkaamalla html-koodia.

Vuosiluvut korvataan linkeillä kyseisen vuoden asiakirjaan, siten että asiakirja avautuu omaan selainikkunaansa (<base target=”_blank”>).

Linkit erotetaan toisistaan pilkulla ja välilyönnillä. Jos linkkirivejä on useita, ne erotetaan toisistaan rivinvaihdolla (<br>).

Mallipohjaan voidaan tarvittaessa lisätä alaotsikoita (esim. ”Ohjeet”), jos sivulla halutaan esittää sellaisia asiakirjoja, joiden julkaiseminen ei ole Valtiokonttorin määräyksen nojalla velvoittavaa.

Hallinnonalan asiakirjasivun mallipohjan muokkaaminen

Muokattavat kohdat hallinnonalan asiakirjasivun html-koodissa on merkitty oheiseen taulukkoon lihavoidulla kirjasimella:

Sivun nimeäminen <HTML><HEAD><TITLE>N.N:n hallinnonalan asiakirjat</TITLE>
Sivun kuvailutiedot <META name=description content=”Sivulle on koottu N.N:n hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan kannalta keskeisimmät asiakirjat.”>
Sivun otsikko <H1 align=center style=”text-align: left”><FONT size=6 face=Arial>N.N:n hallinnonalan suunnittelun ja seurannan asiakirjat</FONT></H1>
Hallinnonalan tavoitteet <p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Hallinnonalan tavoitteet<br>2012, 2011, 2010</FONT></p>
Ministeriön ja kirjanpitoyksiköiden väliset tulossopimukset <p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Ministeriön ja kirjanpitoyksiköiden väliset tulossopimukset sekä ministeriön itselleen vahvistamat tulostavoitteet<br><span style=”font-size: x-small”>Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista ja määrärahoista.</span><br>

Kirjanpitoyksikkö1 2012, 2011, 2010<br>

Kirjanpitoyksikkö2 2012, 2011, 2010<br>

Kirjanpitoyksikkö3 2012, 2011, 2010</p>

Ministeriön tulossopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa <p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Ministeriön tulossopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa<br>

Organisaatio1 2012, 2011, 2010<br>

Organisaatio2 2012, 2011, 2010<br>

Organisaatio3 2012, 2011, 2010</p>

Ministeriön tilinpäätös <p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Ministeriön tilinpäätös<br>

2012, 2011, 2010</FONT></p>

Ministeriön kannanotot kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksistä <p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Ministeriön kannanotot kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksistä<br>

Kirjanpitoyksikkö1 2012, 2011, 2010<br>

Kirjanpitoyksikkö2 2012, 2011, 2010<br>

Kirjanpitoyksikkö3 2012, 2011, 2010</FONT></p>

Ministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma <p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Ministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma <br><span style=”font-size: x-small”>Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään hallinnonalan toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on ministeriön laatima ennakkosuunnitelma, jota ei vahvisteta Valtioneuvostossa tai Eduskunnassa.</span><br>
2012-2015, 2011-2014, 2010-2013</font></li></p>

Kirjanpitoyksikön asiakirjasivun mallipohjan muokkaaminen

Muokattavat kohdat kirjanpitoyksikön asiakirjasivun html-koodissa on merkitty oheiseen taulukkoon lihavoidulla kirjasimella:

Sivun nimeäminen <HTML><HEAD><TITLE>N.N:n asiakirjat</TITLE>
Sivun kuvailutiedot <META name=description content=”Sivulle on koottu N.N:n toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan kannalta keskeisimmät asiakirjat.”>
Sivun otsikko <H1 align=center style=”text-align: left”><FONT size=6 face=Arial>N.N:n suunnittelun ja seurannan asiakirjat</FONT></H1>
Ministeriön ja kirjanpitoyksikön välinen tulossopimus <p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Ministeriön ja kirjanpitoyksikön välinen tulossopimus<br><span style=”font-size: x-small”>Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista ja määrärahoista.</span><br>

2012, 2011, 2010</font></p>

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös <p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Kirjanpitoyksikön tilinpäätös<br><span style=”font-size: x-small”>Kirjanpitoyksikön tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.</span><br>

2012, 2011, 2010</FONT></p>

Ministeriön kannanotot kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä <p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Ministeriön kannanotot kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä<br>

2012, 2011, 2010</FONT></p>

Kirjanpitoyksikön toiminta- ja taloussuunnitelma <p style=”margin-bottom: 10″><FONT face=Arial>Kirjanpitoyksikön toiminta- ja taloussuunnitelma <br><span style=”font-size: x-small”>Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään hallinnonalan toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on ministeriön laatima ennakkosuunnitelma, jota ei vahvisteta Valtioneuvostossa tai Eduskunnassa.</span><br>
2012-2015, 2011-2014, 2010-2013</font></li></p>

Asiakirjasivun linkitys Netraan

Suunnittelun ja seurannan asiakirjasivun URL-osoite ja sen mahdolliset muutokset päivitetään Valtion tulostietojärjestelmässä tälle erikseen varatussa kohdassa Organisaatiotiedot > Tulosohjatun viraston tiedot > Asiakirjasivu
tai ilmoitetaan sähköpostitse osoitteella netra (at) valtiokonttori.fi